Zespół ds. BIM

 

Uchwałą nr 23 Krajowej Rady PIIB z dnia 5 września 2018 r. został powołany Zespół ds. BIM.

 

Skład Zespołu

 1. Zachodniopomorska OIIB - BOBKIEWICZ Jan – przewodniczący
 2. Dolnośląska OIIB - ROTTER Ryszard
 3. Kujawsko-Pomorska OIIB - GÓRECKI Jarosław
 4. Lubelska OIIB - ADAMCZYK Jerzy
 5. Lubuska OIIB - JUSZCZYK Artur
 6. Łódzka OIIB - MISZCZAK Jakub
 7. Małopolska OIIB - BEREZA Wiesław
 8. Mazowiecka OIIB - OPOKA Daniel
 9. Opolska OIIB - RESPONDEK Robert
 10. Podkarpacka OIIB - BARAN Wiesław
 11. Podlaska OIIB - KŁOKOWSKI Mariusz
 12. Pomorska OIIB - ZIMNIAK Piotr
 13. Śląska OIIB - KLIKOWICZ Piotr
 14. Świętokrzyska OIIB - SOBAŃSKA Wiesława
 15. Warmińsko-Mazurska OIIB - ZABIELSKI Jacek
 16. Wielkopolska OIIB - GORGOLEWSKI Łukasz
 17. Zachodniopomorska OIIB - ŻBIKOWSKI Andrzej
   

Uchwała nr 9/R/19
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 4 września 2019 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Zespołu ds. BIM.

 
Na podstawie art. 33 pkt 14 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2019 r. poz. 1117) oraz § 3 pkt 17 Regulaminu Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:


§ 1.

W uchwale  nr 23/R/18 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 5 września 2018 r. w sprawie powołania Zespołu ds. BIM wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Mazowiecka OIIB Tomasz Piotrowski”.

 

2) w § 3 ust.1 otrzymuje brzmienie:

„1. Funkcję Przewodniczącego Zespołu będzie pełnił kol. Tomasz Piotrowski.”,

 

3) § 4 otrzymuje brzmienie:

Termin realizacji zadania, o którym mowa w § 2, ustala się na 31 grudnia 2019 r.”.


§ 2.


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


 

Uchwała nr 19/R/19

Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 16 października 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Zespołu ds. BIM.

 

 

Na podstawie art. 33 pkt 14 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2019 r. poz. 1117) oraz § 3 pkt 17 Regulaminu Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

 

 

§ 1.

 

Na wniosek Podkarpackiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w uchwale 
nr 23/R/18 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 5 września 2018 r. w sprawie powołania Zespołu ds. BIM wprowadza się następujące zmiany:

 

1) w § 1 pkt 10 otrzymuje brzmienie:

 

„10. Podkarpacka OIIB - Jan Kuczałek”.

 

2) w § 1 pkt 17 otrzymuje brzmienie:

 

 „17. Zachodniopomorska OIIB – Grzegorz Siemiński”.

§ 2.

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.