REGULAMIN
postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania tytułu rzeczoznawcy budowlanego

§ 1.

 1. Regulamin określa sposób postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania tytułu rzeczoznawcy budowlanego.
 2. W zakresie nieuregulowanym przepisami regulaminu w postępowaniu kwalifikacyjnym w sprawach nadawania tytułu rzeczoznawcy budowlanego stosuje się, w szczególności, przepisy:
  1. ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117), zwanej dalej „ustawą o samorządach zawodowych”;
  2. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.);
  3. ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1000);
  4. Statutu samorządu zawodowego inżynierów budownictwa;
  5. regulaminu Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa;
  6. regulaminu okręgowych komisji kwalifikacyjnych Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

§ 2.

Rzeczoznawcą budowlanym, zgodnie z art. 8b ust. 1 ustawy o samorządach zawodowych, może być osoba, która:

 1. korzysta w pełni z praw publicznych;
 2. posiada:
  1. tytuł zawodowy magistra inżyniera, magistra inżyniera architekta, inżyniera lub inżyniera architekta,
  2. uprawnienia budowlane bez ograniczeń,
  3. co najmniej 10 lat praktyki w zakresie objętym rzeczoznawstwem,
  4. znaczący dorobek praktyczny w zakresie objętym rzeczoznawstwem;
 3. jest członkiem właściwej izby samorządu zawodowego.

§ 3.

 1. Wydawanie decyzji w sprawach nadawania tytułu rzeczoznawcy budowlanego należy do kompetencji Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
 2. O nadaniu tytułu rzeczoznawcy budowlanego Krajowa Komisja Kwalifikacyjna orzeka w drodze decyzji, określając zakres, w którym funkcja rzeczoznawcy budowlanego może być wykonywana oraz okres do kiedy tytuł zachowuje ważność. Zakres ten nie może wykraczać poza specjalność techniczno-budowlaną objętą posiadanymi uprawnieniami, a okres ważności tytułu nie powinien przekraczać 10 lat.
 3. Od decyzji wydanej przez Krajową Komisję Kwalifikacyjną w pierwszej instancji przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Postępowanie wszczęte w wyniku złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy toczy się w trybie określonym regulaminem dla postępowania w pierwszej instancji.

§ 4.

 1. Osoba zainteresowana uzyskaniem tytułu rzeczoznawcy budowlanego składa – za pośrednictwem okręgowej komisji kwalifikacyjnej właściwej dla miejsca zamieszkania – wniosek do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej. Przykładowy wzór wniosku zawierający informacje niezbędne dla rozpatrzenia wniosku stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.
 2. Do wniosku należy dołączyć:
  1. odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej;
  2. odpis uprawnień budowlanych bez ograniczeń;
  3. oświadczenie o korzystaniu w pełni z praw publicznych;
  4. zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego;
  5. życiorys zawodowy;
  6. dowody potwierdzające odbycie 10-letniej praktyki w zakresie objętym rzeczoznawstwem;
  7. dowód wniesienia opłaty za postępowanie kwalifikacyjne;
  8. dowody potwierdzające posiadanie znaczącego dorobku praktycznego w zakresie objętym rzeczoznawstwem;
  9. kartę osobową. Przykładowy wzór karty osobowej zawierający informacje niezbędne dla rozpatrzenia wniosku stanowi załącznik nr 2 do regulaminu.
 3. Praktykę zawodową oraz znaczący dorobek praktyczny, o których mowa w ust. 2 pkt 6 i 8 potwierdza się dokumentami, zeznaniami świadków, a w szczególności opiniami stowarzyszeń naukowo-technicznych, zaświadczeniem wydanym przez kierownika jednostki, w której odbywała się praktyka zawodowa, zawierającym:
  1. wyszczególnienie projektów budowlanych, przy których sporządzaniu ubiegający się o tytuł rzeczoznawcy budowlanego odbywał praktykę zawodową, lub obiektów budowlanych, przy których realizacji odbywał on praktykę zawodową;
  2. stwierdzenie okresów praktyki zawodowej z podaniem dat rozpoczęcia i ukończenia praktyki przy poszczególnych projektach lub odpowiednio przy realizacji poszczególnych obiektów budowlanych, z określeniem charakteru wykonywanych czynności. Przykładowy wzór zaświadczenia zawierający informacje niezbędne dla rozpatrzenia wniosku stanowi załącznik nr 3 do regulaminu.
  3. Dla ustalenia zakresu, w którym tytuł rzeczoznawcy budowlanego może być wykonywany oraz okresu ważności tytułu, komisja kwalifikacyjna może powoływać biegłych. Przykładowy wzór opinii biegłego zawierający informacje niezbędne dla rozpatrzenia wniosku stanowi załącznik nr 4 do regulaminu.
  4. Wzory stanowiące załączniki do regulaminu mają na celu ułatwienie złożenia wniosku nie zawierającego braków formalnych. Wnioskodawca nie jest zobowiązany do korzystania ze wzorów w toku postępowania w sprawie nadania tytułu rzeczoznawcy budowlanego.
  5. W razie nieskorzystania z wzorów okręgowa komisja kwalifikacyjna przesyła osobie ubiegającej się o uprawnienia budowlane klauzulę informacyjną RODO o treści zawartej we wzorach.

  § 5.

  W stosunku do osób posiadających tytuł rzeczoznawcy właściwego stowarzyszenia naukowo-technicznego, tytuł taki traktuje się jako znaczący dorobek praktyczny, do którego uznania wymagana jest pozytywna opinia i rekomendacja właściwego stowarzyszenia.

  § 6.

  1. Przewodniczący okręgowej komisji kwalifikacyjnej powołuje, spośród członków okręgowej komisji kwalifikacyjnej oraz osób wpisanych na listę egzaminatorów okręgowej komisji, specjalistyczny zespół kwalifikacyjny okręgowej komisji kwalifikacyjnej w celu sprawdzenia kompletności złożonych dokumentów. Zespół kwalifikacyjny powoływany jest zgodnie z regulaminem powoływania członków zespołów egzaminacyjnych w sprawach nadawania uprawnień budowlanych, stanowiącym załącznik nr 8 do regulaminu postępowania kwalifikacyjnego w sprawie nadawania uprawnień budowlanych.
  2. Z posiedzenia zespołu kwalifikacyjnego sporządza się protokół. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 5 do regulaminu.
  3. W przypadku stwierdzenia braków formalnych przewodniczący okręgowej komisji kwalifikacyjnej wzywa osobę składającą wniosek do usunięcia wskazanych braków w określonym terminie. Wzór wezwania do usunięcia braków stanowi załącznik nr 6 do regulaminu.
  4. Po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego na usunięcie braków przewodniczący okręgowej komisji kwalifikacyjnej przesyła wniosek wraz z aktami sprawy do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej.

  § 7.

  1. Specjalistyczny zespół kwalifikacyjny okręgowej komisji kwalifikacyjnej po usunięciu ewentualnych braków formalnych wniosku oraz zgromadzeniu pełnego materiału dowodowego w sprawie, przeprowadza z wnioskodawcą rozmowę w celu wyjaśnienia kwestii związanych z ustalaniem spełnienia warunków niezbędnych do nadania tytułu rzeczoznawcy budowlanego oraz zakresu, w którym tytuł rzeczoznawcy może być wykonywany, a także okresu ważności tego tytułu.
  2. Z przeprowadzonej rozmowy sporządza się protokół zawierający wnioski odnośnie propozycji przyznania tytułu rzeczoznawcy budowlanego oraz propozycji określenia zakresu, w którym funkcja rzeczoznawcy budowlanego może być wykonywana i okresu ważności tego tytułu. Wzór protokołu stanowi załącznik nr 7 do regulaminu.
  3. Wniosek wraz z aktami sprawy oraz protokołem zespołu kwalifikacyjnego okręgowej komisji kwalifikacyjnej przewodniczący okręgowej komisji kwalifikacyjnej przesyła do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej.

  § 8.

  1. Przewodniczący Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej powołuje skład orzekający w celu rozpatrzenia wniosku i wydania decyzji w sprawie nadania tytułu rzeczoznawcy budowlanego. Przykładowe wzory decyzji w sprawie nadania tytułu rzeczoznawcy budowlanego stanowią załączniki nr 8 i 9 do regulaminu.
  2. Z posiedzenia składu orzekającego sporządza się protokół.
  3. Skład orzekający może prowadzić dodatkowe postępowanie dowodowe.

  § 9.

  1. Podstawą do podjęcia czynności rzeczoznawcy budowlanego stanowi dokonanie wpisu na listę rzeczoznawców budowlanych.
  2. Biuro Krajowej Izby zapewniające obsługę Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej dokonuje wpisu na listę rzeczoznawców budowlanych niezwłocznie po tym, jak decyzja nadająca tytuł rzeczoznawcy budowlanego stała się ostateczna informując o tym rzeczoznawcę budowlanego.
  3. Przykładowy wzór informacji o wpisie na listę rzeczoznawców budowlanych stanowi załącznik nr 10 do regulaminu.

  § 10.

  1. Koszty postępowania kwalifikacyjnego, w tym przeprowadzania dowodów, ponosi wnioskodawca w wysokości określonej uchwałą Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
  2. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy okręgowej izby inżynierów budownictwa, właściwej do przyjęcia wniosku.
  3. Okręgowa rada izby inżynierów budownictwa jednocześnie ze skierowaniem wniosku przez okręgową komisję kwalifikacyjną do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej przekazuje na rachunek bankowy Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa 50 % opłaty wniesionej przez osobę składającą wniosek o nadanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego.
  4. Wnioskodawca zobowiązany jest również do wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 10 zł. Opłatę skarbową wnosi się na rachunek bankowy lub w kasie Urzędu Dzielnicy Warszawa Śródmieście m. st. Warszawy.

  § 11.

  Obsługę administracyjną postępowań kwalifikacyjnych w sprawach nadawania tytułu rzeczoznawcy budowlanego w zakresie czynności wykonywanych w okręgowej komisji kwalifikacyjnej zapewnia biuro właściwej okręgowej izby inżynierów budownictwa, a w zakresie czynności wykonywanych w Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej – Biuro Krajowej Izby.

  § 12.

  1. Za udział w postępowaniu kwalifikacyjnym w sprawie nadania tytułu rzeczoznawcy budowlanego, każdy z członków specjalistycznego zespołu kwalifikacyjnego okręgowej komisji kwalifikacyjnej oraz każdy z członków składu orzekającego Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej otrzymuje wynagrodzenie w wysokości 100 złotych od jednego wniosku.
  2. Członkowie okręgowej komisji kwalifikacyjnej biorący udział w pracach specjalistycznego zespołu kwalifikacyjnego oraz członkowie składu orzekającego Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej z tytułu uczestniczenia w postępowaniu kwalifikacyjnym w sprawie nadania tytułu rzeczoznawcy budowlanego otrzymują zwrot kosztów podróży.

  § 13.

  1. W przypadku ponownego ubiegania się o nadanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego, w związku z upływem okresu na który tytuł został nadany, stosuje się postanowienia regulaminu, z następującymi zmianami:
  2. wniosek o nadanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego składa się bezpośrednio do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej, która prowadzi postępowanie kwalifikacyjne bez udziału okręgowych komisji kwalifikacyjnych;
  3. jako znaczący dorobek praktyczny w zakresie objętym rzeczoznawstwem wykazać należy prace wykonane po uzyskaniu tytułu rzeczoznawcy budowlanego oraz podnoszenie w tym okresie kwalifikacji zawodowych, w szczególności poprzez udział w konferencjach, sympozjach i szkoleniach;
  4. należy wnieść opłatę za przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego w wysokości określonej uchwałą Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa na rachunek bankowy Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
   1. Przykładowy wzór wniosku o nadanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego, w sytuacji o której mowa w ust. 1, zawierający informacje niezbędne dla rozpatrzenia wniosku stanowi załącznik nr 11 do regulaminu.
   2. W przypadku ponownego ubiegania się o tytuł rzeczoznawcy budowlanego, z przyczyn innych niż wskazane w ust. 1, stosuje się postanowienia regulaminu bez zmian określonych w ust. 1.

Regulamin

Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

poprawiony i uzupełniony przez XIX Krajowy Zjazd PIIB
17-20 czerwca 2020 r.

 

§ 1

 1. Regulamin określa organizację, zasady i tryb działania Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
 2. Krajowa Komisja Kwalifikacyjna jest organem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, określonym w art. 28 ust. 1 pkt 4 i art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 1946), wybieranym przez Krajowy Zjazd Izby.
 3. Kadencja Komisji Kwalifikacyjnej trwa 4 lata.

 

§ 2

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) ustawie o samorządach zawodowych – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 1946),

2) ustawie – Prawo budowlane – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.),

3) Komisji Kwalifikacyjnej – należy przez to rozumieć Krajową Komisję Kwalifikacyjną,

4) przewodniczącym, zastępcy przewodniczącego, sekretarzu i członkach – należy przez to rozumieć osoby tworzące Krajową Komisję Kwalifikacyjną, pełniące w niej określone funkcje,

5) Prezydium – należy przez to rozumieć Prezydium Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej.

 

§ 3

 1. Komisję Kwalifikacyjną tworzą: przewodniczący i 8÷16 pozostałych członków wybranych przez Krajowy Zjazd Izby, w liczbie każdorazowo ustalonej przez ten Zjazd.
 2. Komisja Kwalifikacyjna powołuje odpowiednie zespoły specjalistyczne.
 3. Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej powołuje co najmniej 3-osobowe zespoły orzekające do rozpatrywania spraw indywidualnych.

 

§ 4

 1. Komisja Kwalifikacyjna:

1) prowadzi postępowania odwoławcze i wydaje decyzje w drugiej instancji w sprawach dotyczących wyjaśnienia decyzji co do treści uprawnień budowlanych i decyzji o nadaniu tych uprawnień przez okręgowe komisje kwalifikacyjne,

2) powołuje zespół złożony z członków Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej i przedstawicieli okręgowych izb, z uwzględnieniem specjalności zawodowych, do opracowania zestawów pytań egzaminacyjnych i zatwierdza te zestawy,

3) po przedłożeniu opinii okręgowej komisji kwalifikacyjnej wydaje decyzje w sprawie nadania tytułu rzeczoznawcy budowlanego, o którym mowa w art. 8b ustawy o samorządach zawodowych,

4) dokonuje co najmniej raz w roku analizy przeprowadzanych postępowań kwalifikacyjnych w sprawach nadawania uprawnień budowlanych oraz tytułów rzeczoznawcy budowlanego i przedstawia ją Krajowej Radzie Izby,

5) sporządza opinie dla Krajowego Sądu Dyscyplinarnego oraz Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w sprawach z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej i zawodowej członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,

6) składa sprawozdania ze swojej działalności Krajowemu Zjazdowi Izby,

7) sprawuje nadzór nad działalnością okręgowych komisji kwalifikacyjnych,

8) przygotowuje projekty uchwał określonych w odrębnych przepisach i kieruje do rozpatrzenia i uchwalenia przez właściwe organy. Właściwe organy decydują o ostatecznym kształcie uchwał, których projekty przygotowała Komisja Kwalifikacyjna,

9) orzeka w drodze decyzji o pozbawieniu tytułu rzeczoznawcy budowlanego w razie nienależytego wykonywania czynności rzeczoznawcy budowlanego.

 1. Komisja Kwalifikacyjna uchyla uchwały okręgowych komisji kwalifikacyjnych sprzeczne z prawem lub uchwałami i regulaminami wydanymi na podstawie ustawy.
 2. Decyzje Komisji Kwalifikacyjnej w sprawie uprawnień budowlanych wydane w drugiej instancji są decyzjami ostatecznymi w toku postępowania w organach samorządu zawodowego. Od decyzji tych przysługuje skarga do właściwego sądu administracyjnego w terminie 30 dni od daty ich otrzymania.
 3. Decyzje Komisji Kwalifikacyjnej w sprawach nadawania i pozbawiania tytułu rzeczoznawcy budowlanego, po ich ponownym rozpatrzeniu przez Komisję Kwalifikacyjną, są decyzjami ostatecznymi w toku postępowania w organach samorządu zawodowego. Przepis ust. 3 zdanie 2 stosuje się odpowiednio.

 

§ 5

 1. Pierwsze posiedzenie wybranej Komisji Kwalifikacyjnej zwołuje jej przewodniczący, najpóźniej w ciągu jednego miesiąca od dnia zakończenia Krajowego Zjazdu Izby. Przewodniczący ustala porządek obrad i przewodniczy im. Dla ważności obrad niezbędna jest obecność co najmniej 2/3 liczby członków Komisji Kwalifikacyjnej.
 2. Komisja Kwalifikacyjna wybiera spośród swoich członków 1-2 zastępców przewodniczącego oraz sekretarza i 2-3 członków, którzy wraz z przewodniczącym tworzą prezydium. Wybrani zostają kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów, więcej jednak niż połowę oddanych ważnych głosów. W razie nieuzyskania przez kandydatów wymaganej większości głosów wybory przeprowadza się ponownie.
 3. Członkowie Komisji Kwalifikacyjnej sprawują funkcje zgodnie z art. 44 ustawy o samorządach zawodowych oraz przepisami wykonawczymi do ustawy – Prawo budowlane. Przysługuje im zwrot kosztów poniesionych w związku z wykonywaną funkcją oraz z wykonywaniem czynności w Komisji na zasadach określonych przez Krajową Radę Izby.

§ 6

 1. Komisja Kwalifikacyjna posiedzenia odbywa w miarę potrzeby, lecz nie rzadziej niż raz w kwartale. W posiedzeniach plenarnych Komisji Kwalifikacyjnej, które powinny odbywać się co najmniej dwa razy w roku, z głosem doradczym uczestniczą przewodniczący lub upoważnieni przedstawiciele wszystkich okręgowych komisji kwalifikacyjnych.
 2. Posiedzenia Komisji Kwalifikacyjnej zwołuje jej przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek przynajmniej trzech członków Komisji Kwalifikacyjnej.
 3. O terminie  posiedzenia  Komisji  należy powiadomić jej członków, co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia, przesyłając zawiadomienie zawierające termin, miejsce i porządek obrad. W przypadku posiedzenia, o którym mowa w § 6a, zawiadomienie powinno zawierać również instrukcję dotyczącą przebiegu posiedzenia oraz informacje odnośnie danych teleinformatycznych,  w tym danych do logowania, niezbędnych do udziału w posiedzeniu.
 4. Posiedzeniom Komisji Kwalifikacyjnej przewodniczy jej przewodniczący lub upoważniony przez niego zastępca przewodniczącego.
 5. Komisja i jej Prezydium decyzje swoje podejmują w drodze uchwał: w formie pisemnej, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub w trybie obiegowym, w obecności co najmniej połowy jej członków, w tym Przewodniczącego lub Zastępcy Przewodniczącego, które podpisują Przewodniczący i sekretarz. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego  posiedzenia.

5a.  Przepis ust. 5 stosuje się odpowiednio do zespołów orzekających.

 1. Z posiedzenia Komisji Kwalifikacyjnej sporządza się protokół, który podpisują: protokolant i przewodniczący obrad.
 2. Do rozpatrzenia spraw odwoławczych w sprawach nadawania uprawnień budowlanych i wniosków o nadanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego Przewodniczący Komisji może wyznaczyć zespół orzekający w składzie co najmniej 3 osób.
 3. Rozstrzygnięcia spraw związanych z postępowaniem kwalifikacyjnym dotyczącym wniosków o nadanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego oraz postępowań odwoławczych w sprawach uprawnień budowlanych podpisują wszyscy członkowie składu orzekającego.
 4. Jeżeli członek Komisji Kwalifikacyjnej nie wywiązuje się należycie ze swoich obowiązków, Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej może na najbliższym Krajowym Zjeździe zgłosić wniosek o jego odwołanie.
 5. Udział członków Komisji Kwalifikacyjnej w posiedzeniach Komisji jest obowiązkowy, a nieobecność wymaga usprawiedliwienia.

§ 6a

1. Posiedzenia Komisji mogą odbywać się w sposób umożliwiający równoczesne komunikowanie się członków przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w czasie rzeczywistym, w tym telekonferencji lub videokonferencji albo systemów teleinformatycznych, w tym portalu internetowego członków PIIB. Odbycie posiedzenia przy pomocy tych środków musi zapewniać wzajemne porozumiewanie się wszystkich uczestniczących w posiedzeniu członków Komisji oraz innych osób uczestniczących w posiedzeniu. Przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu Przewodniczącego posiedzenia. Przewodniczący posiedzenia powinien zapewnić prawidłowy przebieg tak odbytego posiedzenia oraz zaprotokołowania podjętych uchwał. Dopuszcza się podpisanie protokołu oraz uchwał za pomocą podpisów elektronicznych lub w trybie obiegowym.

2. Głosowanie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość może być przeprowadzone wówczas, gdy posiedzenie odbywa się w formie określonej w ust. 1 lub gdy członkowie Komisji nie są obecni w jednym miejscu, ale mogą się porozumiewać w szczególności, za pomocą portalu internetowego członków PIIB, telefonu, poczty elektronicznej, komunikatora internetowego lub każdego innego środka technicznego, zapewniającego bezpośrednie komunikowanie się.

3. W przypadku wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, gdy posiedzenie odbywa się w formie telekonferencji lub videokonferencji, rozpoczęcie formalnego głosowania może zostać poprzedzone poddaniem przez Przewodniczącego posiedzenia pod dyskusję przedstawionego projektu uchwały wraz z uzasadnieniem. W razie propozycji zmian do projektu uchwały, ostatecznej redakcji projektu dokonuje Przewodniczący posiedzenia i zarządza głosowanie.

4. Odbiór głosu od członków Komisji podczas posiedzenia odbywanego przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, gdy posiedzenie odbywa się w formie określonej w ust. 1, odbywa się w sposób wskazany przez Przewodniczącego posiedzenia, przy czym nie ma przeszkód w ustaleniu różnych środków komunikacji w celu odbioru głosów w jednym głosowaniu. W razie wątpliwości uznaje się, że:

 1. przy komunikowaniu się przy pomocy telekonferencji lub videokonferencji, członkowie Komisji oddają swoje głosy ustnie Przewodniczącemu posiedzenia;
 2. przy komunikowaniu się drogą elektroniczną, faksową lub za pośrednictwem poczty elektronicznej członkowie Komisji oddają swój głos za pomocą tych środków komunikacji na wskazany w zarządzeniu głosowania numer telefonu, numer faksu lub adres poczty elektronicznej wskazując jaki głos oddają poprzez ustną wypowiedź przez telefon lub wpis na nośniku elektronicznym „za”, „przeciw”, „wstrzymuję się” oraz wskazanie imienia i nazwiska oraz daty głosowania, a także podpisu (podpisu elektronicznego), jeżeli są do tego warunki techniczne.

5. Niezwłocznie po zakończeniu głosowania Przewodniczący posiedzenia przy pomocy telekonferencji lub videokonferencji, za pośrednictwem portalu internetowego członków PIIB, poczty elektronicznej lub telefonicznie lub ustnie za pomocą narzędzia umożliwiającego porozumiewanie się na odległość informuje członków Komisji o wynikach głosowania.

6. Podejmowanie uchwał w sposób, o którym mowa w ust. 1 może dotyczyć spraw, które wymagają tajnego głosowania, jeżeli zastosowane środki bezpośredniego porozumiewania się na odległość zapewniają zachowanie tajności.

7. Na wniosek Przewodniczącego Komisji, Komisja może podejmować uchwały poza posiedzeniem. Podejmowanie uchwał poza posiedzeniem następuje w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w szczególności poczty elektronicznej lub faksu.

8. Wniosek o podjęcie uchwały w trybie obiegowym oraz projekty uchwał, które mają zostać podjęte w trybie obiegowym doręczane są, wraz z uzasadnieniem, wszystkim członkom Komisji w portalu internetowym członków PIIB, na wskazany przez członka Komisji adres korespondencyjny, albo faksem lub pocztą elektroniczną, jeżeli poszczególni członkowie Komisji uprzednio wyrazili zgodę na elektroniczną formę zawiadomienia podając adres poczty elektronicznej lub numer faksu, na jaki takie zawiadomienie powinno zostać wysłane.

9. W przypadku uchwał podejmowanych przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, wniosek o podjęcie uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość oraz projekty uchwał wraz z uzasadnieniem dostarczane są wszystkim członkom Komisji w portalu internetowym członków PIIB, pocztą elektroniczną lub faksem.

10. W przypadku wniosku o podjęcie uchwały w trybie obiegowym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość powinien zostać oznaczony termin oddawania głosów oraz szczegółowy opis, w jaki sposób członkowie Komisji mogą oddawać głosy. Termin ten nie może być krótszy niż trzy dni od daty doręczenia wniosku o podjęcie uchwały.

11. Komisja podejmuje uchwały w trybie obiegowym w ten sposób, iż każdy
z biorących udział w głosowaniu członek Komisji składa podpis na projekcie uchwały poddanej pod głosowanie. Składając podpis członek Komisji powinien jednoznacznie zaznaczyć, czy głosuje „za” lub „przeciw” uchwale bądź „wstrzymał się” od głosu. Brak takiego zaznaczenia spowoduje, że głos będzie uważany za nieoddany. W przypadku podejmowania uchwał w trybie obiegowym, głosowanie uważa się za zakończone i – w razie podjęcia uchwały – uchwałę za podjętą, z chwilą upływu oznaczonego terminu oddawania głosów lub odpowiednio datę otrzymania przez Przewodniczącego Komisji egzemplarzy uchwały podpisanych przez wszystkich członków Komisji, cokolwiek nastąpi wcześniej.

12. Komisja podejmuje uchwały poza posiedzeniem przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w ten sposób, iż każdy z biorących udział w głosowaniu członków Komisji oddaje głos w portalu internetowym członków PIIB, przesyłając wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany we wniosku o podjęcie uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub faksem na wskazany numer, załączając do wiadomości projekt uchwały poddanej pod głosowanie i zaznaczając w treści wiadomości jednoznacznie, czy głosuje „za” czy „przeciw” uchwale bądź „wstrzymał się” od głosu. W braku takiego zaznaczenia głos będzie uważany za nieoddany. Głosowanie uważa się za zakończone i – w razie podjęcia uchwały - uchwałę za podjętą z chwilą upływu terminu oznaczonego dla oddawania głosów lub z chwilą oddania głosów przez wszystkich członków Komisji biorących udział w głosowaniu, cokolwiek nastąpi wcześniej.

13. Komisja może również podejmować uchwały poza posiedzeniem przy wykorzystaniu  środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w sposób umożliwiający równoczesne komunikowanie się w czasie rzeczywistym oraz wzajemną identyfikację pomiędzy wszystkimi członkami Komisji biorącymi udział w głosowaniu, w tym videokonferencję lub telekonferencję. Z tak przeprowadzonego głosowania Sekretarz sporządza protokół zawierający treść podjętych uchwał i wyniki głosowania.

14. Uchwała podjęta w trybie, o którym mowa w ust. 1-13 jest ważna, gdy wszyscy członkowie Komisji zostali skutecznie powiadomieni o treści projektu uchwały w trybie określonym w ust. 1-13.

15. Obecność członków Komisji przy podejmowaniu uchwały z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających bezpośrednie porozumiewanie się na odległość ustala się na podstawie liczby członków biorących udział w głosowaniu.

16. Przepisy ust. 1-15 stosuje się odpowiednio do zespołów orzekających.

 

§ 7

 1. Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej kieruje pracami Komisji, a w szczególności:

1) zwołuje posiedzenia Komisji Kwalifikacyjnej i proponuje porządek obrad,

2) przydziela sprawy do załatwienia członkom Komisji,

3) organizuje prace Komisji w zakresie ustalonym w § 4, 5, 6,

4) zatwierdza i podpisuje korespondencję Komisji Kwalifikacyjnej.

 1. Składa sprawozdanie z działalności Komisji Kwalifikacyjnej Krajowemu Zjazdowi Izby.
 2. Ma prawo uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach Krajowej Rady Izby i jej Prezydium.
 3. Reprezentuje Komisję Kwalifikacyjną na zewnątrz.

 

§ 8

 1. Zastępcy przewodniczącego są stałymi zastępcami przewodniczącego i w czasie jego zastępowania spełniają wszystkie jego czynności.
 2. Jeżeli jest dwóch zastępców przewodniczącego, dokładny zakres uprawnień i czynności każdego z nich ustala przewodniczący.
 3. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej:

1) odpowiada za prawidłowe prowadzenie całokształtu obsługi dokumentacyjnej związanej z działalnością Komisji Kwalifikacyjnej i prawidłowy obieg dokumentów,

2) organizuje prace związane z przygotowaniem zestawów pytań egzaminacyjnych,

3) dokonuje rocznych analiz przeprowadzonych postępowań kwalifikacyjnych.

 

§ 9

 1. Tryb postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania uprawnień budowlanych i tytułu rzeczoznawcy budowlanego określają regulaminy uchwalone przez Krajową Radę Izby. Projekty regulaminów przygotowuje Komisja Kwalifikacyjna.
 2. (uchylony)
 3. Członkowie Komisji nie mogą prowadzić zajęć oraz brać udziału w organizacji kursów przygotowawczych do egzaminu na uprawnienia budowlane.
 4. O nadaniu tytułu rzeczoznawcy budowlanego Komisja Kwalifikacyjna orzeka w drodze decyzji.
 5. Prawomocna decyzja o nadaniu tytułu rzeczoznawcy budowlanego podlega wpisowi do rejestru rzeczoznawców budowlanych prowadzonego przez Krajową Radę Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, zgodnie z art. 8c ust. 1 ustawy o samorządach zawodowych.
 6. Tryb obiegu dokumentów określa regulamin ustalony przez Komisję Kwalifikacyjną.
 7. Komisja Kwalifikacyjna dba o jednolitość orzecznictwa okręgowych komisji kwalifikacyjnych w sprawach indywidualnych i może w tym zakresie wydawać odpowiednie uchwały.
 8. Komisja Kwalifikacyjna lub powoływane spośród jej członków zespoły wykonuje czynności kontrolne w stosunku do działalności okręgowych komisji kwalifikacyjnych.

 

§ 10

 1. W razie trwałej niemożności pełnienia funkcji przez przewodniczącego, czynności jego sprawuje jeden z zastępców przewodniczącego wskazanych przez Komisję Kwalifikacyjną do czasu wyboru nowego przewodniczącego przez Krajowy Zjazd.
 2. W razie przeszkody w pełnieniu funkcji przez zastępcę przewodniczącego, jego obowiązki przejmuje drugi zastępca przewodniczącego albo członek Komisji Kwalifikacyjnej wyznaczony przez przewodniczącego.

 

§ 11

 1. Koszty postępowania kwalifikacyjnego ponosi osoba ubiegająca się o nadanie uprawnień budowlanych lub tytułu rzeczoznawcy budowlanego.
 2. Wysokość wnoszonych opłat z tytułu postępowania kwalifikacyjnego i przeprowadzanych egzaminów oraz zasady ich wnoszenia określa Krajowa Rada Izby na wniosek Komisji Kwalifikacyjnej.

 

§ 12

 1. Pełną obsługę Komisji Kwalifikacyjnej zapewnia Biuro Krajowej Izby.
 2. Wydatki związane z działalnością Komisji Kwalifikacyjnej pokrywane są z budżetu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

§ 13

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają postanowienia zawarte w ustawie o samorządach zawodowych, w statucie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Kodeksie postępowania administracyjnego. 

REGULAMIN KOMISJI DS. WYROBÓW BUDOWLANYCH
KRAJOWEJ RADY POLSKIEJ IZBY INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

 

Komisja ds. Wyrobów Budowlanych Krajowej Rady PIIB działa na podstawie uchwały nr 12/P/2014 Prezydium Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 6 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji ds. Wyrobów Budowlanych Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa zatwierdzonej uchwałą nr 11/R/14 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 10 września 2014. w sprawie zatwierdzenia uchwał Prezydium Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Podstawę prawną powołania Komisji stanowi §3 pkt 17 Regulaminu Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

§1.

1. Regulamin określa:

- cel powołania Komisji,
- zakres zadań,
- tryb pracy Komisji,
- zasady obsługi Komisji.

2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) PIIB – należy przez to rozumieć Polską Izbę Inżynierów Budownictwa,
2) Krajowej Radzie – należy przez to rozumieć Krajową Radę Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
3) Komisji – należy przez to rozumieć Komisję ds. Wyrobów Budowlanych Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
4) Biurze PIIB – należy przez to rozumieć Biuro Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

§2.

Komisja jest organem opiniodawczo-doradczym Krajowej Rady w zakresie szeroko rozumianej tematyki i problematyki wyrobów budowlanych, powoływanym i odwoływanym przez Krajową Radę PIIB w jej okresie kadencyjnym.

§3.

Celem powołania Komisji jest stworzenie poprzez jej działalność merytorycznego zaplecza Krajowej Radzie dla:

1) opiniowania projektów aktów normatywnych dotyczących zagadnień tematyki i problematyki wyrobów budowlanych w budownictwie i formułowania wniosków w tych sprawach,
2) przygotowywania wystąpień Krajowej Rady z inicjatywami do organów władz ustawodawczych i wykonawczych oraz samorządów zawodowych w celu tworzenia właściwych warunków transparentności produkcji, obrotu i stosowania wyrobów budowlanych w Polsce.

§4.

Komisja realizując cel, dla którego została powołana, proponować będzie według zasad ważności i potrzeby, tematy i problemy, które przewodniczący Komisji przedstawi Krajowej Radzie do akceptacji.

§5.

 1. Krajowa Rada odwołuje przewodniczącego lub członka Komisji na skutek złożenia przez niego rezygnacji z zajmowanej funkcji lub na wniosek Prezydium Krajowej Rady.
 2. Komisja może proponować Krajowej Radzie powołanie sekcji problemowych również z osób spoza członków Krajowej Rady. Przewodniczący Komisji może rekomendować na przewodniczącego sekcji problemowej jednego z członków Komisji.
 3. Komisja współpracuje z organami, komisjami i zespołami PIIB a także innymi podmiotami i instytucjami w zakresie merytorycznym i zaakceptowanym przez Krajową Radę w trybie §4.
 4. Posiedzeniom Komisji przewodniczy jej przewodniczący lub inny członek Komisji upoważniony przez przewodniczącego.
 5. Członkowie Komisji powiadomieni są o posiedzeniach e-mailem.
 6. Komisja formułuje opinie i wnioski, które następnie przedstawiane są Krajowej Radzie. Opinie i wnioski Komisji zapadają przy obecności co najmniej połowy składu osobowego Komisji, zwykłą większością głosów. W razie równowagi głosów decyduje głos przewodniczącego.
 7. Z posiedzenia Komisji wyznaczony członek Komisji sporządza protokół, który podpisuje prowadzący i protokołujący obrady. Załącznikiem do protokołu jest lista obecności na posiedzeniu Komisji.
 8. Komisja najpóźniej do 15 stycznia składa Krajowej Radzie coroczne sprawozdanie ze swojej działalności.
 9. Obsługę administracyjną Komisji zapewnia Biuro PIIB.

§6.

 1. Nadzór nad realizacją postanowień niniejszego regulaminu sprawuje Krajowa Rada.
 2. Organem wyznaczonym do interpretacji niniejszego regulaminu jest Krajowa Rada.

§7.

Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia stosownej uchwały przez Krajową Radę.

Regulamin
Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa
poprawiony i uzupełniony przez XIX Krajowy Zjazd PIIB
17-20 czerwca 2020 r.

 

§1

1. Regulamin określa organizację, zasady i tryb działania Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
2. Krajowa Rada Izby jest organem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, określonym w art. 28 ust.1 pkt 2 i art. 32-34 ustawy, wybieranym przez Krajowy Zjazd.
3. Kadencja Krajowej Rady Izby trwa 4 lata.

§2

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1)    ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz  inżynierów  budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946),
2)    Izbie – należy przez to rozumieć Polską Izbę Inżynierów Budownictwa,
3)    Zjeździe – należy przez to rozumieć Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
4)    Radzie – należy przez to rozumieć Krajową Radę Izby,
5)    Prezydium – należy przez to rozumieć Prezydium Krajowej Rady Izby,
6)    Prezesie, wiceprezesie, sekretarzu, skarbniku i członkach – należy przez to rozumieć odpowiednie osoby tworzące Krajową Radę Izby i pełniące w niej określone funkcje.

§3

W okresie między Zjazdami Rada wykonuje zadania samorządu zawodowego inżynierów   budownictwa,   realizując   obowiązki   wynikające   z   ustawy,   statutu i uchwał Zjazdu, a w szczególności:
1) wykonuje uchwały Zjazdu,
2) koordynuje i nadzoruje działalność okręgowych rad izb,
3) zobowiązuje okręgową radę izby do podjęcia uchwały w określonej sprawie należącej do zakresu działania tej rady w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały Rady; niepodjęcie przez okręgową radę izby w powyższym terminie stosownej uchwały upoważnia do jej podjęcia Radę,
4) podejmuje decyzje o zawieszeniu lub rozwiązaniu rady okręgowej,
5) reprezentuje członków Izby,
6) realizuje budżet i sporządza sprawozdania z wykonania budżetu,
7) składa Zjazdowi sprawozdania ze swojej działalności,
8) reprezentuje samorząd zawodowy inżynierów budownictwa wobec organów władzy publicznej i władz samorządowych oraz organizacji społecznych, zawodowych, stowarzyszeń naukowo-technicznych i innych,
9) uchwala na wniosek Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej regulaminy postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania uprawnień budowlanych i tytułu rzeczoznawcy budowlanego,
10) wydaje, po przeprowadzeniu postępowania weryfikacyjnego, decyzje w sprawie uprawnień budowlanych w stosunku do osób będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, o których mowa w art. 12a ustawy – Prawo budowlane, a w wypadku nadania uprawnień budowlanych zobowiązuje okręgową izbę, wskazaną przez zainteresowanego, do dokonania wpisu na listę jej członków,
11) dokonuje kontroli uchwał okręgowych rad izb w zakresie zgodności z prawem, uchwałami i regulaminami ustalonymi przez Zjazd albo Radę,
12) uchyla uchwały okręgowych rad izb sprzeczne z prawem lub uchwałami i regulaminami ustalonymi przez Zjazd albo Radę,
13) opiniuje projekty aktów normatywnych dotyczących budownictwa oraz wnioskuje w tych sprawach,
14) przedstawia ministrowi właściwemu do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej coroczne informacje o działalności Izby,
15) wspiera i dba o podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków Izby, ustala zasady stałego dokształcania i aktualizacji ich wiedzy oraz zasady weryfikacji i egzekucji tego obowiązku,
16) do obsługi administracyjnej powołuje Biuro Krajowej Izby, określa jego wewnętrzną strukturę organizacyjną, zakres zadań i tryb pracy oraz odpowiednie regulaminy,
17) tworzy komisje i zespoły jako organy pomocnicze lub opiniodawczo-doradcze o charakterze stałym lub doraźnym, określając: cel powołania, zakres zadań, tryb pracy oraz zasady ich obsługi, ich nazwę oraz skład osobowy i ich przewodniczących,
18) zapewnia obsługę administracyjną i kancelaryjną pozostałych organów Izby określonych w § 8 ust. 1  pkt 1 i 3–6 statutu,
19) ustala wzory pieczęci organów Izby oraz okręgowych izb,
20) opracowuje projekt regulaminu wyborów do organów Izby,
21) określa zasady ustalania liczby delegatów z okręgowych izb na Zjazd,
22) zwołuje Zjazd co najmniej raz w roku jako sprawozdawczy, a co 4 lata jako sprawozdawczo-wyborczy,
23) zwołuje Nadzwyczajny Zjazd w wypadkach, trybie i terminie określonym w statucie Izby,
24) rozpatruje wnioski w sprawie powołania, likwidacji lub łączenia okręgowych izb,
25) prowadzi bieżące sprawy Izby,
26) rozstrzyga spory kompetencyjne pomiędzy organami Krajowej i okręgowych izb nie zastrzeżone do właściwości innych organów,
27) rozpatruje wnioski i zalecenia Krajowej Komisji Rewizyjnej podejmując w tej sprawie uchwałę.

§4

1. Rada składa się z Prezesa oraz od 17 do 42 pozostałych członków Rady wybranych przez Zjazd, w liczbie każdorazowo ustalanej przez ten Zjazd.
2. Zadania określone w § 3 Rada realizuje poprzez działania własne lub swojego organu wykonawczego, którym jest Prezydium.

§5

1.  Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady zwołuje jej Prezes w terminie nie dłuższym niż 18 dni od dnia jej wyboru (zakończenia Zjazdu), proponuje porządek tego posiedzenia i mu przewodniczy.
2. Na posiedzeniu tym Rada ukonstytuowuje się i dokonuje wyboru Prezydium. Dla skuteczności wyboru niezbędna jest obecność co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków Rady.
3. Prezydium stanowią: Prezes, wiceprezesi, sekretarz, skarbnik oraz członkowie, a w razie potrzeby zastępca sekretarza i zastępca skarbnika, lecz ogółem nie więcej niż 12 osób razem z Prezesem.
4. Przy ukonstytuowywaniu się Rady za wybranych na poszczególne funkcje uznaje się kandydatów, którzy w głosowaniu otrzymali kolejno największą liczbę głosów, więcej jednak niż połowę oddanych ważnych głosów. Jeżeli kandydaci otrzymali taką samą liczbę głosów, a wybór ich spowodowałby przekroczenie liczby miejsc mandatowych, przeprowadza się wybory uzupełniające dla tych samych osób.
5. Rada i jej Prezydium decyzje swoje podejmują w  drodze uchwał: w formie pisemnej, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub w trybie obiegowym, które podpisują Prezes i Sekretarz.
6. Wykonanie uchwał należy do osób odpowiedzialnych za ich realizację w związku z pełnioną funkcją, chyba że Rada lub Prezydium wykonanie uchwały powierzy innej osobie.
7. Uchwały Rady podejmowane w sprawach indywidualnych doręcza się wraz z uzasadnieniem zainteresowanemu za poświadczeniem odbioru z pouczeniem o trybie, formie i terminie odwołania.

§6

1. Do kompetencji i obowiązków Prezydium należy:
1) wykonywanie uchwał Rady,
2) przygotowanie projektów planów działania i preliminarzy budżetowych,
3) bieżący nadzór nad działalnością jednostek organizacyjnych,
4) powoływanie komisji i zespołów o charakterze doraźnym,
5) gospodarowanie funduszami i zarządzanie majątkiem w granicach ustalonych w budżecie oraz zaciąganie w imieniu Rady zobowiązań w zakresie wynikającym z upoważnień,
6) podejmowanie między posiedzeniami Rady uchwał w sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów Izby.
2. Uchwały Prezydium, podjęte w zakresie jego działania, mają czasowo moc uchwał Rady i są przedstawiane do zatwierdzenia Radzie na jej najbliższym posiedzeniu.
3. Oświadczenia woli w imieniu Rady składają przynajmniej dwaj upoważnieni członkowie Prezydium, w tym Prezes lub wiceprezes, z zastrzeżeniem zawartym w § 15 ust. 2.

§7

1. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeby, lecz nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
2. Posiedzenia Rady zwołuje Prezes.
3. Posiedzenia Rady są zwyczajne i nadzwyczajne:
1) posiedzenia zwyczajne odbywają się w terminach ustalonych przez Radę,
2) posiedzenia nadzwyczajne zwołuje Prezes z własnej inicjatywy, na wniosek Prezydium lub na wniosek co najmniej 2/3 członków Rady albo na wniosek Krajowej Komisji Rewizyjnej.
4. Posiedzenia Rady prowadzi Prezes, a w razie jego nieobecności zastępujący go upoważniony wiceprezes.
5. Porządek obrad posiedzenia Rady proponuje Prezes.
6. O terminie posiedzenia Rady należy powiadomić jej członków, co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia, przesyłając zawiadomienie zawierające termin, miejsce i porządek obrad. W przypadku posiedzenia, o którym mowa w § 7a, zawiadomienie powinno zawierać również instrukcję dotyczącą przebiegu posiedzenia oraz informacje odnośnie danych teleinformatycznych, w tym danych do logowania, niezbędnych do udziału w posiedzeniu.
7. Dla ważności uchwał wymagana jest obecność na posiedzeniu co najmniej połowy członków Rady. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego obrad. Na wniosek 1/5 obecnych członków Rady ustala się tajność głosowania.
8. Z posiedzenia Rady sporządza się protokół, który podpisuje Sekretarz Rady. Protokół powinien być udostępniony członkom Rady przed następnym posiedzeniem Rady i na nim przyjęty. Punkt dotyczący przyjęcia protokołu umieszcza się w porządku obrad posiedzenia Rady. Przyjęte do protokołu poprawki odnotowuje się w kolejnym protokole.
9. Na posiedzenia Rady i jej Prezydium są zapraszani przewodniczący lub upoważnieni przedstawiciele Krajowej Komisji Rewizyjnej, Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej, Krajowego Sądu Dyscyplinarnego, okręgowych rad izb, Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej, przedstawiciel ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej i inne zaproszone osoby.
10. Odpisy podjętych uchwał, zgodnie z ustawą, przesyła się – w terminie 14 dni od dnia ich podjęcia – do wiadomości ministrowi właściwemu do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej.
11. Udział członków Rady w posiedzeniach Rady jest obowiązkowy, a nieobecność wymaga usprawiedliwienia.
12. Jeżeli ktokolwiek ze składu Rady nie wywiązuje się ze swoich obowiązków, Prezesowi przysługuje prawo złożenia wniosku o jego odwołanie na najbliższym Zjeździe.

§7a

 

1. Posiedzenia Rady mogą odbywać się w sposób umożliwiający równoczesne komunikowanie się członków Rady przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w czasie rzeczywistym, w tym telekonferencji lub videokonferencji albo systemów teleinformatycznych, w tym portalu internetowego członków PIIB. Odbycie posiedzenia przy pomocy tych środków musi zapewniać wzajemne porozumiewanie się wszystkich uczestniczących w posiedzeniu członków Rady oraz innych osób uczestniczących w posiedzeniu. Przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu Przewodniczącego posiedzenia. Przewodniczący posiedzenia powinien zapewnić prawidłowy przebieg tak odbytego posiedzenia oraz zaprotokołowanie podjętych uchwał. Dopuszcza się podpisanie protokołu oraz uchwał za pomocą podpisów elektronicznych lub w trybie obiegowym.

2. Głosowanie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość może być przeprowadzone wówczas, gdy posiedzenie Rady odbywa się w formie określonej w ust. 1 lub gdy członkowie Rady nie są obecni w jednym miejscu, ale mogą się porozumiewać w szczególności za pomocą portalu internetowego członków PIIB, telefonu, poczty elektronicznej, komunikatora internetowego lub każdego innego środka technicznego, zapewniającego bezpośrednie komunikowanie się.

3. W przypadku wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, gdy posiedzenie Rady odbywa się w formie telekonferencji lub videokonferencji, rozpoczęcie formalnego głosowania może zostać poprzedzone poddaniem przez Przewodniczącego posiedzenia pod dyskusję przedstawionego projektu uchwały wraz z uzasadnieniem. W razie propozycji zmian do projektu uchwały, ostatecznej redakcji projektu dokonuje Przewodniczący posiedzenia i zarządza głosowanie.

4. Odbiór głosu od członków Rady podczas posiedzenia odbywanego przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, gdy posiedzenie Rady odbywa się w formie określonej w ust. 1, odbywa się w sposób wskazany przez Przewodniczącego posiedzenia, przy czym nie ma przeszkód w ustaleniu różnych środków komunikacji w celu odbioru głosów w jednym głosowaniu. W razie wątpliwości uznaje się, że:

 1. przy komunikowaniu się przy pomocy telekonferencji lub videokonferencji, członkowie Rady oddają swoje głosy ustnie Przewodniczącemu posiedzenia;
 2. przy komunikowaniu się drogą elektroniczną, faksową lub za pośrednictwem poczty elektronicznej członkowie rady oddają swój głos za pomocą tych środków komunikacji na wskazany w zarządzeniu głosowania numer telefonu, numer faksu lub adres poczty elektronicznej wskazując jaki głos oddają poprzez ustną wypowiedź przez telefon lub wpis na nośniku elektronicznym „za”, „przeciw”, „wstrzymuję się” oraz wskazanie imienia i nazwiska oraz daty głosowania, a także podpisu (podpisu elektronicznego), jeżeli są do tego warunki techniczne.

5. Niezwłocznie po zakończeniu głosowania Przewodniczący posiedzenia przy pomocy telekonferencji lub videokonferencji, za pośrednictwem portalu internetowego członków PIIB, poczty elektronicznej lub telefonicznie lub ustnie za pomocą narzędzia umożliwiającego porozumiewanie się na odległość informuje członków Rady o wynikach głosowania.

6. Podejmowanie uchwał w sposób, o którym mowa w ust. 1 może dotyczyć spraw, które wymagają tajnego głosowania, jeżeli zastosowane środki bezpośredniego porozumiewania się na odległość zapewniają zachowanie tajności.

7. Na wniosek Prezesa, Rada może podejmować uchwały poza posiedzeniem. Podejmowanie uchwał poza posiedzeniem następuje w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w szczególności portalu internetowego członków PIIB, poczty elektronicznej lub faksu.

8. Wniosek o podjęcie uchwały w trybie obiegowym oraz projekty uchwał, które mają zostać podjęte w trybie obiegowym doręczane są, wraz z uzasadnieniem wszystkim członkom Rady w portalu internetowym członków PIIB, na wskazany przez członka Rady adres korespondencyjny, albo faksem lub pocztą elektroniczną, jeżeli poszczególni członkowie Rady uprzednio wyrazili zgodę na elektroniczną formę zawiadomienia podając adres poczty elektronicznej lub numer faksu, na jaki takie zawiadomienie powinno zostać wysłane.

9. W przypadku uchwał podejmowanych przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, wniosek o podjęcie uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość oraz projekty uchwał wraz z uzasadnieniem dostarczane są wszystkim członkom Rady w portalu internetowym członków PIIB, pocztą elektroniczną lub faksem.

10. W przypadku wniosku o podjęcie uchwały w trybie obiegowym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość powinien zostać oznaczony termin oddawania głosów oraz szczegółowy opis, w jaki sposób członkowie Rady mogą oddawać głosy. Termin ten nie może być krótszy niż trzy dni od daty doręczenia wniosku o podjęcie uchwały.

11. Rada podejmuje uchwały w trybie obiegowym w ten sposób, iż każdy
z biorących udział w głosowaniu członek Rady składa podpis na projekcie uchwały poddanej pod głosowanie. Składając podpis członek Rady powinien jednoznacznie zaznaczyć, czy głosuje „za” lub „przeciw” uchwale bądź „wstrzymał się” od głosu. Brak takiego zaznaczenia spowoduje, że głos będzie uważany za nieoddany. W przypadku podejmowania uchwał w trybie obiegowym, głosowanie uważa się za zakończone i – w razie podjęcia uchwały – uchwałę za podjętą, z chwilą upływu oznaczonego terminu oddawania głosów lub odpowiednio datę otrzymania przez Prezesa egzemplarzy uchwały podpisanych przez wszystkich członków Rady, cokolwiek nastąpi wcześniej.

12. Rada podejmuje uchwały poza posiedzeniem przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w ten sposób, iż każdy z biorących udział w głosowaniu członków Rady oddaje głos w portalu internetowym członków PIIB lub przesyłając wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany we wniosku o podjęcie uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub faksem na wskazany numer, załączając do wiadomości projekt uchwały poddanej pod głosowanie i zaznaczając w treści wiadomości jednoznacznie, czy głosuje „za” czy „przeciw” uchwale bądź „wstrzymał się” od głosu. Brak takiego zaznaczenia spowoduje, że głos będzie uważany za nieoddany. Głosowanie uważa się za zakończone i – w razie podjęcia uchwały - uchwałę za podjętą z chwilą upływu oznaczonego terminu oddawania głosów lub z chwilą oddania głosów przez wszystkich członków Rady biorących udział w głosowaniu, cokolwiek nastąpi wcześniej.

13. Rada może również podejmować uchwały poza posiedzeniem przy wykorzystaniu  środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w sposób umożliwiający równoczesne komunikowanie się w czasie rzeczywistym oraz wzajemną identyfikację pomiędzy wszystkimi członkami Rady biorącymi udział w głosowaniu, w tym videokonferencję lub telekonferencję. Z tak przeprowadzonego głosowania Sekretarz sporządza protokół zawierający treść podjętych uchwał i wyniki głosowania.

14. Uchwała podjęta w trybie, o którym mowa w ust. 1-13 jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali skutecznie powiadomieni o treści projektu uchwały w trybie określonym w ust. 1-13.

15. Obecność członków Rady przy podejmowaniu uchwały Rady z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających bezpośrednie porozumiewanie się na odległość ustala się na podstawie liczby członków biorących udział w głosowaniu.

 

§8

1. Posiedzenia Prezydium zwołuje Prezes, nie rzadziej niż dwa razy w kwartale.
2. Do posiedzeń Prezydium stosuje się odpowiednio § 7 ust. 2–9 i ust. 11 oraz § 7a .

§9

1. Rada ustala corocznie program swojej działalności i składa sprawozdanie z jego realizacji na corocznym Zjeździe.
2. Rada dokonuje podziału czynności pomiędzy swoich członków, ustala dla nich zakres czynności, formy pracy i sprawozdawczości.
3. Członkowie Rady sprawują funkcje zgodnie z art. 44 ustawy. Członkom Rady przysługuje zwrot kosztów poniesionych w związku z wykonywaną funkcją na zasadach określonych w  zasadach gospodarki finansowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwalanych przez Zjazd. Prezes Krajowej Rady może być zatrudniony w Izbie w ramach umowy o pracę na czas określony nie dłuższy niż kadencja rady na zasadach określonych w zasadach gospodarki finansowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa uchwalanych przez Zjazd.

§10

1. Prezes reprezentuje Izbę i kieruje pracami  Rady, a w szczególności:
1) udziela informacji w sprawie zasad wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
2) opracowuje projekt podziału czynności pomiędzy członków Rady,
3) proponuje porządek dzienny obrad Rady i jej Prezydium,
4) przedstawia program działalności Rady i jej Prezydium,
5) zwołuje posiedzenia Rady i jej Prezydium,
6) kieruje do członków Rady sprawy do załatwienia,
7) podpisuje korespondencję urzędową,
8) przyjmuje i zwalnia pracowników Biura Krajowej Izby; pełni w stosunku do nich obowiązki pracodawcy w rozumieniu ustawy – Kodeks pracy,
9) w imieniu Rady składa sprawozdania z jej działalności na Zjeździe.
2. Prezes powołuje co najmniej 3-osobowe składy orzekające do rozpatrywania spraw indywidualnych.
3. Prezes wykonuje zadania kierownika jednostki określone w odrębnych przepisach.

§11

1. Rada, na wniosek Prezesa ustala zakres zadań i kompetencji wiceprezesów i poszczególnych członków Rady.
2. Wiceprezesi Rady są zastępcami Prezesa. Prezes, za zgodą Rady, może spośród nich ustalić pierwszego swego zastępcę.

§12

1. Sekretarz Rady odpowiada za wykonanie uchwał Rady i jej Prezydium z zastrzeżeniem § 5 ust. 7.
2. Sekretarz ponadto odpowiada za:
1) redagowanie protokołów z posiedzeń Rady i jej Prezydium oraz przygotowanie projektów uchwał,
2) sprawowanie nadzoru nad prowadzeniem obowiązkowych rejestrów,
3) załatwianie bieżącej korespondencji,
4) nadzorowanie sprawozdawczości Rady i jej Prezydium,
5) udzielanie informacji o pracach Rady organom samorządu zawodowego inżynierów budownictwa,
6) analizowanie odwołań od uchwał okręgowych rad izb inżynierów budownictwa,
7) prowadzenie analizy składu członkowskiego Izby,
8) zatwierdzanie do publikacji lub redagowanie komunikatów, informacji i obwieszczeń Rady,
9) przedstawianie do zatwierdzenia przez Radę uchwał i postanowień Prezydium,
10) informowanie Rady o ważniejszych pracach i decyzjach Prezydium,
11) przygotowanie projektów planów pracy i sprawozdań z działalności Rady i jej Prezydium,
12) nadzorowanie terminowego przesyłania uchwał do wiadomości właściwego ministra,
13) załatwianie innych spraw zlecanych przez Prezesa.
3. Sekretarz odpowiada przed Radą za całokształt prac Biura Krajowej Izby oraz zgłasza Prezesowi odpowiednie wnioski w tym zakresie.

§13

1.  Skarbnik odpowiada za gospodarkę finansowo-budżetową Izby, a w szczególności:
1) przygotowuje projekt preliminarza budżetowego,
2) opracowuje odpowiednie analizy i sprawozdania z wykonania budżetu i przedstawia je na posiedzeniach Rady,
3) nadzoruje księgowość, rachunkowość i sprawozdawczość finansową,
4) wykonuje wszelkie czynności związane z normalnym zarządzaniem majątkiem,
5) kieruje egzekwowaniem wierzytelności, zgłasza wnioski o ich umorzenie,
6) sprawuje nadzór nad bieżącym regulowaniem składek członkowskich i ubezpieczeniowych oraz rozliczeń w tym zakresie.
2.  Skarbnik sprawuje nadzór nad działalnością głównego księgowego i może w tym względzie korzystać z opinii biegłych i rzeczoznawców.

§14

1. Działalność finansowo-gospodarczą Rada prowadzi w ramach budżetu uchwalonego przez Zjazd.
2. Zjazd uchwala budżet na następny rok kalendarzowy.
3. Wydatki Rady oraz powoływanych przez nią komisji i zespołów są pokrywane z budżetu Izby.
4. Rada może dokonywać w budżecie odpowiednich przesunięć, pod warunkiem pokrycia wydatków uzyskanymi wpływami.

§15

1. Zaciąganie zobowiązań przekraczających zakres zwykłego zarządu majątkiem, nabycie lub zbycie nieruchomości oraz umorzenie wierzytelności następuje na podstawie uchwały Rady.
2. Dokumenty obrotu pieniężnego lub materialnego, które zgodnie z przepisami wymagają dwóch podpisów, mogą być podpisywane przez upoważnionych członków Prezydium, w tym przez Prezesa lub wiceprezesa oraz sekretarza lub skarbnika albo ich zastępców.

§16

1. W razie wygaśnięcia mandatu lub trwałej niemożności pełnienia funkcji przez Prezesa, czynności jego sprawuje wiceprezes wyznaczony przez Radę.
2. Sprawowanie funkcji Prezesa przez wiceprezesa trwa do czasu wyboru nowego Prezesa przez Zjazd.
3. W razie przejściowej przeszkody w pełnieniu funkcji przez sekretarza lub skarbnika, ich obowiązki pełnią ich zastępcy lub członkowie Rady wyznaczeni przez Radę.

§17

1. Pracami Biura Krajowej Izby kieruje dyrektor biura.
2. Zatrudnianie i zwalnianie ze stanowiska dyrektora biura należy do kompetencji Prezesa.
3. Dyrektor biura pełni obowiązki na podstawie regulaminu, który określa kompetencje i zadania związane z realizacją zadań statutowych Izby oraz zasady dysponowania funduszami, podpisywania oświadczeń, dokumentów i korespondencji.
4. Biuro zapewnia pozostałym organom Izby pełną obsługę administracyjną, organizacyjną i kancelaryjną wynikającą z ich regulaminów i uregulowań ustawowych.

§18

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają postanowienia zawarte w ustawie, w statucie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Kodeksie postępowania administracyjnego.

Regulamin

Krajowej Komisji Rewizyjnej

Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

poprawiony i uzupełniony przez XX Krajowy Zjazd PIIB
18-19 czerwca 2021 r.

 

 

§ 1

 1. Regulamin niniejszy określa organizację, zasady i tryb działania Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
 2. Krajowa Komisja Rewizyjna jest organem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, określonym w art. 28 ust.1 pkt 3 i art. 35 ustawy, wybieranym przez Krajowy Zjazd.
 3. Kadencja Krajowej Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.

 

§ 2

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

 • ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946),
 • Izbie – należy przez to rozumieć Polską Izbę Inżynierów Budownictwa,
 • Zjeździe – należy przez to rozumieć Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
 • Radzie – należy przez to rozumieć Krajową Radę Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
 • Prezydium – należy przez to rozumieć Prezydium Krajowej Rady Izby,
 • Komisji – należy przez to rozumieć Krajową Komisję Rewizyjną Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

§ 3

 1. Komisja wykonuje obowiązki wynikające z ustawy, statutu i uchwał Krajowych Zjazdów, a w szczególności:

1) kontroluje działalność statutową, finansową i gospodarczą Izby,
2) przedstawia sprawozdania z działalności Zjazdowi,
3) sprawuje nadzór nad działalnością okręgowych komisji rewizyjnych, w tym zleca okręgowym komisjom rewizyjnym przeprowadzenie czynności kontrolnych albo udzielenia informacji w określonych sprawach, zakresie, rodzaju i terminie,,
4) występuje z wnioskiem o udzielenie absolutorium Radzie,
5) uchyla uchwały okręgowych komisji rewizyjnych sprzeczne z prawem lub uchwałami i regulaminami wydanymi na podstawie ustawy.

 1. Do spraw nieunormowanych ustawą i wydanymi na jej podstawie rozporządzeniami wykonawczymi zastosowanie w działalności Komisji mają odpowiednie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.
 2. W sprawach nagłych kompetencje określone w ust.1 pkt 3 może wykonywać przewodniczący Komisji. Czynności podejmowane przez przewodniczącego Komisji w tym trybie podlegają zatwierdzeniu przez Komisję na najbliższym posiedzeniu.”,.

 

§ 4

 1. Komisję tworzą: przewodniczący i 4÷8 pozostałych członków wybranych przez Zjazd w liczbie każdorazowo ustalonej przez ten Zjazd.
 2. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Komisji zwołuje jej przewodniczący nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia wyboru. Dla ważności obrad niezbędna jest obecność co najmniej 2/3 członków Komisji.
 3. Komisja wybiera spośród swoich członków zastępców przewodniczącego oraz sekretarza. Wybrani zostają kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów, więcej jednak niż połowę oddanych ważnych głosów. W razie nie uzyskania przez kandydatów wymaganej większości głosów wybory przeprowadza się ponownie.
 4. Członkowie Komisji sprawują funkcje zgodnie z art. 44 ustawy. Przysługuje im zwrot kosztów poniesionych w związku z wykonywaną funkcją.
 5. Jeżeli ktokolwiek ze składu Komisji nie wywiązuje się ze swoich obowiązków, Przewodniczącemu Komisji przysługuje prawo złożenia wniosku o jego odwołanie na najbliższym Zjeździe.

 

§ 5

 1. Komisja odbywa swoje posiedzenia w miarę potrzeby, jednakże nie rzadziej niż raz w kwartale.
 2. Posiedzenia Komisji zwołuje jej przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek przynajmniej jednego członka Komisji albo na wniosek Rady.
 3. O terminie posiedzenia Komisji należy powiadomić jej członków, co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia, przesyłając zawiadomienie zawierające termin, miejsce i porządek obrad. W przypadku posiedzenia, o którym mowa w § 5a, zawiadomienie powinno zawierać również instrukcję dotyczącą przebiegu posiedzenia oraz informacje odnośnie danych teleinformatycznych,  w tym danych do logowania, niezbędnych do udziału w posiedzeniu.
 4. Komisja i jej Prezydium decyzje swoje podejmują w drodze uchwał: w formie pisemnej, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub w trybie obiegowym, w obecności co najmniej połowy jej członków, w tym Przewodniczącego lub Zastępcy Przewodniczącego, które podpisują Przewodniczący i Sekretarz. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia.

4a. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio do zespołów kontrolnych.

 1. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół, który podpisują: przewodniczący i sekretarz. Protokół powinien zostać przyjęty na następnym posiedzeniu Komisji.
 2. Udział członków w posiedzeniach Komisji jest obowiązkowy (nieobecność wymaga usprawiedliwienia).

§ 5a

1. Posiedzenia Komisji mogą odbywać się w sposób umożliwiający równoczesne komunikowanie się członków przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w czasie rzeczywistym, w tym telekonferencji lub videokonferencji albo systemów teleinformatycznych, w tym portalu internetowego  członków PIIB. Odbycie posiedzenia przy pomocy tych środków musi zapewniać wzajemne porozumiewanie się wszystkich uczestniczących w posiedzeniu członków Komisji oraz innych osób uczestniczących w posiedzeniu. Przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu Przewodniczącego posiedzenia. Przewodniczący posiedzenia powinien zapewnić prawidłowy przebieg tak odbytego posiedzenia oraz zaprotokołowanie podjętych uchwał. Dopuszcza się podpisanie protokołu oraz uchwał za pomocą podpisów elektronicznych lub w trybie obiegowym.

2. Głosowanie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość może być przeprowadzone wówczas, gdy posiedzenie odbywa się w formie określonej w ust. 1 lub gdy członkowie Komisji nie są obecni w jednym miejscu, ale mogą się porozumiewać w szczególności, za pomocą, portalu internetowego członków PIIB, telefonu, poczty elektronicznej, komunikatora internetowego lub każdego innego środka technicznego, zapewniającego bezpośrednie komunikowanie się.

3. W przypadku wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, gdy posiedzenie odbywa się w formie telekonferencji lub videokonferencji, rozpoczęcie formalnego głosowania może zostać poprzedzone poddaniem przez Przewodniczącego posiedzenia pod dyskusję przedstawionego projektu uchwały wraz z uzasadnieniem. W razie propozycji zmian do projektu uchwały, ostatecznej redakcji projektu dokonuje Przewodniczący posiedzenia i zarządza głosowanie.

4. Odbiór głosu od członków Komisji podczas posiedzenia odbywanego przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, gdy posiedzenie odbywa się w formie określonej w ust. 1, odbywa się w sposób wskazany przez Przewodniczącego posiedzenia, przy czym nie ma przeszkód w ustaleniu różnych środków komunikacji w celu odbioru głosów w jednym głosowaniu. W razie wątpliwości uznaje się, że:

 1. przy komunikowaniu się przy pomocy telekonferencji lub videokonferencji, członkowie Komisji oddają swoje głosy ustnie Przewodniczącemu posiedzenia;
 2. przy komunikowaniu się drogą elektroniczną, faksową lub za pośrednictwem poczty elektronicznej członkowie Komisji oddają swój głos za pomocą tych środków komunikacji na wskazany w zarządzeniu głosowania numer telefonu, numer faksu lub adres poczty elektronicznej wskazując jaki głos oddają poprzez ustną wypowiedź przez telefon lub wpis na nośniku elektronicznym „za”, „przeciw”, „wstrzymuję się” oraz wskazanie imienia i nazwiska oraz daty głosowania, a także podpisu (podpisu elektronicznego), jeżeli są do tego warunki techniczne.

5. Niezwłocznie po zakończeniu głosowania Przewodniczący posiedzenia przy pomocy telekonferencji lub videokonferencji, za pośrednictwem portalu internetowego członków PIIB, poczty elektronicznej lub telefonicznie lub ustnie za pomocą narzędzia umożliwiającego porozumiewanie się na odległość informuje członków Komisji o wynikach głosowania.

6. Podejmowanie uchwał w sposób, o którym mowa w ust. 1 może dotyczyć spraw, które wymagają tajnego głosowania, jeżeli zastosowane środki bezpośredniego porozumiewania się na odległość zapewniają zachowanie tajności.

7. Na wniosek Przewodniczącego Komisji, Komisja może podejmować uchwały poza posiedzeniem. Podejmowanie uchwał poza posiedzeniem następuje w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w szczególności portalu internetowego członków PIIB, poczty elektronicznej lub faksu.

8. Wniosek o podjęcie uchwały w trybie obiegowym oraz projekty uchwał, które mają zostać podjęte w trybie obiegowym doręczane są, wraz z uzasadnieniem, wszystkim członkom Komisji w portalu internetowym członków PIIB, na wskazany przez członka Komisji adres korespondencyjny, albo faksem lub pocztą elektroniczną, jeżeli poszczególni członkowie Komisji uprzednio wyrazili zgodę na elektroniczną formę zawiadomienia podając adres poczty elektronicznej lub numer faksu, na jaki takie zawiadomienie powinno zostać wysłane.

9. W przypadku uchwał podejmowanych przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, wniosek o podjęcie uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość oraz projekty uchwał wraz z uzasadnieniem dostarczane są wszystkim członkom Komisji w portalu internetowym członków PIIB, pocztą elektroniczną lub faksem.

10. W przypadku wniosku o podjęcie uchwały w trybie obiegowym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość powinien zostać oznaczony termin oddawania głosów oraz szczegółowy opis, w jaki sposób członkowie Komisji mogą oddawać głosy. Termin ten nie może być krótszy niż trzy dni od daty doręczenia wniosku o podjęcie uchwały.

11. Komisja podejmuje uchwały w trybie obiegowym w ten sposób, iż każdy
z biorących udział w głosowaniu członek Komisji składa podpis na projekcie uchwały poddanej pod głosowanie. Składając podpis członek Komisji powinien jednoznacznie zaznaczyć, czy głosuje „za” lub „przeciw” uchwale bądź „wstrzymał się” od głosu. Brak takiego zaznaczenia spowoduje, że głos będzie uważany za nieoddany. W przypadku podejmowania uchwał w trybie obiegowym, głosowanie uważa się za zakończone i – w razie podjęcia uchwały – uchwałę za podjętą, z chwilą upływu oznaczonego terminu oddawania głosów lub odpowiednio z datą otrzymania przez Przewodniczącego Komisji egzemplarzy uchwały podpisanych przez wszystkich członków Komisji, cokolwiek nastąpi wcześniej.

12. Komisja podejmuje uchwały poza posiedzeniem przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w ten sposób, iż każdy z biorących udział w głosowaniu członków Komisji oddaje głos w portalu internetowym członków PIIB, przesyłając wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany we wniosku o podjęcie uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub faksem na wskazany numer, załączając do wiadomości projekt uchwały poddanej pod głosowanie i zaznaczając w treści wiadomości jednoznacznie, czy głosuje „za” czy „przeciw” uchwale bądź „wstrzymał się” od głosu. W braku takiego zaznaczenia głos będzie uważany za nieoddany. Głosowanie uważa się za zakończone i – w razie podjęcia uchwały - uchwałę za podjętą z chwilą upływu terminu oznaczonego dla oddawania głosów lub z chwilą oddania głosów przez wszystkich członków Komisji biorących udział w głosowaniu, cokolwiek nastąpi wcześniej.

13. Komisja może również podejmować uchwały poza posiedzeniem przy wykorzystaniu  środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w sposób umożliwiający równoczesne komunikowanie się w czasie rzeczywistym oraz wzajemną identyfikację pomiędzy wszystkimi członkami Komisji biorącymi udział w głosowaniu, w tym videokonferencję lub telekonferencję. Z tak przeprowadzonego głosowania Sekretarz sporządza protokół zawierający treść podjętych uchwał i wyniki głosowania.

14. Uchwała podjęta w trybie, o którym mowa w ust. 1-13 jest ważna, gdy wszyscy członkowie Komisji zostali skutecznie powiadomieni o treści projektu uchwały w trybie określonym w ust. 1-13.

15. Obecność członków Komisji przy podejmowaniu uchwały z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających bezpośrednie porozumiewanie się na odległość ustala się na podstawie liczby członków biorących udział w głosowaniu.

16. Przepisy ust. 1-15 stosuje się odpowiednio do zespołów kontrolnych.

§ 6

 1. Komisja swoje zadania w zakresie dotyczącym działalności Izby wykonuje głównie przez planowaną kontrolę, polegającą w szczególności na:

1) badaniu wykonania uchwał Zjazdu,

2) badaniu zgodności działania Rady i innych organów Izby z obowiązującymi przepisami, w tym RODO

3) ustosunkowaniu się do sprawozdań finansowych Rady i innych organów Izby,

3) badaniu ksiąg, rejestrów, akt i innych dokumentów,

4) analizie spraw finansowych i gospodarczych prowadzonych przez Radę.

 1. W zakresie dotyczącym działalności okręgowych komisji rewizyjnych Komisja swoje uprawnienia nadzorcze wykonuje, w szczególności poprzez czynności kontrolne w siedzibie okręgowej izby, udział swoich członków w posiedzeniach okręgowych komisji rewizyjnych, kontrolę uchwał przez nie podejmowanych, protokołów z posiedzeń oraz protokołów z kontroli, a także zlecanie okręgowym komisjom rewizyjnym przeprowadzenia czynności kontrolnych albo udzielenia informacji w określonych sprawach, zakresie, rodzaju i terminie.
 2. Na wniosek Prezydium, Komisja opiniuje zamierzenia finansowe oraz gospodarcze Prezydium.

 

§ 7

 1. Pracami Komisji kieruje jej przewodniczący.
 2. Do zakresu czynności Przewodniczącego Komisji należy, w szczególności:

1) reprezentowanie Komisji,

2) opracowanie planu pracy Komisji i czuwanie nad jego realizacją,

3) podział pracy pomiędzy członków Komisji,

4) zwoływanie posiedzeń Komisji i przewodniczenie im,

5) podpisywanie korespondencji w imieniu Komisji,

6) przedstawianie w imieniu Komisji informacji lub sprawozdań na posiedzeniach plenarnych Rady oraz na Zjeździe.

 1. Zastępca przewodniczącego wskazany przez Komisję jest stałym zastępcą przewodniczącego i w razie jego nieobecności wykonuje wszystkie jego uprawnienia i obowiązki.
 2. Do obowiązków sekretarza należy w szczególności:

1) protokołowanie posiedzeń,

2) prowadzenie korespondencji,

3) kompletowanie dokumentacji Komisji.

 

§ 8

 1. Komisja, za wiedzą Prezesa Rady, przeprowadza kontrolę w składzie co najmniej trzech członków, w tym przewodniczącego lub zastępcy przewodniczącego.
 2. W nagłych lub wyjątkowych wypadkach doraźną kontrolę może rozpocząć sam przewodniczący.
 3. Komisja w uzgodnieniu z Prezesem Rady może powoływać biegłych i ekspertów.

 

§ 9

 1. Z każdej kontroli przeprowadzonej przez Komisję sporządza się protokół, który powinien zawierać wnioski i zalecenia.
 2. Protokół z kontroli wraz z uchwałami Komisji, obejmującymi wnioski i zalecenia, Przewodniczący Komisji przekazuje niezwłocznie Prezesowi Rady.
 3. Wnioski i zalecenia Komisji z kontroli Izby są przedstawiane przez Przewodniczącego Komisji na najbliższym posiedzeniu Krajowej Rady i podlegają rozpatrzeniu na posiedzeniu Krajowej Rady, w terminie umożliwiającym ich przedstawienie na Krajowym Zjeździe.

 

§ 10

 1. Przewodniczący Komisji ma prawo uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach Rady i jej Prezydium.
 2. Członkowie Komisji, na zaproszenie Prezesa Rady, mogą uczestniczyć w posiedzeniach Rady i jej Prezydium z głosem doradczym, podczas omawiania spraw finansowych i gospodarczych.

 

§ 11

Członkowie Prezydium, przewodniczący organów Izby oraz pracownicy Biura Krajowej Izby obowiązani są udzielać na żądanie Komisji ustnych oraz pisemnych wyjaśnień

 

§ 12

 1. Pełną obsługę Komisji zapewnia Biuro Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
 2. Wydatki Komisji pokrywane są z budżetu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

§ 13

W razie wygaśnięcia mandatu lub trwałej niemożności pełnienia funkcji przez przewodniczącego Komisji, czynności jego sprawuje zastępca przewodniczącego wskazany przez Komisję do czasu wyboru nowego przewodniczącego przez Zjazd.

 

§ 14

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają postanowienia zawarte w ustawie lub statucie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.