Uchwała nr 15/R/22

Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 13 lipca 2022 r.

w sprawie Komisji Współpracy z Zagranicą Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

Na podstawie § 3 pkt 17 Regulaminu Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

 1. Powołuje się na okres VI kadencji Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Komisję Współpracy z Zagranicą Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, zwaną dalej „Komisją”.
 2. Przedmiotem prac Komisji jest utrzymywanie kontaktów z pokrewnymi organizacjami zagranicznymi oraz przedstawianie Krajowej Radzie propozycji odnośnie do rozwoju współpracy z takimi organizacjami.
 3. Funkcję Przewodniczącego Komisji powierza się Panu Andrzejowi Pawłowskiemu.
 4. Zobowiązuje się Przewodniczącego Komisji do przedstawienia na najbliższym posiedzeniu Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa proponowanego składu Komisji.

 

§ 2.

Do zadań Przewodniczącego Komisji należy:

 1. kierowanie pracami Komisji,
 2. zwoływanie i prowadzenie posiedzeń Komisji,
 3. proponowanie planu pracy i porządku obrad Komisji,
 4. reprezentowanie Komisji przed Krajową Radą Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
 5. podział zadań pomiędzy członków Komisji,
 6. określenie terminarza posiedzeń Komisji,
 7. organizacja prac Komisji.

 

§ 3.

 1. Komisja obraduje na posiedzeniach zwoływanych przez Przewodniczącego Komisji.
 2. Posiedzenia Komisji są prawomocne, jeśli uczestniczy w nich co najmniej połowa składu osobowego.
 3. Stanowiska Komisji podejmowane są w głosowaniu jawnym przy zachowaniu zwykłej większości głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Komisji.
 4. Z obrad Komisji i podjętych decyzji sporządza się protokół, który członkowie Komisji akceptują na kolejnym posiedzeniu.

 

§ 4.

 1. Komisja wybiera ze swojego grona Sekretarza Komisji.
 2. Do zadań Sekretarza Komisji należy:
  1. przygotowanie projektu porządku obrad,
  2. zawiadamianie o posiedzeniach członków Komisji i osoby zaproszone,
  3. prowadzenie listy obecności członków Komisji na posiedzeniach,
  4. protokołowanie posiedzeń Komisji,
  5. prowadzenie dokumentacji pracy Komisji,
  6. dostarczenie członkom Komisji materiałów dotyczących porządku obrad,
  7. bieżące współdziałanie z biurem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

§ 5.

 1. Komisja w terminie do dnia 30 października 2022 r. opracuje plan pracy na okres do 31 grudnia 2023 r.
 2. Komisja opracowuje plan pracy na kolejne lata kalendarzowe do 30 października roku poprzedzającego rok objęty planem.

 

§ 6.

Przewodniczący Komisji jest zobowiązany do składania Krajowej Radzie sprawozdania z działalności Komisji.

 

§ 7.

Obsługę biurową i prawną prac Komisji zapewnia biuro Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.