Uchwała nr 22/R/2019

Krajowej Rady

Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

z dnia 11 grudnia 2019 r.

w sprawie powołania zespołu do spraw grupowego ubezpieczenia OC inżynierów budownictwa

Na podstawie § 3 pkt 17 regulaminu Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Zespół do spraw ubezpieczeń od odpowiedzialności cywilnej inżynierów budownictwa, zwany dalej „Zespołem” w następującym składzie:

1) Ewa Bosy - przewodnicząca,

2) Andrzej Jaworski,

3) Dariusz Karolak,

4) Janusz Szczepański,

§ 2.

  1. Celem Zespołu jest rekomendowanie Krajowej Radzie PIIB ubezpieczyciela grupowego ubezpieczenia OC członków PIIB w latach 2021-2024.
  2. Do zadań Zespołu należy, w szczególności:
  1. ocena dotychczasowej szkodowości w przebiegu umowy z ubezpieczycielem do roku 2019,
  2. ocena przedmiotu i zakresu ochrony ubezpieczeniowej,
  3. negocjowanie wysokości składek w zakresie ubezpieczenia podstawowego i ubezpieczeń dodatkowych,
  4. przedstawienie rekomendacji Krajowej Radzie PIIB, która będzie stanowiła podstawę do zawarcia umowy generalnej obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w latach 2021-2024,
  5. przygotowanie projektu umowy generalnej obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

§ 3.

1. Przewodnicząca Zespołu kieruje pracami Zespołu.

2. W razie konieczności zasięgnięcia opinii specjalistycznych Przewodnicząca Zespołu może zapraszać inne osoby do udziału w jego pracach.

 

 

§ 4.

Spotkania Zespołu odbywać się będą w siedzibie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, a w szczególnych przypadkach za pośrednictwem elektronicznych środków komunikacji.

§ 5.

Obsługę prawną i organizacyjną Zespołu zapewnia Biuro Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

§ 6.

Zespół ulega rozwiązaniu z dniem zawarcia umowy generalnej obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w latach 2021-2024.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydium Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.