Regulamin Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego

Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

§ 1.

 

Regulamin określa organizację, zasady i tryb działania Komisji Ustawicznego Doskonalenia Zawodowego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, zwanej dalej „Komisją”.

§ 2.

 

Celem działania Komisji jest koordynacja działań okręgowych izb dotyczących podnoszenia kwalifikacji zawodowych członków PIIB oraz wpieranie swoich członków w tych działaniach, m.in. poprzez rozwój różnego rodzaju form szkoleniowych. Komisja realizuje swoje zadania w szczególności poprzez:

  1. Wybór tematyki szkoleń zalecanych do realizowania przez poszczególne okręgowe izby.  Upowszechnianie drogą internetową materiałów szkoleniowych.
  2. Opracowywanie materiałów szkoleniowych przeznaczonych dla wszystkich izb okręgowych, a w szczególności materiałów e-learningowych oraz nagrań TV.
  3. Monitorowanie form i skuteczności doskonalenia zawodowego.

 

§ 3.

 

Komisja przygotuje projekt zasad, według których podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków izby stanie się docelowo wymaganym obowiązkiem.

 

§ 4.

 

Komisja składa sprawozdanie ze swojej działalności corocznie na ostatnim przed Krajowym Zjazdem posiedzeniu Krajowej Rady.

 

§ 5.

 

  1. Komisja jest organem pomocniczym Krajowej Rady PIIB powoływanym i odwoływanym przez Krajową Radę PIIB. W szczególności Krajowa Rada PIIB powołuje Przewodniczącego.
  2. W skład Komisji poza Przewodniczącym wchodzi po jednym przedstawicielu każdej z okręgowych izb.
  3. Przewodniczący Komisji kieruje pracą całej Komisji, zwołuje i prowadzi posiedzenia, rozdziela zadania poszczególnym członkom.
  4. Posiedzenia Komisji odbywają się w miarę potrzeb.
  5. Miejsce posiedzeń ustala Przewodniczący Komisji.
  6. Członkowie Komisji za udział w posiedzeniach otrzymują ekwiwalent w wysokości określonej w Zasadach Gospodarki Finansowej Izby.