W dniu 2 września 2020 r. uchwałą Krajowej Rady PIIB powołana została Komisja ds. BIM. W jej skład weszli przedstawiciele wszystkich izb okręgowych, z wyjątkiem zachodniopomorskiej i świętokrzyskiej, które nie zgłosiły swoich kandydatów.

Zadaniem Komisji jest realizowanie Strategii Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w zakresie wdrażania BIM w Polsce. Prawie wszyscy członkowie Komisji uczestniczyli wcześniej w pracach Zespołu ds. BIM którego zadaniem było opracowanie projektu Strategii. Jej celem jest ochrona interesów zawodowych członków w procesie wdrażania BIM w Polsce i zapewnienie Polskiej Izbie Inżynierów Budownictwa realnego wpływu na ten proces, a w szczególności:

  • popularyzacja metodyki BIM i uświadamianie, że ma ona zastosowanie nie tylko na etapie projektowania ale w całym cyklu życia obiektu budowlanego,
  • podnoszenie poziomu kompetencji członków PIIB w zakresie metodyki BIM i ułatwianie jej wdrażania w praktyce zawodowej,
  • monitorowanie uregulowań prawnych i normatywnych w Polsce związanych z wdrażaniem BIM oraz opiniowanie projektów dokumentów w tym zakresie.

W Standardzie określono cztery główne obszary działań:

  • cyfryzację procesu budowlanego,
  • standaryzację metodyki BIM,
  • legislację związaną z BIM-em,
  • popularyzację BIM-u.

W dniu 28 września 2020 roku odbyło się w trybie on-line posiedzenie inauguracyjne Komisji ds. BIM, w którym uczestniczył Prezes PIIB prof. Zbigniew Kledyński. Zaproszonym gościem był również kol. Andrzej Falkowski Przewodniczący Komisji prawno-regulaminowej KR PIIB, który przedstawił informację na temat aktualnej sytuacji w zakresie cyfryzacji procesu budowlanego i projektów innych regulacji prawnych dotyczących BIM. Podczas posiedzenia omówiono zadania i formy działania Komisji. W związku dynamiką zdarzeń związanych z projektami cyfryzacji w procesie budowlanym, członkowie Komisji uznali, że koniecznym jest odbywania posiedzeń comiesięcznych w trybie on-line.

Kolejne posiedzenie Komisji odbyło się w dniu 27 października 2020 roku. Jego tematem głównym była popularyzacja metodyki BIM. Członkowie Komisji przedstawili działania w zakresie BIM-u w poszczególnych izbach okręgowych. Było to okazją do wymiany doświadczeń i stanowiło podstawę do przygotowania propozycji działań w tym zakresie na szczeblu krajowym.

Kolejne spotkanie odbyło się w dniu 26 listopada 2020 roku. Poświęcone było omówieniu „Mapy drogowej dla wdrożenia metodyki BIM w zamówieniach publicznych” opracowanej w lipcu 2020 r. w ramach zainicjowanego przez Ministerstwo Rozwoju i kontynuowanego przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii projektu „Cyfryzacja procesu budowlanego w Polsce”.

Część zadań w ramach tego projektu jest realizowana przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego. Skład grupy przedstawicieli PIIB w Zespole ds. cyfryzacji GUNB uzupełniono o przewodniczącego Komisji ds. BIM. Również będzie on brał udział z ramienia PIIB w pracach tworzonej w Ministerstwie grupy roboczej zajmującej się opracowaniem Strategii wdrożenia BIM w Polsce.

Ostatnie posiedzenie w roku 2020 odbyło się 14 grudnia. Przyjęto na nim sprawozdanie za rok 2020 i omawiano projekt planu pracy Komisji ds. BIM na rok 2021.Przewodniczący Komisji zaprezentował oba dokumenty na posiedzeniu Krajowej Rady PIIB w dniu 16 grudnia 2020 r.