Uchwała nr 28/R/22

Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 7 września 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Komisji Medalu Honorowego Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

Na podstawie § 3 pkt 17 regulaminu Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

W uchwale nr 20/R/22 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie Komisji Medalu Honorowego Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa § 1 otrzymuje brzmienie:

㤠1.

 1. Powołuje się na okres VI kadencji Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Komisję Medalu Honorowego Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, zwaną dalej "Komisją".
 2. Funkcję Przewodniczącego Komisji powierza się Panu Franciszkowi Buszce.
 3. W skład Komisji wchodzą:
  1. Staszak Renata - Kujawsko-Pomorska OIIB,
  2. Szewczyk Wojciech - Lubelska OIIB,
  3. Szczygielski Leonard - Mazowiecka OIIB,
  4. Dąbrowska-Laskoś Anna - Podkarpacka OIIB,
  5. Wróbel Ryszard - Pomorska OIIB,
  6. Pieniążek Andrzej - Świętokrzyska OIIB,
  7. Kukliński Jarosław – Warmińsko-Mazurska OIIB.”.

 

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Komisji.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.