TEMATYKA SPOTKAŃ KOMISJI DS. WSPÓŁPRACY ZE STOWARZYSZENIAMI NAUKOWO-TECHNICZNYMI PIIB

ROK 2018

Na pierwszym posiedzeniu Komisji w dniu 07 listopada członkowie Komisji scharakteryzowali reprezentowane przez nich stowarzyszenia (m.in. stan liczbowy i zakres działania), natomiast przewodniczący komisji przedstawił krótką informację o bieżącej działalności PIIB, a następnie omówił wstępną propozycję ramowego programu działalności komisji (m.in.: aktualizację porozumienia PIIB ze stowarzyszeniami naukowo-technicznymi, współpracę z komisjami ds. ustawicznego doskonalenia zawodowego i ds. komunikacji społecznej, Krajową Komisją Kwalifikacyjną) oraz plan i organizację posiedzeń Komisji do 30.06.2019 r.

W czasie drugiego posiedzenia Komisji w dniu 12 grudnia każdy z członków komisji przedstawił propozycje w zakresie współpracy pomiędzy PIIB a poszczególnymi stowarzyszeniami, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki swojego stowarzyszenia, w tym: prowadzenie szkoleń branżowych przez SNT, wskazanie przez SNT wykładowców i instytucji do prowadzenia szkoleń branżowych, podjęcie próby opracowania minimów programowych dla różnych specjalności, uporządkowanie sposobu finansowania przez izby okręgowe szkoleń organizowanych przez SNT, przygotowanie przez SNT pytań branżowych pod kątem egzaminów ustnych na uprawnienia budowlane, uporządkowanie relacji pomiędzy rzeczoznawstwem PIIB a rzeczoznawstwami stowarzyszeniowymi, podjęcie tematu dotyczącego czasopism i czytelnictwa oraz współpraca z innymi komisjami PIIB (Etyki, Komunikacji Społecznej, Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego, Prawno-Regulaminową i Krajową Komisją Kwalifikacyjną).

ROK 2019

Na posiedzeniu Komisji w dniu 20 lutego omówiono oraz ustalono plan i organizację posiedzeń Komisji do 30.06.2020 r.

W czasie posiedzenia Komisji w dniu 16 maja zaktualizowano tekst porozumienia pomiędzy PllB a Stowarzyszeniami Naukowo-Technicznymi oraz omawiano propozycję reaktywacji grupy GB8 na szczeblu centralnym oraz powołania GB8bis na szczeblu izb okręgowych. Zaktualizowane porozumienie pomiędzy PIIB a Stowarzyszeniami Naukowo-Technicznymi zostało podpisane w dniu 12 grudnia 2019 r. w czasie uroczystego otwarcia nowej siedziby PIIB.

24 września pierwsza część posiedzenia odbyła się wspólnie z Komisją Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego pod przewodnictwem Adama Raka. Omówiono współpracę z Komisją Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego w zakresie organizacji szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe członków (dotyczyło izb okręgowych), w tym: ujednolicenia zasad odpłatności, wskazania preferowanej tematyki i wskazania ewentualnych wykładowców lub instytucji, które takie szkolenie mogłyby przeprowadzić.
W drugiej części posiedzenia Komisji ds. współpracy z SNT kontynuowano dyskusję nt. ewentualnej reaktywacji Grupy B8 a także nt. ewentualnego umiejscowienia w ustawie - Prawo budowlane "Wykonawcy", jako nowego uczestnika procesu budowlanego.

Posiedzenie w dniu 13 listopada poświęcone było omówieniu współpracy z Komisją Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego w zakresie organizacji szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe członków wraz z wnioskami ze wspólnego posiedzenia z Komisją Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego PIIB z dnia 24 września 2019 r.
Ponadto omawiano współpracę z Krajową Komisją Kwalifikacyjną w zakresie przygotowania pytań branżowych na egzaminy testowe oraz ustne na uprawnienia budowlane przez specjalistów ze Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych.

ROK 2020

Głównym tematem posiedzenia Komisji w dniu 18 maja była analiza czytelnictwa przez członków PIIB (wykaz czasopism wydawanych przez SNT, zasady dofinansowywania czasopism przez Izby Okręgowe). Materiał dotyczący prenumeraty czasopism, przygotowany w formie tabelarycznej, został omówiony na posiedzeniu Prezydium Krajowej Rady PIIB w dniu 10 czerwca i na posiedzeniu Krajowej Rady PIIB w dniu 02 września a następnie przekazany do Izb Okręgowych i do przewodniczącego Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego.

15 września pierwsza część posiedzenia poświęcona była omówieniu współpracy SNT z Komisją Prawno-Regulaminową PIIB w zakresie opiniowania aktów prawnych dotyczących budownictwa a także interpretacji istniejących przepisów.
W drugiej części posiedzenia Komisji ds. współpracy z SNT dyskutowano nad propozycją programu działania komisji do końca V kadencji, w tym konieczność wypracowania nowych sposobów realizacji zadań w obecnej sytuacji zagrożenia epidemicznego.

Posiedzenie w dniu 16 listopada poświęcone było omówieniu propozycji ankiety dotyczącej współpracy pomiędzy PIIB a stowarzyszeniami NT. Celem ankiety jest sprawdzenie jak są realizowane poszczególne zapisy w podpisanym 12 grudnia 2019 roku Porozumieniu o współpracy pomiędzy PIIB a stowarzyszeniami NT. Początkiem grudnia ankiety zostały rozesłane zarówno do wszystkich izb okręgowych jak i do siedmiu stowarzyszeń NT.

Ponadto omawiano wniosek, złożony na jednym z okręgowych zjazdów, dotyczący członkostwa w PIIB osób, które przechodzą w stan spoczynku zawodowego, aby ustanowić dla nich specjalny status „członka nestora”, ze specjalną niższą składką. Wniosek ten został skierowany przez Komisję Wnioskową PIIB do komisji ds. współpracy ze SNT. W wyniku dyskusji, członkowie komisji stwierdzili, że członkowie-seniorzy PIIB powinni zrzeszać się w stowarzyszeniach, przy których działają Koła seniorów, ale stowarzyszenia musiałyby mieć wsparcie finansowe PIIB. Na posiedzeniu Prezydium KR PIIB w dniu 18 listopada przewodniczący komisji ds. współpracy PIIB ze SNT złożył propozycję aby wniosek ten został oddalony, gdyż jedynie Zjazd Krajowy PIIB jest władny podjąć decyzję o zmianie składki.

ROK 2021

Na posiedzeniu w dniu 15 lutego dokonano podsumowania wyników ankiety o współpracy pomiędzy PIIB a SNT, rozesłanej 3 grudnia 2020 r., do wszystkich izb okręgowych i do siedmiu stowarzyszeń NT. Odpowiedzi udzieliły wszystkie 16 izby okręgowe i 6 stowarzyszeń NT. Członkowie komisji pozytywnie ocenili wyniki ankiety. Wynika z niej, że porozumienie pomiędzy PIIB a SNT nie jest martwe i są podejmowane wspólne działania OIIB i SNT.

W drugiej części posiedzenia ponownie dyskutowano nad wnioskiem dotyczącym ustanowienia specjalnego statusu „członka nestora”, ze specjalną niższą składką.

Przewodniczący Komisji przygotował materiały dotyczące seniorów w innych samorządach zawodowych, w których opisał wysokości składek dla seniorów oraz tabelę z symulacją obniżonych składek dla seniorów. W dyskusji większość członków komisji stwierdziła, że wniosek należy oddalić, ponieważ jeżeli senior pracuje to powinien płacić składki tak jak wszyscy. Poza tym wniosek ten stawał przynajmniej dwa razy na Zjeździe Krajowym PIIB i nigdy nie uzyskał aprobaty delegatów.

Wniosek ten również został skierowany do zaopiniowania przez radcę prawnego PIIB, aby wyjaśnić wszystkie formalne kwestie, ponieważ jeżeli ktoś nie wykonuje zawodu, to nie powinien należeć do izby.

Posiedzenie w dniu 30 czerwca poświęcone było omówieniu współpracy Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych w organizacji „Dnia Otwartego” w dniu 25 września 2021 r. Uznano, że Stowarzyszenia powinny pomóc w promowaniu tego wydarzenia, poprzez umieszczanie informacji na swoich stronach internetowych, w czasopismach branżowych itp. Ponadto członkowie stowarzyszeń powinni wziąć udział w tym wydarzeniu jako konsultanci.

Drugim tematem omawianym na posiedzeniu był udział SNT w wyborach delegatów w obwodach wyborczych Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa na kadencję 2022-2026. Stowarzyszenia powinny wspierać akcję informacyjną o terminach zebrań wyborczych w obwodach w OIIB. Również powinny rozpropagować obwodowe spotkania wyborcze przez media używane w stowarzyszeniach.

Posiedzenie w dniu 15 listopada poświęcone było omówieniu współpracy Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych z komisją Prawno – Regulaminową PIIB w zakresie opiniowania aktów prawnych dotyczących budownictwa. W posiedzeniu uczestniczył przewodniczący Komisji Prawno – Regulaminowej PIIB kol. Andrzej Falkowski. W wyniku dyskusji zaproponowano aby nawiązać ściślejszą współpracę pomiędzy PIIB i stowarzyszeniami na szczeblu najwyższym (spotkanie Prezesa PIIB z Prezesami stowarzyszeń  NT). PIIB opiniuje głównie akty prawne związane z Prawem budowlanym, natomiast Stowarzyszenia NT mogłyby pomóc w opiniowaniu kwestii związanych z warunkami technicznymi i innymi bardziej specjalistycznymi tematami. Zaproponowano także aby przy rozsyłaniu aktów prawnych do członków KPR w celu ich zaopiniowania, wysyłać je również do stowarzyszeń.