PROGRAM

Działalności Komisji Współpracy z Zagranicą PIIB

 

1. Wstęp

Komisja Współpracy z Zagranicą PIIB jest powołana na podstawie Regulaminu Krajowej Rady PIIB, zgodnie z Uchwałą Krajowej Rady  nr 14/R/18 z dnia 5 września br. Kadencja Komisji pokrywa się z kadencją władz PIIB. Komisja działa zgodnie ze statutem PIIB wypełniając w przedmiotowym zakresie działania statutowe PIIB. Obszar działalności Komisji Współpracy z Zagranicą PIIB obejmuje współpracę Izby z międzynarodowymi organizacjami i instytucjami oraz współpracę organów Izby z podmiotami międzynarodowymi. Przystąpienie PIIB do instytucji lub organizacji międzynarodowej odbywa się na podstawie Uchwały Rady PIIB. Na podstawie tej uchwały Prezes PIIB deleguje do pracy w tej organizacji osobę. Prezes upoważnia osobę  do reprezentowania PIIB do zabierania głosu i udziału w głosowaniu w imieniu PIIB zgodnie ze statutem tej organizacji. Komisja Współpracy Zagranicznej dokonuje oceny pracy przedstawicieli PIIB w organizacjach i instytucjach międzynarodowych pod kątem wypełniania zadań statutowych Izby.

 

2. Obszar Współpracy Zagranicznej PIIB

Dotychczasowy obszar współpracy zagranicznej PIIB koncentrował się na przynależności naszej Izby do:

(1): European Council of Engineering Chambers oraz

(2): European Council of Civil Engineers.

Cele i zadania tych organizacji można znaleźć na stronach internetowych.

Pierwsza z organizacji skupia Izby Inżynierów w poszczególnych państwach narodowych Unii Europejskiej oraz w krajach kandydujących do UE. Dopuszcza się status obserwatora dla państw kandydujących. Podstawowym celem działalności tej organizacji jest wpływanie na ujednolicenie przepisów w UE w obszarze wykonywania zawodu inżyniera oraz ocena możliwości porównywania uprawnień uzyskiwanych w różnych państwach UE (na podstawie uzyskanego wykształcenia oraz praktyki zawodowej). W ramach wykonywania zawodu inżyniera w ECEC prowadzone są prace nad ujednoliceniem zasad prowadzenia przetargów związanych z „własnością intelektualną”, projektowanie, technologie, nadzór budowlany oraz zasady wynagradzania za prace związane z „własnością intelektualną”. Rola organizacji jest ograniczona ponieważ włącza się ona na wstępnym etapie przygotowywania dokumentów do dyskusji. Ostatecznie o wszystkim decyduje notyfikacja państw narodowych UE.

ECEC podejmuje również działania edukacyjne w szczególności w zakresie: nowych technologii , jakości wykonywanych usług oraz BIM.

Druga z organizacji to European Council of Civil Engineers. Skupia ona stowarzyszenia naukowo-techniczne z różnych państw Europy o różnym zasięgu i może być porównywana z PZiTB. Organizacja ta prowadzi szeroko zakrojoną działalność naukowo-techniczną, społeczną, integrację środowiska inżynierów budownictwa: konferencje, szkolenia, stanowiska w różnych sprawach. ECCE jest inicjatorem dyskusji nt. społecznej roli inżynierów budownictwa.

Trzecim obszarem współpracy międzynarodowej jest tzw. Grupa Wyszehradzka. W obszarach tej grupy uczestniczą przedstawiciele izb inżynierów w państwach narodowych: Polski, Słowacji, Czech i Węgier oraz przedstawiciele organizacji naukowo-technicznych z tych państw. Celem działalności jest ochrona dziedzictwa kulturowego inżynierów w tych państwach oraz działalność publikacyjno-szkoleniowa.

Niezależnie od tego PIIB prowadzi działalność międzynarodową, która ma na celu wsparcie organizacji Polskich Inżynierów działających w różnych państwach: USA, Kanada, Wielka Brytania, Niemcy, Austria i Francja. Inicjatywę w tym zakresie podejmuje Prezes PIIB.

Dodatkowo PIIB posiada porozumienia o współpracy podpisane przez Prezesa PIIB oraz instytucjami w innych państwach np. American Society of Civil Engineers (USA).

 

3. Wnioski z dotychczasowej współpracy

Dotychczasowa współpraca międzynarodowa wskazuje, że realizacja przyjętych przez PIIB zasad odbywa się poprzez uczestnictwo w ciałach kolegialnych:

- zgromadzenia ogólne organizacji,

- posiedzenia Zarządów tych organizacji,

- posiedzenia grup roboczych,

- wysłuchania w organach KE,

- konferencje organizowane przez państwa narodowe,

- obchody jubileuszowe w państwach narodowych,

- konferencje Grupy Wyszehradzkiej.

 

Uważam, że zarówno obszar współpracy, jak i sposoby współpracy międzynarodowej wypracowane w poprzednich kadencjach powinny być kultywowane. Zagadnieniem nowym staje się współpraca Okręgowych Izb z instytucjami i organizacjami zagranicznymi w ramach tzw. współpracy transgranicznej. Niektóre Izby już taką współpracę posiadają, ale komisja chciałaby podjąć działania, aby uaktywnić działalność transgraniczną izb okręgowych. W związku z tym komisja chciałaby zorganizować posiedzenie wyjazdowe poświęcone tej współpracy.

Drugim zadaniem, które stoi przed PIIB, to udział w organizacji światowego Kongresu Inżynierów Polskich w dniach 13-15 czerwca 2019 r. Krakowie.

Trzecie zadanie, to prośba, aby Prezydium KR PIIB podjęło kroki, które ożywią współpracę z inżynierami polskimi we Francji.

 

 prof. Zygmunt Meyer

 

Szczecin, 11.12.2018