Regulamin

 

okręgowych rad

Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

poprawiony i uzupełniony przez V Krajowy Zjazd PIIB
23 -24 czerwca 2006 r.

 

§1

 

Okręgowa rada izby jest organem okręgowej izby inżynierów budownictwa, określonym w art.14 pkt 2 i art.19 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów
(Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 221), wybieranym przez okręgowy zjazd izby. Kadencja rady trwa 4 lata.

 

§2

 

W okresie między zjazdami okręgowa rada izby wykonuje zadania samorządu zawodowego inżynierów budownictwa na obszarze działania izby, realizując obowiązki wynikające z ustawy, statutu, uchwał Krajowego Zjazdu oraz okręgowego zjazdu izby, a w szczególności:

1)    kieruje działalnością okręgowej izby,

2)    wykonuje uchwały okręgowego zjazdu izby,

3)    dokonuje podziału obszaru działania okręgowej izby na obwody wyborcze i ustala liczbę delegatów na okręgowy zjazd,

4)    realizuje budżet i sporządza sprawozdania z wykonania budżetu,

5)    składa okręgowemu zjazdowi izby oraz Krajowej Radzie Izby sprawozdanie ze swojej działalności,

6)    wykonuje zadania zlecone przez Krajową Izbę,

7)    reprezentuje okręgową izbę inżynierów budownictwa przed organami administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz właściwymi stowarzyszeniami zawodowymi,

8)    podejmuje uchwałę w sprawie wpisu na listę członków okręgowej izby, zawieszenia w prawach członka, skreślenia z listy lub wznowienia członkostwa; wymienione czynności może wykonywać co najmniej 3 osobowy zespół orzekający powołany przez przewodniczącego rady.

9)    prowadzi listę członków okręgowej izby,

10) występuje do okręgowego sądu dyscyplinarnego oraz prowadzi sprawy z zakresu odpowiedzialności zawodowej,

11) prowadzi rejestr ukaranych członków okręgowej izby z tytułu odpowiedzialności zawodowej oraz dyscyplinarnej,

12) do obsługi administracyjnej powołuje biuro okręgowej izby, określa jego wewnętrzną strukturę organizacyjną, zakres zadań i tryb pracy oraz odpowiednie regulaminy, a także może powołać delegatury terenowe,

13) może tworzyć komisje i zespoły jako organy pomocnicze lub opiniodawczo-doradcze o charakterze stałym lub doraźnym, określając cel powołania, zakres zadań, tryb pracy oraz zasady ich obsługi, ich nazwę oraz skład osobowy i ich przewodniczących,

14) zapewnia obsługę administracyjną pozostałych organów izby określanych w § 8 ust. 2 pkt. 3-6 Statutu,

15) dokonuje wpisu cudzoziemców na listę członków okręgowej izby, na podstawie decyzji Krajowej Rady Izby,

16) przyznaje środki samopomocowe według kryteriów zatwierdzonych uchwałą rady.

 

§3

 

1.     Okręgowa rada izby składa się z przewodniczącego oraz od 14 do 29 członków rady wybranych przez okręgowy zjazd izby, w liczbie każdorazowo ustalanej przez ten zjazd.

2.     Zadania określone w § 2 okręgowa rada izby realizuje poprzez działania własne lub swojego organu wykonawczego, którym jest prezydium okręgowej rady izby.

 

§4

 

1.     Pierwsze posiedzenie nowo wybranej rady izby zwołuje jej przewodniczący w terminie nie dłuższym niż 15 dni od dnia zakończenia zjazdu.

2.     Na posiedzeniu tym rada ukonstytuowuje się i dokonuje wyboru prezydium. Dla skuteczności wyboru niezbędna jest obecność co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków rady.

3.     Prezydium rady składa się z przewodniczącego, wiceprzewodniczących, sekretarza, skarbnika, ewentualnie zastępcy sekretarza i zastępcy skarbnika oraz członków w ilości określonej przez radę, lecz ogółem nie więcej niż z 12 osób razem z przewodniczącym.

4.     Przy ukonstytuowywaniu się rady za wybranych na poszczególne funkcje uznaje się kandydatów, którzy otrzymali kolejno największą liczbę głosów, więcej jednak niż połowę oddanych ważnych głosów. Jeżeli kandydaci otrzymali taką samą liczbą głosów, a wybór ich spowodowałby przekroczenie liczby miejsc mandatowych, przeprowadza się wybory uzupełniające dla tych samych osób.

5.     Okręgowa rada i jej prezydium podejmują swoje decyzje w formie uchwał.

6.     Wykonanie uchwał należy do osób odpowiedzialnych za ich realizację w związku z pełnioną funkcją, chyba że właściwy organ wykonanie uchwały powierzy innej osobie.

7.     Uchwały rady podejmowane w sprawach indywidualnych doręcza się wraz z uzasadnieniem zainteresowanemu za poświadczeniem odbioru z pouczeniem o trybie, formie i terminie odwołania.

 

§5

 

1.     Do kompetencji i obowiązków prezydium okręgowej rady izby należy:

        1) wykonywanie uchwał okręgowej rady izby,

        2) przygotowanie projektów planów działania i preliminarzy budżetowych,

        3) bieżący nadzór nad działalnością jednostek organizacyjnych,

        4) powoływanie komisji i zespołów o charakterze doraźnym,

        5) gospodarowanie funduszami i zarządzanie majątkiem w granicach ustalonych w budżecie oraz zaciąganie w imieniu okręgowej rady izby zobowiązań w zakresie wynikającym z udzielonych przez okręgową radę izby upoważnień,

        6) podejmowanie między posiedzeniami okręgowej rady izby uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów izby.

2.     Uchwały prezydium okręgowej rady izby, podjęte w zakresie jego działania, mają moc uchwał okręgowej rady izby i są przedstawiane do zatwierdzenia okręgowej radzie izby na jej najbliższym posiedzeniu.

3.     Oświadczenia woli w imieniu okręgowej rady izby składają co najmniej dwaj członkowie prezydium, w tym przewodniczący lub wiceprzewodniczący, z zastrzeżeniem zawartym w § 15 ust. 2.

 

§6

 

Okręgowa rada izby może w razie potrzeby na obszarze swojego działania powołać biura terenowe do administracyjnej obsługi członków, określając ich organizację i kompetencje.

 

§7

 

1.     Posiedzenia okręgowej rady izby odbywają się w miarę potrzeby, lecz nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

2.     Posiedzenia rady zwołuje przewodniczący rady.

3.     Posiedzenia rady są zwyczajne i nadzwyczajne.

        1) posiedzenia zwyczajne odbywają się w terminach ustalonych przez radę,

        2) posiedzenia nadzwyczajne zwołuje przewodniczący rady z własnej inicjatywy, na wniosek prezydium rady lub na wniosek co najmniej 2/3 członków rady albo na wniosek okręgowej komisji rewizyjnej.

4.     Posiedzenia rady prowadzi jej przewodniczący, a w razie jego nieobecności zastępujący go, upoważniony wiceprzewodniczący.

5.     Porządek obrad posiedzenia rady proponuje przewodniczący.

6.     O terminie posiedzenia rady należy powiadomić członków rady przesyłając zawiadomienie zawierające termin, miejsce i porządek obrad, co najmniej na 14 dni przed terminem posiedzenia.

7.     Dla ważności uchwał wymagana jest obecność na posiedzeniu co najmniej połowy członków rady. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego obrad. Na wniosek 1/5 obecnych członków rady, ustala się tajność głosowania.

8.     Z posiedzenia rady sporządza się protokół, który podpisuje sekretarz rady. Protokół powinien być udostępniony członkom rady przed następnym posiedzeniem rady i na nim przyjęty. Punkt dotyczący przyjęcia protokołu umieszcza się w porządku obrad posiedzenia rady. Przyjęte do protokołu poprawki należy odnotować w kolejnym protokole.

9.     W posiedzeniach okręgowej rady izby i jej prezydium mogą brać udział z głosem doradczym przewodniczący okręgowej komisji rewizyjnej, okręgowej komisji kwalifikacyjnej, okręgowego sądu dyscyplinarnego, okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej oraz inne zaproszone osoby.

10. Odpisy podjętych uchwał przesyła się - w terminie 14 dni od dnia ich podjęcia – do wiadomości Krajowej Radzie Izby.

 

§8

 

1.     Posiedzenia prezydium rady zwołuje przewodniczący rady, nie rzadziej niż trzy razy w kwartale.

2.     W odniesieniu do posiedzeń prezydium rady mają zastosowanie odpowiednio postanowienia jak dla posiedzeń rady, zawarte w § 7 ust. 2-9.

 

§9

 

1.     Rada ustala corocznie program swojej działalności i składa sprawozdanie z jego realizacji na corocznym zjeździe okręgowej izby.

2.     Rada dokonuje podziału czynności pomiędzy swoich członków, ustala dla nich zakres czynności, formy pracy i sprawozdawczości.

3.     Funkcje w okręgowej radzie izby jej członkowie sprawują zgodnie z art. 44 ustawy o samorządach zawodowych. Przysługuje im zwrot kosztów, poniesionych w związku z wykonywaną funkcją.

 

§10

 

1.     Przewodniczący rady reprezentuje radę izby i kieruje jej pracami, a w szczególności:

        1) udziela informacji w sprawie zasad wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,

        2) opracowuje projekt podziału czynności pomiędzy członków rady,

        3) proponuje porządek obrad rady i jej prezydium,

        4) zwołuje posiedzenia rady i jej prezydium,

        5) kieruje do członków rady sprawy do załatwienia,

        6) podpisuje korespondencję urzędową,

        7) przyjmuje i zwalnia pracowników biura izby; pełni w stosunku do nich obowiązki pracodawcy w rozumieniu Kodeksu pracy.

2.     Przewodniczący okręgowej rady reprezentuje okręgową izbę.

3.     Przewodniczący okręgowej rady powołuje co najmniej 3 osobowe składy orzekające do rozpatrywania spraw indywidualnych.

 

§11

 

Kompetencje oraz zakres czynności wiceprzewodniczących okręgowej rady izby ustala dla każdego z nich, na wniosek przewodniczącego rady, okręgowa rada izby.

 

§12

 

1.     Sekretarz rady odpowiada za wykonanie uchwał rady i jej prezydium.

2.     Sekretarz ponadto odpowiada za:

        1) redagowanie: protokołów z posiedzeń rady i jej prezydium oraz projektów uchwał,

        2) sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem obowiązkowych rejestrów i list członków izby,

        3) załatwianie bieżącej korespondencji,

        4) nadzorowanie sprawozdawczości rady,

        5) redagowanie komunikatów, informacji i obwieszczeń rady,

        6) załatwianie skarg i wniosków oraz innych spraw zlecanych przez przewodniczącego,

        7) przedstawianie do zatwierdzenia przez radę uchwał prezydium,

        8) informowanie rady o ważniejszych pracach i decyzjach prezydium,

        9) przygotowanie projektów planów pracy i sprawozdań z działalności rady i jej prezydium,

        10) nadzorowanie terminowego przesyłania uchwał do wiadomości Krajowej Rady Izby.

3.     Sekretarz odpowiada przed radą za całokształt prac biura i jego agend oraz zgłasza przewodniczącemu rady odpowiednie wnioski w tym zakresie.

 

§13

 

1.     Skarbnik odpowiada za gospodarkę finansowo-budżetową rady, a w szczególności:

        1) przygotowuje projekt preliminarza budżetowego,

        2) opracowuje odpowiednie analizy i sprawozdania z wykonania budżetu i przedstawia je na posiedzeniach rady,

        3) nadzoruje księgowość, rachunkowość i sprawozdawczość finansową izby,

        4) wykonuje wszelkie czynności związane z normalnym zarządzaniem majątkiem izby,

        5) kieruje egzekwowaniem wierzytelności, zgłasza wnioski o ich umorzenie,

        6) kontroluje działalność gospodarczą, inwestycyjną i remontową izby,

        7) sprawuje nadzór nad bieżącym regulowaniem składek członkowskich i ubezpieczeniowych oraz rozliczeń z Krajową Izbą w tym zakresie,

        8) przedkłada radzie izby wnioski o zawieszenie w prawach członkowskich oraz o skreślenie z listy członków okręgowej izby, w związku z zaleganiem w opłacaniu składek członkowskich.

2.     Skarbnik w swej pracy nadzoruje głównego księgowego i może w tym względzie korzystać z opinii biegłych i rzeczoznawców.

 

§14

 

1.     Rada prowadzi działalność finansowo-gospodarczą w ramach budżetu uchwalonego przez okręgowy zjazd izby.

2.     Uchwalenie budżetu izby na bieżący rok kalendarzowy powinno nastąpić do dnia 30 kwietnia.

3.     Do czasu uchwalenia nowego budżetu na dany rok kalendarzowy rada działa na podstawie prowizorium, które odpowiada wpływom i wydatkom rady za odpowiedni okres roku ubiegłego.

4.     Rada może dokonywać w budżecie odpowiednich przesunięć, pod warunkiem pokrycia wydatków odpowiednio uzyskanymi wpływami.

 

§15

 

1.     Zaciąganie zobowiązań przekraczających zakres zwykłego zarządu majątkiem, nabycie lub zbycie nieruchomości oraz umorzenie wierzytelności następuje na podstawie uchwały rady.

2.     Dokumenty obrotu pieniężnego lub materialnego, które zgodnie z przepisami wymagają dwóch podpisów, mogą być podpisywane przez upoważnionych członków prezydium w tym przez przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego oraz sekretarza lub skarbnika.

 

§16

 

Wydatki rady okręgowej oraz powoływanych przez okręgowe izby delegatur terenowych, komisji i zespołów są pokrywane z budżetu okręgowej izby.

 

§17

 

1.     W razie wygaśnięcia mandatu lub trwałej niemożności pełnienia funkcji przez przewodniczącego rady, czynności jego sprawuje wiceprzewodniczący wyznaczony przez radę.

2.     Sprawowanie funkcji przewodniczącego rady przez wiceprzewodniczącego trwa do czasu wyboru nowego przewodniczącego przez okręgowy zjazd izby.

3.     W razie przejściowej przeszkody w pełnieniu funkcji przez sekretarza lub skarbnika, ich obowiązki pełnią ich zastępcy lub członkowie rady wyznaczeni przez radę.

 

§18

 

1.     Do obsługi organizacyjnej, administracyjnej i finansowej organów izb oraz członków izb okręgowa rada izby powołuje biuro okręgowej izby.

2.     Pracami biura kieruje kierownik biura.

3.     Zatrudnianie i zwalnianie ze stanowiska kierownika biura należy do kompetencji przewodniczącego rady.

4.     Kierownik biura pełni obowiązki na podstawie regulaminu, który określa kompetencje i zadania związane z realizacją zadań statutowych izby oraz zasady dysponowania funduszami, podpisywania oświadczeń, dokumentów i korespondencji. Regulamin biura okręgowej izby stanowi integralną część niniejszego regulaminu.

 

§19

 

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie uregulowania zawarte w statucie lub ustawie o samorządach zawodowych.