Plan pracy Komisji ds. współpracy z samorządami zawodów zaufania publicznego:

  1. Aktywna współpraca z okręgowymi porozumieniami samorządów zawodów zaufania publicznego.
  2.  Inicjowanie przez Komisję w okręgach, gdzie do tej pory nie ma porozumień, idei organizowania współpracy między samorządami zawodów zaufania publicznego.
  3. Współpraca z  krajowymi samorządami zawodów zaufania publicznego w zakresie organizowania konferencji na tematy wspólne np.: etyka zawodowa, prawo pracy, RODO.
  4. Organizowanie doskonalenia zawodowego wspólnego dla określonych samorządów zawodów zaufania publicznego.
  5. Współpraca z urzędami i organami władzy publicznej.
  6. Organizowanie spotkań samorządów zawodów zaufania w celu wypracowania wspólnych stanowisk w zakresie legislacji, ustaw, rozporządzeń itp. 
  7. Organizację corocznych ogólnopolskich konferencji we współpracy z stosownymi Komisjami Sejmowymi czy Senatu RP, jako pierwszy temat „ samorządy  polskie”. 
  8. Organizowanie spotkań integracyjno – sportowych dla samorządów zawodów zaufania publicznego i otwartych dla członków samorządów.

Przewodniczący Komisji

                                    Mieczysław Grodzki