Plan pracy Komisji Prawno-Regulaminowej Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa na rok 2024

  1. Monitorowanie procesów legislacyjnych w zakresie budownictwa.
  2. Opiniowanie projektów aktów prawnych.
  3. Pomoc członkom Izby w wyjaśnianiu przepisów ich dotyczących.
  4. Współpraca z organami Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i okręgowych izb 
w zakresie zgłaszanych wniosków i postulatów dotyczących spraw prawnych lub regulaminowych.
  5. Współpraca ze stowarzyszeniami naukowo-technicznymi w zakresie legislacji.