Uwagi do projektów aktów prawnych

 • 06.06.2024 - autopoprawka do poselskiego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach mających na celu poprawę nadzoru nad zdrowiem i ochroną zwierząt (druk poselski nr 260)
  Sejm - pismo i tabela uwag
 • projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (nr UD36 w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów).
  MKiŚ - uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo energetyczne
 • 8.04.2024 - projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu deregulacji prawa gospodarczego i administracyjnego oraz doskonalenia zasad opracowywania prawa gospodarczego (nr UA8 w Wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów).
  MRiT - pismo przewodnie
  Tabela uwag PIIB
 • 26.03.2024 – Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (przedstawiciel wnioskodawców: poseł Małgorzata Golińska).
  Pismo przewodnie do uwag
  Uwagi Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
 • 25.03.2024 – Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (przedstawiciel wnioskodawców: poseł Joanna Wicha).
  Pismo przewodnie do uwag
  Uwagi Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
 • 01.03.2024 – Projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.
  Pismo przewodnie do uwag
  Uwagi Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
 • 20.11.2023 – Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie rzeczoznawców do spraw sanitarnohigienicznych (MZ 1567).
  Pismo przewodnie do uwag
  Uwagi Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
 • 9.11.2023 – Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie sposobu wyznaczania granic obszaru uzupełnienia zabudowy w planie ogólnym gminy.
  Pismo przewodnie do uwag
  Uwagi Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
 • 27.10.2023 – Projekt Rozporządzenia MRiT w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy.
  Pismo przewodnie do uwag
  Uwagi PIIB
 • 08.09.2023 – Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (wpisany do wykazu prac legislacyjnych Ministra Rozwoju i Technologii pod poz. 115).
  Projekt rozporządzenia - pismo przewodnie
  Tabela uwag
 • 16.08.2023 – Projekt ustawy o zasadach udzielania przez Skarb Państwa gwarancji za zobowiązania Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (druk senacki nr 3645, druki sejmowe nr 3522, 3548 i 3548-A).
  Marszałek Senatu - poprawki do druku 1084
  Propozycje poprawek do ustawy, druk senacki 1084
 • 13.07.2023 – Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków technicznych i warunków użytkowania budowli ochronnych (nr w wykazie prac legislacyjnych MSWiA 949).
  Pismo przewodnie do uwag
  Uwagi PIIB
 • 13.07.2023 – Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem e-administracji (UD372).
  Pismo do Marszałek Witek podpis elektroniczny
 • 07.07.2023 – Projekt ustawy o ograniczeniu biurokracji i barier prawnych wraz z tekstem projektu ustawy.
  Deregulacja samorządu - podpis Prezesa
 • 10.07.2023 – Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy – Kodeks cywilny.
  PIIB_Uwagi do zmiany ustawy o ochronie przyrody lipiec 2023
  pismo przewodnie do uwag 2_signed_1
 • 15.05.2023 – Projekt ustawy o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw.
  Pismo przewodnie
  Uwagi PIIB
 • 15.05.2023 – Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw.
  Pismo przewodnie
  Uwagi PIIB
 • 08.05.2023 – Projekt ustawy o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych, a także ich funkcjonowania.
  Pismo przewodnie
  Uwagi PIIB
 • 27.04.2023 – Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (numer w wykazie prac legislacyjnych Ministra Rozwoju i Technologii 100).
  Pismo przewodnie
  Uwagi PIIB
 • 05.05.2023 - Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz ustawy - Prawo budowlane.
  Pismo przewodnie
  Uwagi PIIB
  Pismo z dnia 09.05.2023
 • 04.05.2023 - Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
  Pismo przewodnie
  Uwagi PIIB
 • 04.05.2023 - Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków technicznych, zasad użytkowania, kontroli i ewidencjonowania obiektów budowlanych stanowiących obiekty zbiorowej ochrony i służących bezpieczeństwu lub obronności państwa.
  Pismo przewodnie
  Uwagi PIIB
 • 11.04.2023 - Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących obiektów budowlanych do produkcji, wykorzystywania lub magazynowania nadtlenków organicznych.
  Pismo przewodnie
  Uwagi PIIB
 • 14.12.2022 - Projekt ustawy o zasadach nabywania uprawnień do obsługi maszyn i urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.
  Pismo przewodnie
  Uwagi PIIB
 • 13.12.2022 - Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu zawodów regulowanych i działalności regulowanych, przy wykonywaniu których usługodawca posiada bezpośredni wpływ na zdrowie lub bezpieczeństwo publiczne, w przypadku których można wszcząć postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji.
  Pismo przewodnie
  Uwagi PIIB
 • 09.11.2022 - Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw.
  Uwagi PIIB skierowane do MRiT
  Uwagi PIIB skierowane do MKiŚ
 • 18.10.2022 - Projekt ustawy o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych oraz niektórych innych ustaw.
  Pismo przewodnie
  Uwagi PIIB
 • 10.10.2022 - Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (UD427).
  Pismo przewodnie
  Uwagi PIIB
  Uwagi ogólne
  Uwagi z dnia 08.11.2022
  Uwagi z dnia 21.12.2022
 • 19.09.2022.2022 - Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących oraz niektórych innych ustaw.
  Pismo przewodnie
  Uwagi PIIB
 • 30.08.2022 - Projekt ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw.
  Pismo przewodnie
  Uwagi PIIB
 • 25.08.2022 - Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy.
  Pismo przewodnie
  Uwagi PIIB
 • 24.08.2022 - Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie książki obiektu budowlanego oraz systemu Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego.
  Pismo przewodnie
  Uwagi PIIB
 • 10.08.2022 - Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia programu wieloletniego pod nazwą Gospodarowanie zasobami wodnymi w Polsce.
  Pismo przewodnie
  Uwagi PIIB
 • 10.08.2022 - Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane i centralnego rejestru ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie.
  Pismo przewodnie
  Uwagi PIIB
 • 09.08.2022 - Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie finansowego wsparcia udzielanego na realizację niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych.
  Pismo przewodnie
  Uwagi PIIB
 • 21.07.2022 - Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej na instalacje Odnawialnych Źródeł Energii realizowane przez społeczności energetyczne w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
  Pismo przewodnie
  Uwagi PIIB