W celu zapoznania się z uchwalonymi przepisami dotyczącymi sfery budownictwa zanim zaczną one obowiązywać - na bieżąco publikujemy akty prawne, które zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw, ale nie weszły jeszcze w życie (o ile przyjęty przez ustawodawcę okres vacatio legis na to pozwala).

 

 


 

* Informacja nr 7/2020 z dnia 18.09.2020 r.

W dniu 18.09.2020 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:  Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609)

Data wejścia w życie: 19.09.2020 r.

Zmiana dotyczy:  Jest to w całości nowe rozporządzenie określające zakres i formę sporządzania projektu budowlanego - na jego podstawie traci moc rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2018 poz. 1935).
Realizuje ono zmianę ustawy - Prawo budowlane, która dokonała podziału projektu budowlanego na trzy odrębne części: projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany, a także nowe opracowanie pod nazwą projekt techniczny. Należy jednak pamiętać, że zgodnie z art. 26 ustawy zmieniającej Prawo budowlane (http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/471) - w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy inwestor do wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę albo wniosku o zatwierdzenie projektu budowlanego, albo zgłoszenia budowy może dołączyć projekt budowlany sporządzony na podstawie przepisów ustawy - Prawo budowlane w brzmieniu dotychczasowym. Powyższe oznacza, że do dnia 19 września 2021 r. można dołączać do ww. wniosków projekt budowlany sporządzany według dzisiaj obowiązujących przepisów.

Tutaj znajduje się druga edycja poradnika przygotowanego przez Komisję Prawno-Regulaminową PIIB, który wyjaśnia jak nowy projekt budowlany będzie wyglądał, kiedy będą powstawały jego poszczególne części, a także jaki wpływ będą miały wprowadzane zmiany na pracę projektantów i kierowników budowy. Poruszona jest w nim także kwestia istotnych odstąpień od projektu budowlanego.
Ponadto w poradniku wskazano jakie istotne nowości wprowadza nowe rozporządzenie, a także udzielono odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania zebrane od inżynierów budownictwa, związane z nowymi przepisami.

Adres internetowy dokumentuhttps://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1609

-------------------------------

W dniu 18.09.2020 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:  Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 16 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1608)

Data wejścia w życie: 19.09.2020 r.

Zmiana dotyczy:  rozporządzenie wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/844 z dnia 30 maja 2018 r. zmieniającą dyrektywę 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków i dyrektywę 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej (Dz. Urz. UE L 156 z 19.06.2018, str. 75).
Dodaje się przepisy, które m.in. nakładają obowiązek aby instalacje ogrzewcze i chłodnicze w określonych przypadkach były zaopatrzone w urządzenia, które automatycznie regulują temperaturę oddzielnie w poszczególnych pomieszczeniach, przy czym dopuszcza się też stosowanie regulacji w strefie ogrzewanej lub chłodzącej.

Adres internetowy dokumentuhttps://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1608

-------------------------------

Uwaga:
Informujemy, że od 22 sierpnia obowiązuje nowe rozporządzenie Rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1429).
W § 31 tego rozporządzenia wprowadzana jest istotna zmiana przepisów mających wpływ na koszt opracowania mapy do celów projektowych - w przypadku słabej jakości danych zasobu geodezyjnego należy liczyć się z koniecznością ustalania granic przez wykonawcę prac geodezyjnych w przypadku sporządzania mapy do celów projektowych przy projektowaniu np. obiektów infrastrukturalnych zlokalizowanych w odległości mniejszej lub równej 3 m od granicy działki ewidencyjnej. 
Wobec powyższego uczulamy, aby w przypadku wyceniania prac projektowych mieć na względzie obowiązywanie ww. przepisu.
Informację na ten temat wydał kilka dni temu Główny Geodeta Kraju: klik.


 

 

 

* Informacja nr 6/2020 z dnia 31.07.2020 r.

W dniu wczorajszym, tj. 30.07.2020 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:
Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 28 lipca 2020 r. w sprawie wzorów wniosków o udostępnienie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty, a także sposobu wydawania licencji (Dz. U. 2020 r. poz. 1322)

Data wejścia w życie31.07.2020 r.

Rozporządzenie dotyczy
Nowelizacja ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, o której informowaliśmy w Informacji nr 3/2020 z dnia 04.05.2020 r.  zaczyna obowiązywać dzisiaj, tj. 31 lipca 2020 r. Wprowadza ona liczne zmiany w zasadach udostępniania PZGiK i sposobie obliczania opłat. W związku z powyższym wydane zostało nowe rozporządzenie określające wzory wniosków o udostępnienie materiałów PZGiK, licencji i Dokumentu Obliczenia Opłaty (DOO), które zastąpi obecnie obowiązujący akt (DzU z 2019 r. poz. 434). Od dzisiaj należy więc składać wnioski o udostępnienie np. wypisów z rejestru gruntów na nowych formularzach.
Niestety, z informacji uzyskanych w GUGiK - nie są one jeszcze dostępne w formie edytowalnej.

 

Edit: dzisiaj, tj. 04.08.2020 r. na stronie internetowej GUGiK umieszczono edytowalne formularze o udostępnianie materiałów zasobu :

- wniosek o wydanie wypisu lub wyrysu,
- wniosek o udostępnianie materiałów PZGiK.


Adres internetowy dokumentuhttp://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1322

 

 

 

 

* Informacja nr 5/2020 z dnia 02.07.2020 r.

UWAGA - WZROST OPŁAT ZA DECYZJE WZ I ULICP

Tarcza antykryzysowa 4.0 w art. 50 zmienia ustawę z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. W wyniku tej zmiany cena za decyzje o warunkach zabudowy (WZ), a tym samym również decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (ULICP) będzie wynosiła 598 zł, zamiast dotychczasowych 107 zł.

Przepis ten wchodzi w życie 24 lipca 2020 r. Jeżeli więc w swoich umowach na wykonanie prac projektowych macie Państwo obowiązek poniesienia kosztów wydania takich decyzji, to warto się pospieszyć i złożyć wniosek do 23 lipca br.

 

Adres internetowy dokumentu zmieniającegohttps://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001086

 

 

 

 

* Informacja nr 4/2020 z dnia 16.05.2020 r.

W dniu 15.05.2020 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw: ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. 2020 poz. 875)

Data wejścia w życie: 16.05.2020 r.
Uwagi: z wyjątkami opisanymi w art. 76 ustawy.

Zmiana dotyczy: ustawa uchyla art. 15zzr i 15zzs ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568 i 695), które zawieszały bieg terminów m.in. w postępowaniach administracyjnych na czas zagrożenia epidemicznego i epidemii. Utrudnia to w znacznym stopniu prowadzenie postępowań administracyjnych i w wielu przypadkach uniemożliwia wydanie decyzji.
Tym samym w ciągu 7 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy terminy, o których była mowa w art. 15zzr ust. 1 i 15zzs, których bieg nie rozpoczął się rozpoczną swój bieg, a terminy zawieszone będą biegły dalej.

Adres internetowy dokumentu zmieniającego: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/875

Adres internetowy dokumentu zmienianego:
- http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000374 - Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Historia prac nad projektem ustawy: https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=344

 

 

 

 

* Informacja nr 3/2020 z dnia 04.05.2020 r.

W dniu 30.04.2020 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw: ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy - Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych (Dz. U. 2020 poz. 782)

Data wejścia w życie: 31.07.2020 r.
Uwagi: art. 1 pkt 35 lit. c tiret pierwsze wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Zmiana dotyczy:
Najbardziej istotne z punktu widzenia procesu budowlanego zmiany dotyczą:

 • do ustawy PGiK wprowadzono definicje: mapy do celów projektowych i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych, a także adekwatnie zmieniany jest słowniczek ustawy - Prawo budowlane nawiązujący w zakresie powyższych definicji do Prawa geodezyjnego i kartograficznego,
 • w przypadku narady koordynacyjnej przeprowadzanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej zamiast terminu narady, starosta wyznacza termin jej zakończenia, który nie może być krótszy niż 5 dni roboczych i dłuższy niż 10 dni roboczych od dnia dokonania zawiadomienia uczestników,
 • przepisów dotyczących narad koordynacyjnych nie stosuje się do projektowanych sieci uzbrojenia terenu sytuowanych w całości w granicach terenu zamkniętego lub części takich sieci sytuowanych w granicach terenu zamkniętego. O usytuowaniu sieci lub ich części położonych w granicach terenu zamkniętego decyduje projektant w uzgodnieniu z podmiotem, który zarządza terenem zamkniętym - tym samym usunięto przypadek mówiący o sytuowaniu sieci w przeważającej części w granicach terenu zamkniętego,
 • podwyższono część opłat za usługi geodezyjne, wprowadzono zryczałtowane opłaty dla geodetów za udostępnianie materiałów zasobu dotyczących zgłoszonych prac geodezyjnych (np. 100 zł za obszar objęty zgłoszeniem pracy do 1 ha),
 • w ustawie - Prawo budowlane dodano art. 27a mówiący o tym, że w trakcie projektowania i budowy obiektu budowlanego wykonanie czynności geodezyjnych na potrzeby budownictwa zapewnia:

"1) inwestor – w zakresie opracowania mapy do celów projektowych na potrzeby wykonania projektu budowlanego;
2) kierownik budowy, a jeżeli nie został ustanowiony – inwestor – w zakresie pozostałych czynności geodezyjnych wykonywanych w trakcie budowy obiektu budowlanego, w szczególności dotyczących wytyczenia obiektu budowlanego w terenie, wykonywania pomiarów kontrolnych oraz pomiarów przemieszczeń i odkształceń obiektu budowlanego."

 

 
Adres internetowy dokumentu zmieniającegohttp://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000782

Adresy internetowe dokumentów zmienianych:
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001186 – Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19971150741 - Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20030800717  - Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000310 - Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne

Historia prac nad projektem ustawyhttp://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=130

 

 

 

 

* Informacja nr 2/2020 z dnia 18.04.2020 r.

W dniu 17.04.2020 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw: ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. 2020 poz. 695)

Data wejścia w życie: 18.04.2020 r.
Uwagi: z wyjątkami opisanymi w art. 118 ustawy.

Zmiana dotyczy: obszerna zmiana wielu ustaw, których zasadniczym celem jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom gospodarczym i społecznym pandemii wywołanej koronawirusem. Część zmian dotyczy również zagadnień z zakresu Prawa budowlanego, planowania i zagospodarowania przestrzennego, a także biegu terminów postępowań administracyjnych.

W ustawie - Prawo budowlane wprowadza się definicję przenośnego wolnostojącego masztu antenowego. Zmiany mają na czas stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo stanu klęski żywiołowej w maksymalny sposób skrócić budowlaną  procedurę administracyjną dla przenośnych wolno stojących masztów antenowych, w przypadku, gdy inwestorem będzie przedsiębiorca telekomunikacyjny lub podmiot, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne.
Jednocześnie zagwarantowano organom administracji architektoniczno-budowlanej możliwość zgłoszenia sprzeciwu do dokonanego zgłoszenia w przypadku gdy wykonywanie robót budowlanych lub sam obiekt objęty zgłoszeniem może stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia, z jednoczesnym zobowiązaniem inwestora do wstrzymania wykonywania robót budowlanych lub do rozbiórki obiektu.

W większości podtrzymane zostały zasady prowadzenia postępowań administracyjnych, a tym również w ramach wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę. Oznacza to, iż nadal funkcjonują w tym procesie ograniczenia wprowadzone w art. 15zzr i 15zzs ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567 i 568), które mówią o terminach administracyjnych jakie nie rozpoczynają się lub ulegają zawieszeniu na czas zagrożenia epidemicznego i epidemii. Utrudnia to w znacznym stopniu prowadzenie postępowań administracyjnych i w wielu przypadkach uniemożliwia wydanie decyzji.
W ustawie, która właśnie weszła w życie zrobiono wyjątek od ww. zasad jedynie dla części postępowań administracyjnych, w tym m.in. przy:
- opiniowaniu i uzgadnianiu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, projektu planu miejscowego oraz projektu uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń,
- opiniowaniu projektu gminnego programu rewitalizacji,
- wydaniu decyzji o warunkach zabudowy,
- wydaniu decyzji lokalizacyjnych w ramach specustaw.
Terminy w tych ww. postępowaniach już wszczętych rozpoczynają bieg, a terminy rozpoczęte biegną w dalszym ciągu - od dnia 18 kwietnia br. 

Adres internetowy dokumentu zmieniającegohttp://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/695


Adresy internetowe dokumentów zmienianych:
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001186 – Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000374 - Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych

Historia prac nad projektem ustawyhttp://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=330

 

 

 

 

* Informacja nr 1/2020 z dnia 19.03.2020 r.

W dniu 18.03.2020 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw: ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 471)

 

Data wejścia w życie: 19.09.2020 r.

 

Uwagi: z wyjątkiem art. 5 pkt 2 lit. b w zakresie art. 7 ust. 8g2 i 8g5, który wchodzi w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia.

 

Zmiana dotyczy: obszerna zmiana ustawy Prawo budowlane, w szczególności dokonująca podziału projektu budowlanego na trzy odrębne części: projekt zagospodarowania działki lub terenu, projekt architektoniczno-budowlany, a także nowe opracowanie pod nazwą projekt techniczny.
Tutaj znajduje się poradnik przygotowany przez Komisję Prawno-Regulaminową PIIB, który wyjaśnia jak nowy projekt budowlany będzie wyglądał, kiedy będą powstawały jego poszczególne części, a także jak wpłyną na pracę projektantów i kierowników budowy. Poruszona jest w nim także kwestia istotnych odstąpień od projektu budowlanego.

 

Adres internetowy dokumentu zmieniającego: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/471

 

Adresy internetowe dokumentów zmienianych:
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001186 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19850140060 - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19910810351 - Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19950160078 - Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19970540348 - Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19971150741 - Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20010720747  - Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20030800717  - Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20030800721 - Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20040920881 - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20062251635  - Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20081991227 - Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

 

Historia prac nad projektem ustawy: https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=121

 

 

 

 

* Informacja nr 21/2019 z dnia 12.11.2019 r.

W dniu 08.11.2019 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw:
Ustawa z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 2170) 

Data wejścia w życie23.11.2019 r.
Uwagi:
1) art. 1 pkt 89 i 92, które wchodzą w życie z dniem 31 grudnia 2019 r.;
2) art. 1 pkt 45 i 64, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Zmiana dotyczy: stosunkowo obszerna zmiana ustawy Prawo wodne realizująca m.in. zmiany w zakresie:
- regulacji dotyczących celów środowiskowych, monitoringu wód, sprawozdawczości z realizacji Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych, przepisów dotyczących planów nawożenia oraz planu przeciwdziałania skutkom suszy,
- wykonywania praw właścicielskich Skarbu Państwa i wykonywania urządzeń wodnych oraz kompetencji poszczególnych jednostek organizacyjnych Wód Polskich,
- wykonywania prawa pierwokupu,
- opłat za usługi wodne,
- korzystania z wód, wydawania pozwoleń wodnoprawnych i innych decyzji administracyjnych,
- przepisów karnych.
Ustawa zmienia również w niewielkim stopniu Prawo budowlane w zakresie art. 29, 30 i 82.

Adres internetowy dokumentu zmieniającegohttp://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190002170
Adresy internetowe dokumentów zmienianych:
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180002268 – Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001186 – Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane
Historia prac nad projektem ustawyhttps://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3695

--------------------------------------------------------------------------
W dniu 08.11.2019 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw:
Ustawa z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 2166)

Data wejścia w życie23.11.2019 r.
Uwagi:
- art. 1 pkt 3 w zakresie art. 172a pkt 1
- art. 3 i art. 4, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Zmiana dotyczy: celem ustawy jest wzmocnienie systemu nadzoru i kontroli nad wprowadzanymi do obrotu kotłami na paliwo stałe o znamionowej mocy cieplnej nie większej niż 500 kW, tj. takich, które są powszechnie używane przez gospodarstwa domowe, a także małe i średnie zakłady produkcyjne oraz usługowe - poprzez ograniczenie wprowadzania na rynek kotłów niespełniających standardów emisyjności, określonych w przepisach krajowych i unijnych.

Ustawa wprowadza nowy obowiązek w art. 33 w ust. 2 ustawy – Prawo budowlane, w której dodaje pkt 10 w brzmieniu:
10) oświadczenie projektanta dotyczące możliwości podłączenia projektowanego obiektu budowlanego do istniejącej sieci ciepłowniczej, zgodnie z warunkami określonymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 755, z późn. zm.), złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 i 2128); składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy(-ma) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”.
Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.”.

W ustawie Prawo energetyczne m.in. znika ograniczenie 50 kW dla podmiotu, który jeśli nie jest przyłączony do sieci ciepłowniczej lub wyposażony w indywidualne źródło ciepła, zlokalizowanego na terenie, na którym istnieją techniczne warunki dostarczania ciepła z efektywnego energetycznie systemu ciepłowniczego lub chłodniczego - to jest zobowiązany zapewnić przyłączenie takiego obiektu do sieci ciepłowniczej (o ile istnieją techniczne i ekonomiczne warunki przyłączenia).

Adres internetowy dokumentu zmieniającegohttp://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190002166
Adresy internetowe dokumentów zmienianych:
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190002087 – Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001186 – Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001435 – Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne
Historia prac nad projektem ustawyhttps://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3522 

--------------------------------------------------------------------------

W dniu 08.11.2019 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:
Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2019 poz. 2164)

Data wejścia w życie16.11.2019 r.

Adres internetowy dokumentu zmieniającegohttp://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190002164
Adres internetowy dokumentu zmienianegohttp://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160001966

 

 

 

 

* Informacja nr 20/2019 z dnia 29.10.2019 r.

W dniu 24.10.2019 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw:
Ustawa z dnia 11 września 2019 r. ‒ Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019)

Data wejścia w życie01.01.2021 r.

Zmiana dotyczy: zupełnie nowa, obszerna ustawa, która zastąpi obecnie obowiązujące Prawo zamówień publicznych i zacznie obowiązywać od 1 stycznia 2021 r.
Kluczowe propozycje założenia nowej ustawy, to zdaniem MPiT m.in.:
- Umowy z podwykonawcami równie korzystne, jak te z wykonawcami: kary umowne, płatności czy waloryzacja, postanowienia umów z podwykonawcami nie mogą być mniej korzystne niż postanowienia umów z wykonawcami.
- Obowiązkowe częściowe płatności i zaliczki w dłuższych umowach oraz wzmocnienie podziału zamówień na części. Obniżenie maksymalnej wysokości wadium i zabezpieczenia należytego wykonania umowy o połowę spowoduje, że udział w postępowaniach będzie mniej obciążający.
- Procedura uproszczona poniżej progów unijnych.
- Katalog klauzul abuzywnych i nowe zasady waloryzacji wynagrodzenia: jeżeli pojawią się problemy, zamawiający będzie również zobowiązany do dokonania ewaluacji realizacji umowy.
- Koncentracja ogłoszeń o zamówieniach: zwiększenie roli dialogu z wykonawcą na etapie przygotowania postępowania, koncentrację ogłoszeń o zamówieniach w jednym miejscu, tj. Biuletynie Zamówień Publicznych i wprowadzenie zasady współdziałania przy realizacji zamówienia.
- Usprawnienie postępowania przed KIO.
- Jeden sąd ds. zamówień publicznych: Sąd Okręgowy w Warszawie.
- Zasada koncyliacji, czyli ugodowego załatwiania największych sporów pomiędzy wykonawcą a zamawiającym na etapie wykonywania umowy. Strony będą mogły zwrócić się do Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej RP o szybkie rozstrzygnięcie sporu, zanim trafi on na drogę sądową. Koncyliacja jest tańsza i szybsza od sądu i umożliwi kontynuowanie realizacji umowy.

Adres internetowy dokumentu zmieniającegohttp://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190002019
Adres internetowy dokumentu zmienianego (uchylanego): http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001843
Historia prac nad projektem ustawyhttp://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3624

--------------------------------------------------------------------------

W dniu 24.10.2019 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw:
Ustawa z dnia 11 września 2019 r. ‒ Przepisy wprowadzające ustawę ‒ Prawo zamówień publicznych  (Dz. U. 2019 poz. 2020)

Data wejścia w życie01.01.2021 r.
Uwagi:
1) art. 85 pkt 5 wchodzi w życie z dniem 8 listopada 2019 r.;
2) art. 88 wchodzi w życie z dniem 1 marca 2020 r.

Adres internetowy dokumentuhttp://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190002020
Historia prac nad projektem ustawyhttp://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3625

--------------------------------------------------------------------------

W dniu 28.10.2019 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych (Dz. U. 2019 poz. 2061

Data wejścia w życie12.11.2019 r. 

Zmiana dotyczy: rozporządzenie zakłada nowe warunki sytuowania drzew i krzewów w sąsiedztwie linii kolejowych.

Adres internetowy dokumentu zmieniającegohttp://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/2061/1
Adres internetowy dokumentu zmienianego: - http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20081530955

 

 

 

 

* Informacja nr 19/2019 z dnia 17.10.2019 r.

W dniu 10.10.2019 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw:
Ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. o inwestycjach w zakresie budowy portów zewnętrznych (Dz. U. 2019 poz. 1924)

Data wejścia w życie25.10.2019 r.

Ustawa dotyczy:
Głównym celem "specustawy" jest wprowadzenie do systemu prawnego rozwiązań, które pozwolą na przyspieszenie prac związanych z przygotowaniem do realizacji inwestycji w zakresie budowy portów zewnętrznych. Polegają one m.in. na:
– wyłączeniu zastosowania przepisów o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i przepisów ustawy o rewitalizacji w przypadku przygotowywania inwestycji w zakresie budowy portu zewnętrznego,
– wprowadzeniu do systemu prawnego, wydawanej przez właściwego wojewodę decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy portu zewnętrznego,
– skróceniu procedury uzyskiwania decyzji poprzedzających decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie budowy portu zewnętrznego, np. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji inwestycji w zakresie budowy portu zewnętrznego,
- zmienia definicję odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego, o którym mowa w art. 36a Prawa budowlanego - ale wyłącznie na potrzeby inwestycji w zakresie budowy portu zewnętrznego.

Adres internetowy dokumentu zmieniającegohttp://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001924
Adres internetowy dokumentów zmienianych:
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20081991227 – Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19971150741 - Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
Historia prac nad projektem ustawyhttp://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3605

--------------------------------------------------------------------------

W dniu 04.10.2019 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:
Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 17 września 2019 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących od dnia 1 stycznia 2020 r. stawek opłat za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (M. P. 2019 poz. 948)

Data wejścia w życie01.01.2020 r.

Zmiana dotyczy:
Zostały opublikowane podwyższone stawki opłat za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Adres internetowy dokumentuhttp://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WMP20190000948

--------------------------------------------------------------------------

W dniu 10.10.2019 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2019 poz. 1931) 

Data wejścia w życie11.10.2019 r.

Zmiana dotyczy:
Został obniżony poziom alarmowania o smogu.

Adres internetowy dokumentu zmieniającegohttp://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001931
Adres internetowy dokumentu zmienianegohttp://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20120001031

 

 

 

 

* Informacja nr 18/2019 z dnia 03.10.2019 r.

W dniu 26.09.2019 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839)

Data wejścia w życie11.10.2019 r.

Zmiana dotyczy:
W nowym rozporządzenia dokonano wielu zmian redakcyjnych i dostosowujących brzmienie przepisów do obecnych uwarunkowań prawnych, ale także nastąpi część zmian merytorycznych, m.in. w zakresie stacji elektroenergetycznych czy instalacji do oczyszczania ścieków.
Ponadto wprowadzono definicje pojęć: „powierzchnia użytkowa”, „powierzchnia zabudowy” oraz „tereny narciarskie”.
Dla ułatwienia zapoznania się ze zmianami w stosunku do aktualnie obowiązującego rozporządzenia tutaj znajduje się plik z porównaniem tekstu obu rozporządzeń.
Rozporządzenie z dnia 10 września 2019 r. było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71), które zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1936 i 2171) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, tj. 11.10.2019 r.

Adres internetowy dokumentuhttp://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001839

 

 

 

 

* Informacja nr 17/2019 z dnia 25.09.2019 r.

W dniu 24.09.2019 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw:
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 1815) 

Data wejścia w życie25.10.2019 r.
Uwagi:
1) art. 11 pkt 3 i 4, wchodzą w życie 25 grudnia 2019 r.;
2) art. 1 pkt 5, art. 8 pkt 7 lit. b i art. 11 pkt 9 i 12 lit. b i c, wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.;
3) art. 1 pkt 10 lit. a, b tiret pierwsze i trzecie oraz lit. c w zakresie art. 29 ust. 2a ustawy zmienianej w art. 1, wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

Zmiana dotyczy:
Celem zmiany tzw. "Megaustawy" jest m.in. przyspieszenie procesu inwestycyjno-budowlanego dla infrastruktury telekomunikacyjnej i zwiększenia możliwości wykorzystania istniejącej infrastruktury technicznej na cele telekomunikacyjne.
Ustawa zmienia też inne przepisy związane z budownictwem, w tym w zakresie Prawa budowlanego m.in.:
- definicję obiektu liniowego - poprzez stwierdzenie, że kable zainstalowane również w kanale technologicznym nie stanowią obiektu
budowlanego lub jego części ani urządzenia budowlanego,
- w art. 29 ust. 1 wprowadza dodatkowy pkt 20aa) - zwalniający podbudowy nadziemne dla telekomunikacyjnych linii kablowych z obowiązku uzyskania pozwolenia budowę, przy czym jednocześnie uchylany jest art. 29 ust. 1 pkt 19a lit. e, tj. przepis zwalniający z obowiązku uzyskania pozwolenia budowę sieci telekomunikacyjne.

Adres internetowy dokumentu zmieniającegohttp://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001815


Adres internetowy dokumentu zmienianego:
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170002062 - Ustawa z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19850140060 - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
 - http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19940890414 - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20010620627 - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20030800717  - Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20081991227 - Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

Historia prac nad projektem ustawyhttp://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3484
 

--------------------------------------------------------------------------

W dniu 25.09.2019 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sieci autostrad i dróg ekspresowych (Dz. U. 2019 poz. 1819) 

Data wejścia w życie09.10.2019 r. 

Adres internetowy dokumentu zmieniającegohttp://dziennikustaw.gov.pl/DU/2019/1819
Adres internetowy dokumentu zmienianegohttp://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19850140060
 

--------------------------------------------------------------------------

W dniu 25.09.2019 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:
Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. 2019 poz. 1830) 

Data wejścia w życie26.03.2020 r.

Zmiana dotyczy:
Traci moc rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (Dz. U. poz. 492).

Adres internetowy dokumentuhttp://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1830/1
 

--------------------------------------------------------------------------

W dniu 25.09.2019 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:
Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 6 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej (Dz. U. 2019 poz. 1829) 

Data wejścia w życie09.10.2019 r.

Zmiana dotyczy:
Zmieniają się załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia, tj. wzory świadectw charakterystyki energetycznej budynku i części budynku.

Adres internetowy dokumentu zmieniającegohttp://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1829/1
Adres internetowy dokumentu zmienianegohttp://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20150000376
 

--------------------------------------------------------------------------

W dniu 25.09.2019 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:
Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 6 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów protokołów z kontroli systemu ogrzewania lub systemu klimatyzacji (Dz. U. 2019 poz. 1827) 

Data wejścia w życie09.10.2019 r.

Zmiana dotyczy:
Zmieniają się załączniki nr 1 i 2 do rozporządzenia, tj. wzory protokołu kontroli systemu ogrzewania i systemu klimatyzacji.

Adres internetowy dokumentu zmieniającegohttp://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1827/1
Adres internetowy dokumentu zmienianegohttp://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20150000247

 

 

 

 

* Informacja nr 16/2019 z dnia 18.09.2019 r.

W dniu 13.09.2019 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie rodzajów inwestycji i działań, które wymagają uzyskania oceny wodnoprawnej (Dz. U. 2019 poz. 1752)

Data wejścia w życie28.09.2019 r. 
 
Dokument dotyczy
Rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 425 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne i określenia rodzaje inwestycji i działań wymagających uzyskania oceny wodnoprawnej.

Adres internetowy dokumentuhttp://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001752
 

--------------------------------------------------------------------------

W dniu 16.09.2019 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:
Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań technicznych dla stacji gazu ziemnego (Dz. U. 2019 poz. 1757)

Data wejścia w życie01.10.2019 r.

Dokument dotyczy:
Celem rozporządzenia jest uregulowanie zasad funkcjonowania infrastruktury służącej do tankowania gazem ziemnym pojazdów samochodowych. Określa ono m.in. wymagania techniczne dotyczące bezpiecznej eksploatacji, naprawy i modernizacji stacji gazu ziemnego, czy rodzaje badań technicznych stacji gazu ziemnego przeprowadzanych przez Urząd Dozoru Technicznego.

Adres internetowy dokumentuhttp://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001757
 

--------------------------------------------------------------------------

W dniu 16.09.2019 r. zostało opublikowana w Dzienniku Ustaw:
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dopuszczania do eksploatacji określonych rodzajów budowli, urządzeń i pojazdów kolejowych (Dz. U. 2019 poz. 1765)

Data wejścia w życie17.12.2019 r.
Uwaga: § 1 pkt 1 wchodzi w życie z dniem 17 czerwca 2020 r.

Zmiana dotyczy:
Celem rozporządzenia jest dostosowanie przedmiotowego rozporządzenia do obowiązującego brzmienia art. 22f ust. 13a ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2117, z późn. zm.), wprowadzonego ustawą z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe” oraz ustawy o transporcie kolejowym (Dz. U. poz. 927), zgodnie z którym przepisy art. 22f ust. 1–12 tej ustawy, dotyczące świadectw dopuszczenia do eksploatacji typu, stosuje się również do pojazdów kolejowych przeznaczonych wyłącznie do użytku lokalnego, pojazdów historycznych oraz pojazdów turystycznych eksploatowanych na sieci kolejowej, niezależnie od drogi kolejowej, po której się poruszają. W rozporządzeniu uwzględnia się także infrastrukturę prywatną.

Adres internetowy dokumentu zmieniającegohttp://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001765

Adres internetowy dokumentu zmienianegohttp://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20140000720    

 

 

 

* Informacja nr 15/2019 z dnia 13.09.2019 r.

W dniu 09.09.2019 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw:
Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 1712) 

Data wejścia w życie24.09.2019 r.

Zmiana dotyczy:
Celem ustawy jest usprawnienie procedur i postępowań administracyjnych zarówno po stronie podmiotów planujących realizację inwestycji wymienionych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 09.11.2010 w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, innych potencjalnie znacząco oddziałujących na obszar Natura 2000, jak również podmiotów opracowujących dokumenty podlegające strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko.

Adres internetowy dokumentu zmieniającegohttp://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001712
Adresy internetowe dokumentów zmienianych:
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20081991227 - Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20010620627 - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19940890414 - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
Historia prac nad projektem ustawyhttp://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3616


--------------------------------------------------------------------------
 
W dniu 09.09.2019 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw:
Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o portach i przystaniach morskich oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 1716)
 
Data wejścia w życie17.09.2019 r.
Uwaga: art. 1 pkt 12 w zakresie art. 25 ust. 5 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Zmiana dotyczy:
Celem ustawy jest dostosowanie przepisów krajowych do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/352 z 15 lutego 2017 r. ustanawiającego ramy w zakresie świadczenia usług portowych oraz wspólne zasady dotyczące przejrzystości finansowej portów.

Adres internetowy dokumentu zmieniającegohttp://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001716
Adresy internetowe dokumentów zmienianych:
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20030800721 - Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych,
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20030800717  - Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19971150741 - Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19850140060 - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.
Historia prac nad projektem ustawyhttp://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3582

--------------------------------------------------------------------------
 
W dniu 09.09.2019 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:
Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. 2019 poz. 1721) 

Data wejścia w życie24.09.2019 r.

Zmiana dotyczy:
W zmienianym rozporządzeniu w § 9 w ust. 1 uchyla się pkt 3, mówiący o obowiązku wskazania numeru księgi wieczystej nieruchomości objętej wnioskiem o wydanie pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych.

Adres internetowy dokumentu zmieniającegohttp://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001721

Adres internetowy dokumentu zmienianegohttp://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001609            

 

 

 

 

* Informacja nr 14/2019 z dnia 09.09.2019 r.

W dniu 05.09.2019 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw:
Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2019 poz. 1696)

Data wejścia w życie20.09.2019 r.
Uwagi:
1) art. 1 ust. 2, art. 6 pkt 2 oraz art. 7 ust. 3 wchodzą w życie w zakresie:
a) stron internetowych podmiotów publicznych nieopublikowanych przed dniem 23 września 2018 r. - z dniem 23 września 2019 r.,
b) stron internetowych podmiotów publicznych opublikowanych przed dniem 23 września 2018 r. - z dniem 23 września 2020 r.,
c) aplikacji mobilnych podmiotów publicznych - z dniem 23 czerwca 2021 r.;
2) art. 15-28 wchodzą w życie z dniem 6 marca 2021 r.;
3) art. 4 ust. 3 i 4, art. 5 ust. 2, art. 29-34 i art. 51 wchodzą w życie z dniem 6 września 2021 r.

Zmiana dotyczy:
Ustawa wprowadza miany m.in. w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a także ustawie - Prawo budowlane, w tym w art. 34 ust. 2, w którym stwierdza się, że  zakres i treść projektu budowlanego powinny być dostosowane do specyfiki i charakteru obiektu, stopnia skomplikowania robót budowlanych oraz w zależności od przeznaczenia projektowanego obiektu określać niezbędne warunki do korzystania z obiektu przez osoby ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Adres internetowy dokumentuhttp://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001696
Adresy internetowe dokumentów zmienianych:
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20030800717 - Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19940890414 - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
Historia prac nad projektem ustawyhttp://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3579

 

 

 

 

* Informacja nr 13/2019 z dnia 30.08.2019 r.

Koleżanki i Koledzy,
wczoraj zostały opublikowane w Dzienniku Ustaw trzy rozporządzenia zmieniające przepisy techniczno-budowlane dotyczące dróg publicznych, drogowych obiektów inżynierskich oraz autostrad płatnych. Każde z rozporządzeń zostało notyfikowane Komisji Europejskiej.
Istotne są one nie tylko dla inżynierów budownictwa branży drogowej, ale też innych obiektów infrastrukturalnych, gdyż zmienia się m.in. § 140 ust. 8 oraz uchyla się § 140 ust. 9 rozporządzenia w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. Podobne zmiany następują również w § 81 rozporządzenia w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych. 
Poniżej znajdują się podstawowe informacje o ww. aktach prawnych.
 
--------------------------------------------------

W dniu 29.08.2019 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących autostrad płatnych (Dz. U. 2019 poz. 1644)

Data wejścia w życie13.09.2019 r.
Uwagi: rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 14, który wchodzi w życie z dniem 30 sierpnia 2020 r.

Adres internetowy dokumentu zmieniającegohttp://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001644
Adres internetowy dokumentu zmienianegohttp://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20020120116
 
--------------------------------------------------

W dniu 29.08.2019 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1643)

Data wejścia w życie13.09.2019 r.
Uwagi: rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 57 w zakresie § 164a rozporządzenia, o którym mowa w § 1, który wchodzi w życie z dniem 30 sierpnia 2020 r.

Adres internetowy dokumentu zmieniającegohttp://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001643
Adres internetowy dokumentu zmienianegohttp://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160000124
 
--------------------------------------------------

W dniu 29.08.2019 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz. 1642)

Data wejścia w życie13.09.2019 r.
Uwagi: rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem § 1 pkt 31 oraz § 1 pkt 44
w zakresie § 320 rozporządzenia zmienianego w § 1, które wchodzą w życie z dniem 30 sierpnia 2020 r.

Adres internetowy dokumentu zmieniającegohttp://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001642
Adres internetowy dokumentu zmienianegohttp://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20000630735

 

 

 

 

* Informacja nr 12/2019 z dnia 19.08.2019 r.

W dniu 14.08.2019 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw:
Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 1524)
 
Data wejścia w życie2019-08-29
Uwagi:
art. 1 pkt 1 lit. a, pkt 10 lit. b oraz pkt 34 lit. a, art. 3 pkt 11 oraz art. 22 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.;
art. 1 pkt 3 lit. e w zakresie dodawanego art. 4 ust. 14 oraz art. 3 pkt 5 wchodzą w życie z dniem 15 lutego 2020 r.
 
Ustawa dotyczy:
Zgodnie z uzasadnieniem ustawa ma za cel podjęcie dodatkowych działań zmierzających do osiągnięcia celu 15% udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto do 2020 r., zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego i w perspektywie długofalowej - zapewnienia stałego dostępu do energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, będącej przedmiotem sprzedaży w aukcjach w 2019 r. poprzez wskazanie w przepisach przejściowych jej maksymalnych ilości i wartości.
 
Adres internetowy dokumentuhttp://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001524 
Adres internetowy dokumentów zmienianych:
- ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180002389
- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001186
- ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000755
- ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001945
- ustawa z dnia 20 maja 2016 r. - o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000654
Historia prac nad projektem ustawyhttp://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3656

 

 

 

* Informacja nr 11/2019 z dnia 16.07.2019 r.

W dniu 15.07.2019 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:
Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wymagań technicznych dla stacji ładowania i punktów ładowania stanowiących element infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego (Dz. U. 2019 poz. 1316)

Data wejścia w życie30.07.2019 r.

Adres internetowy dokumentuhttp://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1316/1
 
--------------------------------------------------
 

 

W dniu 15.07.2019 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311)

Data wejścia w życie16.07.2019 r.

Zmiana dotyczy
Rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. poz. 1800), które utraciło moc z dniem 1 lipca 2019 r. zgodnie z art. 566 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 oraz z 2019 r. poz. 125 i 534).

Adres internetowy dokumentuhttp://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1311/1 
 
--------------------------------------------------
 

 

W dniu 15.07.2019 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw:

Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 1309)

 

Data wejścia w życie:

Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem:
1) art. 20, który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2019 r.;
2) art. 28, który wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia;
3) art. 7 pkt 2–4, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r

 

Zmiana dotyczy:

Celem ustawy jest wprowadzenie rozwiązań służących sprawnej realizacji programu Mieszkanie Plus, głównie przez zwiększenie zasobu gruntów, które będzie można wykorzystać na cele mieszkaniowe przez Krajowy Zasób Nieruchomości oraz wprowadzenie przepisów umożliwiających pozyskiwanie przez KZN nieruchomości stanowiących własność lub oddanych w użytkowanie wieczyste jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, a także efektywniejszy udział Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa oraz Agencji Mienia Wojskowego w zasilaniu Zasobu Nieruchomości gruntami, które będą mogły być wykorzystanie pod budownictwo mieszkaniowe.
Ustawą zmienia się m.in. ustawy:
- ustawę z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne,
- ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane,
- ustawę z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego,
- ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
- ustawę z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych,
- ustawę z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących.
 

Adres internetowy dokumentu zmieniającego: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1309/1

Adres internetowy dokumentu zmienianego: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180002363

Historia prac nad projektem ustawy: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3364

 

----------------------------------------------------- 

 

 

W dniu 12.07.2019 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:
Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie dopuszczalnych ilości substancji zanieczyszczających, które mogą być odprowadzane w ściekach przemysłowych (Dz. U. 2019 poz. 1300)

Data wejścia w życie13.07.2019 r.

 

Zmiana dotyczy
Rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie dopuszczalnych mas substancji, które mogą być odprowadzane w ściekach przemysłowych (Dz. U. poz. 1867 oraz z 2015 r. poz. 521), które zgodnie z art. 566 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 oraz z 2019 r. poz. 125 i 534) utraciło moc
z dniem 1 lipca 2019 r.

 

Adres internetowy dokumentuhttp://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1300/1         

 

 

*Informacja nr 10/2019 z dnia 04.07.2019 r.

W dniu 02.07.2019 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:

Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (Dz. U. 2019 poz. 1220)

Data wejścia w życie: 02.07.2019 r.

Zmiana dotyczy
Rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2005 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (Dz. U. poz. 1988 oraz z 2008 r. poz. 1538), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 566 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 oraz z 2019 r. poz. 125 i 534).

Adres internetowy dokumentuhttp://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001220

 

 

-----------------------------------------------------

 

 

W dniu 03.07.2019 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:
Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na rynku krajowym (Dz. U. 2019 poz. 1230)

Data wejścia w życie: 18.07.2019 r.

Zmiana dotyczy
Traci moc rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2009 r. w sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz. U. poz. 1182).

Adres internetowy dokumentuhttp://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1230/1

 

* Informacja nr 9/2019 z dnia 26.06.2019 r.


W dniu 25.06.2019 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:
Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 19 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2019 poz. 1176)

Data wejścia w życie: 29.06.2019 r.

Zmiana dotyczy
Wydłużeniu uległ termin, w którym producent wyrobu budowlanego wymienionego w załączniku nr 1 do rozporządzenia (który nie był objęty obowiązkiem znakowania znakiem budowlanym) nie był obowiązany sporządzać krajowej deklaracji przy wprowadzaniu do obrotu lub udostępnianiu na rynku krajowym tego wyrobu budowlanego.
W świetle nowych przepisów producent nie będzie musiał sporządzać krajowej deklaracji do dnia 31 grudnia 2020 r., natomiast obecnie obowiązujące przepisy zwalniały go z ww. obowiązku do dnia 30 czerwca 2019 r.

Adres internetowy dokumentu zmieniającegohttp://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1176/1
Adres internetowy dokumenty zmienianegohttp://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160001966

 

 

-----------------------------------------------------

 

 

W dniu 25.06.2019 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane (Dz. U. 2019 poz. 1186)

 

Adres internetowy dokumentu: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/1186/1

 

 

* Informacja nr 8/2019 z dnia 07.05.2019 r.


W dniu 06.05.2019 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:

Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. 2019 poz. 831)

 

Data wejścia w życie: 07.05.2019 r.

 

Rozporządzenie dotyczy:

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 1278 oraz z 2018 r. poz. 352).
Stanowi ono wypełnienie art. 16 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z późn. zm.) po zmianach dostosowujących system prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia z 7 lutego 2018 r. (sygn. akt K 39/15).

 

Adres internetowy dokumentu: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/831/1

 

 

 

* Informacja nr 7/2019 z dnia 30.04.2019 r.

W dniu 29.04.2019 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw:

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2019 poz. 801)

 

Data wejścia w życie: 14.05.2019 r.

 

Ustawa dotyczy:

Celem ustawy jest wykonanie wyroków TK: z dnia 14 lipca 2015 r. (SK26/14) oraz z dnia 12 grudnia 2017 r. (SK 39/14) w sprawie niekonstytucyjności niektórych przepisów dotyczących praw poprzedniego właściciela lub jego spadkobiercy dochodzenie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości; ponadto zagwarantowania pewności stosunków prawnych w odniesieniu do nieruchomości objętych regulacją art. 136 ustawy przez wprowadzenie terminu wygaśnięcia uprawnienia o zwrot wywłaszczonej nieruchomości.

 

Adres internetowy dokumentu zmieniającego: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000801

Adres internetowy dokumentu zmienianego: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180002204

Historia prac nad projektem ustawy: http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3108

 

-----------------------------------------------------

 

W dniu 19.04.2019 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw:

Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. 2019 poz. 730)

 

Data wejścia w życie: 04.05.2019 r.

Uwaga:
1) art. 87 pkt 1 wchodzi w życie z dniem 19 lipca 2019 r.;
2) art. 107 pkt 7 i 8 wchodzą w życie z dniem 1 maja 2019 r.;
3) art. 157 pkt 2 wchodzi w życie z dniem 13 października 2019 r.

 

Ustawa dotyczy:

Celem ustawy jest dostosowanie polskiego porządku prawnego do RODO, m.in. przez usunięcie przepisów, które są sprzeczne z RODO lub które powielają rozwiązania RODO.
Ustawa wprowadza zmiany do 162 aktów prawnych, w tym m.in. do:
- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
- ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa,
- ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.  - Prawo zamówień publicznych,
- ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,
- ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

 

Adres internetowy dokumentu: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000730

Historia prac nad projektem ustawy: http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3050

 

 

 

 

* Informacja nr 6/2019 z dnia 16.04.2019 r.

W dniu 15.04.2019 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw:

Ustawa z dnia 22 lutego 2019 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane (Dz. U. 2019 poz. 695)

 

Data wejścia w życie: 30.04.2019 r.

 

Ustawa dotyczy:

Celem ustawy jest podniesienie do rangi ustawy regulacji ograniczających uprawnienia budowlane poprzez przeniesienie przepisów rozdziału 4 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie regulujących zakres uprawnień budowlanych (§ 10-15) do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
Projekt dostosowuje system prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia z 7 lutego 2018 r. (sygn. akt K 39/15). Jego pełna treść wraz z uzasadnieniem została ogłoszona w OTK ZU A, poz. 9

 

Adres internetowy dokumentu zmieniającego: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000695
Adres internetowy dokumentu zmienianego: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001202
Historia prac nad projektem ustawy: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3195

 

----------------------------------------------------- 

 

W dniu 15.04.2019 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw:

Ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych (Dz. U. 2019 poz. 698)

 

Data wejścia w życie: 30.04.2019 r.

 

Ustawa dotyczy:

Dodaje przepisy umożliwiające realizację czynności związanych z systemami teleinformatycznymi służącymi do poboru opłat elektronicznych przez wyznaczony podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

 

Adres internetowy dokumentu zmieniającego: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000698
Adres internetowy dokumentu zmienianego: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180002068
Historia prac nad projektem ustawy: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=3259

 

 

 

 

* Informacja nr 5/2019 z dnia 15.04.2019 r.

Koleżanki i Koledzy!

 

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji został udostępniony projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. Projekt wraz z uzasadnieniem dostępny jest tutaj i przewiduje wprowadzenie wielu istotnych zmian w Prawie budowlanym.
Zachęcamy do zapoznania się z tekstem i zgłaszania ewentualnych uwag: bezpośrednio do RCL lub na adres: kpr@piib.org.pl do dnia 26.04.2019 r.

 

-----------------------------------------------------

 

W dniu 03.04.2019 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw:

 

Ustawa z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym (Dz. U. 2019 poz. 630)
 
Data wejścia w życie: 18.04.2019 r.
 
Ustawa dotyczy:
WYKAZ STRATEGICZNYCH INWESTYCJI W SEKTORZE NAFTOWYM:

 1. Budowa rurociągu ropy naftowej Gdańsk Płock wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi.
 2. Budowa rurociągów ropy naftowej lub produktów naftowych w celu zmiany przebiegu trasy istniejących rurociągów ropy naftowej lub produktów naftowych albo ich odbudowa, rozbudowa, przebudowa, remont, rozbiórka lub zmiana sposobu użytkowania wraz z infrastrukturą niezbędną do ich obsługi.
 3. Budowa rurociągu produktów naftowych Boronów Trzebinia wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi.
 4. Budowa rurociągu produktów naftowych Podziemny Magazyn Ropy i Paliw Góra Wielowieś wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi.

Adres internetowy dokumentu: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000630

 

 

 

* Informacja nr 4/2019 z dnia 01.04.2019 r.

W dniu 29.03.2019 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. 2019 poz. 595)
 
Data wejścia w życie: 01.04.2019 r.
 
Rozporządzenie dotyczy:

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. poz. 739), które traci moc z dniem 1 kwietnia 2019 r. - zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2219).
Rozporządzenie zawiera m.in. wymagania ogólnobudowlane i dotyczące instalacji sanitarnych.

 

Adres internetowy dokumentu: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/595/1

 

 

 

* Informacja nr 3/2019 z dnia 11.03.2019 r.

W dniu 08.03.2019 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:

Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie standardów dotyczących przestrzennego kształtowania budynku i jego otoczenia, technologii wykonania i wyposażenia technicznego budynku oraz lokalizacji przedsięwzięć realizowanych z wykorzystaniem finansowego wsparcia z Funduszu Dopłat (Dz. U. 2019 poz. 457)

 

Data wejścia w życie: 09.03.2019 r.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem pkt 3 i 59 załącznika do rozporządzenia, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

 

Rozporządzenie dotyczy:

Rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 14a ust. 2 ustawy z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali mieszkalnych na wynajem, mieszkań chronionych, noclegowni, schronisk dla bezdomnych, ogrzewalni i tymczasowych pomieszczeń (Dz. U. z 2017 r. poz. 1392 i z 2018 r.poz. 756).

W załączniku do rozporządzenia określono standardy dotyczące przestrzennego kształtowania budynku i jego otoczenia, technologii wykonania i wyposażenia technicznego budynku oraz lokalizacji przedsięwzięcia. Standardy mają uwzględniać możliwie niski koszt realizacji przedsięwzięcia, przy uwzględnieniu zapewnienia wysokiej użyteczności społecznej, niskich kosztów użytkowania utworzonych lokali mieszkalnych oraz poszanowania ładu przestrzennego.

 

Adres internetowy dokumentu: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/457/1

 

-----------------------------------------------------------------------

 

W dniu 08.03.2019 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw:

Ustawa z dnia 22 lutego 2019 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2019 poz. 452)

 

Data wejścia w życie: 2019-03-14

 

Zmiana dotyczy:

Ustawa stanowi wykonanie wyroku TK z dnia 7 marca 2018 r. Sygn. akt K 2/17.
Wydłuża się termin na wystąpienie z roszczeniem o wykupienie nieruchomości lub jej części bądź o odszkodowanie za poniesioną szkodę w przypadku ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości w związku z ochroną środowiska z 2 do 3 lat.

 

Adres internetowy dokumentu zmieniającego: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/452/1

Adres internetowy dokumentu zmienianego: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000799

Historia prac nad projektem ustawy: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?id=298F9E300B7B8439C12583A2004905FB

 

 

 

 

* Informacja nr 2/2019 z dnia 04.03.2019 r.

W dniu 25.02.2019 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:

Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe (Dz. U. 2019 poz. 363)

 

Data wejścia w życie: 12.03.2019 r.

 

Rozporządzenie dotyczy:

Nowelizacja rozporządzenia ma na celu uszczelnienie systemu wymagań dla kotłów na paliwo stałe i wyeliminowania nieprawidłowości na rynku.

 

Adres internetowy dokumentu zmieniającego: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000363

Adres internetowy dokumentu zmienianego: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001690

 

 

 

 

* Informacja nr 1/2019 z dnia 14.01.2019 r.

W dniu 11.01.2019 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw:

Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 51)

Data wejścia w życie11.02.2019 r.
Uwaga: Przepisy art. 26 ust. 1 pkt 1 lit. d i ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, tracą moc z dniem 31 grudnia 2024 r.

Ustawa dotyczy:
Celem ustawy jest stworzenie podstaw prawnych dla programu termomodernizacji budynków jednorodzinnych.
Podłączanie budynków mieszkalnych jednorodzinnych do sieci gazowych stanowić będzie (obok podłączenia do sieci ciepłowniczych) jeden z elementów tzw. przedsięwzięć niskoemisyjnych, które zostały zdefiniowane w ustawie. Stąd też wprowadzane są zmiany w art. 29 ust. 1 pkt 19a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane w postaci zwolnienia z obowiązku uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę sieci gazowych obejmujących gazociągi o maksymalnym ciśnieniu roboczym 0,5 MPa. Jednak budowa tych sieci, podobnie jak pozostałych sieci wymienionych w przywołanym przepisie, będzie wymagała zgłoszenia z projektem budowlanym. 

Adres internetowy dokumentuhttp://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190000051 

Adres internetowy dokumentów zmienianych:
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001202 - ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane
http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160000831 - ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej
Historia prac nad projektem ustawyhttp://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2906

 

 

 

 

* Informacja nr 13/2018 z dnia 31.12.2018 r.

Koleżanki i Koledzy - drogowcy i mostowcy!

 

Na stronie Ministerstwa Infrastruktury został udostępniony Katalog typowych konstrukcji drogowych obiektów mostowych i przepustów, a wraz z nim prośba o zgłaszanie opinii i uwag do tego dokumentu na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 11 stycznia 2019 r.
Celem tego Katalogu jest określenie optymalnych, powtarzalnych i funkcjonalnych pod względem wykonania i utrzymanie obiektów mostowych i przepustów. Katalog ma wspomagać zarządców dróg i projektantów.
Przewiduje się że Katalog, po przeprowadzeniu konsultacji, zostanie rekomendowany przez Ministra Infrastruktury do stosowania na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068), a w przyszłości stanie się fakultatywnym elementem nowej struktury wymagań technicznych w drogownictwie, nad którym w resorcie infrastruktury trwają prace.

 

-------------------------------------------------------------

 

W dniu 17.12.2018 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw:

Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018 poz. 2348)

 

Data wejścia w życie: 01.01.2019 r.
Uwagi:
1) art. 1: a) pkt 1, b) pkt 2 lit. c, c) pkt 3 w zakresie dodawanego art. 5ab, d) pkt 6, e) pkt 8 w zakresie dodawanego pkt 11d, f) pkt 12 - wchodzą w życie z dniem 18 grudnia 2018 r.;
2) art. 1 pkt 2 lit. a i b i pkt 3 w zakresie dodawanego art. 5aa oraz art. 5 i art. 6 - wchodzą w życie z dniem 18 czerwca 2018 r.

 

Ustawa dotyczy:
Uregulowania instytucji sprzedaży rezerwowej, czyli sprzedaży paliw gazowych lub energii elektrycznej do odbiorcy końcowego przyłączonego do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej lub gazowej lub do sieci przemysłowej gazowej realizowanej przez sprzedawcę rezerwowego w przypadku zaprzestania sprzedaży paliw gazowych lub energii elektrycznej przez dotychczasowego sprzedawcę.

Ponadto nowelizacja dodaje do art. 124b ustawy o gospodarce nieruchomościami budzący wiele kontrowersji (m.in. ze strony RCL i Rzecznika Praw Obywatelskich) ustęp 2a, zgodnie z którym decyzji o zobowiązaniu do udostępniania nieruchomości będzie od razu nadawany rygor natychmiastowej wykonalności.

 

Adres internetowy dokumentu: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180002348

Adres internetowy dokumentów zmienianych:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000755 - Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180002204 - Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

Historia prac nad projektem ustawy:  http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2911

 

-------------------------------------------------------------

 

W dniu 29.12.2018 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:

Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. 2018 poz. 2489)

 

Data wejścia w życie: 01.01.2019 r.

 

Rozporządzenie dotyczy:
Rozporządzenie określa wykaz rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Podstawą prawną wydania rozporządzenia jest art. 26h ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, z późn. zm.), który został dodany do ustawy i będzie obowiązywał również od 1 stycznia 2019 r. w celu realizacji przedsięwzięć termomodernizacyjnych.
Zgodnie z ww. przepisem - podatnik będący właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego ma prawo odliczyć od podstawy obliczenia podatku wydatki poniesione w roku podatkowym na materiały budowlane, urządzenia i usługi, związane z realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w tym budynku, które zostanie zakończone w okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym poniesiono pierwszy wydatek. Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem.

 

Adres internetowy dokumentu: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/2489/1

 

 

 

* Informacja nr 12/2018 z dnia 27.11.2018 r.

W dniu 31.10.2018 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw:

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 22 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia obowiązujących od dnia 1 stycznia 2019 r. stawek opłat za udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (M.P. 2018 poz. 1053)

 

Data obowiązywania nowych stawek: 01.01.2019 r.

 

Obwieszczenie dotyczy:
Następuje wzrost opłat za materiały geodezyjne.

 

Adres internetowy dokumentu: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WMP20180001053

 

Jednocześnie informujemy, że na stronie internetowej Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej znajduje się Kalkulator Opłat, którym można dokonać obliczeń aktualnej opłaty za udostępnienie danych i materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego: http://www.codgik.gov.pl/kalkulator_oplat_pzgik-2018.html .

 

--------------------------------------------------------------------------

 

W dniu 23.11.2018 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw:

Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. 2018 poz. 2191)

 

Data wejścia w życie: 18.04.2019 r.
Uwagi:art. 9 ust. 3 i art. 13 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

 

Ustawa dotyczy:
Ustawa określa m.in. zasady przesyłania drogą elektroniczną faktur elektronicznych oraz innych dokumentów elektronicznych związanych z realizacją zamówień publicznych, koncesji na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwa publiczno-prywatnego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.

 

Adres internetowy dokumentu: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180002191
Historia prac nad projektem ustawy: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2888

 

 

* Informacja nr 11/2018 z dnia 22.10.2018 r.

W dniu 17.10.2018 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:
Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. 2018 poz. 1993)

 

Data wejścia w życie: 18.10.2018 r.

 

Adres internetowy dokumentu zmieniającego: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001993
Adres internetowy dokumentu zmienianego: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160001126

 

--------------------------------------------------------------------------

 

W dniu 17.10.2018 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych (Dz. U. 2018 poz. 1991)

 

Data wejścia w życie: 18.10.2018 r.

 

Adres internetowy dokumentu zmieniającego: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001991
Adres internetowy dokumentu zmienianego: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001320

 

--------------------------------------------------------------------------

 

W dniu 16.10.2018 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 października 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 poz. 1986)

 

Adres internetowy dokumentu: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001986

 

 

 

* Informacja nr 10/2018 z dnia 08.10.2018 r.

W dniu 02.10.2018 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 września 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz. U. 2018 poz. 1876)

Data wejścia w życie: 17.10.2018 r.

Adres internetowy dokumentu zmieniającego: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001876

Adres internetowy dokumentu zmienianego: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20150001744

 

--------------------------------------------------------------------------

 

W dniu 02.10.2018 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 września 2018 r. w sprawie wymogów technicznych infrastruktury sektorów na stadionie, na których są udostępniane miejsca stojące (Dz. U. 2018 poz. 1874)

Data wejścia w życie: 17.10.2018 r.

Adres internetowy dokumentu zmieniającego: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001874

 

 

 

* Informacja nr 9/2018 z dnia 07.09.2018 r.

W dniu 05.09.2018 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw:

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018 poz. 1722)

Data wejścia w życie: 2018-09-20,

z wyjątkiem:

- art. 1 pkt 5 i 22, które wchodzą w życie z dniem 5 grudnia 2018 r.,

- art. 1 pkt 16, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Zmiana dotyczy:

Głównym celem ustawy jest poprawienie błędów i rozstrzygnięcie wielu wątpliwości interpretacyjnych, które pojawiły się w związku z uchwaleniem ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne, która weszła w życie 1 stycznia 2018 r. , w tym m.in.:

- przesądzenie, że stopnie wodne należą do kategorii budowli przeciwpowodziowych,

- w art. 17 rozszerzono stosowanie ustawy do infrastruktury liniowej prowadzonej przez wody powierzchniowe, bez ograniczenia do linii brzegu. Efektem wprowadzonych zmian będzie wyeliminowanie wątpliwości interpretacyjnych związanych z prowadzeniem infrastruktury liniowej w przypadku braku wyznaczenia linii brzegu. W konsekwencji zmieniono art. 389 pkt 9 ustawy, określającym katalog działań wymagających pozwolenia wodnoprawnego. Celem ustawodawcy było wyeliminowanie sytuacji, w której obiekty liniowe mogły być prowadzone przez wody powierzchniowe w przypadku braku wyznaczenia linii brzegu, z powodu braku możliwości stosowania ustawy – Prawo wodne w stosunku do obiektów liniowych w takich przypadkach.

- dodano art. 75a zakazujący wprowadzania wód opadowych do wód podziemnych oraz wprowadzania wód opadowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe do urządzeń wodnych,

- dodanie ust. 13a do art. 166 ustawy ma na celu wyjaśnienie wątpliwości interpretacyjnych w zakresie stosowania przepisów dotyczących postępowania uzgodnieniowego dla zabudowy i zagospodarowania terenu na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią w przypadku prowadzenia analogicznych postępowań na obszarze pasa technicznego,

- zmiany art. 240 polegają na wyeliminowaniu wątpliwości interpretacyjnych związanych z kompetencjami poszczególnych jednostek organizacyjnych Wód Polskich w zakresie: kontroli gospodarowania wodami, zgód wodnoprawnych, decyzji, o których mowa w art. 343 ust. 2, 3 i 6 ustawy – Prawo wodne itp.,

- wiele zmian dotyczących sposobu naliczania i poboru opłat

- wprowadzenie ust. 4 w art. 394 ma na celu usprawnienie procedury uzyskiwania zgód wodnoprawnych, w przypadku przedsięwzięć, w ramach których prowadzone są równocześnie działania wymagające uzyskania odpowiednio pozwolenia wodnoprawnego oraz zgłoszenia wodnoprawnego. Dodanie przepisu będzie skutkowało obowiązkiem złożenia jednej dokumentacji, do jednej jednostki organizacyjnej Wód Polskich,

- celem uchylenia ust. 5 w art. 397 ustawy jest przekazanie kompetencji w zakresie ocen wodnoprawnych wyłącznie dyrektorom regionalnych zarządów gospodarki wodnej,

- wprowadzenie art. 440a ma na celu uregulowanie sytuacji wydawania deklaracji zgodności, w przypadkach w których nie wydano oceny wodnoprawnej.

 

Adres internetowy dokumentu zmieniającego: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001722

Adres internetowy dokumentów zmienianych:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001566 - ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000799 - ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001405 - ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000433 - ustawa z dnia 8 lipca 2010 r. o szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych

Historia prac nad projektem ustawy: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=2638

 

---------------------------------------------------------------------------------

 

W dniu 27.08.2018 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw:

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2018 poz. 1648)

Data wejścia w życie: 2018-09-11

Zmiana dotyczy:

Ustawa tworzy spółkę Polskie Domy Drewniane Spółka Akcyjna, której podstawowym przedmiotem działalności będzie energooszczędne budownictwo drewniane obejmujące budowę budynków mieszkalnych, zarządzanie tymi budynkami oraz wynajmowanie budynków mieszkalnych lub lokali mieszkalnych z możliwością ich sprzedaży.

Adres internetowy dokumentu zmieniającego: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001648

Adres internetowy dokumentu zmienianego: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20010620627

Historia prac nad projektem ustawy: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=2718

 

 

* Informacja nr 8/2018 z dnia 23.08.2018 r.

W dniu 22.08.2018 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. 2018 poz. 1609)

Data wejścia w życie: 23.08.2018 r.

Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz. U. poz. 1265), które utraciło moc z dniem 18 lipca 2018 r. zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 10).

Adres internetowy dokumentu: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1609/1

 

--------------------------------------------------------------------------------------

 

W dniu 22.08.2018 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw:

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. zmieniająca ustawę – Prawo zamówień publicznych oraz ustawę o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018 poz. 1603)

Data wejścia w życie: 2018-10-17

z wyjątkiem art. 1, który wchodzi w życie z dniem 18 października 2018 r.

Zmiana dotyczy:

Nowelizacja w zakresie ustawy Prawo zamówień publicznych doprecyzowuje przepisy regulujące kwestie związane z elektronizacją zamówień publicznych.

Natomiast zmiany w ustawie o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych zmierzają do przesunięcia w czasie obowiązku elektronizacji zamówień w odniesieniu do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonych przez innych zamawiających niż centralny zamawiający, których wartość zamówienia jest poniżej progów unijnych.

Adres internetowy dokumentu zmieniającego: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001603

Adres internetowy dokumentów zmienianych: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20040190177 , http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160001020

Historia prac nad projektem ustawy: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2744

 

--------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 14.08.2018 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw:

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach (Dz. U. 2018 poz. 1564)

Data wejścia w życie: 2018-08-29

Zmiana dotyczy:

Dodano ust. 5a do art. 211 ustawy – Prawo ochrony środowiska, który umożliwi organom w uzasadnionych przypadkach nakładanie na prowadzących instalacje, dla których wymagania monitoringowe zostały określone w konkluzjach BAT, obowiązków pomiarowych w szerszym zakresie niż wynikają z konkluzji BAT.

Możliwość taka wynika z dyrektywy 2010/75/UE, która dopuszcza ustalanie bardziej restrykcyjnych warunków pozwolenia zintegrowanego, w tym wymogów dotyczących monitorowania wielkości emisji, niż określone w konkluzjach BAT.

Adres internetowy dokumentu zmieniającego: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001564

Adres internetowy dokumentu zmienianego: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000799

Historia prac nad projektem ustawy: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2550

 

 

 

* Informacja nr 7/2018 z dnia 09.08.2018 r.

W dniu 07.08.2018 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw:

Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. 2018 poz. 1496)

Data wejścia w życie: 2018-08-22

Data wygaśnięcia: 2028-12-31

Uwagi: art. 42 i art. 48 wchodzą w życie z dniem 7 sierpnia 2018; art. 39, art. 50 i art. 52 wchodzą w życie z dniem 7 września 2018 r.

Ustawa dotyczy:

Ustawa określa zasady oraz procedury przygotowania i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących.

Za inwestycję mieszkaniową w świetle ustawy uważa się przedsięwzięcie w wyniku którego powstaną budynek lub budynki mieszkalne wielorodzinne o łącznej liczbie lokali mieszkalnych nie mniejszej niż 25 lub budynki mieszkalne jednorodzinne o łącznej liczbie nie mniejszej niż 10, przy czym inwestycję mieszkaniową stanowią również części budynków przeznaczone na działalność handlową lub usługową.

Ustawa w niewielki sposób zmienia także przepisy innych ustaw związanych z budownictwem:

- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 i 1276),

- ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121, 50, 650, 1000 i 1089),

- ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 i 1566),

- ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, 1566 i 1999 oraz z 2018 r. poz. 810, 1089 i 1479).

Adres internetowy ustawy: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001496

Historia prac nad projektem ustawy: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2667

 

 

 

* Informacja nr 6/2018 z dnia 28.06.2018 r.

W dniu 26.06.2018 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:

Rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2018 poz. 1233)

Data wejścia w życie: 29.06.2018 r.

Adres internetowy dokumentu zmieniającego: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001233

Adres internetowy dokumentu zmienianego: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160001966

 

 

 

* Informacja nr 5/2018 z dnia 18.06.2018 r.

W dniu 06.06.2018 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw:

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o Centralnym Porcie Komunikacyjnym (Dz. U. 2018 poz. 1089)

Data wejścia w życie: 21.06.2018 r.

Ustawa dotyczy:

Specustawa tworzy ramy prawno-organizacyjne realizacji inwestycji w postaci Centralnego Portu Komunikacyjnego (CPK), szeroko rozumianych Inwestycji Towarzyszących, tworzących system transportowy oparty o centralne położenie Portu oraz innych zadań, w tym inwestycyjnych (także rewitalizacyjnych), ujętych w kompleksowym dokumencie programowo-strategicznym, który opracowany zostanie w oparciu o ustawę.

Jednocześnie w celu realizacji ustawy, dokonuje się zmian w kilku innych aktach prawnych związanych z budownictwem.

 

Adres internetowy dokumentu: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001089

Adres internetowy dokumentów zmienianych:

Ustawa o gospodarce nieruchomościami: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000121

Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001405

Ustawa o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170000680

Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170002196

Historia prac nad projektem ustawy: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2473

 

 

 

* Informacja nr 4/2018 z dnia 25.05.2018 r.

Wczoraj późnym popołudniem została opublikowana w Dzienniku Ustaw:

Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000)

Data wejścia w życie: 25.05.2018 r.

Zmiana dotyczy:

Wprowadzenie nowej ustawy o ochronie danych osobowych (uodo) wynika z konieczności wdrożenia w polskim porządku prawnym części upoważnień jakie krajowym władzom pozostawiło RODO, tj. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

RODO będzie obowiązywało w polskim porządku prawnym bezpośrednio jako podstawowy akt prawny regulujący tematykę danych osobowych i również ma zastosowanie od dnia dzisiejszego, tj. 25 maja 2018 r. Tym samym od dzisiaj w kwestii ochrony danych osobowych obowiązują nas zarówno przepisy uodo jak i (przede wszystkim) RODO.

W celu przybliżenia tematyki nowych przepisów o ochronie danych osobowych przygotowaliśmy poradnik: Inżynier wdraża RODO, który na kilku przykładowych sytuacjach z życia inżyniera pokazuje jak możemy sobie poradzić ze stosowaniem nowych przepisów.

Adres internetowy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1000/1

Adres internetowy RODO (wersja w języku polskim): https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

Historia prac nad projektem ustawy uodo: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2410

 

 

 

* Informacja nr 3/2018 z dnia 17.04.2018 r.

W dniu 11.04.2018 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw:

Ustawa z dnia 28 lutego 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne (Dz. U. 2018 poz. 710)

Data wejścia w życie: 26.04.2018 r.

Zmiana dotyczy:

Ustawa ma na celu naprawienie błędu polegającego na wprowadzeniu obowiązku stosowania od 1 stycznia 2018 r. przepisów ustawy - Prawo wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566) do spraw wszczętych przed wejściem jej w życie - co powodowało szereg wątpliwości prawnych i utrudnień:

- czy czynności procesowe dokonane pod rządami ówcześnie funkcjonujących przepisów (tj. do dnia 31 grudnia 2017 r.), np. wydanie postanowienia o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, powinny być dokonywane powtórnie,

- czy organy pierwszej i drugiej instancji, prowadząc postępowania w sprawach decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz ponownej ooś, zobowiązane są do uzyskania od organów właściwych w sprawach ocen wodnoprawnych, opinii i uzgodnień wprowadzonych ww. ustawą,

- konieczność odsyłania dokumentacji i uzupełnienia stanowisk organów w sprawach ocen wodnoprawnych po zakończeniu postępowania dowodowego, a także na etapie postępowania drugoinstancyjnego, oraz powtarzania wybranych czynności administracyjnych, m.in. ponowne informowanie stron postępowania na podstawie art. 10 ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego, udział społeczeństwa, kolejne zawiadomienia o niemożliwości załatwienia sprawy w ustawowo przewidzianym terminie itp.

W efekcie wprowadzonych zmian niniejszą ustawą zmieniającą - do spraw wszczętych i niezakończonych przed dniem 01.01.2018r. ustawy dotyczących decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz w sprawach oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w ramach postępowania w sprawie wydania albo zmiany decyzji, o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1, 10, 14 i 18 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, 1566 i 1999), stosuje się przepisy obowiązujące przed dniem 1 stycznia 2018 r.,

 

Adres internetowy dokumentu zmieniającego: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000710

Adresy internetowe dokumentu zmienianego: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001566

Historia prac nad projektem ustawy: http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2250

 

 

 

* Informacja nr 2/2018 z dnia 19.02.2018 r.

W dniu 07.02.2018 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw: Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. 2018 poz. 317)

Data wejścia w życie: 22.02.2018 r.

Uwagi:

1) art. 3 ust. 1 pkt 8 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.;

2) art. 24 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.;

3) art. 34 i art. 35 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.;

4) art. 36 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2028 r.;

5) art. 39 ust. 2 wchodzi w życie zdniem 23 sierpnia 2018 r.;

6) art. 41 ust. 1 wchodzi w życie z dniem 23 maja 2018 r.;

7) art. 42 i art. 69, wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.;

8) art. 49 pkt 6, wchodzi w życie z dniem 3 listopada 2018 r.;

9) art. 55:

a) pkt 1 w zakresie dodawanego art. 65 l ust. 4 pkt 3 wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2019 r.,

b) pkt 2 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Ustawa dotyczy:

Ustawa transponuje do polskiego porządku prawnego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/94/UE z dnia 22 października 2014 r. w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych. Dyrektywa ta nakłada na państwa członkowskie obowiązek rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych.

Celem ustawy jest również określenie warunków rozwoju i zasad rozmieszczenia infrastruktury paliw alternatywnych w transporcie, zasad świadczenia usług w zakresie ładowania pojazdów elektrycznych oraz tankowania pojazdów napędzanych gazem ziemnym, określenia obowiązków informacyjnych w zakresie paliw alternatywnych, stworzenia zasad funkcjonowania stref czystego transportu.

Jednocześnie ustawa wprowadza zmiany w innych aktach prawnych związanych z budownictwem, w tym m.in.: ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

 

Adres internetowy dokumentu: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000317

Adresy internetowe dokumentów zmienianych:

- http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19970540348 - Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.

- http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19940890414 - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

- http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU19850140060 - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

Historia prac nad projektem ustawy: http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/druk.xsp?nr=2147

 

 

 

* Informacja nr 1/2018 z dnia 26.01.2018 r.

Nastąpiły zmiany w zakresie ministerstwa odpowiedzialnego za budownictwo i infrastrukturę, w wyniku których:

 • utworzono Ministerstwo Infrastruktury (w drodze przekształcenia z dotychczasowego Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa), wyłączając z niego działy: budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, tym samym Minister Infrastruktury kieruje działami administracji rządowej:

łączność (Art. 16 ustawy o działach administracji rządowej: Dział łączność obejmuje sprawy poczty).

transport (Art. 27 ustawy o działach administracji rządowej: Dział transport obejmuje sprawy:

1) funkcjonowania oraz rozwoju infrastruktury transportu, w szczególności budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg publicznych, w tym autostrad, oraz kolei, lotnisk i portów lotniczych;

2) ruchu drogowego, kolejowego oraz lotniczego;

3) przewozu osób i rzeczy środkami transportu samochodowego, kolejowego i lotniczego;

4) komunikacji publicznej.

2. Minister właściwy do spraw transportu sprawuje nadzór nad Prezesem Urzędu Lotnictwa Cywilnego, Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad oraz Głównym Inspektorem Transportu Drogowego.

3. Ministrowi właściwemu do spraw transportu podlegają Transportowy Dozór Techniczny oraz Polska Agencja Żeglugi Powietrznej.

 • zmieniono zakres zadań Ministra Inwestycji i Rozwoju, który będzie dodatkowo kierował działami administracji rządowej:

budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo (art. 9a ustawy o działach administracji rządowej:

1. Dział budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo obejmuje sprawy:

1) architektury;

2) budownictwa;

3) nadzoru architektoniczno-budowlanego;

4) planowania i zagospodarowania przestrzennego;

5) geodezji i kartografii;

6) rewitalizacji, z zastrzeżeniem art. 23a pkt 2;

7) wspierania mieszkalnictwa;

8) gospodarki nieruchomościami, w tym nieruchomościami Skarbu Państwa;

9) infrastruktury komunalnej, z wyjątkiem określenia zasad i warunków zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania ścieków;

10) rodzinnych ogrodów działkowych.

2. Minister właściwy do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa sprawuje nadzór nad Głównym Inspektorem Nadzoru Budowlanego oraz Głównym Geodetą Kraju.)

Akty prawne wprowadzające ww. zmiany:

 

--------------------------------------------------------------------------

W dniu 12.01.2018 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz.U. 2018 poz. 101):

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000101

Data wejścia w życie: 12.01.2018 r.

--------------------------------------------------------------------------

W dniu 22.01.2018 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Inwestycji i Rozwoju (Dz.U. 2018 poz. 175):

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000175

Data wejścia w życie: 22.01.2018 r.

--------------------------------------------------------------------------

W dniu 22.01.2018 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury (Dz.U. 2018 poz. 176):

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000176

Data wejścia w życie: 22.01.2018 r.

--------------------------------------------------------------------------

W dniu 23.01.2018 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Infrastruktury (Dz.U. 2018 poz. 192):

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000192

Data wejścia w życie: 23.01.2018 r.

--------------------------------------------------------------------------

W dniu 23.01.2018 r. zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju (Dz.U. 2018 poz. 193):

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000193

Data wejścia w życie: 23.01.2018 r.

 

--------------------------------------------------------------------------

 

W dniu 19.01.2018 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw:

Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych (Dz. U. 2018 poz. 159)

Data wejścia w życie: 03.02.2018 r.

Zmiana dotyczy:

Celem ustawy jest określenie statusu dróg o znaczeniu obronnym i usprawnienie procesu inwestycji na tych drogach, które jako zadania wykonywane w ramach przygotowań obronnych państwa ujęte zostały w programach obronnych.

Adres internetowy dokumentu zmieniającego: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000159

Adres internetowy dokumentu zmienianego: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170002222

Historia prac nad projektem ustawy: http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2038

 

--------------------------------------------------------------------------

 

W dniu 03.01.2018 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw:

Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2018 poz. 12)

Data wejścia w życie: 03.11.2018 r.

z wyjątkiem:

1) art. 1 pkt 8 i 9, art. 2, art. 3 pkt 6 lit. a w zakresie art. 39f ust. 1 pkt 6 lit. a i c ustawy zmienianej w art. 3, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, lit. b i d oraz pkt 7 lit. a, art. 6, art. 8 ust. 3, art. 9, art. 12–15, które wchodzą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia;

2) art. 3 pkt 3 oraz art. 4 pkt 4, które wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia;

3) art. 1 pkt 3 oraz art. 4 pkt 7–9, które wchodzą w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia;

4) art. 4 pkt 6, który wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r.

Zmiana dotyczy:

Celem ustawy jest zmiana organu administracji rządowej odpowiedzialnego za pobór opłaty elektronicznej oraz opłaty za przejazd autostradą. Zgodnie z ustawą, od dnia 3 listopada 2018 r. powyższe opłaty, w miejsce Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), pobierał będzie Główny Inspektor Transportu Drogowego (GITD).

Zmiana art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 i 1529), polega na dodaniu pkt 11c, zezwalającego na instalowanie różnego rodzaju urządzeń w pasie drogowym dróg publicznych bez konieczności uzyskania pozwolenia na budowę.

Adres internetowy dokumentu zmieniającego: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000012

Adresy internetowe dokumentów zmienianych:

- http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170002222 - ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2222),

- http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001332 - ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 i 1529).

Historia prac nad projektem ustawy: http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2048

 

--------------------------------------------------------------------------

 

W dniu 03.01.2018 r. została opublikowana w Dzienniku Ustaw:

Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. 2018 poz. 10)

Data wejścia w życie: 18.01.2018 r.

Zmiana dotyczy:

Celem ustawy jest uporządkowanie regulacji dotyczących usuwania drzew i krzewów z terenu nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków.

Adres internetowy dokumentu zmieniającego: http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180000010

Adresy internetowe dokumentów zmienianych:

- http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170002187 - ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2187),

- http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20160002134 - ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134).

Historia prac nad projektem ustawy: http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=1977