Uchwała nr 31/R/22

Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 7 września 2022 roku.

zmieniająca uchwałę w sprawie Komisji Wnioskowej Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

Na podstawie § 3 pkt 17 Regulaminu Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

W uchwale nr 17/R/22 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie Komisji Wnioskowej Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa § 1 otrzymuje brzmienie:

㤠1.

 1. Powołuje się na okres VI kadencji Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Komisję Wnioskową Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, zwaną dalej "Komisją".
 2. Przedmiotem prac Komisji jest koordynacja, w okresie między zjazdami, realizacji przez właściwe organy Krajowej Izby wniosków zjazdowych oraz wniosków zgłoszonych do Krajowej Rady. Komisja realizuje swoje zadania w szczególności poprzez:
  1. rejestrację wniosków zgłoszonych przez okręgowe zjazdy w celu ich przekazania komisji wnioskowej Krajowego Zjazdu,
  2. rejestrację wniosków przyjętych przez Krajowy Zjazd,
  3. opracowywanie planów (sposobów) realizacji wniosków i przedstawianie ich Krajowej Radzie do akceptacji,
  4. koordynację realizacji przez poszczególne organy wniosków przyjętych przez Krajowy Zjazd,
  5. występowanie do właściwych organów o informacje o stanie realizacji wniosków,
  6. informowanie wnioskodawców o stanie realizacji złożonych przez nich wniosków,
  7. okresowe składanie sprawozdań z realizacji wniosków Krajowej Radzie PIIB,
  8. sporządzanie projektu części sprawozdania z działalności Krajowej Rady na Krajowy Zjazd w zakresie informacji o stanie realizacji wniosków.
 3. Funkcję Przewodniczącej Komisji powierza się Pani Gabrieli Przystał.
 4. W skład Komisji wchodzą:
  1. Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata - Dolnośląska OIIB,
  2. Żółtowski Marek - Kujawsko-Pomorska OIIB,
  3. Flak Dariusz - Lubelska OIIB,
  4. Poręba Wojciech - Lubuska OIIB,
  5. Kwiatkowska Edyta - Łódzka OIIB,
  6. Kuciapski Waldemar - Mazowiecka OIIB,
  7. Mleczko-Król Maria - Opolska OIIB,
  8. Pisarek Zdzisław - Podkarpacka OIIB,
  9. Wilde Paweł - Pomorska OIIB,
  10. Świerczyńska Maria - Śląska OIIB,
  11. Durak Tadeusz - Świętokrzyska OIIB,
  12. Stasiorowski Andrzej - Warmińsko-Mazurska OIIB,
  13. Popławska Jolanta - Wielkopolska OIIB
  14. Kołoszuk Anatol - Zachodniopomorska OIIB.
 5. Zaleca się okręgowym radom powołanie okręgowych komisji wnioskowych.”.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Komisji.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.