Zespół do spraw grupowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa

 

Powołuje się Zespół do spraw grupowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, zwany dalej "Zespołem" w następującym składzie:

  1. Mieczysław Grodzki - Przewodniczący,
  2. Elżbieta Bryła-Kluczny – Członek,
  3. Tomasz Piotrowski – Członek.

Celem Zespołu jest rekomendowanie Krajowej Radzie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa ewentualnych zmian w umowie grupowego ubezpieczenia OC członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa na lata 2021-2024.

Do zadań Zespołu należy, w szczególności:

  1. ocena dotychczasowej szkodowości w przebiegu umowy grupowego ubezpieczenia OC członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa na lata 2021-2024,
  2. ocena przedmiotu i zakresu ochrony ubezpieczeniowej,
  3. negocjowanie wysokości składek w zakresie ubezpieczenia podstawowego i ubezpieczeń dodatkowych,
  4. przedstawienie rekomendacji Krajowej Radzie PIIB, która będzie stanowiła podstawę do ewentualnego zawarcia aneksu do umowy generalnej obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa na lata 2021-2024,
  5. przygotowanie projektu aneksu do umowy generalnej obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa na lata 2021-2024.