Regulamin

okręgowych sądów dyscyplinarnych

Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

poprawiony i uzupełniony przez II Krajowy Zjazd PIIB
13-14 czerwca 2003r.

 

§1

1. Regulamin określa organizację, zasady i tryb działania okręgowego sądu dyscyplinarnego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

2. Okręgowy sąd dyscyplinarny jest organem okręgowej izby inżynierów budownictwa określonym w art. 14 ust. 1 pkt 5 i art. 25 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Dz. U z 2002 r. Nr 23, poz. 221).

3. Kadencja okręgowego sądu dyscyplinarnego trwa 4 lata.

 

§2

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

- ustawie o samorządach zawodowych - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów,

- ustawie-Prawo budowlane - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz.1126 z późniejszymi zmianami).

 

§3

1. Okręgowy sąd dyscyplinarny składa się z przewodniczącego i 5%F716 członków wybranych przez okręgowy zjazd w liczbie każdorazowo ustalonej na kadencję przez zjazd okręgowy.

2. Funkcje w okręgowym sądzie dyscyplinarnym jego członkowie sprawują zgodnie z art. 44 ustawy o samorządach zawodowych. Przysługuje im zwrot kosztów poniesionych w związku z wykonywaną funkcją.

3. W uzasadnionych wypadkach, kiedy członek sądu nie wywiązuje się ze swoich obowiązków, przewodniczący sądu może wystąpić do okręgowego zjazdu izby z wnioskiem o jego odwołanie.

 

 

 

 

§4

Okręgowy sąd dyscyplinarny:

1) rozpatruje sprawy i orzeka o winie, niewinności lub zatarciu kary w sprawach skierowanych przez okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej lub właściwy nadzór budowlany,

2) rozpatruje sprawy skierowane przez Krajowy Sąd Dyscyplinarny,

3) dokonuje co najmniej raz w roku, analizy postępowań z zakresu odpowiedzialności zawodowej i dyscyplinarnej członków właściwej okręgowej izby inżynierów budownictwa,

4) składa okręgowemu zjazdowi izby coroczne i kadencyjne sprawozdania ze swej działalności oraz przedstawia okręgowej radzie izby informacje o swojej działalności,

5) przedkłada roczne sprawozdania Krajowemu Sądowi Dyscyplinarnemu.

 

§5

Okręgowy sąd dyscyplinarny orzeka w składzie 3-osobowym jako sąd pierwszej instancji.

 

§6

1. Postępowanie dyscyplinarne w sprawach o przewinienia dyscyplinarne sąd prowadzi na podstawie ustawy o samorządach zawodowych wraz z właściwymi przepisami wykonawczymi.

2. Postępowanie z zakresu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie sąd prowadzi na podstawie przepisów ustawy–Prawo budowlane.

3. W zakresie nieuregulowanym przepisami, o których mowa w ust. 1 i 2 stosuje się przepisy Kodeksu postępowania karnego w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej i Kodeksu postępowania administracyjnego w zakresie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie.

 

§7

1. Członkowie okręgowego sądu dyscyplinarnego wybierają spośród siebie wiceprzewodniczącego i sekretarza sądu na posiedzeniu organizacyjnym zwołanym w ciągu pierwszego miesiąca od zakończenia Zjazdu.

2. Przewodniczący sądu kieruje pracą sądu, a w szczególności:

1) zaznajamia się z każdą sprawą wpływającą do sądu i wyznacza terminy poszczególnych posiedzeń,

2) ustala składy kompletów orzekających oraz wyznacza przewodniczącego składu orzekającego,

3) zapewnia sprawny przebieg postępowania.

3. W razie ponownego rozpatrywania sprawy, do składu kompletu orzekającego nie mogą być wyznaczeni członkowie sądu, którzy poprzednio brali udział w sprawie.

 

§8

1. Wiceprzewodniczący sądu jest stałym zastępcą przewodniczącego i w razie jego nieobecności spełnia wszystkie jego czynności.

2. Jeżeli niemożność pełnienia obowiązków przez przewodniczącego sądu ma charakter trwały, najbliższy okręgowy zjazd izby wybiera nowego przewodniczącego.

 

§9

Przewodniczący okręgowego sądu dyscyplinarnego ma prawo uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach okręgowej rady izby i jej prezydium.

 

§10

1. Pełną   obsługę  okręgowego sądu  dyscyplinarnego  zapewnia biuro  okręgowej izby.

2. Wydatki  związane  z  postępowaniem  przed okręgowym sądem dyscyplinarnym ponosi okręgowa izba.

 

§ 11

Tryb postępowania okręgowego sądu dyscyplinarnego w rozpatrywaniu spraw związanych z obszarem jego kompetencji określają szczegółowe przepisy wykonawcze zatwierdzone przez Krajową Radę Izby, po uzyskaniu pozytywnej opinii Krajowego Sądu Dyscyplinarnego i Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.