Rada Młodych

 

Powołuje się, na okres VI kadencji Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Radę Młodych przy Krajowej Radzie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, zwaną dalej „Radą” jako organ opiniodawczo-doradczy Krajowej Rady. Rada składa się z przedstawicieli izb okręgowych którzy w chwili powołania do składu Rady są czynnymi członkami okręgowej izby i nie ukończyli 40 roku życia. Członkostwo w Radzie wygasa z dniem osiągnięcia przez przedstawiciela izby okręgowej 45 roku życia.

W skład Rady wchodzi po dwoje przedstawicieli każdej z okręgowych izb wskazanych przez okręgową radę. Rada wybiera ze swojego składu przewodniczącego, 2 wiceprzewodniczących oraz sekretarza Rady. Pierwsze posiedzenie Rady zwołuje Prezes Krajowej Rady i przewodniczy mu do czasu wyboru Przewodniczącego Rady. Przedmiotem prac Rady są kwestie przedstawione do zaopiniowania przez Krajową Radę, a w szczególności:

  1. kreowanie propozycji działań skierowanych do młodych członków izby,
  2. określanie formy komunikacji z kołami naukowymi wyższych uczelni oraz szkołami średnimi,
  3. proponowanie tematów szkoleń ogólnopolskich,
  4. organizacja form współpracy i wymiany informacji pomiędzy młodymi inżynierami budownictwa,
  5. wypracowywanie propozycji form przekazu informacji zmierzających do budowania pozytywnego wizerunku współczesnego inżyniera budownictwa.

Rada może z własnej inicjatywy przedstawiać Krajowej Radzie propozycje rozwiązań zmierzających do angażowania młodych członków samorządu zawodowego inżynierów budownictwa w prace izby oraz rozwiązywania ich problemów systemowych związanych z wykonywaniem samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie i członkostwem w izbie.

Powołano na podstawie uchwały nr PIIB/KR/0026/2023