Regulamin do pobrania .pdf

REGULAMIN
POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO W SPRAWIE NADAWANIA UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH

§ 1.

Aktami normatywnymi regulującymi nadawanie uprawnień budowlanych przez organy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa są, w szczególności:

 1. ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z późn. zm.) zwana dalej „Prawem budowlanym”;
 2. ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117) zwana dalej ,,ustawą o samorządach zawodowych”;
 3. ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.) zwana dalej „K.p.a.”;
 4. rozporządzenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. poz. 831), zwane dalej „rozporządzeniem”;
 5. ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668, z późn. zm.), zwana dalej „Prawem o szkolnictwie wyższym i nauce”;
 6. rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 23 października 2014 r. w sprawie wzorów i sposobu prowadzenia w formie elektronicznej centralnych rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane oraz ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie (Dz. U. poz. 1513);
 7. statut samorządu zawodowego inżynierów budownictwa;
 8. regulamin Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa;
 9. regulamin okręgowych komisji kwalifikacyjnych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

§ 2.

Organy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa nadają uprawnienia budowlane w specjalnościach, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 2-4 Prawa budowlanego.

§ 3.

 1. Postępowanie kwalifikacyjne, w tym: kwalifikowanie wykształcenia jako odpowiedniego lub pokrewnego dla danej specjalności uprawnień budowlanych, ocena praktyki zawodowej, przeprowadzanie egzaminów ze znajomości procesu budowlanego oraz umiejętności praktycznego stosowania wiedzy technicznej, a także wydawanie decyzji w sprawach nadawania uprawnień budowlanych należy do kompetencji okręgowych komisji kwalifikacyjnych okręgowych izb inżynierów budownictwa, właściwych według miejsca zamieszkania osób ubiegających się o nadanie uprawnień budowlanych.
 2. Prowadzenie postępowania odwoławczego i wydawanie decyzji w sprawach nadawania uprawnień budowlanych w drugiej instancji należy do kompetencji Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

§ 4.

 1. Osoba ubiegająca się o nadanie uprawnień budowlanych składa wniosek do właściwej według miejsca zamieszkania okręgowej komisji kwalifikacyjnej okręgowej izby inżynierów budownictwa. Wymagane przepisami elementy wniosku określa przykładowy wzór wniosku o nadanie uprawnień budowlanych stanowiący załącznik nr 1 do regulaminu.
 2. Termin składania wniosków na konkretną sesję egzaminacyjną wyznacza przewodniczący okręgowej komisji kwalifikacyjnej.
 3. Do wniosku należy dołączyć:
  1. odpis dyplomu ukończenia studiów albo dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego technika lub mistrza, albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, albo dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika;
  2. suplement do dyplomu albo zaświadczenie o przebiegu studiów;
  3. oświadczenie, o którym mowa w § 2 ust. 7 pkt 1 lub zaświadczenie, o którym mowa w § 2 ust. 7 pkt 2, lub dokument, o którym mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia;
  4. w przypadku ukończenia studiów prowadzonych na podstawie umowy, o której mowa w art. 61 Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce, zaświadczenie z uczelni potwierdzające, że ukończone studia były prowadzone zgodnie z umową zawartą z Polską Izbą Inżynierów Budownictwa;
  5. wykaz prac projektowych wykonanych w ramach odbytej praktyki zawodowej;
  6. formularz osobowy zawierający wykaz danych osobowych wymaganych przepisami prawa, niezbędnych do rozpatrzenia wniosku i wydania decyzji w sprawie nadania uprawnień budowlanych, którego przykładowy wzór stanowi załącznik nr 2 do regulaminu.
 4. W przypadku odbycia praktyki zawodowej przed dniem 1 stycznia 1995 r. do wniosku dołącza się zaświadczenie, o którym mowa w § 2 ust. 8 rozporządzenia. Przykładowy wzór zaświadczenia, zawierający informacje niezbędne dla oceny prawidłowości praktyki zawodowej, stanowi załącznik nr 3 do regulaminu.
 5. W przypadku odbycia praktyki zawodowej w okresie od dnia 1 stycznia 1995 r. do dnia 25 września 2014 r. do wniosku dołącza się książkę praktyki zawodowej, o której mowa w § 2 ust. 9 rozporządzenia, zawierającą wpisy potwierdzone przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane, pod kierownictwem której była odbywana ta praktyka.
 6. Wzory, o których mowa w ust. 1-4 mają na celu udzielenie pomocy osobom ubiegającym się o nadanie uprawnień budowlanych w należytym i kompletnym złożeniu wniosku. Osoba ubiegająca się o nadanie uprawnień budowlanych ma obowiązek złożenia kompletnego wniosku i nie ma obowiązku korzystania ze wzorów. W razie nieskorzystania ze wzorów okręgowa komisja kwalifikacyjna przesyła osobie ubiegającej się o uprawnienia budowlane klauzulę informacyjną RODO o treści zawartej we wzorach.

§ 5.

 1.  Osoba posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności, w której wyodrębniono specjalizację techniczno-budowlaną, może wystąpić o jej nadanie składając wniosek do właściwej według miejsca zamieszkania okręgowej komisji kwalifikacyjnej. Przykładowy wzór wniosku określa załącznik nr 4 do regulaminu.
 2. Do wniosku o nadanie specjalizacji techniczno-budowlanej należy dołączyć:
  1. decyzję o nadaniu uprawnień budowlanych bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności, w której wyodrębniono daną specjalizację;
  2. oświadczenie potwierdzające odbycie praktyki, w zawodzie w ramach posiadanych uprawnień budowlanych, o których mowa w pkt 1, w zakresie specjalizacji, o którą się ubiega, przy sporządzaniu projektów, w przypadku specjalizacji do projektowania lub na budowie, w przypadku specjalizacji do kierowania robotami budowlanymi, zawierające wyszczególnienie obiektów budowlanych, przy których projektowaniu lub budowie brała udział osoba ubiegająca się o nadanie specjalizacji.
 3. Wzór protokołu z postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadania specjalizacji techniczno-budowlanej stanowi załącznik nr 5 do regulaminu.
 4. Przykładowe wzory decyzji w sprawie nadania specjalizacji techniczno-budowlanej stanowią załączniki nr 6 i 7 do regulaminu.
 5. Wzór, o którym mowa w ust. 1, ma na celu udzielenie pomocy osobom ubiegającym się o nadanie specjalizacji w należytym i kompletnym złożeniu wniosku. Osoba ubiegająca się o nadanie specjalizacji ma obowiązek złożenia kompletnego wniosku i nie ma obowiązku korzystania ze wzoru. W razie nieskorzystania ze wzoru okręgowa komisja kwalifikacyjna przesyła osobie ubiegającej się o specjalizację klauzulę informacyjną RODO o treści zawartej we wzorze.
 6. Do postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadania specjalizacji techniczno-budowlanej stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego regulaminu dotyczące postępowania w sprawie nadawania uprawnień budowlanych.

§ 6.

 1. Przewodniczący okręgowej komisji kwalifikacyjnej jest odpowiedzialny za organizację prawidłowego przebiegu postępowań kwalifikacyjnych w zakresie kwalifikacji wykształcenia i praktyki zawodowej oraz przeprowadzenie egzaminu na uprawnienia budowlane.
 2. W celu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego wnioski o nadanie uprawnień budowlanych przewodniczący okręgowej komisji kwalifikacyjnej kieruje do powołanych przez siebie zespołów egzaminacyjnych.
 3. Zespół egzaminacyjny powoływany jest w składzie od 3 do 5 osób, w tym przewodniczący i sekretarz, spośród członków okręgowej komisji kwalifikacyjnej oraz osób wpisanych na listę egzaminatorów okręgowej komisji kwalifikacyjnej, spełniających wymagania określone w regulaminie powoływania członków zespołów egzaminacyjnych stanowiącym załącznik nr 8 do regulaminu.
 4. Przewodniczącym zespołu egzaminacyjnego jest przewodniczący okręgowej komisji kwalifikacyjnej lub wyznaczony przez niego zastępca przewodniczącego lub członek okręgowej komisji kwalifikacyjnej.
 5. Sekretarza zespołu egzaminacyjnego wyznacza przewodniczący okręgowej komisji kwalifikacyjnej.
 6. Warunkiem przeprowadzenia kwalifikacji wykształcenia i praktyki zawodowej jest uiszczenie I raty opłaty za postępowanie kwalifikacyjne.

 

§ 7.

 1. Przewodniczący okręgowej komisji kwalifikacyjnej lub jej skład orzekający, w przypadku stwierdzenia braków we wniosku, wzywa osobę ubiegającą się o nadanie uprawnień budowlanych do usunięcia wskazanych braków w trybie, o którym mowa w art. 64 § 2 K.p.a., w terminie nie dłuższym niż 30 dni.
 2. Przewodniczący okręgowej komisji kwalifikacyjnej lub jej skład orzekający, informując w trybie, o którym mowa w art. 79a § 1 i 2 K.p.a., o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, wskazuje przesłanki zależne od strony, które nie zostały na dzień wysłania informacji spełnione lub wykazane, co może skutkować wydaniem decyzji niezgodnej z żądaniem strony.
 3. Przykładowe wzory wezwania i informacji, o których mowa w ust. 1 i 2, stanowią załączniki nr 9 i 10 do regulaminu.

§ 8.

 1. Z postępowania kwalifikacyjnego w zakresie wykształcenia i praktyki zawodowej wymaganych do nadania uprawnień budowlanych, zespół egzaminacyjny sporządza protokół. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 11 do regulaminu.
 2. Pozytywny wynik postępowania, o którym mowa w ust. 1, jest równoznaczny z dopuszczeniem do egzaminu na uprawnienia budowlane osoby ubiegającej się o nadanie uprawnień budowlanych.
 3. W przypadku ustalenia w wyniku postępowania, o którym mowa w ust. 1, niespełnienia warunków niezbędnych do nadania uprawnień budowlanych okręgowa komisja kwalifikacyjna lub jej skład orzekający wydaje decyzję o odmowie nadania uprawnień budowlanych bez przeprowadzenia egzaminu.
 4. Przykładowy wzór decyzji w sprawie odmowy nadania uprawnień budowlanych bez przeprowadzania egzaminu stanowi załącznik nr 12 do regulaminu.

§ 9.

 1. Egzaminy na uprawnienia budowlane przeprowadza się co najmniej dwa razy w roku, w terminach ustalonych przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną. Przewodniczący Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej informuje okręgowe komisje kwalifikacyjne o ustalonych terminach nie później niż 6 miesięcy przed terminem egzaminu pisemnego.
 2. Egzaminy pisemne we wszystkich okręgowych komisjach kwalifikacyjnych odbywają się w tym samym dniu o tej samej godzinie.
 3. Przewodniczący okręgowej komisji kwalifikacyjnej, nie później niż na 90 dni przed terminem egzaminu pisemnego, podaje do publicznej wiadomości, w formie przyjętej dla ogłoszeń okręgowej izby, termin egzaminu oraz termin składania wniosków o nadanie uprawnień budowlanych.

§ 10.

 1. Osoba dopuszczona do egzaminu na uprawnienia budowlane zawiadamiana jest o terminie egzaminu (zarówno pisemnego, jak i ustnego) przez przewodniczącego okręgowej komisji kwalifikacyjnej listem poleconym, doręczanym co najmniej miesiąc przed wyznaczonym terminem. Przykładowe wzory zawiadomień o terminie egzaminu stanowią załączniki nr 13 i 14 do regulaminu.
 2. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu pisemnego jest uiszczenie II raty opłaty za postępowanie kwalifikacyjne co najmniej 14 dni przed terminem egzaminu.
 3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do ponownego przeprowadzenia części ustnej egzaminu.
 4. Osoba dopuszczona do egzaminu na uprawnienia budowlane do projektowania, w zawiadomieniu o dopuszczeniu do egzaminu, może zostać zobowiązana do przedstawienia do wglądu komisji egzaminacyjnej przed egzaminem ustnym wybranych prac projektowych, wykonanych w ramach praktyki projektowej.
 5. Osoba, która uzyskała wynik negatywny z egzaminu, może ponownie do niego przystąpić, nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy, nie później jednak niż w okresie 3 lat od dnia uzyskania pozytywnego wyniku z egzaminu pisemnego. Warunkiem dopuszczenia do ponownego egzaminu jest złożenie odpowiedniego wniosku. Osoba, która uzyskała negatywny wynik części ustnej egzaminu, przystępuje ponownie tylko do tej części.
 6. Przykładowy wzór wniosku o dopuszczenie do ponownego egzaminu na uprawnienia budowlane stanowi załącznik nr 15 do regulaminu. Wzór ma na celu udzielenie pomocy osobom ubiegającym się o nadanie uprawnień budowlanych w należytym i kompletnym złożeniu wniosku. Osoba ubiegająca się o nadanie uprawnień budowlanych ma obowiązek złożenia kompletnego wniosku i nie ma obowiązku korzystania ze wzoru. W razie nieskorzystania ze wzoru okręgowa komisja kwalifikacyjna przesyła osobie ubiegającej się o uprawnienia budowlane klauzulę informacyjną RODO o treści zawartej we wzorze.

§ 11.

Szczegółowy program egzaminu na uprawnienia budowlane określa załącznik nr 16 do regulaminu.

§ 12.

 1. Z przeprowadzonego egzaminu zespół egzaminacyjny sporządza protokół. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 17 do regulaminu.
 2. Przed wejściem na salę osoba egzaminowana okazuje dokument ze zdjęciem, potwierdzający tożsamość.
 3. Korzystanie podczas egzaminu przez osobę zainteresowaną z pomocy innych osób, urządzeń odtwarzających, opracowań obejmujących tematykę stanowiącą przedmiot postępowania kwalifikacyjnego lub urządzeń służących do przekazu bądź odbioru informacji powoduje przerwanie tej osobie egzaminu i skutkuje negatywnym wynikiem egzaminu.
 4. Przebieg części ustnej egzaminu może być dodatkowo dokumentowany przez zespół egzaminacyjny za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk. Wzór klauzuli informacyjnej stanowi załącznik nr 18 do regulaminu.
 5. Na drzwiach pomieszczenia, w którym odbywa się część ustna egzaminu, zamieszcza się informację o nagrywaniu egzaminu.
 6. W przypadkach, gdy przebieg egzaminu nie jest dokumentowany za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk, członkowie zespołu egzaminacyjnego wypełniają kartę oceny stanowiącą załącznik nr 19 do regulaminu.
 7. W trakcie części ustnej egzaminu odpowiedź nie może polegać wyłącznie na odczytywaniu aktów prawnych i norm, a także notatek sporządzonych na ich podstawie. Egzaminowany powinien omówić i skomentować własnymi słowami akty prawne regulujące kwestie objęte zakresem przedmiotowym pytania oraz wyjaśnić notatki i szkice sporządzone w trakcie przygotowywania się do odpowiedzi.
 8. Sekretarz zespołu egzaminacyjnego dokumentuje przebieg postępowania egzaminacyjnego w protokole.
 9. Obsługę organizacyjno-administracyjną zespołu egzaminacyjnego zapewnia w porozumieniu z sekretarzem zespołu wyznaczony pracownik biura okręgowej izby.

§ 13.

 1. Decyzję w sprawie nadania uprawnień budowlanych podpisują członkowie składu orzekającego powołanego przez przewodniczącego okręgowej komisji kwalifikacyjnej spośród członków okręgowej komisji kwalifikacyjnej. Przykładowe wzory decyzji stanowią załączniki nr 20-22 do regulaminu.
 2. Okręgowa komisja kwalifikacyjna prowadzi rejestr osób, którym nadała uprawnienia budowlane, przesyła kopie ostatecznych decyzji – o których mowa w ust. 1 – do okręgowej rady okręgowej izby inżynierów budownictwa oraz po jednym egzemplarzu każdej decyzji wraz z formularzem osobowym do Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w celu dokonania wpisu do centralnego rejestru, o którym mowa w art. 88a pkt 3 lit. a Prawa budowlanego.

§ 14.

 1. Dla osób ukaranych z tytułu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie na podstawie art. 96 Prawa budowlanego, na które nałożono obowiązek złożenia egzaminu na uprawnienia budowlane, egzamin ten przeprowadza się w obrębie jednej ze specjalności wymienionych w art. 14 tej ustawy, która jest zgodna ze specjalnością posiadaną przez ukaranego bądź też jej zakres jest najbardziej zbliżony do zakresu uprawnień budowlanych posiadanych przez ukaranego.
 2. Dla osób, o których mowa w ust. 1, egzamin przeprowadza się według zasad obowiązujących dla osób przystępujących do egzaminu po raz pierwszy, z pominięciem etapu kwalifikowania wykształcenia i praktyki zawodowej. Pytania z zakresu specjalności budowlanej w części pisemnej i ustnej egzaminu okręgowa komisja egzaminacyjna dostosowuje indywidualnie do zakresu specjalności budowlanej posiadanej przez ukaranego.

§ 15.

 1. Obsługę administracyjną postępowania kwalifikacyjnego na wszystkich jego etapach zapewnia biuro okręgowej izby inżynierów budownictwa.
 2. Biuro okręgowej izby inżynierów budownictwa przechowuje całość dokumentacji dotyczącej nadawania uprawnień budowlanych.
 3. Obsługę administracyjną Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej zapewnia Biuro Krajowej Izby Inżynierów Budownictwa.
 4. W przypadku zmiany obowiązujących przepisów wzory formularzy określonych w regulaminie podlegają bieżącej aktualizacji przez komisje kwalifikacyjne w celu zapewnienia ich zgodności z prawem.

§ 16.

Za udział w postępowaniu kwalifikacyjnym każdy członek zespołu egzaminacyjnego otrzymuje wynagrodzenie wypłacane z opłat za postępowanie kwalifikacyjne w wysokości:

 1. za udział w kwalifikowaniu – 9% opłaty ustalonej na podstawie art. 12 ust. 5a pkt 1 i ust. 5b pkt 1 Prawa budowlanego od jednego wniosku o nadanie uprawnień budowlanych;
 2. za przeprowadzenie egzaminu – 9% opłaty ustalonej na podstawie art. 12 ust. 5a pkt 2 i ust. 5b pkt 2 Prawa budowlanego od jednej osoby egzaminowanej;
 3. za ponowne przeprowadzenie części ustnej egzaminu – 9% opłaty ustalonej na podstawie art. 12 ust. 5a pkt 3 i ust. 5b pkt 3 Prawa budowlanego od jednej osoby egzaminowanej.