Sprawozdanie Komisji do spraw BIM

Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa za rok 2020

 

Komisja do spraw BIM Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa została powołana uchwałą KR PIIB nr 11/R/2020 z dnia 02.09.2020 r.

W skład komisji wchodzą:

Przewodniczący Komisji kol. Łukasz Gorgolewski, Wielkopolska OIIB, oraz członkowie:

 • Ryszard Rotter, Dolnośląska OIIB
 • Jarosław Górecki, Kujawsko-Pomorska OIIB
 • Jerzy Adamczyk, Lubelska OIIB
 • Artur Juszczyk, Lubuska OIIB
 • Jakub Miszczak, Łódzka OIIB
 • Wiesław Bereza, Małopolska OIIB
 • Daniel Opoka, Mazowiecka OIIB
 • Robert Respondek, Opolska OIIB
 • Jan Kuczałek, Podkarpacka OIIB
 • Jacek Szumski, Podlaska OIIB
 • Piotr Zimniak, Pomorska OIIB
 • Piotr Klikowicz, Śląska OIIB
 • Jacek Zabielski, Warmińsko-Mazurska OIIB. W 2020 roku skład Komisji nie uległ zmianie.

Zadaniem Komisji jest realizowanie, przyjętej przez Krajową Radę PIIB uchwałą nr 2/R/20 z dnia 04 lutego 2020 roku, „Strategii Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa w zakresie wdrażania BIM w Polsce, miejsca

i roli Izby w tym procesie oraz wskazywanie sposobów realizacji tej strategii” w następujących głównych obszarach działania:

 • cyfryzacja procesu budowlanego
 • standaryzacja
 • legislacja
 • popularyzacja BIM

Komisja ds. BIM podjęła następujące działania:

 1. Zaproszeno na posiedzenie Komisji ds. BIM kol. Andrzej Falkowskiego, Przewodniczącego Komisji Prawno-Regulaminowej KR PIIB, który zapoznał członków Komisji z aktualnym stanem cyfryzacji procesu budowlanego i projektów innych regulacji prawnych dotyczących BIM oraz przekazał informację o działaniach PIIB w tym zakresie (cyfryzacja)
 2. Przewodniczący Komisji ds. BIM kol. Łukasz Gorgolewski uczestniczy w spotkaniach Zespołu ds. Cyfryzacji w GUNB (partnerzy: PIIB, IARP, SARP). Na spotkaniach omawiano następujące zagadnienia:

 

 • generator wniosków elektronicznych w procedurach administracyjnych,
 • elektroniczny centralny rejestr osób posiadających uprawnienia budowlane (eCRUB),
 • zmiany w rozporządzeniu w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego związane z uwzględnieniem wersji elektronicznej

(cyfryzacja, legislacja)

 1. Członkowie Komisji ds. BIM kol. Łukasz Gorgolewski i kol. Jacek Szumski zostali zgłoszeni przez PIIB jako jej przedstawiciele do prac w tworzonej przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy

i Technologii grupie roboczej ds. opracowywania strategii wdrożenia BIM w Polsce.

Grupa robocza, a także ewentualnie powołany Komitet Sterujący, miałaby za zadanie kontynuowanie ustrukturyzowanej współpracy nad strategią wdrożenia BIM w Polsce. Głównym jej zadaniem byłoby stworzenie i zatwierdzenie Mapy drogowej BIM jako projektu dokumentu rządowego, stanowiącego podstawę do ustalenia szczegółowej strategii BIM oraz prace nad założeniami/wytycznymi do standaryzacji kwestii BIM. (cyfryzacja, legislacja, standaryzacja)

 1. Komisja ds. BIM zapoznała się z „Mapą drogową dla wdrożenia metodyki BIM w zamówieniach publicznych” opracowaną w ramach projektu ”Cyfryzacja procesu budowlanego w Polsce” przez Ministerstwo Rozwoju i przeprowadziła dyskusję nad tym dokumentem. Wnioski z tej dyskusji będą przedstawione przez przedstawicieli Komisji podczas prac grupy roboczej ds. opracowywania strategii wdrożenia BIM w Polsce. (cyfryzacja, legislacja)
 2. Członkowie komisji omówili aktualny stan działań w zakresie BIM w poszczególnych Okręgowych IIB oraz przeprowadzili dyskusję na temat popularyzacji BIM jako obszaru działań w ramach realizacji Strategii PIIB. (popularyzacja BIM)
 3. Z inicjatywy Śląskiej OIIB, Przewodniczący Komisji ds. BIM wziął udział jako ekspert we współorganizowanym przez Urząd Zamówień Publicznych, Politechnikę Śląską i Europejskie Centrum Certyfikacji BIM panelu poświęconym BIM-kompetencjom w trakcie międzynarodowej konferencji w międzynarodowej konferencji „infraBIM V4 Visegrad Group”, odbywającej się w dniach 13-16 października 2020 roku w Gliwicach. (popularyzacja BIM)
 4. Na prośbę Prezesa PIIB prof. Zbigniewa Kledyńskiego Przewodniczący Komisji ds. BIM kol. Łukasz Gorgolewski opiniował objęcie patronatem honorowym PIIB konferencji „BIM DAYS 2020 – Cyfrowa Budowa 4.0”. (popularyzacja BIM)

Komisja ds. BIM odbyła w 2020 roku cztery comiesięczne posiedzenia, w których średnia frekwencja wyniosła 84%.

Osobą współpracującą z ramienia Biura PIIB jest p. Agnieszka Parys. Warszawa, dn. 14 grudnia 2020 r.