Uchwała nr PIIB/KR/0011/2023

Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 24 maja 2023 r

w sprawie powołania Zespołu do spraw Ukrainy

 

Na podstawie § 3 pkt 17 regulaminu Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

§ 1.

 1. Powołuje się Zespół do spraw Ukrainy wchodzący w skład Komisji Współpracy z Zagranicą Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, zwanym dalej „Zespołem”.

 2. Celem prac Zespołu jest:

  1. przygotowanie raportu, który będzie zawierał wyjaśnienie wskazanych w § 3 zagadnień,
  2. realizacja współpracy samorządu zawodowego inżynierów budownictwa w Polsce oraz stowarzyszeń zrzeszających inżynierów budownictwa na Ukrainie, w szczególności w obszarze odbudowy Ukrainy,
  3. współpraca z Pełnomocnikiem Rządu do spraw polsko-ukraińskiej współpracy rozwojowej.

 3. Funkcję Przewodniczącego Zespołu powierza się Panu Grzegorzowi Dubikowi.

 4. W skład Zespołu wchodzą:
  1. Piotr Chmura – Podkarpacka OIIB,
  2. Andrzej Pawłowski – Dolnośląska OIIB,
  3. Jarosław Śliwa – Podkarpacka OIIB.

  § 2

  Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy, w szczególności:

  1. kierowanie pracami Zespołu,
  2. zwoływanie i prowadzenie posiedzeń Zespołu,
  3. proponowanie planu pracy i porządku obrad Zespołu,
  4. reprezentowanie Zespołu przed Krajową Radą Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
  5. podział zadań pomiędzy członków Zespołu,
  6. określenie terminarza posiedzeń Zespołu,
  7. organizacja prac Zespołu.

  § 3

  Zagadnienia wymagające uzyskania przez Zespół wiążących informacji na temat:

  1. uznawania w Ukrainie kwalifikacji zawodowych inżynierów z Polski – zasady nostryfikacji dyplomów, potwierdzania uprawnień, zakres prac, które mogą być wykonywane przez poszczególne branże oraz wyjaśnienie problemów związanych z niekompatybilnością systemów kształcenia i certyfikacji inżynierów w Polsce i Ukrainie,
  2. praw i obowiązków na terenie Ukrainy polskich inżynierów z uprawnieniami budowlanymi,
  3. wymogów dotyczących pracowników z Polski wykonujących zadania na terenie Ukrainy, w tym w zakresie wiz, paszportów lub innych wymaganych dokumentów, konieczności uzyskiwania pozwolenia na pracę, ubezpieczeń zdrowotnych, ubezpieczenia zawodowej odpowiedzialności cywilnej – zakresu, minimalnej wysokości, transferu walut z uwzględnieniem ewentualnych preferencji dla osób zaangażowanych w odbudowę,
  4. warunków prowadzenia budów na terenie Ukrainy, w tym wymaganych dokumentów budowy, dopuszczalności prowadzenia dokumentacji w innym języku, niż ukraiński, organów kontrolnych, odpowiedzialności kierownika budowy i inspektora nadzoru, oraz zapobiegania korupcji,
  5. warunków prowadzenia działalności w zakresie projektowania, nadzoru autorskiego, dopuszczalności projektowania wg norm europejskich, wymagań językowych, w tym konieczności tłumaczenia dokumentacji na język ukraiński oraz sprawdzenia rozwiązań pod względem zgodności z ukraińskim prawem i normami przez uprawnionego inżyniera z Ukrainy,
  6. sposobów i warunków zabezpieczenia kontraktów, w tym gwarancji rządu Ukrainy, polskich gwarancji państwowych i bankowych oraz zabezpieczeń na wypadek niewypłacalności ukraińskiego kontrahenta lub zagranicznego inwestora lub innych zdarzeń ograniczających lub blokujących wypłatę należnych wynagrodzeń,
  7. warunków opieki konsularnej na terenie Ukrainy dla polskich pracowników,
  8. warunków ubezpieczeń emerytalnych podczas pracy w Ukrainie, ubezpieczenia – w tym na życie – w związku z pracą na terenach niedawnych działań wojennych i zwiększonego zagrożenia utraty życia m.in. z powodu zaminowania niektórych terenów, niewybuchów i innych niebezpiecznych pozostałości wojny, możliwości zawalenia się odbudowywanych obiektu w związku z wojennymi uszkodzeniami konstrukcji.

  § 4

  1. Zespół w terminie do dnia 6 września 2023 r. opracuje wstępny raport uwzględniający informacje uzyskane w wykonaniu obowiązków określonych w § 3.
  2. Zespół w terminie do dnia 13 grudnia 2023 r. przygotuje pełny raport ze swojej działalności.

  § 5

  Przewodniczący Zespołu jest zobowiązany do składania Krajowej Radzie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa sprawozdań z działalności Zespołu.

  § 6

  Obsługę biurową i prawną prac Zespołu zapewnia biuro Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

  § 7

  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.