Plan pracy (zestaw zadań) Komisji Prawno-Regulaminowej PIIB

 

1. Bieżące monitorowanie procesów legislacyjnych istotnych dla budownictwa oraz sfery działania samorządu zawodowego i jego członków.

2. Opiniowanie projektów aktów prawnych, w tym realizacja zadania I.2.a Programu działania PIIB.

3. Opracowywanie projektów aktów prawnych lub zmian obowiązujących przepisów, w tym realizacja zadania I.3.b Programu działania PIIB.

4. Opracowanie mechanizmu pomocy członkom Izby w wykonywaniu zawodu, w tym realizacja zadania II.3 Programu działania PIIB, w szczególności poprzez:

a) udzielanie wyjaśnień w związku ze stosowaniem przepisów związanych z budownictwem,

b) redagowania wniosków o wyjaśnienie wątpliwości w stosowaniu przepisów kierowanych do odpowiednich organów władzy publicznej,

c) opracowania tematów na spotkania z przedstawicielami ministerstwa właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, a także z innymi organami władzy publicznej, w celu bieżącego rozwiązywania problemów jakie wynikają z obowiązujących przepisów.

5. Współpraca ze stowarzyszeniami naukowo-technicznymi i organizacjami związanymi z branżą budowlaną w zakresie legislacji.