BUDŻET POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA NA 2023 ROK

 

Wpływy:
1.1. Składki członkowskie: 119 000 członków x 96,00 zł (8 zł/m-c) 11 424 000,00 zł
1.2. Odsetki od depozytów 150 000,00 zł
1.3. Opłaty za postępowanie (rzeczoznawcy, cudzoziemcy) 30 000,00 zł
1.4. Opłata za obsługę ubezpieczenia 540 000,00 zł
1.5. Przychody pozostałe (wynajem lokalu, dywidenda, inne) 150 000,00 zł
Razem 12 294 000,00 zł
Wydatki:
2.1. Utrzymanie biura 500 000,00 zł
2.2. Wyposażenie biura, administracja oprogramowania, serwis urządzeń 390 000,00 zł
2.3. Usługi pocztowe, telekomunikacyjne, bankowe i inne 200 000,00 zł
2.4. Materiały biurowe, prasa, książki, druk materiałów 100 000,00 zł
2.5. Płace 2 500 000,00 zł
2.6. Nagrody roczne personelu 200 000,00 zł
2.7. ZFŚS 60 000,00 zł
2.8. Ryczałty 850 000,00 zł
2.9. Ekwiwalenty 450 000,00 zł
2.10. Umowy zlecenia i ekspertyzy 50 000,00 zł
2.11. Delegacje i koszty transportu 250 000,00 zł
2.12. Koszty zakupu "Inżyniera Budownictwa" ponoszone przez KR 1 450 000,00 zł
2.13. Koszty kolportażu i masowej korespondencji 930 000,00 zł
2.14. Koszty zjazdu krajowego PIIB 300 000,00 zł
2.15. Koszty szkoleń, konferencji, obsługi posiedzeń komisji 250 000,00 zł
2.16. Koszty obsługi prawnej i ekspertyz 500 000,00 zł
2.17. Koszty promocji, materiały prasowe 170 000,00 zł
2.18. Koszty współpracy z zagranicą 100 000,00 zł
2.19. Nagrody fundowane przez PIIB 34 000,00 zł
2.20. Koszt elektronicznego dostępu do norm 240 000,00 zł
2.21. Serwis Budowlany 220 000,00 zł
2.22. System Elektronicznej Obsługi Dokumentów 350 000,00 zł
2.23. Spłata pożyczek z OIIB z odsetkami 2 200 000,00 zł
Razem 12 294 000,00 zł

WYLICZENIA WYDATKÓW W 2023 ROKU

2.1. Utrzymanie biura
podatek od nieruchomości, czynsz za garaże 12 m-cy x 2 000 zł/m-c 24 000,00 zł
media 12 m-cy x 14 000 zł/m-c 168 000,00 zł
obsługa posesji (zarządca, ochrona) 12 m-cy x 8 000 zł/m-c 96 000,00 zł
sprzątanie biura 12 m-cy x 16 000 zł/m-c 192 000,00 zł
Razem 480 000,00 zł
Przyjęto 500 000,00 zł
2.2. Wyposażenie biura, administracja oprogramowania, serwis urządzeń
serwis sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych 12 m-cy x 1 150 zł/m-c 13 800,00 zł
serwis i najem kserokopiarek 12 m-cy x 3 200 zł/m-c 38 400,00 zł
administracja ogólnopolskiego programu BUDINFO 12 m-cy x 9 000 zł/m-c 108 000,00 zł
wymiana zestawów komputerowych, laptopów, drukarek, serwera 75 000,00 zł
dzierżawa serwerów 2 serwery x 2 000 zł/serwer/m-c x 12 m-cy 48 000,00 zł
ubezpieczenie biur i sprzętu (wg polisy) 10 000,00 zł
konserwacja urządzeń technicznych 12 m-cy x 8 000 zł/m-c 96 000,00 zł
Razem 389 200,00 zł
Przyjęto 390 000,00 zł
2.3. Usługi pocztowe, telekomunikacyjne, bankowe i inne:
200 000,00 zł
Przyjęto 200 000,00 zł
2.4. Materiały biurowe, prasa, książki, prenumeraty elektroniczne, drukowanie materiałów
100 000,00 zł
Przyjęto 100 000,00 zł
2.5 Płace personelu:
wynagrodzenia brutto, ZUS pracodawcy 12 m-cy x 196 400 zł/m-c = 2 356 800 zł 2 500 000,00 zł
dodatkowe ubezpieczenia, nagrody uznaniowe, badania lekarskie okresowe 12 m-cy x 500 zł x 25 osób = 150 000 zł
2.6. nagrody roczne personelu w wys. 1 pensji (w tym ZUS) 196 400 zł 200 000,00 zł
2.7. ZFŚS 26 osób x 2 400 zł/os 60 000,00 zł
2.8. Ryczałty
Prezes Krajowej Rady = 2,0 średniej
2 Wiceprezesi, sekretarz i skarbnik Rady Izby, sekretarz KK i przewodniczący: KK, KR, SD i koordynator ROZ 9 os. x 0,5 x 2,0 = 9,0 średnich
Razem 12m-cy x 6 300 zł x 11,0 średniej 831 600,00 zł
Przyjęto 850 000,00 zł
2.9. Ekwiwalenty:
Krajowy Zjazd - 191 os. x 250 zł/os. 47 750,00 zł
Rada Krajowa - 7 posiedz. x 37 os. x 250 zł/os. 64 750,00 zł
Prezydium RK - 7 posiedz. x 4 os. x 250 zł/os. 7 000,00 zł
Krajowa Komisja Kwalifikacyjna - 7 posiedz. x 15 os. x 250 zł/os. 26 250,00 zł
Prezydium KKK - 7 posiedz. x 5 os. x 250 zł/os. 8 750,00 zł
Krajowy Sąd Dyscyplinarny - 4 posiedz. x 16 os. x 250 zł/os. 16 000,00 zł
Przygotowanie rozpraw KSD - 40 spraw x 20 godz./sprawę x 50 zł 40 000,00 zł
Rozprawy KSD - 12 wokand x 5 sędziów x 250 zł/os. 15 000,00 zł
Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej - posiedzenia 4 posiedz. x 5 os. x 250 zł/os. 5 000,00 zł
KROZ - postępowania wyjaśniające - 40 postępowań x 10 godz. x 50 zł/godz. 20 000,00 zł
Krajowa Komisja Rewizyjna - 8 posiedz. x 8 os. x 250 zł/os. 16 000,00 zł
Kontrole KKR - 500 godz. x 50 zł/godz. 25 000,00 zł
Nadzory KKR - 32 nadzory x 250 zł/os. 8 000,00 zł
Komisja Prawno-Regulaminowa - 3 posiedz. x 16 os. x 250 zł/os. 12 000,00 zł
Komisja Wnioskowa - 4 posiedz. x 16 os. x 250 zł/os. 16 000,00 zł
Komisja Ustawicznego Szkolenia Zawodowego - 4 posiedz. x 16 os. x 250 zł/os. 16 000,00 zł
Komisja Współpracy z Zagranicą - 6 posiedz. x 3 os. x 250 zł/os. 4 500,00 zł
Pozostałe Komisje i zespoły 8 x 5 posiedz. x 8 os. x 250 zł/os. 80 000,00 zł
Razem 428 000,00 zł
Przyjęto 450 000,00 zł
2.10. Umowy-zlecenia-ekspertyzy:
12 m-cy x 4.100 zł/m-c 49 200,00 zł
Przyjęto 50 000,00 zł
2.11. Delegacje i koszty transportu:
12 m-cy x 20 000 zł/m-c 240 000,00 zł
Przyjęto 250 000,00 zł
2.12. Koszty wydania "Inżyniera Budownictwa" ponoszone przez KR
2,00 zł/egz. x 11 numerów x 106 700 egz. x 1,08 + 1,00 zł/egz. x 11 numerów x 15 700 egz. x 1,08 = 2 721 708,00 zł
Uczestnictwo izb okręgowych w kosztach wydania 0,90 zł/egz. x 11 num. x 117 000 egz. x 1,08 = -1 250 964,00 zł
Razem 1 470 744,00 zł
Przyjęto 1 450 000,00 zł
2.13. Koszty kolportażu i masowej korespondencji
2,15 zł/adres x 108 400 adresów x 11 numerów 2 563 660,00 zł
zwrot z OIIB za wysyłkę biuletynów i insertów 11 numerów x 45 000 zł -495 000,00 zł
partycypacja Wydawnictwa w kosztach wysyłki 1,00 zł/adres x 104 700 adresów x 11 numerów -1 151 700,00 zł
Razem 916 960,00 zł
Przyjęto 930 000,00 zł
2.14. Koszty zjazdu krajowego PIIB
300 000,00 zł
Przyjęto 300 000,00 zł
2.15. Koszty szkoleń, konferencji, obsługi posiedzeń komisji
Koszty szkoleń organów izby, uczestnictwo w konferencjach, przygotowanie materiałów szkoleniowych e-learning (przyjęto szacunkowo na podstawie wydatków w latach ubiegłych) 160 000,00 zł
katering i art. spożywcze na posiedzenia 12 m-cy x 5 000 zł/m-c 60 000,00 zł
Razem 220 000,00 zł
Przyjęto 250 000,00 zł
2.16. Koszty obsługi prawnej i ekspertyz
500 000,00 zł
Przyjęto 500 000,00 zł
2.17. Koszty promocji, materiały prasowe
170 000,00 zł
Przyjęto 170 000,00 zł
2.18. Koszty współpracy z zagranicą
(przyjęto szacunkowo) 100 000,00 zł
Przyjęto 100 000,00 zł
2.19. Nagrody fundowane przez PIIB
(konkursy, zawody, najlepsza praca dyplomowa, Inżynier Roku itp.) – przyjęto szacunkowo 34 000,00 zł
Przyjęto 34 000,00 zł
2.20. Koszt elektronicznego dostępu do norm
240 000,00 zł
Przyjęto 240 000,00 zł
2.21. Serwis Budowlany
220 000,00 zł
Przyjęto 220 000,00 zł
2.22. System Elektronicznej Obsługi Dokumentów
350 000,00 zł
Przyjęto 350 000,00 zł
2.23. Spłata pożyczek z OIIB z odsetkami
2 200 000,00 zł
Przyjęto 2 200 000,00 zł