Komisja Wnioskowa
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

Funkcję Przewodniczącego Komisji powierza się Pani Gabrieli Przystał.

Do zadań Przewodniczącego Komisji należy:

  1. kierowanie pracami Komisji,
  2. zwoływanie i prowadzenie posiedzeń Komisji,
  3. proponowanie planu pracy i porządku obrad Komisji,
  4. reprezentowanie Komisji przed Krajową Radą Polskiej Izby InżynierówBudownictwa,
  5. podział zadań pomiędzy członków Komisji,
  6. określenie terminarza posiedzeń Komisji,
  7. organizacja prac Komisji.