BUDŻET POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA NA 2022 ROK (korekta)

 

Wpływy:
1.1. Składki członkowskie: 119 000 członków x 72,00 zł (6 zł/ m-c) 8 568 000,00 zł
1.2. Odsetki od depozytów 93 000,00 zł
1.3. Opłaty za postępowanie (rzeczoznawcy, cudzoziemcy) 30 000,00 zł
1.4. Opłata za obsługę ubezpieczenia 540 000,00 zł
1.5. Przychody pozostałe (wynajem lokalu, dywidenda, inne) 1 686 000,00 zł
Razem 10 917 000,00 zł
Wydatki:
2.1. Utrzymanie biura 500 000,00 zł
2.2. Wyposażenie biura, administracja oprogramowania, serwis urządzeń 350 000,00 zł
2.3. Usługi pocztowe, telekomunikacyjne, bankowe i inne 220 000,00 zł
2.4. Materiały biurowe, prasa, książki, druk materiałów 130 000,00 zł
2.5. Płace 2 300 000,00 zł
2.6. Nagrody roczne personelu 180 000,00 zł
2.7. ZFŚS 55 000,00 zł
2.8. Ryczałty 780 000,00 zł
2.9. Ekwiwalenty 300 000,00 zł
2.10. Umowy zlecenia i ekspertyzy 50 000,00 zł
2.11. Delegacje i koszty transportu 200 000,00 zł
2.12. Koszty zakupu „Inżyniera Budownictwa” ponoszone przez KR 500 000,00 zł
2.13. Koszty kolportażu i masowej korespondencji 900 000,00 zł
2.14. Koszty zjazdu krajowego i uroczystej gali 20-lecia PIIB 500 000,00 zł
2.15. Koszty szkoleń, konferencji, obsługi posiedzeń komisji 200 000,00 zł
2.16. Koszty obsługi prawnej i ekspertyz 500 000,00 zł
2.17. Koszty promocji, materiały prasowe 160 000,00 zł
2.18. Koszty współpracy z zagranicą 60 000,00 zł
2.19. Nagrody fundowane przez PIIB 20 000,00 zł
2.20. Koszt elektronicznego dostępu do norm 240 000,00 zł
2.21. Serwis Budowlany 232 000,00 zł
2.22. System Elektronicznej Obsługi Dokumentów 300 000,00 zł
2.23. Spłata pożyczek z OIIB 2 240 000,00 zł
Razem 10 917 000,00 zł

WYLICZENIA WYDATKÓW W 2022 ROKU

2.1. Utrzymanie biura
podatek od nieruchomości, czynsz za garaże 12 m-cy x 1 854 zł/m-c 22 248,00 zł
media 12 m-cy x 13 000 zł/m-c 156 000,00 zł
obsługa posesji (zarządca, ochrona) 12 m-cy x 10 000 zł/m-c 120 000,00 zł
sprzątanie biura 12 m-cy x 16 000 zł/m-c 192 000,00 zł
Razem 490 248,00 zł
Przyjęto 500 000,00 zł
2.2. Wyposażenie biura, administracja oprogramowania, serwis urządzeń
serwis sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych 12 m-cy x 1 000 zł/m-c 12 000,00 zł
serwis i najem kserokopiarek 12 m-cy x 3 200 zł/m-c 38 400,00 zł
administracja ogólnopolskiego programu BUDINFO 12 m-cy x 9 000 zł/m-c 108 000,00 zł
wymiana zestawów komputerowych, laptopów, drukarek 40 000,00 zł
dzierżawa serwerów 2 serwery x 2 000 zł/serwer/m-c x 12 m-cy 48 000,00 zł
ubezpieczenie biur i sprzętu (wg polisy) 10 000,00 zł
konserwacja urządzeń technicznych 12 m-cy x 7 800 zł/m-c 93 600,00 zł
Razem 350 000,00 zł
Przyjęto 350 000,00 zł
2.3. Usługi pocztowe, telekomunikacyjne, bankowe i inne:
220 000,00 zł
Przyjęto 220 000,00 zł
2.4. Materiały biurowe, prasa, książki, prenumeraty elektroniczne, drukowanie materiałów
130 000,00 zł
Przyjęto 130 000,00 zł
2.5 Płace personelu:
wynagrodzenia brutto, ZUS pracodawcy 12 m-cy x 147 500 zł/m-c x 1,23 = 2 177 100 zł 2 300 000,00 zł
dodatkowe ubezpieczenia, nagrody uznaniowe, badania lekarskie okresowe 12 m-cy x 400 zł x 26 osób = 124 800 zł
2.6. nagrody roczne personelu w wys. 1 pensji (w tym ZUS) 147 105 zł * 1,23 180 000,00 zł
2.7. ZFŚS 26 osób x 2 115 zł/os 55 000,00 zł
2.8. Ryczałty
Prezes Krajowej Rady = 2,0 średniej
2 Wiceprezesi, sekretarz i skarbnik Rady Izby, sekretarz KK i przewodniczący: KK, KR, SD i koordynator ROZ 9 os. x 0,5 x 2,0 = 9,0 średnich
Razem 12m-cy x 5.900 zł x 11,0 średniej 778 800,00 zł
Przyjęto 780 000,00 zł
2.9. Ekwiwalenty:
Krajowy Zjazd - 191 os. x 175 zł/os. 33 425,00 zł
Rada Krajowa - 7 posiedz. x 37 os. x 175 zł/os. 45 325,00 zł
Prezydium RK - 7 posiedz. x 4 os. x 175 zł/os. 4 900,00 zł
Krajowa Komisja Kwalifikacyjna - 7 posiedz. x 15 os. x 175 zł/os. 18 375,00 zł
Prezydium KKK - 7 posiedz. x 5 os. x 175 zł/os. 6 125,00 zł
Krajowy Sąd Dyscyplinarny - 4 posiedz. x 16 os. x 175 zł/os. 11 200,00 zł
Przygotowanie rozpraw KSD - 40 spraw x 20 godz./sprawę x 35 zł 28 000,00 zł
Rozprawy KSD - 12 wokand x 5 sędziów x 175 zł/os. 10 500,00 zł
Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej - posiedzenia 4 posiedz. x 5 os. x 175 zł/os. 3 500,00 zł
KROZ - postępowania wyjaśniające - 40 postępowań x 10 godz. x 35 zł/godz. 14 000,00 zł
Krajowa Komisja Rewizyjna - 8 posiedz. x 8 os. x 175 zł/os. 11 200,00 zł
Kontrole KKR - 500 godz. x 35 zł/godz. 17 500,00 zł
Nadzory KKR - 32 nadzory x 175 zł/os. 5 600,00 zł
Komisja Prawno-Regulaminowa - 3 posiedz. x 16 os. x 175 zł/os. 8 400,00 zł
Komisja Wnioskowa - 4 posiedz. x 16 os. x 175 zł/os. 11 200,00 zł
Komisja Ustawicznego Szkolenia Zawodowego - 4 posiedz. x 16 os. x 175 zł/os. 11 200,00 zł
Komisja Współpracy z Zagranicą - 6 posiedz. x 3 os. x 175 zł/os. 3 150,00 zł
Pozostałe Komisje i zespoły 8 x 5 posiedz. x 8 os. x 175 zł/os. 56 000,00 zł
Razem 299 600,00 zł
Przyjęto 300 000,00 zł
2.10. Umowy-zlecenia-ekspertyzy:
12 m-cy x 4.100 zł/m-c 49 200,00 zł
Przyjęto 50 000,00 zł
2.11. Delegacje i koszty transportu:
12 m-cy x 16 000 zł/m-c 192 000,00 zł
Przyjęto 200 000,00 zł
2.12. Koszty wydania "Inżyniera Budownictwa" ponoszone przez KR
2,00 zł/egz. x 11 numerów x 104 700 egz. x 1,23 + 1,00 zł/egz. x 11 numerów x 15 700 egz. x 1,23 = 3 045 603,00 zł
Uczestnictwo izb okręgowych w kosztach wydania 1,60 zł/egz. x 11 num. x 116 600 egz. x 1,23 = -2 524 156,80 zł
Razem 521 446,20 zł
Przyjęto 500 000,00 zł
2.13. Koszty kolportażu i masowej korespondencji
2,05 zł/adres x 112400 adresów x 11 numerów 2 534 620,00 zł
zwrot z OIIB za wysyłkę biuletynów i insertów 11 numerów x 45 000 zł -495 000,00 zł
partycypacja Wydawnictwa w kosztach wysyłki 1,00 zł/adres x 104 700 adresów x 11 numerów -1 151 700,00 zł
Razem 887 920,00 zł
Przyjęto 900 000,00 zł
2.14. Koszty zjazdu krajowego i uroczystej gali 20-lecia PIIB
500 000,00 zł
Przyjęto 500 000,00 zł
2.15. Koszty szkoleń, konferencji, obsługi posiedzeń komisji
Koszty szkoleń organów izby, uczestnictwo w konferencjach, przygotowanie materiałów szkoleniowych e-learning (przyjęto szacunkowo na podstawie wydatków w latach ubiegłych) 150 000,00 zł
katering i art. spożywcze na posiedzenia 12 m-cy x 4 000 zł/m-c 48 000,00 zł
Razem 198 000,00 zł
Przyjęto 200 000,00 zł
2.16. Koszty obsługi prawnej i ekspertyz
500 000,00 zł
Przyjęto 500 000,00 zł
2.17. Koszty promocji, materiały prasowe (przyjęto szacunkowo)
160 000,00 zł
Przyjęto 160 000,00 zł
2.18. Koszty współpracy z zagranicą
(przyjęto szacunkowo) 60 000,00 zł
Przyjęto 60 000,00 zł
2.19. Nagrody fundowane przez PIIB
(konkursy, zawody, najlepsza praca dyplomowa, Inżynier Roku itp. ) – przyjęto szacunkowo 20 000,00 zł
Przyjęto 20 000,00 zł
2.20. Koszt elektronicznego dostępu do norm
240 000,00 zł
Przyjęto 240 000,00 zł
2.21. Serwis Budowlany
232 000,00 zł
Przyjęto 232 000,00 zł
2.22. System Elektronicznej Obsługi Dokumentów
300 000,00 zł
Przyjęto 300 000,00 zł
2.23. Spłata pożyczek z OIIB
2 240 000,00 zł
Przyjęto 2 240 000,00 zł