Przewodniczący KdsBIM został zaproszony przez IARP do udziału w zespole opracowującym słownik terminologiczny w związku z przygotowaniami do tłumaczenia normy PN-ENISO 19650-3

W dniu 16 grudnia 2021 roku odbyło się posiedzenie, na którym m.in. omówiono realizację planu pracy Komisji w 2021 roku. Omówiono opracowywane przez Komisję: szablon BEP poziomu 1,5, ankietę nt szkoleń w zakresie BIM w OIIB, analizę treści kształcenia kadry inżynierskiej w szkołach wyższych w zakresie metodyki BIM.

W numerze 12/2021 Inżyniera Budownictwa ukazał się ostatni z cyklu artykułów powstałych z inicjatywy KdsBIM. Przedstawiono w nim Stowarzyszenie Klaster Technologii Informacyjnych w Budownictwie. .

W dniu 18 listopada 2021 roku odbyło się posiedzenie, na którym m.in. dokonano wyboru kandydatów na przedstawicieli PIIB w Grupach Roboczych buildingSMART PL. Przedstawiono także wstępną analizę otrzymanych z OIIB ankiet dotyczących szkoleń w zakresie BIM.

W dniach 16–17 listopada 2021 r. Przewodniczący KdsBIM kol. Łukasz Gorgolewski na zaproszenie Opolskiej OIIB wziął udział w konferencji nadzoru budowlanego, administracji architektoniczno-budowlanej oraz członków opolskiego samorządu zawodowego inżynierów budownictwa w Prószkowie k. Opola i wygłosił wykład pt. „Strategia Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w zakresie wdrażania BIM w Polsce. Standaryzacja, legislacja i popularyzacja BIM”.

W numerze 11/2021 Inżyniera Budownictwa ukazał się artykuł kol. Daniela Opoki członka KdsBIM na temat podpisu elektronicznego. W tym samym numerze ukazał się kolejny z cyklu artykułów powstałych z inicjatywy KdsBIM, w którym przedstawiono Stowarzyszenie BIM/Łączymy biznesy (d. BIM dla polskiego Budownictwa).

W dniu 7 listopada 2021 r. członek KdsBIM kol. Artur Juszczyk wziął udział w posiedzeniu inauguracyjnym grupy roboczej Komitetu Technicznego Wzorców i Standardów Cyfryzacja w drogownictwie przy Ministerstwie Infrastruktury.

W dniu 28 października 2021 roku odbyło się posiedzenie, na którym m.in. omówiono udział reprezentantów PIIB i OIIB w pracach PKN/KT232.

W dniu 27 października Przewodniczący KdsBIM został reprezentantem z prawem głosu PIIB w Komitecie technicznym PKN/KT 232 ds. Zasad Sporządzania Dokumentacji. W zakresie tematyki KT znajdują się m.in. Polskie Normy związane z BIM (obecnie 13, kolejnych 8 na etapie prac normalizacyjnych). Wszystkie normy są dostępne w bibliotece norm na portalu PIIB.
W dniu 14 października 2021 roku podpisano porozumienie o współpracy PIIB ze Stowarzyszeniem buildingSMART PL, na mocy którego PIIB oddeleguje po dwóch stałych przedstawicieli do pracy w każdej Grupie Roboczej - Pokoju Tematycznym buildingSMART PL.

W numerze 10/2021 Inżyniera Budownictwa w kolejnym z cyklu artykułów powstałych z inicjatywy KdsBIM przedstawiono Fundację ECCBIM. PIIB zawarła umowy z 5 uprawnionymi jednostkami certyfikującymi na sprzedaż członkom PIIB podpisów kwalifikowanych w preferencyjnych cenach (inicjatywa Mazowieckiej OIIB przy wsparciu KdsBIM).
W dniu 30 września 2021 roku odbyło się posiedzenie, na którym m.in. omówiono funkcjonowanie Grup Roboczych - Pokojów Tematycznych buildingSMART PL a także ankietę prowadzoną przy współudziale KUDZ PIIB na temat szkoleń w zakresie BIM w OIIB. 

W numerze 9/2021 Inżyniera Budownictwa z inicjatywy Komisji ds. BIM rozpoczęto prezentacje organizacji działających w Polsce na rzecz BIM. W pierwszym z planowanego cyklu artykułów przedstawiono Stowarzyszenie buildingSMART.
Podczas odbywającego się w dniach 3-4 września br. w Toruniu II Regionalnego Forum Inżynierskiego, którego głównym organizatorem była Kujawsko-Pomorska OIIB, Przewodniczący Komisji ds. BIM kol. Łukasz Gorgolewski KR PIIB omówił strategię PIIB w zakresie wdrażania BIM w Polsce i sposób jej realizacji, a Członek Komisji kol. Daniel Opoka przedstawił możliwości zastosowania podpisu elektronicznego w cyfryzacji procesu budowlanego. W forum uczestniczyli także kol. Jacek Zabielski i Piotr Zimniak z Komisji ds. BIM."

W dniu 29 czerwca 2021 roku Polska Izba Inżynierów Budownictwa podpisała ze Stowarzyszeniem buildingSMART Polska list intencyjny w sprawie współpracy w zakresie wspierania rozwoju cyfryzacji budownictwa w oparciu o otwarte standardy komunikacji.

Komisja ds BIM zarekomendowała KR PIIB kol. Artura Juszczyka jako przedstawiciela PIIB w Komitecie Technicznym przy Ministerstwie Infrastruktury zajmującym się cyfryzacją w ramach prac nad Wzorcami i Standardami w obszarze drogownictwa.

W dniu 24 czerwca 2021 roku odbyło się posiedzenie na którym dokonano podsumowania dotychczasowych działań Komisji ds. BIM.

W dniu 9 czerwca 2021 roku Prezydium KR PIIB podjęło uchwałę o podpisaniu listu intencyjnego ze Stowarzyszeniem buildingSMART Polska w sprawie współpracy w zakresie wspierania rozwoju cyfryzacji budownictwa w oparciu o otwarte standardy komunikacji i wymiany danych.

Na posiedzeniu w 25 maja 2021 roku Komisja ds. BIM zajęła się m.in. sprawami dotyczącymi norm związanych z BIM. Za ich wprowadzanie i tłumaczenie odpowiada w PKN Komitet Techniczny KT 232 ds. Zasad Sporządzania Dokumentacji Projektowej w Budownictwie. Do tej pory PKN wydał 13 norm PN-EN ISO w wersji angielskiej (opublikowane od 12-2016 do 05-2021). PIIB nie uczestniczy w pracach tego KT. Komisja zarekomenduje Krajowej Radzie PIIB przystąpienie PIIB do PKN/KT nr 232w PKN i zgłoszenie osób do pracy w nim. Na posiedzeniu padła propozycja aby udział w pracach KT zgłosiły także poszczególne izby okręgowe. Aby uniknąć niejednoznaczności i błędów należałoby zdaniem Komisji przed przystąpieniem do tłumaczenia norm podjąć działania związane z ujednoliceniem i przeglądem terminologii dot. BIM. Uchwałą nr 10/R/21 KR PIIB z dnia 28 kwietnia 2021 roku do składu Komisji ds.BIM został powołany kol. Paweł Kossakowski ze Świętokrzyskiej OIIB. W ten sposób jedynie miejsce dla przedstawiciela Zachodniopomorskiej OIIB pozostaje nie obsadzone.

Na posiedzeniu w 26 kwietnia 2021 roku Komisja ds. BIM postanowiła zarekomendować KR PIIB podpisania listu intencyjnego o współpracy ze Stowarzyszeniem buildingSMART Polska. Omówiono również zamierzenia związane z publikacją w 2021 roku w ramach współpracy z Wydawnictwem PIIB artykułów dotyczących BIM przygotowanych z inicjatywy Komisji.

Na posiedzeniu w dniu 25 marca 2021 roku gośćmi Komisji ds. BIM były p. Aneta Grinberg-Iwańska - Prezeska Wydawnictwa PIIB, Redaktorka Naczelna Inżyniera Budownictwa i p. Joanna Karwat - Redaktorka i Specjalistką ds. komunikacji Wydawnictwa PIIB. Omówiono możliwości i zasady współpracy Komisji ds. BIM KR PIIB z Wydawnictwem PIIB (również na stronie PIIB i facebooku).

18 marca 2021 roku Komisja ds. BIM przekazała do KR PIIB wniosek Mazowieckiej OIIB w sprawie podjęcia działań mających na celu uzyskanie preferencyjnych warunków zakupu przez członków PIIB usługi elektronicznego podpisu kwalifikowanego.

W Biuletynie Informacyjnym Podlaskiej OIIB Budownictwo i Architektura Podlasia nr 1(72)2021 ukazał się artykuł członka KdsBIM Jacka Szumskiego pt. „Fazy mapy drogowej BIM okiem projektanta BIM POP EIR”.

W Biuletynie Wielkopolskiej OIIB nr 1(70)2021 ukazał się artykuł przewodniczącego KdsBIM Łukasza Gorgolewskiego pt. „BIM to gra zespołowa. Grajmy razem”.

Na posiedzeniu w dniu 23 lutego 2021 roku gośćmi Komisji ds. BIM byli przedstawiciele Stowarzyszenia buildingSMART Polska p. Anna Rydzy – Dyrektor Operacyjny i p. Jacek Boruc - Członek zarządu, którzy zaprezentowali stowarzyszenie. BuildingSmart to międzynarodowa organizacja, która rozwija, standaryzuje i udostępnia światu rozwiązania technologiczne służące wymianie danych BIM składające się na tzw. OpenBIM takie jak IFC, BCF, bSDD. Celem jest poprawa wymiany informacji między aplikacjami używanymi w budownictwie.

W trakcie dyskusji rozmawiano m.in. o możliwościach i formach ewentualnej współpracy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa ze Stowarzyszaniem buildingSMART (status, liczba stałych uczestników Pokojów Technicznych, itp.).

W drugie części posiedzenia omówiono bieżący stan realizacji planu pracy na rok 2021.

Omówiono także rezultaty przeprowadzonej kwerendy w sprawie możliwości współpracy z PKN. Obecnie nie ma Komitetu Technicznego zajmującego się organizacją procesu budowlanego czy eksploatacji obiektów. Padła propozycja powołania/współtworzenia komitetu technicznego BIM w PKN zajmującego się normalizacją BIM. Jest to szczególnie ważne w procesie implementacji norm europejskich na rynek polski i ich tłumaczenia.

W Inżynierze Budownictwa nr 2/2021 ukazał się artykuł „Co właściwie izba robi w sprawie BIM?”, w którym przewodniczący KdsBIM KR PIIB przedstawił m.in. dotychczasowe działania Komisji i plany na rok 2021.

W dniu 01 lutego 2021 roku w trakcie III Forum Gospodarczego Budownictwa Build4Future organizowanego przez Międzynarodowe Targi Poznańskie odbyła się debata pt. „Nowe technologie w budownictwie”. Polską Izbę Inżynierów Budownictwa reprezentował w niej przewodniczący Komisji ds. BIM Łukasz Gorgolewski. Tezy jego wystąpienia zostały opublikowane w Inżynierze Budownictwa nr 3/2021 w artykule „Nowe technologie w budownictwie – BIM i jego wdrażanie w Polsce”.

W dniu 25 stycznia 2021 roku odbyło się posiedzenie Komisji ds. BIM. Przyjęto plan pracy na rok 2021 i kontynuowano dyskusję na temat „Mapy drogowej dla wdrożenia metodyki BIM w zamówieniach publicznych”.