BUDŻET POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA NA 2022 ROK (korekta)

 

Wpływy:
1.1. Składki członkowskie: 119 000 członków x 72,00 zł (6 zł/ m-c) 8 568 000,00 zł
1.2. Odsetki od depozytów 93 000,00 zł
1.3. Opłaty za postępowanie (rzeczoznawcy, cudzoziemcy) 30 000,00 zł
1.4. Opłata za obsługę ubezpieczenia 540 000,00 zł
1.5. Przychody pozostałe (wynajem lokalu, dywidenda, inne) 1 686 000,00 zł
Razem 10 917 000,00 zł
Wydatki:
2.1. Utrzymanie biura 500 000,00 zł
2.2. Wyposażenie biura, administracja oprogramowania, serwis urządzeń 350 000,00 zł
2.3. Usługi pocztowe, telekomunikacyjne, bankowe i inne 220 000,00 zł
2.4. Materiały biurowe, prasa, książki, druk materiałów 130 000,00 zł
2.5. Płace 2 300 000,00 zł
2.6. Nagrody roczne personelu 180 000,00 zł
2.7. ZFŚS 55 000,00 zł
2.8. Ryczałty 780 000,00 zł
2.9. Ekwiwalenty 300 000,00 zł
2.10. Umowy zlecenia i ekspertyzy 50 000,00 zł
2.11. Delegacje i koszty transportu 200 000,00 zł
2.12. Koszty zakupu „Inżyniera Budownictwa” ponoszone przez KR 500 000,00 zł
2.13. Koszty kolportażu i masowej korespondencji 900 000,00 zł
2.14. Koszty zjazdu krajowego i uroczystej gali 20-lecia PIIB 500 000,00 zł
2.15. Koszty szkoleń, konferencji, obsługi posiedzeń komisji 200 000,00 zł
2.16. Koszty obsługi prawnej i ekspertyz 500 000,00 zł
2.17. Koszty promocji, materiały prasowe 160 000,00 zł
2.18. Koszty współpracy z zagranicą 60 000,00 zł
2.19. Nagrody fundowane przez PIIB 20 000,00 zł
2.20. Koszt elektronicznego dostępu do norm 240 000,00 zł
2.21. Serwis Budowlany 232 000,00 zł
2.22. System Elektronicznej Obsługi Dokumentów 300 000,00 zł
2.23. Spłata pożyczek z OIIB 2 240 000,00 zł
Razem 10 917 000,00 zł