Uchwała nr PIIB/KR/0010/2023

Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 24 maja 2023 roku

zmieniająca uchwałę w sprawie Komisji Współpracy z Zagranicą Krajowej Rady

Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

Na podstawie § 3 pkt 17 Regulaminu Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

§ 1.

W uchwale nr 15/R/22 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 13 lipca 2022 r. w sprawie Komisji Współpracy z Zagranicą Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa zmienionej uchwałą nr 29/R/22 z dnia 7 września 2022 r. w § 1 wprowadza się następujące zmiany:

 1. po ust. 1 dodaje się ust.1a w brzmieniu:
 2. „1a. w skład Komisji wchodzi Zespół do spraw Ukrainy.”,
 3. ust.2 otrzymuje brzmienie:
 4. „2. Przedmiotem prac Komisji jest utrzymywanie kontaktów z pokrewnymi organizacjami zagranicznymi oraz przedstawianie Krajowej Radzie propozycji odnośnie rozwoju współpracy z takimi organizacjami oraz wykonywanie zadań zespołów wchodzących w skład Komisji.
 5. ust.4 otrzymuje brzmienie: „4. W skład Komisji wchodzą:
 1. Piotr Chmura - Podkarpacka OIIB,
 2. Grzegorz Dubik – Podkarpacka OIIB,
 3. Mieczysław Grodzki - Mazowiecka OIIB,
 4. Andrzej Kulesa – Wielkopolska OIIB,
 5. Filip Pachla - Małopolska OIIB,
 6. Przemysław Pępek - Śląska OIIB,
 7. Zygmunt Rawicki - Małopolska OIIB,
 8. Ryszard Rotter - Dolnośląska OIIB,
 9. Włodzimierz Szymczak - Mazowiecka OIIB,
 10. Jarosław Śliwa – Podkarpacka OIIB.”.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Komisji.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.