Szanowna Pani/Szanowny Panie,

Uprzejmie prosimy o uważne zapoznanie się z poniższą informacją dotyczącą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Polską Izbę Inżynierów Budownictwa z siedzibą w Warszawie.

Administratorem Pani/Pana danych jest Polska Izba Inżynierów Budownictwa z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kujawskiej 1. W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych wyznaczony został punkt kontaktowy w postaci adresu e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Kontakt we wskazanych sprawach możliwy jest także w postaci tradycyjnej korespondencji na adres administratora z dopiskiem: „Ochrona Danych Osobowych” oraz osobiście pod adresem Polska Izba Inżynierów Budownictwa, 00-793 Warszawa, ul. Kujawska 1, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

 

We wszystkich sprawach z zakresu ochrony danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z wyznaczonym przez administratora Inspektorem Ochrony Danych. Taki kontakt może się odbyć drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

 

[Przetwarzanie danych]

Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji ustawowych zadań określonych w ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2016 r. poz. 1725 z późn. zm. ), Statutu samorządu zawodowego inżynierów budownictwa, uchwał organów samorządu zawodowego inżynierów budownictwa oraz innych obowiązujących przepisów prawa, w szczególności w zakresie:

- prowadzenia listy członków samorządu zawodowego inżynierów budownictwa,

- sprawowanie nadzoru nad należytym i sumiennym wykonywaniem zawodu przez członków Izby,

- reprezentowanie i ochrona interesów zawodowych członków,

- nadawanie i pozbawianie uprawnień budowlanych

- prowadzenie postępowań z tytułu odpowiedzialności zawodowej i dyscyplinarnej członków samorządów zawodowych,

- organizowanie i prowadzenie instytucji samopomocowych oraz innych form pomocy materialnej członkom Izby,

- wydawania zaświadczeń członkostwa w Izbie,

- prowadzenia działalności o charakterze szkoleniowym, kulturalnym i sportowym, służącej integracji członków Izby,

 

Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach poniżej wskazanych aktów normatywnych w szczególności:

1. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2018 r. poz.202 z późn. zm.),

2. Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2016 r. poz. 1725 z późn. zm. ),

3. Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.),

4. Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.),

5. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1278),

7. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23 października 2014 r. w sprawie wzorów i sposobu prowadzenia w formie elektronicznej centralnych rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane oraz ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1513 z późn. zm.),

9. Statutu samorządu zawodowego inżynierów budownictwa,

10. Regulaminu Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,

11. Regulaminu Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,

12. Regulaminu Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,

13. Regulaminu Krajowego Sądu Dyscyplinarnego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,

14. Regulaminu Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,

15. Regulaminu okręgowych rad Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,

16. Regulaminu okręgowych komisji rewizyjnych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,

17. Regulaminach okręgowych komisji kwalifikacyjnych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,

18. Regulaminu okręgowych sądów dyscyplinarnych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,

19. Regulaminu okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

[Okres przechowywania danych]

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów wynikającego z ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach z dnia 14 lipca 1983 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.).

[Źródło danych osobowych]

PIIB i okręgowe izby inżynierów budownictwa gromadzą dane osobowe pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana jako osoby, od której te dane pochodzą.

[Przekazywanie danych]

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa, a także na podstawie zawartych przez administratora umów,

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora: dostawcom usług IT, podmiotom wyceniającym szkody, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Dane te nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

[Informacja o profilowaniu]

Pani/Pana dane osobowe nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

[Pani/Pana prawa]

 • posiada Pani/Pan:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO *

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 • nie przysługuje Pani/Panu:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, w przypadku, gdy podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

 

 

* Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.


 

Polityka prywatności

Polityka prywatności i wykorzystywania plików Cookies w serwisie internetowym

 Polska Izba Inżynierów Budownictwa przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwisy w domenie *piib.org.pl. Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników stron Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony.

Gromadzenie danych

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.  Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący: 

 • publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika)
 • nazwę stacji klienta - identyfikacja realizowana przez protokół HTTP o ile jest możliwa,
 • nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji,
 • czas nadejścia zapytania,
 • pierwszy wiersz żądania HTTP,
 • kod odpowiedzi HTTP,
 • liczbę wysłanych przez serwer bajtów,
 • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) - w przypadku gdy przejście do strony Urzędu nastąpiło przez odnośnik,
 • informacje o przeglądarce użytkownika,
 • informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia: które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów itp.

Wykorzystywanie danych

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią Izby. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

Mechanizm Cookies na stronach internetowych Polskiej Izby Inżynierów Budownoctwa

Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w serwisach Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.

W serwisie piib.org.pl okresowo może być wykorzystywany sesyjny plik Cookie o nazwie INFO - do zapisania faktu zapoznania się z wyróżnionymi informacjami. Plik Cookie jest tworzony w celu ograniczania ilości emisji okresowo pojawiających się ogłoszeń. Dzięki zastosowaniu pliku Cookie informacja wyświetla się tylko raz dla jednej sesji użytkownika i nie ukazuje się ponownie po przejściu na kolejną stronę serwisu. Wymieniony wyżej sesyjny plik Cookie, jeśli jest tworzony, to występuje w określonym czasie, i tylko przez czas, w jakim strona jest odwiedzana przez użytkownika. Zamknięcie okna przeglądarki ze stroną serwisu uodo.gov.pl powoduje usunięcie utworzonego pliku.

Odnośniki do innych stron

Serwis Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa zawiera odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityka prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisów WWW Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Zmiany

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.


 

Logowanie