Zespół ds. funduszu spójności

 

Uchwałą nr 22 Krajowej Rady PIIB z dnia 5 września 2018 r. został powołany Zespół ds. funduszu spójności.

 

Skład Zespołu

  1. Lubuska OIIB - CEGIELNIK Andrzej – przewodniczący
  2. Kujawsko-Pomorska OIIB - BOBKOWSKI Jarosław
  3. Mazowiecka OIIB - GAŁĄZKA Tadeusz
  4. Opolska OIIB - BARAN Wiesław
  5. Pomorska OIIB - GARBACZ Kazimierz
  6. Śląska OIIB - JANIC Edmund
  7. Świętokrzyska OIIB - JAMROZIK-SZYMKIEWICZ Danuta
  8. Wielopolska OIIB - RATAJCZAK Kazimierz

Uchwała nr 8/R/19
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
z dnia 4 września 2019 r.
w sprawie rozwiązania Zespołu ds. funduszu spójności.

 

Na podstawie art. 33 pkt 14 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U.  z 2019 r. poz. 1117) oraz § 3 pkt 17 regulaminu Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwala się, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się wyniki pracy Zespołu Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa do spraw funduszu spójności.

§ 2.

Rozwiązuje się Zespół Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa do spraw funduszu spójności.

§ 3.

Uchyla się uchwałę Nr 22/R/18 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 5 września 2018 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw funduszu spójności. 

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się sekretarzowi Krajowej Rady.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.