Regulamin

 

okręgowych komisji rewizyjnych

Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

poprawiony i uzupełniony przez V Krajowy Zjazd PIIB
23-24 czerwca 2006 r.

 

§1

 

Okręgowa komisja rewizyjna jest organem okręgowej izby inżynierów budownictwa określonym w art. 14 pkt 3 i art. 23 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 221).

 

§2

 

1.     Okręgowa komisja rewizyjna wykonuje obowiązki wynikające z ustawy, statutu i uchwał okręgowego zjazdu, a w szczególności:

        1) kontroluje działalność statutową, finansową i gospodarczą okręgowej izby,

        2) składa roczne i kadencyjne sprawozdania okręgowemu zjazdowi izby oraz Krajowej Komisji Rewizyjnej,

        3) występuje z wnioskiem o udzielenie absolutorium okręgowej radzie izby.

2.     Okręgowa komisja rewizyjna wykonuje swoje zadania głównie przez planowaną kontrolę, polegającą w szczególności na:

        1) badaniu wykonania uchwał finansowych okręgowego zjazdu,

        2) ustosunkowaniu się do sprawozdań finansowych okręgowej rady,

        3) badaniu ksiąg, rejestrów, akt i innych dokumentów,

        4) analizie spraw finansowych i gospodarczych prowadzonych przez okręgową radę,

3.     Na wniosek prezydium okręgowej rady, okręgowa komisja rewizyjna opiniuje zamierzenia finansowe oraz gospodarcze prezydium rady.

4.     Kadencja okręgowej komisji rewizyjnej trwa 4 lata.

 

§3

 

1.     Okręgową komisję rewizyjna tworzą: przewodniczący i 4%F76 członków wybranych przez okręgowy zjazd w liczbie każdorazowo ustalonej przez ten zjazd.

2.     Pierwsze posiedzenie nowo wybranej okręgowej komisji rewizyjnej zwołuje jej przewodniczący nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia wyboru. Dla ważności obrad niezbędna jest obecność co najmniej 2/3 liczby członków okręgowej komisji rewizyjnej.

3.     Okręgowa      komisja     rewizyjna     wybiera     spośród     swoich     członków wiceprzewodniczącego oraz sekretarza. Wybrani zostają kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów, więcej jednak niż połowę oddanych ważnych głosów. W razie nieskuteczności wyborów przeprowadza się je ponownie.

4.     Funkcje w komisji rewizyjnej jej członkowie sprawują zgodnie z art. 44 ustawy. Przysługuje im zwrot kosztów poniesionych w związku z wykonywana funkcją.

5.     Jeżeli ktokolwiek ze składu okręgowej komisji rewizyjnej nie wywiązuje się ze swoich obowiązków, przewodniczącemu komisji przysługuje prawo złożenia wniosku o jego odwołanie na najbliższym zjeździe izby.

 

§4

 

1.     Okręgowa komisja rewizyjna odbywa swoje posiedzenia w miarę potrzeby, jednakże nie rzadziej niż raz w kwartale.

2.     Posiedzenia okręgowej komisji rewizyjnej zwołuje jej przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek przynajmniej jednego członka komisji rewizyjnej albo okręgowej rady izby.

3.     Propozycje porządku obrad przedstawia jej przewodniczący.

4.     Okręgowa komisja rewizyjna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności więcej niż połowy liczby członków, w tym przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego posiedzenia.

5.     Z posiedzenia komisji sporządza się protokół, który podpisują: przewodniczący obrad i sekretarz. Protokół powinien zostać przyjęty na następnym posiedzeniu komisji.

6.     Udział członków w posiedzeniach komisji rewizyjnej jest obowiązkowy (nieobecność wymaga usprawiedliwienia).

7.     Prawo uczestniczenia w posiedzeniach okręgowych komisji rewizyjnych mają członkowie Krajowej Komisji Rewizyjnej - z głosem doradczym.

 

§5

 

1.     Pracami okręgowej komisji rewizyjnej kieruje jej przewodniczący.

2.     Do zakresu czynności przewodniczącego okręgowej komisji rewizyjnej należy:

        1) reprezentowanie komisji wobec okręgowej rady,

        2) opracowanie planu pracy komisji i czuwanie nad jego realizacją,

        3) podział pracy pomiędzy członków komisji,

        4) zwoływanie posiedzeń komisji i przewodniczenie na nich,

        5) podpisywanie korespondencji w imieniu komisji,

        6) składanie w imieniu komisji informacji lub sprawozdań na posiedzeniach plenarnych okręgowej rady oraz na okręgowym zjeździe.

3.     Wiceprzewodniczący jest stałym zastępcą przewodniczącego i w razie jego nieobecności spełnia wszystkie jego czynności.

4.     Do obowiązków sekretarza należy w szczególności:

        1) protokołowanie posiedzeń,

        2) prowadzenie korespondencji,

        3) kompletowanie dokumentacji komisji.

 

§6

 

1.     Okręgowa komisja rewizyjna za wiedzą przewodniczącego okręgowej rady przeprowadza kontrolę w składzie co najmniej trzech członków, w tym przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego.

2.     W nagłych lub wyjątkowych wypadkach doraźną kontrolę może rozpocząć sam przewodniczący.

3.     Okręgowa komisja rewizyjna w uzgodnieniu z przewodniczącym okręgowej rady może powoływać biegłych i ekspertów w określonych odrębnymi przepisami wypadkach lub na zakończenie kadencji okręgowej rady.

 

§7

 

1.     Z każdej kontroli przeprowadzonej przez okręgową komisję rewizyjną sporządza się protokół, który powinien zawierać wnioski i zalecenia.

2.     Protokół z kontroli wraz z uchwałami okręgowej komisji rewizyjnej obejmującymi wnioski i zalecenia, przewodniczący komisji przekazuje niezwłocznie przewodniczącemu okręgowej rady oraz przewodniczącemu Krajowej Komisji Rewizyjnej.

3.     Wnioski i zalecenia komisji powinny być przedmiotem obrad najbliższego posiedzenia okręgowej rady. Okręgowa rada podejmuje uchwałę w sprawie wniosków i zaleceń z kontroli.

 

§8

 

1.     Przewodniczący okręgowej komisji rewizyjnej może uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach okręgowej rady i jej prezydium.

2.     Członkowie okręgowej komisji rewizyjnej, na zaproszenie prezydium okręgowej rady, mogą uczestniczyć w posiedzeniach rady i jej prezydium z głosem doradczym podczas omawiania spraw finansowych i gospodarczych.

 

§9

 

Członkowie prezydium okręgowej rady oraz pracownicy biura okręgowej izby obowiązani są udzielać na żądanie okręgowej komisji rewizyjnej ustnych oraz pisemnych wyjaśnień.

 

§10

 

1.     Pełną obsługę administracyjną okręgowej komisji rewizyjnej zapewnia biuro okręgowej izby.

2.     Wydatki okręgowej komisji rewizyjnej pokrywane są z budżetu okręgowej izby.

 

§11

 

1.     W razie wygaśnięcia mandatu lub trwałej niemożności pełnienia funkcji przez przewodniczącego okręgowej komisji rewizyjnej, czynności jego sprawuje wiceprzewodniczący.

2.     Sprawowanie funkcji przewodniczącego przez wiceprzewodniczącego trwa do czasu wyboru nowego przewodniczącego przez okręgowy zjazd.

 

§12

 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają uregulowania zawarte w statucie lub ustawie o samorządach zawodowych.