Uwagi do projektów aktów prawnych

 • 05.05.2023 - Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz ustawy - Prawo budowlane.
  Pismo przewodnie
  Uwagi PIIB
  Pismo z dnia 09.05.2023
 • 04.05.2023 - Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
  Pismo przewodnie
  Uwagi PIIB
 • 04.05.2023 - Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie warunków technicznych, zasad użytkowania, kontroli i ewidencjonowania obiektów budowlanych stanowiących obiekty zbiorowej ochrony i służących bezpieczeństwu lub obronności państwa.
  Pismo przewodnie
  Uwagi PIIB
 • 11.04.2023 - Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących obiektów budowlanych do produkcji, wykorzystywania lub magazynowania nadtlenków organicznych.
  Pismo przewodnie
  Uwagi PIIB
 • 14.12.2022 - Projekt ustawy o zasadach nabywania uprawnień do obsługi maszyn i urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.
  Pismo przewodnie
  Uwagi PIIB
 • 13.12.2022 - Projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu zawodów regulowanych i działalności regulowanych, przy wykonywaniu których usługodawca posiada bezpośredni wpływ na zdrowie lub bezpieczeństwo publiczne, w przypadku których można wszcząć postępowanie w sprawie uznania kwalifikacji.
  Pismo przewodnie
  Uwagi PIIB
 • 09.11.2022 - Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw.
  Uwagi PIIB skierowane do MRiT
  Uwagi PIIB skierowane do MKiŚ
 • 18.10.2022 - Projekt ustawy o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych oraz niektórych innych ustaw.
  Pismo przewodnie
  Uwagi PIIB
 • 10.10.2022 - Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (UD427).
  Pismo przewodnie
  Uwagi PIIB
  Uwagi ogólne
  Uwagi z dnia 08.11.2022
  Uwagi z dnia 21.12.2022
 • 19.09.2022.2022 - Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie obiektów energetyki jądrowej oraz inwestycji towarzyszących oraz niektórych innych ustaw.
  Pismo przewodnie
  Uwagi PIIB
 • 30.08.2022 - Projekt ustawy o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw.
  Pismo przewodnie
  Uwagi PIIB
 • 25.08.2022 - Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy.
  Pismo przewodnie
  Uwagi PIIB
 • 24.08.2022 - Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie książki obiektu budowlanego oraz systemu Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego.
  Pismo przewodnie
  Uwagi PIIB
 • 10.08.2022 - Projekt uchwały Rady Ministrów w sprawie przyjęcia programu wieloletniego pod nazwą Gospodarowanie zasobami wodnymi w Polsce.
  Pismo przewodnie
  Uwagi PIIB
 • 10.08.2022 - Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie centralnego rejestru osób posiadających uprawnienia budowlane i centralnego rejestru ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie.
  Pismo przewodnie
  Uwagi PIIB
 • 09.08.2022 - Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie finansowego wsparcia udzielanego na realizację niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych.
  Pismo przewodnie
  Uwagi PIIB
 • 21.07.2022 - Projekt rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej na instalacje Odnawialnych Źródeł Energii realizowane przez społeczności energetyczne w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.
  Pismo przewodnie
  Uwagi PIIB