Na podstawie § 3 pkt 17 Regulaminu Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa zostały utworzone komisje i zespoły, jako organy pomocnicze lub opiniodawczo-doradcze o charakterze stałym lub doraźnym. Wszystkie działające komisje i zespoły zostały powołane uchwałami, w których został określony: cel powołania, zakres zadań, tryb pracy oraz zasady ich obsługi, ich nazwa oraz skład osobowy i ich przewodniczący.