Zespół do spraw grupowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa

 

Powołuje się Zespół do spraw grupowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, zwany dalej "Zespołem" w następującym składzie:

  1. Mieczysław Grodzki - Przewodniczący,
  2. Elżbieta Bryła-Kluczny,
  3. Jarosław Kukliński - Sekretarz.

Celem Zespołu jest rekomendowanie Krajowej Radzie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa:

  1. ewentualnych zmian w umowie grupowego ubezpieczenia OC członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa na lata 2021-2024
  2. przeprowadzenie procedury wyboru ubezpieczyciela, który będzie świadczył usługi od 2025.01.01.

 

Do zadań Zespołu należy, w szczególności:

  1. ocena oraz nadzór nad dotychczasową i bieżącą szkodowością w przebiegu umowy grupowego ubezpieczenia OC członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa na lata 2021-2024,
  2. ocena przedmiotu i zakresu ochrony ubezpieczeniowej,
  3. negocjowanie wysokości składek w zakresie ubezpieczenia podstawowego i ubezpieczeń dodatkowych,
  4. przeprowadzenie procedury wyboru ubezpieczyciela, który będzie świadczył usługi po zakończeniu obowiązywania obecnej umowy generalnej,
  5. przedstawienie rekomendacji Krajowej Radzie PIIB, która będzie stanowiła podstawę do zawarcia umowy generalnej ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa od 01.2025 r.

 

Zespół został powołany uchwałą nr PIIB/KR/0012/2023 z dnia 24 maja 2023 r.