Plan pracy Komisji do spraw BIM
             Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa na rok 2021

 

Komisja do spraw BIM Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa została powołana uchwałą KR PIIB nr 11/R/2020 z dnia 02.09.2020 r.

Zadaniem Komisji jest realizowanie, przyjętej przez Krajową Radę PIIB uchwałą nr 2/R/20 z dnia 04 lutego 2020 roku, „Strategii Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w zakresie wdrażania BIM w Polsce, miejsca

i roli Izby w tym procesie oraz wskazywanie sposobów realizacji tej strategii” w następujących głównych obszarach działania:

 • cyfryzacja procesu budowlanego
 • standaryzacja
 • legislacja
 • popularyzacja BIM

W szczególności Komisja ds. BIM planuje w 2021 roku realizację poniższych działań.

 1. W zakresie cyfryzacji procesu budowlanego:
  1. Monitorowanie problemów i utrudnień w realizacji cyfryzacji procesu budowlanego oraz kierowanie do właściwych organów wniosków w tym zakresie oraz propozycji usprawnienia działań.
  2. Udział przedstawiciela Komisji w spotkaniach Zespołu ds. Cyfryzacji w GUNB (partnerzy: PIIB, IARP, SARP).
   1. Udział przedstawicieli Komisji w pracach w tworzonej przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii grupie roboczej ds. opracowywania strategii wdrożenia BIM w Polsce.
  3. Monitorowanie działań związanych ze standaryzacją i ich opiniowanie.
   1. Przeciwdziałanie upowszechnianiu standardów zmierzających do zdominowania rynku przez pojedynczą firmę, organizację lub ich grupę.
   2. Udział przedstawicieli Komisji w pracach w tworzonej przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii grupie roboczej ds. opracowywania strategii wdrożenia BIM w Polsce.
    1. Nawiązanie współpracy z Polskim Komitetem Normalizacyjnym w zakresie ustanawianych i tłumaczonych na język polski norm z zakresu metodyki BIM.
     1. Nawiązanie współpracy z organizacją „buildingSmart” Polska opracowującą standardy OpenBIM i format IFC.
    2.  Monitorowanie projektów aktów prawnych związanych z wprowadzaniem BIM w Polsce i ich opiniowanie.
     1. Udział przedstawiciela Komisji w spotkaniach Zespołu ds. Cyfryzacji w GUNB (partnerzy: PIIB, IARP, SARP).
      1. Udział przedstawicieli Komisji w pracach w tworzonej przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii grupie roboczej ds. opracowywania strategii wdrożenia BIM w Polsce.


 

 1. Opiniowanie działań związanych z certyfikacją kompetencji BIM (współpraca z Sektorową Radą ds. Kompetencji w Budownictwie).
 2. Współpraca z Komisją Prawno-Regulaminową KR PIIB.
 1. W zakresie popularyzacji BIM:
  1. Przygotowanie ogólnopolskiego szkolenia dla członków PIIB przybliżającego w sposób przystępny metodykę BIM i jej znaczenie w całym cyklu życia obiektu budowlanego.
  2. Przygotowanie projektu pilotażowego zrealizowanego z wykorzystaniem metodyki BIM obiektu

o niewielkim stopniu skomplikowania a następnie prezentacja przebiegu działań i uzyskanego efektu końcowego.

 1. Stworzenie bazy szkoleń z zakresu metodyki BIM przeprowadzanych w Okręgowych Izbach Inżynierów Budownictwa.
 2. Współpraca z Komisją Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego KR PIIB.
 3. Popularyzacja metodyki BIM w szkolnictwie wyższym na kierunkach związanych z inżynierią budowlaną (budownictwo, inżynieria środowiska, elektroenergetyka, telekomunikacja itp.) przez przygotowanie propozycji minimalnego zakresu merytorycznego przedmiotów popularyzujących metodykę BIM (od projektowania do zarządzania zasobami budowlanymi).
 4. Popularyzacja i upowszechnienie wśród członków Izby wiedzy na temat tworzenia profilu zaufanego i jego praktycznego wykorzystania do podpisywania elektronicznego dokumentów.
 5. Informowanie członków Izby o wydarzeniach związanych z BIM.
 6. Udział członków Komisji w wydarzeniach (konferencje, sympozja itp.) związanych z BIM w charakterze prelegentów, ekspertów lub panelistów.
 7. Publikacje artykułów na temat metodyki BIM.
 8. Współpraca z Komisją ds. Komunikacji Społecznej KR PIIB.

 

 

Komisja do spraw BIM uznając, że dla jej działalności ważna jest reprezentacja w Komisji wszystkich Izb Okręgowych, zwróciła się z prośbą do Przewodniczących Świętokrzyskiej i Zachodniopomorskiej OIIB

o przedstawienie Krajowej Radzie kandydatów z tych Izb.

Komisja ds. BIM planuje odbycie w 2021 roku dziesięciu posiedzeń (comiesięczne z przerwą wakacyjną) w trybie uzależnionym od sytuacji pandemicznej w kraju.

 

 

Warszawa, dn. 25 stycznia 2021 r.

 

 

Łukasz Gorgolewski Przewodniczący Komisji do spraw BIM

Krajowej Rady PIIB