KODEKS ETYCZNY

Postępowania Zawodowego Członków

Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

1.     CELE DZIAŁALNOŚCI INŻYNIERSKIEJ

Celem działalności inżynierskiej jest stałe udoskonalanie warunków życia ludzi drogą kształtowania środowiska naturalnego z poszanowaniem jego wartości dla ludzkich potrzeb, zdrowia, rozwoju społecznego i indywidualnego.

Działalność inżynierska jako usługowa dla społeczeństwa, jest nośnikiem jego rozwoju cywilizacyjnego i współtworzy jego kulturę. Działalność ta zaspokaja także bieżące potrzeby społeczne, uwzględniając przy tym doświadczenia przeszłości, przewidywane kierunki rozwoju oraz ich skutki.

 

2.     INŻYNIER A SPOŁECZEŃSTWO

W swej działalności inżynier kieruje się dobrem publicznym oraz zasadami uczciwości zawodowej i osobistej.

- Inżynier pamięta o konsekwencjach swojej działalności licząc się z zagrożeniami bezpieczeństwa, dobra, zdrowia i życia ludzi.

- Działalność inżynierska jest sztuką a zawód inżyniera jest zawodem zaufania publicznego. Dbałość o wzrost autorytetu zawodu powinna cechować pracę inżyniera i jego wystąpienia publiczne.

- Inżynier powinien wyrażać opinię zawodową jedynie wtedy, gdy jest ona oparta na odpowiedniej wiedzy.

- Inżynierowi nie wolno dopuszczać do działań korupcyjnych, zarówno we własnym postępowaniu, jak i tolerować ich u innych.

- Inżynier bierze udział w działalności społecznej i swoją wiedzę oraz doświadczenie wykorzystuje dla poprawy warunków życia.

 

3.     INŻYNIER A ŚRODOWISKO

Świadomość oddziaływania inżyniera na zmiany i ograniczenia warunków środowiska powinna towarzyszyć mu przy podejmowaniu decyzji, zwłaszcza w sferze inwestycyjnej lub związanej z eksploatacją infrastruktury powierzonej jego pieczy.

- Inżynier powinien mieć pełne zrozumienie wpływu swojej pracy na środowisko naturalne.

- Inżynier powinien być świadomy wzajemnej zależności różnych ekosystemów. Powinien przeciwdziałać wprowadzaniu do środowiska zmian, które powodowałyby jego trwałą degradację. Szkody wyrządzone środowisku naturalnemu na skutek działalności inwestycyjnej lub eksploatacyjnej powinny być po zakończeniu prac usunięte lub ograniczone do minimum.

- W prowadzonych przez siebie pracach inżynier powinien stosować w miarę możliwości materiały odnawialne oraz będące wynikiem wtórnej przeróbki (recyklingu).

 

4.     RELACJE POMIĘDZY INŻYNIEREM A JEGO ZLECENIODAWCĄ I PRACODAWCĄ

Praca inżyniera wymaga czasem podejmowania decyzji w sytuacji konfliktu interesów. Inżynier działając lojalnie jest zaufanym powiernikiem swego zleceniodawcy lub pracodawcy i w rozstrzyganych przez siebie sprawach powinien postępować otwarcie oraz sprawiedliwie. O sprzecznościach i konfliktach interesów, jak również o możliwościach i sposobach ich rozwiązywania inżynier powinien informować swojego zleceniodawcę lub pracodawcę.

- Jako powiernik swojego zleceniodawcy lub pracodawcy inżynier powinien zachować w tajemnicy poufne informacje i sprawy związane z realizowanym zadaniem. Jeżeli uznaje za celowe ujawnienie takich informacji, powinien uzyskać na to zgodę.

- Inżynier powinien podejmować tylko takie zadania, do których wykonania jest teoretycznie oraz praktycznie przygotowany i przekonany, że uzyska założony rezultat.

- Inżynier nie może narażać swego zleceniodawcy lub pracodawcy na podejmowanie przedsięwzięć z góry skazanych na niepowodzenie.

- Inżynier powinien lojalnie informować swojego zleceniodawcę lub pracodawcę o każdej okoliczności, jaka mogłaby stanowić przeszkodę lub zagrożenie w realizacji powierzonego mu zadania.

 

5.     STOSUNEK DO ZAWODU

Praca inżyniera jest pracą twórczą, odpowiedzialną i wymagającą stałego podnoszenia kwalifikacji. W działalności zawodowej inżynier powinien dbać o godność oraz honor zawodu oraz przeciwdziałać obniżaniu jego rangi i autorytetu.

 

6.     LOJALNOŚĆ I SOLIDARNOŚĆ ZAWODOWA

Inżynier powinien mieć zaufanie do wyników prac wykonanych przez innych. W przypadku innego, odmiennego poglądu krytycznego powinien go wyrazić w sposób kulturalny, nie obrażając godności oponenta.

- Inżynier powinien podnosić ustawicznie swój poziom zawodowy oraz dążyć do rozwiązywania coraz ambitniejszych zadań. Równocześnie powinien dbać o rozwój zawodowy młodszych współpracowników oraz partnerów.

- Działanie na szkodę współpracowników, pomniejszanie ich osiągnięć zawodowych i utrudnianie im działalności jest nieetyczne.

- Sprawy sporne należy rozstrzygać wewnątrz społeczności inżynierskiej, ujawniając przykłady postępowań godzących w autorytet zawodu i obniżających zaufanie do zgodnej z prawem i odpowiedzialnej działalności inżynierskiej.