Zespół do spraw Ukrainy

 

Powołuje się Zespół do spraw Ukrainy wchodzący w skład Komisji Współpracy z Zagranicą Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, zwanym dalej „Zespołem”w następującym składzie:

  1. Piotr Chmura – Podkarpacka OIIB,
  2. Andrzej Pawłowski – Dolnośląska OIIB,
  3. Jarosław Śliwa – Podkarpacka OIIB.

Celem prac Zespołu jest:

  1. przygotowanie raportu, który będzie zawierał wyjaśnienie wskazanych w § 3 zagadnień,
  2. prealizacja współpracy samorządu zawodowego inżynierów budownictwa w Polsce oraz stowarzyszeń zrzeszających inżynierów budownictwa na Ukrainie, w szczególności w obszarze odbudowy Ukrainy,
  3. współpraca z Pełnomocnikiem Rządu do spraw polsko-ukraińskiej współpracy rozwojowej.

Funkcję Przewodniczącego Zespołu powierza się Panu Grzegorzowi Dubikowi.

 

Zespół został powołany uchwałą nr PIIB/KR/0011/2023 z dnia 24 maja 2023 r.