Uchwała nr 29/R/22

Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 7 września 2022 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie Komisji Współpracy z Zagranicą Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

Na podstawie § 3 pkt 17 Regulaminu Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

W uchwale nr 15/R/22 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie Komisji Współpracy z Zagranicą Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa § 1 otrzymuje brzmienie:

㤠1.

 1. Powołuje się, na okres VI kadencji Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Komisję Współpracy z Zagranicą Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, zwaną dalej "Komisją".
 2. Przedmiotem prac Komisji jest utrzymywanie kontaktów z pokrewnymi organizacjami zagranicznymi oraz przedstawianie Krajowej Radzie propozycji odnośnie rozwoju współpracy z takimi organizacjami.
 3. Funkcję Przewodniczącego Komisji powierza się Panu Andrzejowi Pawłowskiemu.
 4. W skład Komisji wchodzą:
  1. Rotter Ryszard - Dolnośląska OIIB,
  2. Rawicki Zygmunt - Małopolska OIIB,
  3. Pachla Filip - Małopolska OIIB,
  4. Grodzki Mieczysław - Mazowiecka OIIB,
  5. Szymczak Włodzimierz - Mazowiecka OIIB,
  6. Chmura Piotr - Podkarpacka OIIB,
  7. Pępek Przemysław - Śląska OIIB,
  8. Kulesa Andrzej - Wielkopolska OIIB.”.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Komisji.

 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.