Informacja dla członków PIIB

Uprzejmie informujemy, że na stronach internetowych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w zakładce „Akty prawne” znajdują się ujednolicone teksty aktów prawnych. Umożliwia to członkom samorządu zawodowego bieżące korzystanie z tekstów aktów normatywnych uwzględniających dokonywane w nich zmiany.

Ujednolicony tekst aktu prawnego powstaje poprzez comiesięczne nanoszenie zmian w tekście danego aktu prawnego.

Od 1 stycznia 2012 r. ogłaszanie aktów normatywnych i innych aktów prawnych odbywa się wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.).

Polska Izba Inżynierów Budownictwa dokłada wszelkich starań, aby ujednolicanie aktów prawnych odbywało się comiesięcznie po opublikowaniu w formie dokumentu elektronicznego zmian danego aktu normatywnego.

Należy jednak w tym miejscu zastrzec, że ujednolicone teksty aktów prawnych nie korzystają z miana oficjalności, tak jak ma to miejsce w przypadku aktów normatywnych i innych aktów prawnych ogłaszanych w formie dokumentu elektronicznego przez organ władzy publicznej je wydający. Nie należy, w szczególności utożsamiać tekstu ujednoliconego z tekstem jednolitym. Tekst jednolity aktu prawnego jest bowiem ogłaszany w postaci obwieszczenia właściwego organu władzy publicznej i wyłącznie na podstawie przepisu rangi ustawowej.