Plan pracy 
 Komisji do spraw BIM 

Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa 

na rok 2022 (do końca V kadencji KR PIIB)

 

Komisja do spraw BIM Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa została powołana uchwałą 
 KR PIIB nr 11/R/2020 z dnia 02.09.2020 r. 
 
Zadaniem Komisji jest realizowanie, przyjętej przez Krajową Radę PIIB uchwałą nr 2/R/20 z dnia 04 lutego 2020 roku, „Strategii Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w zakresie wdrażania BIM w Polsce, miejsca 
 i roli Izby w tym procesie oraz wskazywanie sposobów realizacji tej strategii” w następujących głównych obszarach działania:

 • cyfryzacja procesu budowlanego
 • standaryzacja
 • legislacja
 • popularyzacja BIM

W szczególności Komisja ds. BIM planuje w 2021 roku realizację poniższych działań.

 1. W zakresie cyfryzacji procesu budowlanego:
 1. Monitorowanie problemów i utrudnień w realizacji cyfryzacji procesu budowlanego oraz kierowanie do właściwych organów wniosków w tym zakresie oraz propozycji usprawnienia działań.
 2. Udział przedstawicieli Komisji w pracach w tworzonej przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy 
   i Technologii grupie roboczej ds. opracowywania strategii wdrożenia BIM w Polsce.
 3. Udział przedstawiciela Komisji w pracach stworzonej przez Ministra Infrastruktury na podstawie rekomendacji Stowarzyszenia Polski Kongres Drogowy grupy roboczej Komitetu Technicznego - cyfryzacja w ramach prac nad wzorcami i standardami w obszarze drogownictwa.
 1. W zakresie standaryzacji:
 1. Monitorowanie działań związanych ze standaryzacją i ich opiniowanie.
 2. Przeciwdziałanie upowszechnianiu standardów zmierzających do zdominowania rynku przez pojedynczą firmę, organizację lub ich grupę.
 3. Udział przedstawicieli Komisji w pracach w tworzonej przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy 
   i Technologii grupie roboczej ds. opracowywania strategii wdrożenia BIM w Polsce.
 4. Udział przedstawiciela Komisji w pracach stworzonej przez Ministra Infrastruktury na podstawie rekomendacji Stowarzyszenia Polski Kongres Drogowy grupy roboczej Komitetu Technicznego - cyfryzacja w ramach prac nad wzorcami i standardami w obszarze drogownictwa.
 5. Praca członków Komisji  w Polskim Komitecie Normalizacyjnym w KT 232 ds. Zasad Sporządzania Dokumentacji   Projektowej w Budownictwie w zakresie ustanawianych i tłumaczonych na język polski norm z zakresu metodyki BIM.
 6. Współpraca z IARP w przygotowaniu tłumaczenia arkuszy normy PN-EN ISO 19650.
 7. Współpracy z organizacją „buildingSmart” Polska opracowującą standardy OpenBIM 
   i format IFC i udział w grupach roboczych (pokojach tematycznych).
   
   
 1. W zakresie legislacji:
 1.  Monitorowanie projektów aktów prawnych związanych z wprowadzaniem BIM w Polsce i ich opiniowanie.
 2. Udział przedstawicieli Komisji w pracach w tworzonej przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy 
   i Technologii grupie roboczej ds. opracowywania strategii wdrożenia BIM w Polsce.
 3. Udział przedstawiciela Komisji w pracach stworzonej przez Ministra Infrastruktury na podstawie rekomendacji Stowarzyszenia Polski Kongres Drogowy grupy roboczej Komitetu Technicznego - cyfryzacja w ramach prac nad wzorcami i standardami w obszarze drogownictwa.
 4. Opiniowanie działań związanych z certyfikacją kompetencji BIM (współpraca z Sektorową Radą 
   ds. Kompetencji w Budownictwie).
 5. Współpraca z Komisją Prawno-Regulaminową KR PIIB.
 6. Współpraca z Sektorową Radą ds. Kompetencji w Budownictwie - opiniowanie działań związanych z certyfikacją kompetencji BIM.
 1. W zakresie popularyzacji BIM:
 1. Opublikowanie bazy szkoleń z zakresu metodyki BIM przeprowadzanych w Okręgowych Izbach Inżynierów Budownictwa.
 2. Współpraca z Komisją Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego KR PIIB.
 3. Monitorowanie treści kształcenia kadry inżynierskiej w szkołach wyższych w zakresie metodyki BIM  na kierunkach związanych z inżynierią budowlaną (budownictwo, inżynieria środowiska, elektroenergetyka, telekomunikacja itp.)
 4. Popularyzacja metodyki BIM w szkolnictwie wyższym.
 5. Informowanie członków Izby o wydarzeniach związanych z BIM.
 6. Udział członków Komisji w wydarzeniach (konferencje, sympozja itp.) związanych z BIM 
   w charakterze prelegentów, ekspertów lub panelistów.
 7. Współpraca w Wydawnictwem PIIB.
 8. Publikacje artykułów na temat metodyki BIM.

 

Komisja ds. BIM planuje odbycie w 2022 roku (do końca V kadencji KR PIIB) pięciu comiesięcznych posiedzeń w trybie online.

 

 

Warszawa, dn. 20 stycznia 2021 r. 

 

Łukasz Gorgolewski

Przewodniczący Komisji do spraw BIM

Krajowej Rady PIIB