Ramowy plan pracy – zadania Komisji:

  1. Opracowanie strategii komunikacji społecznej zewnętrznej i wewnątrz izby (public relations) i przedstawienie do zatwierdzenia przez KR PIIB
  2. Współpraca z okręgowymi izbami inżynierów budownictwa – tworzenie systemu współpracy oraz wymiany pomysłów i informacji między izbami okręgowymi, a także izbami okręgowymi  i Izbą Krajową ze szczególnym uwzględnieniem istniejących mediów tradycyjnych i społecznościowych
  3. Opiniowanie materiałów promocyjnych kreujących wizerunek PIIB, OIIB oraz zawód inżyniera
  4. Popularyzacja, monitoring i doskonalenie formy newslettera oraz profilu na facebooku w celu jak najlepszego informowania członków o możliwościach korzystania z oferty wspomagającej pracę zawodową, o działaniach izby i najważniejszych wydarzeniach związanych z branża budowlaną.
  5. Stała współpraca z rzecznikiem prasowym oraz Krajowym biurem PIIB
  6. Opiniowanie wniosków o patronat PIIB dla inicjatyw i konferencji organizowanych przez podmioty związane z branżą budowlaną
  7. Okresowa ocena skuteczności działań podejmowanych przez Komisję.

 

Harmonogram działań w I półroczu 2019 r.

L.p.

Zadanie

Termin

1.

Przygotowanie projektu strategii PIIB  w zakresie komunikacji społecznej.

Styczeń 2019

2.

Zebranie, wśród członków Komisji, opinii, propozycji zmian i uzupełnień w projekcie.

Styczeń/luty 2019

3.

Posiedzenie Komisji  - zatwierdzenie ostatecznej wersji projektu strategii, opracowanie działań taktycznych i planu ich wdrożenia.

Luty 2019

4.

Przedstawienie strategii do zatwierdzenia przez Prezydium Rady PIIB.

Luty 2019

5.

Przedstawienie strategii do zatwierdzenia przez Rady Krajową.

Marzec 2019

6.

Stopniowe wdrażanie zatwierdzonych działań.

Praca ciągła

7.

Spotkanie grupy medialnej

Maj/czerwiec 2019

8.

spotkanie Komisji ds. komunikacji społecznej. Omówienie i ocena dotychczasowych działań.  Przygotowanie planu pracy na II półrocze 2019 r.

Czerwiec 2019