REGULAMIN
postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania tytułu rzeczoznawcy budowlanego

§ 1.

 1. Regulamin określa sposób postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania tytułu rzeczoznawcy budowlanego.
 2. W zakresie nieuregulowanym przepisami regulaminu w postępowaniu kwalifikacyjnym w sprawach nadawania tytułu rzeczoznawcy budowlanego stosuje się, w szczególności, przepisy:
  1. ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117), zwanej dalej „ustawą o samorządach zawodowych”;
  2. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.);
  3. ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000);
  4. Statutu samorządu zawodowego inżynierów budownictwa;
  5. regulaminu Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa;
  6. regulaminu okręgowych komisji kwalifikacyjnych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

§ 2.

Rzeczoznawcą budowlanym, zgodnie z art. 8b ust. 1 ustawy o samorządach zawodowych, może być osoba, która:

 1. korzysta w pełni z praw publicznych;
 2. posiada:
  1. tytuł zawodowy magistra inżyniera, magistra inżyniera architekta, inżyniera lub inżyniera architekta,
  2. uprawnienia budowlane bez ograniczeń,
  3. co najmniej 10 lat praktyki w zakresie objętym rzeczoznawstwem,
  4. znaczący dorobek praktyczny w zakresie objętym rzeczoznawstwem;
 3. jest członkiem właściwej izby samorządu zawodowego.

§ 3.

 1. Wydawanie decyzji w sprawach nadawania tytułu rzeczoznawcy budowlanego należy do kompetencji Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
 2. O nadaniu tytułu rzeczoznawcy budowlanego Krajowa Komisja Kwalifikacyjna orzeka w drodze decyzji, określając zakres, w którym funkcja rzeczoznawcy budowlanego może być wykonywana oraz okres do kiedy tytuł zachowuje ważność. Zakres ten nie może wykraczać poza specjalność techniczno-budowlaną objętą posiadanymi uprawnieniami, a okres ważności tytułu nie powinien przekraczać 10 lat.
 3. Od decyzji wydanej przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną w pierwszej instancji przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Postępowanie wszczęte w wyniku złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy toczy się w trybie określonym regulaminem dla postępowania w pierwszej instancji.

§ 4.

 1. Osoba zainteresowana uzyskaniem tytułu rzeczoznawcy budowlanego składa – za pośrednictwem okręgowej komisji kwalifikacyjnej właściwej dla miejsca zamieszkania – wniosek do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej. Przykładowy wzór wniosku zawierający informacje niezbędne dla rozpatrzenia wniosku stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.
 2. Do wniosku należy dołączyć:
  1. odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej;
  2. odpis uprawnień budowlanych bez ograniczeń;
  3. oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych;
  4. zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego;
  5. życiorys zawodowy;
  6. dowody potwierdzające odbycie 10-letniej praktyki w zakresie objętym rzeczoznawstwem;
  7. dowód wniesienia opłaty za postępowanie kwalifikacyjne;
  8. dowody potwierdzające posiadanie znaczącego dorobku praktycznego w zakresie objętym rzeczoznawstwem;
  9. kartę osobową. Przykładowy wzór karty osobowej zawierający informacje niezbędne dla rozpatrzenia wniosku stanowi załącznik nr 2 do regulaminu.
 3. Praktykę zawodową oraz znaczący dorobek praktyczny, o których mowa w ust. 2 pkt 6 i 8 potwierdza się dokumentami, zeznaniami świadków, a w szczególności opiniami stowarzyszeń naukowo-technicznych, zaświadczeniem wydanym przez kierownika jednostki, w której odbywała się praktyka zawodowa, zawierającym:
  1. wyszczególnienie projektów budowlanych, przy których sporządzaniu ubiegający się o tytuł rzeczoznawcy budowlanego odbywał praktykę zawodową, lub obiektów budowlanych, przy których realizacji odbywał on praktykę zawodową;
  2. stwierdzenie okresów praktyki zawodowej z podaniem dat rozpoczęcia i ukończenia praktyki przy poszczególnych projektach lub odpowiednio przy realizacji poszczególnych obiektów budowlanych, z określeniem charakteru wykonywanych czynności. Przykładowy wzór zaświadczenia zawierający informacje niezbędne dla rozpatrzenia wniosku stanowi załącznik nr 3 do regulaminu.
  3. Dla ustalenia zakresu, w którym tytuł rzeczoznawcy budowlanego może być wykonywany oraz okresu ważności tytułu, komisja kwalifikacyjna może powoływać biegłych. Przykładowy wzór opinii biegłego zawierający informacje niezbędne dla rozpatrzenia wniosku stanowi załącznik nr 4 do regulaminu.
  4. Wzory stanowiące załączniki do regulaminu mają na celu ułatwienie złożenia wniosku nie zawierającego braków formalnych. Wnioskodawca nie jest zobowiązany do korzystania ze wzorów w toku postępowania w sprawie nadania tytułu rzeczoznawcy budowlanego.
  5. W razie nieskorzystania z wzorów okręgowa komisja kwalifikacyjna przesyła osobie ubiegającej się o uprawnienia budowlane klauzulę informacyjną RODO o treści zawartej we wzorach.

  § 5.

  W stosunku do osób posiadających tytuł rzeczoznawcy właściwego stowarzyszenia naukowo-technicznego, tytuł taki traktuje się jako znaczący dorobek praktyczny, do którego uznania wymagana jest pozytywna opinia i rekomendacja właściwego stowarzyszenia.

  § 6.

  1. Przewodniczący okręgowej komisji kwalifikacyjnej powołuje, spośród członków okręgowej komisji kwalifikacyjnej oraz osób wpisanych na listę egzaminatorów okręgowej komisji, specjalistyczny zespół kwalifikacyjny okręgowej komisji kwalifikacyjnej w celu sprawdzenia kompletności złożonych dokumentów. Zespół kwalifikacyjny powoływany jest zgodnie z regulaminem powoływania członków zespołów egzaminacyjnych w sprawach nadawania uprawnień budowlanych, stanowiącym załącznik nr 8 do regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania uprawnień budowlanych.
  2. Z posiedzenia zespołu kwalifikacyjnego sporządza się protokół. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 5 do regulaminu.
  3. W przypadku stwierdzenia braków formalnych przewodniczący okręgowej komisji kwalifikacyjnej wzywa osobę składającą wniosek do usunięcia wskazanych braków w określonym terminie. Wzór wezwania do usunięcia braków stanowi załącznik nr 6 do regulaminu.
  4. Po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego na usunięcie braków przewodniczący okręgowej komisji kwalifikacyjnej przesyła wniosek wraz z aktami sprawy do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej.

  § 7.

  1. Specjalistyczny zespół kwalifikacyjny okręgowej komisji kwalifikacyjnej po usunięciu ewentualnych braków formalnych wniosku oraz zgromadzeniu pełnego materiału dowodowego w sprawie, przeprowadza z wnioskodawcą rozmowę w celu wyjaśnienia kwestii związanych z ustalaniem spełnienia warunków niezbędnych do nadania tytułu rzeczoznawcy budowlanego oraz zakresu, w którym tytuł rzeczoznawcy może być wykonywany, a także okresu ważności tego tytułu.
  2. Z przeprowadzonej rozmowy sporządza się protokół zawierający wnioski odnośnie propozycji przyznania tytułu rzeczoznawcy budowlanego oraz propozycji określenia zakresu, w którym funkcja rzeczoznawcy budowlanego może być wykonywana i okresu ważności tego tytułu. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 7 do regulaminu.
  3. Wniosek wraz z aktami sprawy oraz protokołem zespołu kwalifikacyjnego okręgowej komisji kwalifikacyjnej przewodniczący okręgowej komisji kwalifikacyjnej przesyła do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej.

  § 8.

  1. Przewodniczący Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej powołuje skład orzekający w celu rozpatrzenia wniosku i wydania decyzji w sprawie nadania tytułu rzeczoznawcy budowlanego. Przykładowe wzory decyzji w sprawie nadania tytułu rzeczoznawcy budowlanego stanowią załączniki nr 8 i 9 do regulaminu.
  2. Z posiedzenia składu orzekającego sporządza się protokół.
  3. Skład orzekający może prowadzić dodatkowe postępowanie dowodowe.

  § 9.

  1. Podstawą do podjęcia czynności rzeczoznawcy budowlanego stanowi dokonanie wpisu na listę rzeczoznawców budowlanych.
  2. Biuro Krajowej Izby zapewniające obsługę Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej dokonuje wpisu na listę rzeczoznawców budowlanych niezwłocznie po tym, jak decyzja nadająca tytuł rzeczoznawcy budowlanego stała się ostateczna informując o tym rzeczoznawcę budowlanego.
  3. Przykładowy wzór informacji o wpisie na listę rzeczoznawców budowlanych stanowi załącznik nr 10 do regulaminu.

  § 10.

  1. Koszty postępowania kwalifikacyjnego, w tym przeprowadzania dowodów, ponosi wnioskodawca w wysokości określonej uchwałą Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
  2. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy okręgowej izby inżynierów budownictwa, właściwej do przyjęcia wniosku.
  3. Okręgowa rada izby inżynierów budownictwa jednocześnie ze skierowaniem wniosku przez okręgową komisję kwalifikacyjną do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej przekazuje na rachunek bankowy Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa 50 % opłaty wniesionej przez osobę składającą wniosek o nadanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego.
  4. Wnioskodawca zobowiązany jest również do wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 10 zł. Opłatę skarbową wnosi się na rachunek bankowy lub w kasie Urzędu Dzielnicy Warszawa Śródmieście m. st. Warszawy.

  § 11.

  Obsługę administracyjną postępowań kwalifikacyjnych w sprawach nadawania tytułu rzeczoznawcy budowlanego w zakresie czynności wykonywanych w okręgowej komisji kwalifikacyjnej zapewnia biuro właściwej okręgowej izby inżynierów budownictwa, a w zakresie czynności wykonywanych w Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej – Biuro Krajowej Izby.

  § 12.

  1. Za udział w postępowaniu kwalifikacyjnym w sprawie nadania tytułu rzeczoznawcy budowlanego, każdy z członków specjalistycznego zespołu kwalifikacyjnego okręgowej komisji kwalifikacyjnej oraz każdy z członków składu orzekającego Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 100 złotych od jednego wniosku.
  2. Członkowie okręgowej komisji kwalifikacyjnej biorący udział w pracach specjalistycznego zespołu kwalifikacyjnego oraz członkowie składu orzekającego Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej z tytułu uczestniczenia w postępowaniu kwalifikacyjnym w sprawie nadania tytułu rzeczoznawcy budowlanego otrzymują zwrot kosztów podróży.

  § 13.

  1. W przypadku ponownego ubiegania się o nadanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego, w związku z upływem okresu na który tytuł został nadany, stosuje się postanowienia regulaminu, z następującymi zmianami:
  2. wniosek o nadanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego składa się bezpośrednio do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej, która prowadzi postępowanie kwalifikacyjne bez udziału okręgowych komisji kwalifikacyjnych;
  3. jako znaczący dorobek praktyczny w zakresie objętym rzeczoznawstwem wykazać należy prace wykonane po uzyskaniu tytułu rzeczoznawcy budowlanego oraz podnoszenie w tym okresie kwalifikacji zawodowych, w szczególności poprzez udział w konferencjach, sympozjach i szkoleniach;
  4. należy wnieść opłatę za przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego w wysokości określonej uchwałą Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa na rachunek bankowy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
   1. Przykładowy wzór wniosku o nadanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego, w sytuacji o której mowa w ust. 1, zawierający informacje niezbędne dla rozpatrzenia wniosku stanowi załącznik nr 11 do regulaminu.
   2. W przypadku ponownego ubiegania się o tytuł rzeczoznawcy budowlanego, z przyczyn innych niż wskazane w ust. 1, stosuje się postanowienia regulaminu bez zmian określonych w ust. 1.