Regulamin

 

okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej

Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

poprawiony i uzupełniony przez V Krajowy Zjazd PIIB
23 -24 czerwca 2006 r.

 

§1

 

1.     Regulamin określa organizację, zasady i tryb działania okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

2.     Okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej jest organem okręgowej izby inżynierów budownictwa określonym w art. 14 ust.1 pkt 6 i art. 26 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 221).

3.     Kadencja okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej trwa 4 lata.

 

§2

 

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

     ustawie o samorządach zawodowych - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów,

     ustawie - Prawo budowlane - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z późniejszymi zmianami).

 

§3

 

1.     Okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej w liczbie od 1 do 9 wybiera okręgowy zjazd w liczbie każdorazowo ustalanej przez ten zjazd.

2.     Okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej wybrany największą liczbą głosów koordynuje pracę pozostałych rzeczników.

3      Okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej swoje funkcje sprawuje zgodnie z art. 44 ustawy o samorządach zawodowych. Przysługuje mu zwrot kosztów poniesionych w związku z wykonywaną funkcją.

 

§4

 

Okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej:

1)    prowadzi postępowanie wyjaśniające oraz sprawuje funkcje oskarżyciela w sprawach z zakresu odpowiedzialności zawodowej i dyscyplinarnej członków izb inżynierów budownictwa,

2)    składa odwołania od orzeczeń okręgowego sądu dyscyplinarnego w sprawach, o których mowa w pkt 1, do Krajowego Sądu Dyscyplinarnego,

3)    składa okręgowemu zjazdowi izby sprawozdanie ze swojej działalności oraz przedstawia okręgowej radzie izby informacje o swojej działalności,

4)    przedkłada roczne i kadencyjne sprawozdanie Krajowemu Rzecznikowi Odpowiedzialności Zawodowej.

 

§5

 

1.     Postępowanie dyscyplinarne i wyjaśniające w sprawach o przewinienia dyscyplinarne członków izb inżynierów budownictwa rzecznik prowadzi na podstawie ustawy o samorządach zawodowych wraz z właściwymi przepisami wykonawczymi, z uwzględnieniem zagadnień dotyczących:

        a) stron i obrońców,

        b) postępowania wyjaśniającego,

        c) postępowania odwoławczego,

        d) wykonania orzeczeń,

        e) wznowienia postępowania,

        f) kosztów postępowania.

2.     Postępowanie z zakresu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie rzecznik prowadzi na podstawie przepisów ustawy - Prawo budowlane i aktów wykonawczych do tej ustawy.

3.     W sprawach dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej w zakresie nieuregulowanym przepisami rozporządzenia, o którym mowa w ust. 1 stosuje się przepisy Kodeksu postępowanie karnego.

4.     W sprawach dotyczących odpowiedzialności zawodowej w budownictwie w zakresie nieuregulowanym przepisami, o których mowa w ust. 2 stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

 

§6

 

Podział zadań pomiędzy okręgowymi rzecznikami odpowiedzialności zawodowej ustalają rzecznicy.

 

§7

 

Okręgowy rzecznik odpowiedzialności zawodowej ma prawo uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach okręgowej rady izby i jej prezydium.

 

§8

 

1.     Pełną obsługę okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej zapewnia biuro okręgowej izby.

2.     Wydatki związane z postępowaniem wyjaśniającym oraz postępowaniem dyscyplinarnym prowadzonym przez okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej ponosi okręgowa izba inżynierów budownictwa.

 

§9

 

Tryb postępowania okręgowego rzecznika odpowiedzialności zawodowej w rozpatrywaniu spraw związanych z obszarem jego kompetencji określają szczegółowe przepisy wykonawcze zatwierdzone przez Krajową Radę Izby, po uzyskaniu pozytywnej opinii Krajowego Sądu Dyscyplinarnego i Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.