Komisja Medalu Honorowego
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

Funkcję Przewodniczącego Komisji powierza się Panu Franciszkowi Buszka.

 

Do zadań Przewodniczącego Komisji należy:

 1. kierowanie pracami Komisji,
 2. zwoływanie i prowadzenie posiedzeń Komisji,
 3. proponowanie planu pracy i porządku obrad Komisji,
 4. reprezentowanie Komisji przed Krajową Radą Polskiej Izby InżynierówBudownictwa,
 5. podział zadań pomiędzy członków Komisji,
 6. określenie terminarza posiedzeń Komisji,
 7. organizacja prac Komisji w zakresie opiniowania wniosków,
 8. wzywanie wnioskodawcy do uzupełnienia wniosku sporządzanego z uchybieniem obowiązującym zasadom.

 

W skład Komisji wchodzą:

 1. Staszak Renata - Kujawsko-Pomorska OIIB,
 2. Szewczyk Wojciech - Lubelska OIIB,
 3. Szczygielski Leonard - Mazowiecka OIIB,
 4. Dąbrowska-Laskoś Anna - Podkarpacka OIIB,
 5. Wróbel Ryszard - Pomorska OIIB,
 6. Pieniążek Andrzej - Świętokrzyska OIIB,
 7. Kukliński Jarosław – Warmińsko-Mazurska OIIB.

 

Komisję powołano na podstawie uchwały nr 28/R/22.