Komisja ds. Etyki
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

Funkcję Przewodniczącego Komisji powierza się Pani Elżbiecie Godzieszka.

 

Do zadań Przewodniczącego Komisji należy:

 1. kierowanie pracami Komisji,
 2. zwoływanie i prowadzenie posiedzeń Komisji,
 3. proponowanie planu pracy i porządku obrad Komisji,
 4. reprezentowanie Komisji przed Krajową Radą Polskiej Izby InżynierówBudownictwa,
 5. podział zadań pomiędzy członków Komisji,
 6. określenie terminarza posiedzeń Komisji,
 7. organizacja prac Komisji.

 

W skład Komisji wchodzą:

 1. Zwoździak Piotr - Dolnośląska OIIB,
 2. Staszak Renata - Kujawsko-Pomorska OIIB,
 3. Flak Dariusz - Lubelska OIIB,
 4. Miszczak Jakub - Łódzka OIIB,
 5. Batorska Katarzyna - Małopolska OIIB,
 6. Szponder Paweł - Mazowiecka OIIB,
 7. Kamiński Wacław - Podkarpacka OIIB,
 8. Zackiewicz Marek – Pomorska OIIB.

 

Komisję powołano na podstawie uchwały nr 32/R/22.