Regulamin
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
poprawiony i uzupełniony przez XIX Krajowy Zjazd PIIB
17-20 czerwca 2020 r.

 

§1

1. Regulamin określa organizację, zasady i tryb działania Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
2. Krajowa Rada Izby jest organem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, określonym w art. 28 ust.1 pkt 2 i art. 32-34 ustawy, wybieranym przez Krajowy Zjazd.
3. Kadencja Krajowej Rady Izby trwa 4 lata.

§2

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1)    ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz  inżynierów  budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946),
2)    Izbie – należy przez to rozumieć Polską Izbę Inżynierów Budownictwa,
3)    Zjeździe – należy przez to rozumieć Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
4)    Radzie – należy przez to rozumieć Krajową Radę Izby,
5)    Prezydium – należy przez to rozumieć Prezydium Krajowej Rady Izby,
6)    Prezesie, wiceprezesie, sekretarzu, skarbniku i członkach – należy przez to rozumieć odpowiednie osoby tworzące Krajową Radę Izby i pełniące w niej określone funkcje.

§3

W okresie między Zjazdami Rada wykonuje zadania samorządu zawodowego inżynierów   budownictwa,   realizując   obowiązki   wynikające   z   ustawy,   statutu i uchwał Zjazdu, a w szczególności:
1) wykonuje uchwały Zjazdu,
2) koordynuje i nadzoruje działalność okręgowych rad izb,
3) zobowiązuje okręgową radę izby do podjęcia uchwały w określonej sprawie należącej do zakresu działania tej rady w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały Rady; niepodjęcie przez okręgową radę izby w powyższym terminie stosownej uchwały upoważnia do jej podjęcia Radę,
4) podejmuje decyzje o zawieszeniu lub rozwiązaniu rady okręgowej,
5) reprezentuje członków Izby,
6) realizuje budżet i sporządza sprawozdania z wykonania budżetu,
7) składa Zjazdowi sprawozdania ze swojej działalności,
8) reprezentuje samorząd zawodowy inżynierów budownictwa wobec organów władzy publicznej i władz samorządowych oraz organizacji społecznych, zawodowych, stowarzyszeń naukowo-technicznych i innych,
9) uchwala na wniosek Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej regulaminy postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania uprawnień budowlanych i tytułu rzeczoznawcy budowlanego,
10) wydaje, po przeprowadzeniu postępowania weryfikacyjnego, decyzje w sprawie uprawnień budowlanych w stosunku do osób będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, o których mowa w art. 12a ustawy – Prawo budowlane, a w wypadku nadania uprawnień budowlanych zobowiązuje okręgową izbę, wskazaną przez zainteresowanego, do dokonania wpisu na listę jej członków,
11) dokonuje kontroli uchwał okręgowych rad izb w zakresie zgodności z prawem, uchwałami i regulaminami ustalonymi przez Zjazd albo Radę,
12) uchyla uchwały okręgowych rad izb sprzeczne z prawem lub uchwałami i regulaminami ustalonymi przez Zjazd albo Radę,
13) opiniuje projekty aktów normatywnych dotyczących budownictwa oraz wnioskuje w tych sprawach,
14) przedstawia ministrowi właściwemu do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej coroczne informacje o działalności Izby,
15) wspiera i dba o podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków Izby, ustala zasady stałego dokształcania i aktualizacji ich wiedzy oraz zasady weryfikacji i egzekucji tego obowiązku,
16) do obsługi administracyjnej powołuje Biuro Krajowej Izby, określa jego wewnętrzną strukturę organizacyjną, zakres zadań i tryb pracy oraz odpowiednie regulaminy,
17) tworzy komisje i zespoły jako organy pomocnicze lub opiniodawczo-doradcze o charakterze stałym lub doraźnym, określając: cel powołania, zakres zadań, tryb pracy oraz zasady ich obsługi, ich nazwę oraz skład osobowy i ich przewodniczących,
18) zapewnia obsługę administracyjną i kancelaryjną pozostałych organów Izby określonych w § 8 ust. 1  pkt 1 i 3–6 statutu,
19) ustala wzory pieczęci organów Izby oraz okręgowych izb,
20) opracowuje projekt regulaminu wyborów do organów Izby,
21) określa zasady ustalania liczby delegatów z okręgowych izb na Zjazd,
22) zwołuje Zjazd co najmniej raz w roku jako sprawozdawczy, a co 4 lata jako sprawozdawczo-wyborczy,
23) zwołuje Nadzwyczajny Zjazd w wypadkach, trybie i terminie określonym w statucie Izby,
24) rozpatruje wnioski w sprawie powołania, likwidacji lub łączenia okręgowych izb,
25) prowadzi bieżące sprawy Izby,
26) rozstrzyga spory kompetencyjne pomiędzy organami Krajowej i okręgowych izb nie zastrzeżone do właściwości innych organów,
27) rozpatruje wnioski i zalecenia Krajowej Komisji Rewizyjnej podejmując w tej sprawie uchwałę.

§4

1. Rada składa się z Prezesa oraz od 17 do 42 pozostałych członków Rady wybranych przez Zjazd, w liczbie każdorazowo ustalanej przez ten Zjazd.
2. Zadania określone w § 3 Rada realizuje poprzez działania własne lub swojego organu wykonawczego, którym jest Prezydium.

§5

1.  Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady zwołuje jej Prezes w terminie nie dłuższym niż 18 dni od dnia jej wyboru (zakończenia Zjazdu), proponuje porządek tego posiedzenia i mu przewodniczy.
2. Na posiedzeniu tym Rada ukonstytuowuje się i dokonuje wyboru Prezydium. Dla skuteczności wyboru niezbędna jest obecność co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków Rady.
3. Prezydium stanowią: Prezes, wiceprezesi, sekretarz, skarbnik oraz członkowie, a w razie potrzeby zastępca sekretarza i zastępca skarbnika, lecz ogółem nie więcej niż 12 osób razem z Prezesem.
4. Przy ukonstytuowywaniu się Rady za wybranych na poszczególne funkcje uznaje się kandydatów, którzy w głosowaniu otrzymali kolejno największą liczbę głosów, więcej jednak niż połowę oddanych ważnych głosów. Jeżeli kandydaci otrzymali taką samą liczbę głosów, a wybór ich spowodowałby przekroczenie liczby miejsc mandatowych, przeprowadza się wybory uzupełniające dla tych samych osób.
5. Rada i jej Prezydium decyzje swoje podejmują w  drodze uchwał: w formie pisemnej, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub w trybie obiegowym, które podpisują Prezes i Sekretarz.
6. Wykonanie uchwał należy do osób odpowiedzialnych za ich realizację w związku z pełnioną funkcją, chyba że Rada lub Prezydium wykonanie uchwały powierzy innej osobie.
7. Uchwały Rady podejmowane w sprawach indywidualnych doręcza się wraz z uzasadnieniem zainteresowanemu za poświadczeniem odbioru z pouczeniem o trybie, formie i terminie odwołania.

§6

1. Do kompetencji i obowiązków Prezydium należy:
1) wykonywanie uchwał Rady,
2) przygotowanie projektów planów działania i preliminarzy budżetowych,
3) bieżący nadzór nad działalnością jednostek organizacyjnych,
4) powoływanie komisji i zespołów o charakterze doraźnym,
5) gospodarowanie funduszami i zarządzanie majątkiem w granicach ustalonych w budżecie oraz zaciąganie w imieniu Rady zobowiązań w zakresie wynikającym z upoważnień,
6) podejmowanie między posiedzeniami Rady uchwał w sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów Izby.
2. Uchwały Prezydium, podjęte w zakresie jego działania, mają czasowo moc uchwał Rady i są przedstawiane do zatwierdzenia Radzie na jej najbliższym posiedzeniu.
3. Oświadczenia woli w imieniu Rady składają przynajmniej dwaj upoważnieni członkowie Prezydium, w tym Prezes lub wiceprezes, z zastrzeżeniem zawartym w § 15 ust. 2.

§7

1. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeby, lecz nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
2. Posiedzenia Rady zwołuje Prezes.
3. Posiedzenia Rady są zwyczajne i nadzwyczajne:
1) posiedzenia zwyczajne odbywają się w terminach ustalonych przez Radę,
2) posiedzenia nadzwyczajne zwołuje Prezes z własnej inicjatywy, na wniosek Prezydium lub na wniosek co najmniej 2/3 członków Rady albo na wniosek Krajowej Komisji Rewizyjnej.
4. Posiedzenia Rady prowadzi Prezes, a w razie jego nieobecności zastępujący go upoważniony wiceprezes.
5. Porządek obrad posiedzenia Rady proponuje Prezes.
6. O terminie posiedzenia Rady należy powiadomić jej członków, co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia, przesyłając zawiadomienie zawierające termin, miejsce i porządek obrad. W przypadku posiedzenia, o którym mowa w § 7a, zawiadomienie powinno zawierać również instrukcję dotyczącą przebiegu posiedzenia oraz informacje odnośnie danych teleinformatycznych, w tym danych do logowania, niezbędnych do udziału w posiedzeniu.
7. Dla ważności uchwał wymagana jest obecność na posiedzeniu co najmniej połowy członków Rady. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego obrad. Na wniosek 1/5 obecnych członków Rady ustala się tajność głosowania.
8. Z posiedzenia Rady sporządza się protokół, który podpisuje Sekretarz Rady. Protokół powinien być udostępniony członkom Rady przed następnym posiedzeniem Rady i na nim przyjęty. Punkt dotyczący przyjęcia protokołu umieszcza się w porządku obrad posiedzenia Rady. Przyjęte do protokołu poprawki odnotowuje się w kolejnym protokole.
9. Na posiedzenia Rady i jej Prezydium są zapraszani przewodniczący lub upoważnieni przedstawiciele Krajowej Komisji Rewizyjnej, Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej, Krajowego Sądu Dyscyplinarnego, okręgowych rad izb, Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej, przedstawiciel ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej i inne zaproszone osoby.
10. Odpisy podjętych uchwał, zgodnie z ustawą, przesyła się – w terminie 14 dni od dnia ich podjęcia – do wiadomości ministrowi właściwemu do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej.
11. Udział członków Rady w posiedzeniach Rady jest obowiązkowy, a nieobecność wymaga usprawiedliwienia.
12. Jeżeli ktokolwiek ze składu Rady nie wywiązuje się ze swoich obowiązków, Prezesowi przysługuje prawo złożenia wniosku o jego odwołanie na najbliższym Zjeździe.

§7a

 

1. Posiedzenia Rady mogą odbywać się w sposób umożliwiający równoczesne komunikowanie się członków Rady przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w czasie rzeczywistym, w tym telekonferencji lub videokonferencji albo systemów teleinformatycznych, w tym portalu internetowego członków PIIB. Odbycie posiedzenia przy pomocy tych środków musi zapewniać wzajemne porozumiewanie się wszystkich uczestniczących w posiedzeniu członków Rady oraz innych osób uczestniczących w posiedzeniu. Przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu Przewodniczącego posiedzenia. Przewodniczący posiedzenia powinien zapewnić prawidłowy przebieg tak odbytego posiedzenia oraz zaprotokołowanie podjętych uchwał. Dopuszcza się podpisanie protokołu oraz uchwał za pomocą podpisów elektronicznych lub w trybie obiegowym.

2. Głosowanie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość może być przeprowadzone wówczas, gdy posiedzenie Rady odbywa się w formie określonej w ust. 1 lub gdy członkowie Rady nie są obecni w jednym miejscu, ale mogą się porozumiewać w szczególności za pomocą portalu internetowego członków PIIB, telefonu, poczty elektronicznej, komunikatora internetowego lub każdego innego środka technicznego, zapewniającego bezpośrednie komunikowanie się.

3. W przypadku wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, gdy posiedzenie Rady odbywa się w formie telekonferencji lub videokonferencji, rozpoczęcie formalnego głosowania może zostać poprzedzone poddaniem przez Przewodniczącego posiedzenia pod dyskusję przedstawionego projektu uchwały wraz z uzasadnieniem. W razie propozycji zmian do projektu uchwały, ostatecznej redakcji projektu dokonuje Przewodniczący posiedzenia i zarządza głosowanie.

4. Odbiór głosu od członków Rady podczas posiedzenia odbywanego przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, gdy posiedzenie Rady odbywa się w formie określonej w ust. 1, odbywa się w sposób wskazany przez Przewodniczącego posiedzenia, przy czym nie ma przeszkód w ustaleniu różnych środków komunikacji w celu odbioru głosów w jednym głosowaniu. W razie wątpliwości uznaje się, że:

  1. przy komunikowaniu się przy pomocy telekonferencji lub videokonferencji, członkowie Rady oddają swoje głosy ustnie Przewodniczącemu posiedzenia;
  2. przy komunikowaniu się drogą elektroniczną, faksową lub za pośrednictwem poczty elektronicznej członkowie rady oddają swój głos za pomocą tych środków komunikacji na wskazany w zarządzeniu głosowania numer telefonu, numer faksu lub adres poczty elektronicznej wskazując jaki głos oddają poprzez ustną wypowiedź przez telefon lub wpis na nośniku elektronicznym „za”, „przeciw”, „wstrzymuję się” oraz wskazanie imienia i nazwiska oraz daty głosowania, a także podpisu (podpisu elektronicznego), jeżeli są do tego warunki techniczne.

5. Niezwłocznie po zakończeniu głosowania Przewodniczący posiedzenia przy pomocy telekonferencji lub videokonferencji, za pośrednictwem portalu internetowego członków PIIB, poczty elektronicznej lub telefonicznie lub ustnie za pomocą narzędzia umożliwiającego porozumiewanie się na odległość informuje członków Rady o wynikach głosowania.

6. Podejmowanie uchwał w sposób, o którym mowa w ust. 1 może dotyczyć spraw, które wymagają tajnego głosowania, jeżeli zastosowane środki bezpośredniego porozumiewania się na odległość zapewniają zachowanie tajności.

7. Na wniosek Prezesa, Rada może podejmować uchwały poza posiedzeniem. Podejmowanie uchwał poza posiedzeniem następuje w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w szczególności portalu internetowego członków PIIB, poczty elektronicznej lub faksu.

8. Wniosek o podjęcie uchwały w trybie obiegowym oraz projekty uchwał, które mają zostać podjęte w trybie obiegowym doręczane są, wraz z uzasadnieniem wszystkim członkom Rady w portalu internetowym członków PIIB, na wskazany przez członka Rady adres korespondencyjny, albo faksem lub pocztą elektroniczną, jeżeli poszczególni członkowie Rady uprzednio wyrazili zgodę na elektroniczną formę zawiadomienia podając adres poczty elektronicznej lub numer faksu, na jaki takie zawiadomienie powinno zostać wysłane.

9. W przypadku uchwał podejmowanych przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, wniosek o podjęcie uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość oraz projekty uchwał wraz z uzasadnieniem dostarczane są wszystkim członkom Rady w portalu internetowym członków PIIB, pocztą elektroniczną lub faksem.

10. W przypadku wniosku o podjęcie uchwały w trybie obiegowym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość powinien zostać oznaczony termin oddawania głosów oraz szczegółowy opis, w jaki sposób członkowie Rady mogą oddawać głosy. Termin ten nie może być krótszy niż trzy dni od daty doręczenia wniosku o podjęcie uchwały.

11. Rada podejmuje uchwały w trybie obiegowym w ten sposób, iż każdy
z biorących udział w głosowaniu członek Rady składa podpis na projekcie uchwały poddanej pod głosowanie. Składając podpis członek Rady powinien jednoznacznie zaznaczyć, czy głosuje „za” lub „przeciw” uchwale bądź „wstrzymał się” od głosu. Brak takiego zaznaczenia spowoduje, że głos będzie uważany za nieoddany. W przypadku podejmowania uchwał w trybie obiegowym, głosowanie uważa się za zakończone i – w razie podjęcia uchwały – uchwałę za podjętą, z chwilą upływu oznaczonego terminu oddawania głosów lub odpowiednio datę otrzymania przez Prezesa egzemplarzy uchwały podpisanych przez wszystkich członków Rady, cokolwiek nastąpi wcześniej.

12. Rada podejmuje uchwały poza posiedzeniem przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w ten sposób, iż każdy z biorących udział w głosowaniu członków Rady oddaje głos w portalu internetowym członków PIIB lub przesyłając wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany we wniosku o podjęcie uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub faksem na wskazany numer, załączając do wiadomości projekt uchwały poddanej pod głosowanie i zaznaczając w treści wiadomości jednoznacznie, czy głosuje „za” czy „przeciw” uchwale bądź „wstrzymał się” od głosu. Brak takiego zaznaczenia spowoduje, że głos będzie uważany za nieoddany. Głosowanie uważa się za zakończone i – w razie podjęcia uchwały - uchwałę za podjętą z chwilą upływu oznaczonego terminu oddawania głosów lub z chwilą oddania głosów przez wszystkich członków Rady biorących udział w głosowaniu, cokolwiek nastąpi wcześniej.

13. Rada może również podejmować uchwały poza posiedzeniem przy wykorzystaniu  środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w sposób umożliwiający równoczesne komunikowanie się w czasie rzeczywistym oraz wzajemną identyfikację pomiędzy wszystkimi członkami Rady biorącymi udział w głosowaniu, w tym videokonferencję lub telekonferencję. Z tak przeprowadzonego głosowania Sekretarz sporządza protokół zawierający treść podjętych uchwał i wyniki głosowania.

14. Uchwała podjęta w trybie, o którym mowa w ust. 1-13 jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali skutecznie powiadomieni o treści projektu uchwały w trybie określonym w ust. 1-13.

15. Obecność członków Rady przy podejmowaniu uchwały Rady z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających bezpośrednie porozumiewanie się na odległość ustala się na podstawie liczby członków biorących udział w głosowaniu.

 

§8

1. Posiedzenia Prezydium zwołuje Prezes, nie rzadziej niż dwa razy w kwartale.
2. Do posiedzeń Prezydium stosuje się odpowiednio § 7 ust. 2–9 i ust. 11 oraz § 7a .

§9

1. Rada ustala corocznie program swojej działalności i składa sprawozdanie z jego realizacji na corocznym Zjeździe.
2. Rada dokonuje podziału czynności pomiędzy swoich członków, ustala dla nich zakres czynności, formy pracy i sprawozdawczości.
3. Członkowie Rady sprawują funkcje zgodnie z art. 44 ustawy. Członkom Rady przysługuje zwrot kosztów poniesionych w związku z wykonywaną funkcją na zasadach określonych w  zasadach gospodarki finansowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwalanych przez Zjazd. Prezes Krajowej Rady może być zatrudniony w Izbie w ramach umowy o pracę na czas określony nie dłuższy niż kadencja rady na zasadach określonych w zasadach gospodarki finansowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwalanych przez Zjazd.

§10

1. Prezes reprezentuje Izbę i kieruje pracami  Rady, a w szczególności:
1) udziela informacji w sprawie zasad wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
2) opracowuje projekt podziału czynności pomiędzy członków Rady,
3) proponuje porządek dzienny obrad Rady i jej Prezydium,
4) przedstawia program działalności Rady i jej Prezydium,
5) zwołuje posiedzenia Rady i jej Prezydium,
6) kieruje do członków Rady sprawy do załatwienia,
7) podpisuje korespondencję urzędową,
8) przyjmuje i zwalnia pracowników Biura Krajowej Izby; pełni w stosunku do nich obowiązki pracodawcy w rozumieniu ustawy – Kodeks pracy,
9) w imieniu Rady składa sprawozdania z jej działalności na Zjeździe.
2. Prezes powołuje co najmniej 3-osobowe składy orzekające do rozpatrywania spraw indywidualnych.
3. Prezes wykonuje zadania kierownika jednostki określone w odrębnych przepisach.

§11

1. Rada, na wniosek Prezesa ustala zakres zadań i kompetencji wiceprezesów i poszczególnych członków Rady.
2. Wiceprezesi Rady są zastępcami Prezesa. Prezes, za zgodą Rady, może spośród nich ustalić pierwszego swego zastępcę.

§12

1. Sekretarz Rady odpowiada za wykonanie uchwał Rady i jej Prezydium z zastrzeżeniem § 5 ust. 7.
2. Sekretarz ponadto odpowiada za:
1) redagowanie protokołów z posiedzeń Rady i jej Prezydium oraz przygotowanie projektów uchwał,
2) sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem obowiązkowych rejestrów,
3) załatwianie bieżącej korespondencji,
4) nadzorowanie sprawozdawczości Rady i jej Prezydium,
5) udzielanie informacji o pracach Rady organom samorządu zawodowego inżynierów budownictwa,
6) analizowanie odwołań od uchwał okręgowych rad izb inżynierów budownictwa,
7) prowadzenie analizy składu członkowskiego Izby,
8) zatwierdzanie do publikacji lub redagowanie komunikatów, informacji i obwieszczeń Rady,
9) przedstawianie do zatwierdzenia przez Radę uchwał i postanowień Prezydium,
10) informowanie Rady o ważniejszych pracach i decyzjach Prezydium,
11) przygotowanie projektów planów pracy i sprawozdań z działalności Rady i jej Prezydium,
12) nadzorowanie terminowego przesyłania uchwał do wiadomości właściwego ministra,
13) załatwianie innych spraw zlecanych przez Prezesa.
3. Sekretarz odpowiada przed Radą za całokształt prac Biura Krajowej Izby oraz zgłasza Prezesowi odpowiednie wnioski w tym zakresie.

§13

1.  Skarbnik odpowiada za gospodarkę finansowo-budżetową Izby, a w szczególności:
1) przygotowuje projekt preliminarza budżetowego,
2) opracowuje odpowiednie analizy i sprawozdania z wykonania budżetu i przedstawia je na posiedzeniach Rady,
3) nadzoruje księgowość, rachunkowość i sprawozdawczość finansową,
4) wykonuje wszelkie czynności związane z normalnym zarządzaniem majątkiem,
5) kieruje egzekwowaniem wierzytelności, zgłasza wnioski o ich umorzenie,
6) sprawuje nadzór nad bieżącym regulowaniem składek członkowskich i ubezpieczeniowych oraz rozliczeń w tym zakresie.
2.  Skarbnik sprawuje nadzór nad działalnością głównego księgowego i może w tym względzie korzystać z opinii biegłych i rzeczoznawców.

§14

1. Działalność finansowo-gospodarczą Rada prowadzi w ramach budżetu uchwalonego przez Zjazd.
2. Zjazd uchwala budżet na następny rok kalendarzowy.
3. Wydatki Rady oraz powoływanych przez nią komisji i zespołów są pokrywane z budżetu Izby.
4. Rada może dokonywać w budżecie odpowiednich przesunięć, pod warunkiem pokrycia wydatków uzyskanymi wpływami.

§15

1. Zaciąganie zobowiązań przekraczających zakres zwykłego zarządu majątkiem, nabycie lub zbycie nieruchomości oraz umorzenie wierzytelności następuje na podstawie uchwały Rady.
2. Dokumenty obrotu pieniężnego lub materialnego, które zgodnie z przepisami wymagają dwóch podpisów, mogą być podpisywane przez upoważnionych członków Prezydium, w tym przez Prezesa lub wiceprezesa oraz sekretarza lub skarbnika albo ich zastępców.

§16

1. W razie wygaśnięcia mandatu lub trwałej niemożności pełnienia funkcji przez Prezesa, czynności jego sprawuje wiceprezes wyznaczony przez Radę.
2. Sprawowanie funkcji Prezesa przez wiceprezesa trwa do czasu wyboru nowego Prezesa przez Zjazd.
3. W razie przejściowej przeszkody w pełnieniu funkcji przez sekretarza lub skarbnika, ich obowiązki pełnią ich zastępcy lub członkowie Rady wyznaczeni przez Radę.

§17

1. Pracami Biura Krajowej Izby kieruje dyrektor biura.
2. Zatrudnianie i zwalnianie ze stanowiska dyrektora biura należy do kompetencji Prezesa.
3. Dyrektor biura pełni obowiązki na podstawie regulaminu, który określa kompetencje i zadania związane z realizacją zadań statutowych Izby oraz zasady dysponowania funduszami, podpisywania oświadczeń, dokumentów i korespondencji.
4. Biuro zapewnia pozostałym organom Izby pełną obsługę administracyjną, organizacyjną i kancelaryjną wynikającą z ich regulaminów i uregulowań ustawowych.

§18

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają postanowienia zawarte w ustawie, w statucie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Kodeksie postępowania administracyjnego.