REGULAMIN KOMISJI DS. WYROBÓW BUDOWLANYCH
KRAJOWEJ RADY POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

 

Komisja ds. Wyrobów Budowlanych Krajowej Rady PIIB działa na podstawie uchwały nr 12/P/2014 Prezydium Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 6 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji ds. Wyrobów Budowlanych Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa zatwierdzonej uchwałą nr 11/R/14 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 10 września 2014. w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Podstawę prawną powołania Komisji stanowi §3 pkt 17 Regulaminu Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

§1.

1. Regulamin określa:

- cel powołania Komisji,
- zakres zadań,
- tryb pracy Komisji,
- zasady obsługi Komisji.

2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) PIIB – należy przez to rozumieć Polską Izbę Inżynierów Budownictwa,
2) Krajowej Radzie – należy przez to rozumieć Krajową Radę Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
3) Komisji – należy przez to rozumieć Komisję ds. Wyrobów Budowlanych Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
4) Biurze PIIB – należy przez to rozumieć Biuro Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

§2.

Komisja jest organem opiniodawczo-doradczym Krajowej Rady w zakresie szeroko rozumianej tematyki i problematyki wyrobów budowlanych, powoływanym i odwoływanym przez Krajową Radę PIIB w jej okresie kadencyjnym.

§3.

Celem powołania Komisji jest stworzenie poprzez jej działalność merytorycznego zaplecza Krajowej Radzie dla:

1) opiniowania projektów aktów normatywnych dotyczących zagadnień tematyki i problematyki wyrobów budowlanych w budownictwie i formułowania wniosków w tych sprawach,
2) przygotowywania wystąpień Krajowej Rady z inicjatywami do organów władz ustawodawczych i wykonawczych oraz samorządów zawodowych w celu tworzenia właściwych warunków transparentności produkcji, obrotu i stosowania wyrobów budowlanych w Polsce.

§4.

Komisja realizując cel, dla którego została powołana, proponować będzie według zasad ważności i potrzeby, tematy i problemy, które przewodniczący Komisji przedstawi Krajowej Radzie do akceptacji.

§5.

 1. Krajowa Rada odwołuje przewodniczącego lub członka Komisji na skutek złożenia przez niego rezygnacji z zajmowanej funkcji lub na wniosek Prezydium Krajowej Rady.
 2. Komisja może proponować Krajowej Radzie powołanie sekcji problemowych również z osób spoza członków Krajowej Rady. Przewodniczący Komisji może rekomendować na przewodniczącego sekcji problemowej jednego z członków Komisji.
 3. Komisja współpracuje z organami, komisjami i zespołami PIIB a także innymi podmiotami i instytucjami w zakresie merytorycznym i zaakceptowanym przez Krajową Radę w trybie §4.
 4. Posiedzeniom Komisji przewodniczy jej przewodniczący lub inny członek Komisji upoważniony przez przewodniczącego.
 5. Członkowie Komisji powiadomieni są o posiedzeniach e-mailem.
 6. Komisja formułuje opinie i wnioski, które następnie przedstawiane są Krajowej Radzie. Opinie i wnioski Komisji zapadają przy obecności co najmniej połowy składu osobowego Komisji, zwykłą większością głosów. W razie równowagi głosów decyduje głos przewodniczącego.
 7. Z posiedzenia Komisji wyznaczony członek Komisji sporządza protokół, który podpisuje prowadzący i protokołujący obrady. Załącznikiem do protokołu jest lista obecności na posiedzeniu Komisji.
 8. Komisja najpóźniej do 15 stycznia składa Krajowej Radzie coroczne sprawozdanie ze swojej działalności.
 9. Obsługę administracyjną Komisji zapewnia Biuro PIIB.

§6.

 1. Nadzór nad realizacją postanowień niniejszego regulaminu sprawuje Krajowa Rada.
 2. Organem wyznaczonym do interpretacji niniejszego regulaminu jest Krajowa Rada.

§7.

Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia stosownej uchwały przez Krajową Radę.