Komisja Współpracy z Zagranicą
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

Funkcję Przewodniczącego Komisji powierza się Panu Andrzejowi Pawłowskiemu.

 

Do zadań Przewodniczącego Komisji należy:

 1. kierowanie pracami Komisji,
 2. zwoływanie i prowadzenie posiedzeń Komisji,
 3. proponowanie planu pracy i porządku obrad Komisji,
 4. reprezentowanie Komisji przed Krajową Radą Polskiej Izby InżynierówBudownictwa,
 5. podział zadań pomiędzy członków Komisji,
 6. określenie terminarza posiedzeń Komisji,
 7. organizacja prac Komisji.

 

W skład Komisji wchodzą:

 1. Rotter Ryszard - Dolnośląska OIIB,
 2. Rawicki Zygmunt - Małopolska OIIB,
 3. Pachla Filip - Małopolska OIIB,
 4. Grodzki Mieczysław - Mazowiecka OIIB,
 5. Szymczak Włodzimierz - Mazowiecka OIIB,
 6. Chmura Piotr - Podkarpacka OIIB,
 7. Pępek Przemysław - Śląska OIIB,
 8. Kulesa Andrzej - Wielkopolska OIIB.

 

Komisję powołano na podstawie uchwały nr 15/R/22 z dnia 13 lipca 2022 r.; zmienionej uchwałą nr 29/R/22 z dnia 7 września 2022 r.; zmieniona uchwałą nr PIIB/KR/0010/2023 z dnia 24 maja 2023 r.