Regulamin

Krajowej Komisji Rewizyjnej

Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

poprawiony i uzupełniony przez XX Krajowy Zjazd PIIB
18-19 czerwca 2021 r.

 

 

§ 1

 1. Regulamin niniejszy określa organizację, zasady i tryb działania Krajowej Komisji Rewizyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
 2. Krajowa Komisja Rewizyjna jest organem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, określonym w art. 28 ust.1 pkt 3 i art. 35 ustawy, wybieranym przez Krajowy Zjazd.
 3. Kadencja Krajowej Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.

 

§ 2

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

 • ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946),
 • Izbie – należy przez to rozumieć Polską Izbę Inżynierów Budownictwa,
 • Zjeździe – należy przez to rozumieć Krajowy Zjazd Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
 • Radzie – należy przez to rozumieć Krajową Radę Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
 • Prezydium – należy przez to rozumieć Prezydium Krajowej Rady Izby,
 • Komisji – należy przez to rozumieć Krajową Komisję Rewizyjną Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

§ 3

 1. Komisja wykonuje obowiązki wynikające z ustawy, statutu i uchwał Krajowych Zjazdów, a w szczególności:

1) kontroluje działalność statutową, finansową i gospodarczą Izby,
2) przedstawia sprawozdania z działalności Zjazdowi,
3) sprawuje nadzór nad działalnością okręgowych komisji rewizyjnych, w tym zleca okręgowym komisjom rewizyjnym przeprowadzenie czynności kontrolnych albo udzielenia informacji w określonych sprawach, zakresie, rodzaju i terminie,,
4) występuje z wnioskiem o udzielenie absolutorium Radzie,
5) uchyla uchwały okręgowych komisji rewizyjnych sprzeczne z prawem lub uchwałami i regulaminami wydanymi na podstawie ustawy.

 1. Do spraw nieunormowanych ustawą i wydanymi na jej podstawie rozporządzeniami wykonawczymi zastosowanie w działalności Komisji mają odpowiednie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.
 2. W sprawach nagłych kompetencje określone w ust.1 pkt 3 może wykonywać przewodniczący Komisji. Czynności podejmowane przez przewodniczącego Komisji w tym trybie podlegają zatwierdzeniu przez Komisję na najbliższym posiedzeniu.”,.

 

§ 4

 1. Komisję tworzą: przewodniczący i 4÷8 pozostałych członków wybranych przez Zjazd w liczbie każdorazowo ustalonej przez ten Zjazd.
 2. Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Komisji zwołuje jej przewodniczący nie później niż w ciągu 1 miesiąca od dnia wyboru. Dla ważności obrad niezbędna jest obecność co najmniej 2/3 członków Komisji.
 3. Komisja wybiera spośród swoich członków zastępców przewodniczącego oraz sekretarza. Wybrani zostają kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów, więcej jednak niż połowę oddanych ważnych głosów. W razie nie uzyskania przez kandydatów wymaganej większości głosów wybory przeprowadza się ponownie.
 4. Członkowie Komisji sprawują funkcje zgodnie z art. 44 ustawy. Przysługuje im zwrot kosztów poniesionych w związku z wykonywaną funkcją.
 5. Jeżeli ktokolwiek ze składu Komisji nie wywiązuje się ze swoich obowiązków, Przewodniczącemu Komisji przysługuje prawo złożenia wniosku o jego odwołanie na najbliższym Zjeździe.

 

§ 5

 1. Komisja odbywa swoje posiedzenia w miarę potrzeby, jednakże nie rzadziej niż raz w kwartale.
 2. Posiedzenia Komisji zwołuje jej przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek przynajmniej jednego członka Komisji albo na wniosek Rady.
 3. O terminie posiedzenia Komisji należy powiadomić jej członków, co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia, przesyłając zawiadomienie zawierające termin, miejsce i porządek obrad. W przypadku posiedzenia, o którym mowa w § 5a, zawiadomienie powinno zawierać również instrukcję dotyczącą przebiegu posiedzenia oraz informacje odnośnie danych teleinformatycznych,  w tym danych do logowania, niezbędnych do udziału w posiedzeniu.
 4. Komisja i jej Prezydium decyzje swoje podejmują w drodze uchwał: w formie pisemnej, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub w trybie obiegowym, w obecności co najmniej połowy jej członków, w tym Przewodniczącego lub Zastępcy Przewodniczącego, które podpisują Przewodniczący i Sekretarz. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego posiedzenia.

4a. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio do zespołów kontrolnych.

 1. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół, który podpisują: przewodniczący i sekretarz. Protokół powinien zostać przyjęty na następnym posiedzeniu Komisji.
 2. Udział członków w posiedzeniach Komisji jest obowiązkowy (nieobecność wymaga usprawiedliwienia).

§ 5a

1. Posiedzenia Komisji mogą odbywać się w sposób umożliwiający równoczesne komunikowanie się członków przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w czasie rzeczywistym, w tym telekonferencji lub videokonferencji albo systemów teleinformatycznych, w tym portalu internetowego  członków PIIB. Odbycie posiedzenia przy pomocy tych środków musi zapewniać wzajemne porozumiewanie się wszystkich uczestniczących w posiedzeniu członków Komisji oraz innych osób uczestniczących w posiedzeniu. Przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu Przewodniczącego posiedzenia. Przewodniczący posiedzenia powinien zapewnić prawidłowy przebieg tak odbytego posiedzenia oraz zaprotokołowanie podjętych uchwał. Dopuszcza się podpisanie protokołu oraz uchwał za pomocą podpisów elektronicznych lub w trybie obiegowym.

2. Głosowanie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość może być przeprowadzone wówczas, gdy posiedzenie odbywa się w formie określonej w ust. 1 lub gdy członkowie Komisji nie są obecni w jednym miejscu, ale mogą się porozumiewać w szczególności, za pomocą, portalu internetowego członków PIIB, telefonu, poczty elektronicznej, komunikatora internetowego lub każdego innego środka technicznego, zapewniającego bezpośrednie komunikowanie się.

3. W przypadku wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, gdy posiedzenie odbywa się w formie telekonferencji lub videokonferencji, rozpoczęcie formalnego głosowania może zostać poprzedzone poddaniem przez Przewodniczącego posiedzenia pod dyskusję przedstawionego projektu uchwały wraz z uzasadnieniem. W razie propozycji zmian do projektu uchwały, ostatecznej redakcji projektu dokonuje Przewodniczący posiedzenia i zarządza głosowanie.

4. Odbiór głosu od członków Komisji podczas posiedzenia odbywanego przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, gdy posiedzenie odbywa się w formie określonej w ust. 1, odbywa się w sposób wskazany przez Przewodniczącego posiedzenia, przy czym nie ma przeszkód w ustaleniu różnych środków komunikacji w celu odbioru głosów w jednym głosowaniu. W razie wątpliwości uznaje się, że:

 1. przy komunikowaniu się przy pomocy telekonferencji lub videokonferencji, członkowie Komisji oddają swoje głosy ustnie Przewodniczącemu posiedzenia;
 2. przy komunikowaniu się drogą elektroniczną, faksową lub za pośrednictwem poczty elektronicznej członkowie Komisji oddają swój głos za pomocą tych środków komunikacji na wskazany w zarządzeniu głosowania numer telefonu, numer faksu lub adres poczty elektronicznej wskazując jaki głos oddają poprzez ustną wypowiedź przez telefon lub wpis na nośniku elektronicznym „za”, „przeciw”, „wstrzymuję się” oraz wskazanie imienia i nazwiska oraz daty głosowania, a także podpisu (podpisu elektronicznego), jeżeli są do tego warunki techniczne.

5. Niezwłocznie po zakończeniu głosowania Przewodniczący posiedzenia przy pomocy telekonferencji lub videokonferencji, za pośrednictwem portalu internetowego członków PIIB, poczty elektronicznej lub telefonicznie lub ustnie za pomocą narzędzia umożliwiającego porozumiewanie się na odległość informuje członków Komisji o wynikach głosowania.

6. Podejmowanie uchwał w sposób, o którym mowa w ust. 1 może dotyczyć spraw, które wymagają tajnego głosowania, jeżeli zastosowane środki bezpośredniego porozumiewania się na odległość zapewniają zachowanie tajności.

7. Na wniosek Przewodniczącego Komisji, Komisja może podejmować uchwały poza posiedzeniem. Podejmowanie uchwał poza posiedzeniem następuje w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w szczególności portalu internetowego członków PIIB, poczty elektronicznej lub faksu.

8. Wniosek o podjęcie uchwały w trybie obiegowym oraz projekty uchwał, które mają zostać podjęte w trybie obiegowym doręczane są, wraz z uzasadnieniem, wszystkim członkom Komisji w portalu internetowym członków PIIB, na wskazany przez członka Komisji adres korespondencyjny, albo faksem lub pocztą elektroniczną, jeżeli poszczególni członkowie Komisji uprzednio wyrazili zgodę na elektroniczną formę zawiadomienia podając adres poczty elektronicznej lub numer faksu, na jaki takie zawiadomienie powinno zostać wysłane.

9. W przypadku uchwał podejmowanych przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, wniosek o podjęcie uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość oraz projekty uchwał wraz z uzasadnieniem dostarczane są wszystkim członkom Komisji w portalu internetowym członków PIIB, pocztą elektroniczną lub faksem.

10. W przypadku wniosku o podjęcie uchwały w trybie obiegowym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość powinien zostać oznaczony termin oddawania głosów oraz szczegółowy opis, w jaki sposób członkowie Komisji mogą oddawać głosy. Termin ten nie może być krótszy niż trzy dni od daty doręczenia wniosku o podjęcie uchwały.

11. Komisja podejmuje uchwały w trybie obiegowym w ten sposób, iż każdy
z biorących udział w głosowaniu członek Komisji składa podpis na projekcie uchwały poddanej pod głosowanie. Składając podpis członek Komisji powinien jednoznacznie zaznaczyć, czy głosuje „za” lub „przeciw” uchwale bądź „wstrzymał się” od głosu. Brak takiego zaznaczenia spowoduje, że głos będzie uważany za nieoddany. W przypadku podejmowania uchwał w trybie obiegowym, głosowanie uważa się za zakończone i – w razie podjęcia uchwały – uchwałę za podjętą, z chwilą upływu oznaczonego terminu oddawania głosów lub odpowiednio z datą otrzymania przez Przewodniczącego Komisji egzemplarzy uchwały podpisanych przez wszystkich członków Komisji, cokolwiek nastąpi wcześniej.

12. Komisja podejmuje uchwały poza posiedzeniem przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w ten sposób, iż każdy z biorących udział w głosowaniu członków Komisji oddaje głos w portalu internetowym członków PIIB, przesyłając wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany we wniosku o podjęcie uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub faksem na wskazany numer, załączając do wiadomości projekt uchwały poddanej pod głosowanie i zaznaczając w treści wiadomości jednoznacznie, czy głosuje „za” czy „przeciw” uchwale bądź „wstrzymał się” od głosu. W braku takiego zaznaczenia głos będzie uważany za nieoddany. Głosowanie uważa się za zakończone i – w razie podjęcia uchwały - uchwałę za podjętą z chwilą upływu terminu oznaczonego dla oddawania głosów lub z chwilą oddania głosów przez wszystkich członków Komisji biorących udział w głosowaniu, cokolwiek nastąpi wcześniej.

13. Komisja może również podejmować uchwały poza posiedzeniem przy wykorzystaniu  środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w sposób umożliwiający równoczesne komunikowanie się w czasie rzeczywistym oraz wzajemną identyfikację pomiędzy wszystkimi członkami Komisji biorącymi udział w głosowaniu, w tym videokonferencję lub telekonferencję. Z tak przeprowadzonego głosowania Sekretarz sporządza protokół zawierający treść podjętych uchwał i wyniki głosowania.

14. Uchwała podjęta w trybie, o którym mowa w ust. 1-13 jest ważna, gdy wszyscy członkowie Komisji zostali skutecznie powiadomieni o treści projektu uchwały w trybie określonym w ust. 1-13.

15. Obecność członków Komisji przy podejmowaniu uchwały z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających bezpośrednie porozumiewanie się na odległość ustala się na podstawie liczby członków biorących udział w głosowaniu.

16. Przepisy ust. 1-15 stosuje się odpowiednio do zespołów kontrolnych.

§ 6

 1. Komisja swoje zadania w zakresie dotyczącym działalności Izby wykonuje głównie przez planowaną kontrolę, polegającą w szczególności na:

1) badaniu wykonania uchwał Zjazdu,

2) badaniu zgodności działania Rady i innych organów Izby z obowiązującymi przepisami, w tym RODO

3) ustosunkowaniu się do sprawozdań finansowych Rady i innych organów Izby,

3) badaniu ksiąg, rejestrów, akt i innych dokumentów,

4) analizie spraw finansowych i gospodarczych prowadzonych przez Radę.

 1. W zakresie dotyczącym działalności okręgowych komisji rewizyjnych Komisja swoje uprawnienia nadzorcze wykonuje, w szczególności poprzez czynności kontrolne w siedzibie okręgowej izby, udział swoich członków w posiedzeniach okręgowych komisji rewizyjnych, kontrolę uchwał przez nie podejmowanych, protokołów z posiedzeń oraz protokołów z kontroli, a także zlecanie okręgowym komisjom rewizyjnym przeprowadzenia czynności kontrolnych albo udzielenia informacji w określonych sprawach, zakresie, rodzaju i terminie.
 2. Na wniosek Prezydium, Komisja opiniuje zamierzenia finansowe oraz gospodarcze Prezydium.

 

§ 7

 1. Pracami Komisji kieruje jej przewodniczący.
 2. Do zakresu czynności Przewodniczącego Komisji należy, w szczególności:

1) reprezentowanie Komisji,

2) opracowanie planu pracy Komisji i czuwanie nad jego realizacją,

3) podział pracy pomiędzy członków Komisji,

4) zwoływanie posiedzeń Komisji i przewodniczenie im,

5) podpisywanie korespondencji w imieniu Komisji,

6) przedstawianie w imieniu Komisji informacji lub sprawozdań na posiedzeniach plenarnych Rady oraz na Zjeździe.

 1. Zastępca przewodniczącego wskazany przez Komisję jest stałym zastępcą przewodniczącego i w razie jego nieobecności wykonuje wszystkie jego uprawnienia i obowiązki.
 2. Do obowiązków sekretarza należy w szczególności:

1) protokołowanie posiedzeń,

2) prowadzenie korespondencji,

3) kompletowanie dokumentacji Komisji.

 

§ 8

 1. Komisja, za wiedzą Prezesa Rady, przeprowadza kontrolę w składzie co najmniej trzech członków, w tym przewodniczącego lub zastępcy przewodniczącego.
 2. W nagłych lub wyjątkowych wypadkach doraźną kontrolę może rozpocząć sam przewodniczący.
 3. Komisja w uzgodnieniu z Prezesem Rady może powoływać biegłych i ekspertów.

 

§ 9

 1. Z każdej kontroli przeprowadzonej przez Komisję sporządza się protokół, który powinien zawierać wnioski i zalecenia.
 2. Protokół z kontroli wraz z uchwałami Komisji, obejmującymi wnioski i zalecenia, Przewodniczący Komisji przekazuje niezwłocznie Prezesowi Rady.
 3. Wnioski i zalecenia Komisji z kontroli Izby są przedstawiane przez Przewodniczącego Komisji na najbliższym posiedzeniu Krajowej Rady i podlegają rozpatrzeniu na posiedzeniu Krajowej Rady, w terminie umożliwiającym ich przedstawienie na Krajowym Zjeździe.

 

§ 10

 1. Przewodniczący Komisji ma prawo uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach Rady i jej Prezydium.
 2. Członkowie Komisji, na zaproszenie Prezesa Rady, mogą uczestniczyć w posiedzeniach Rady i jej Prezydium z głosem doradczym, podczas omawiania spraw finansowych i gospodarczych.

 

§ 11

Członkowie Prezydium, przewodniczący organów Izby oraz pracownicy Biura Krajowej Izby obowiązani są udzielać na żądanie Komisji ustnych oraz pisemnych wyjaśnień

 

§ 12

 1. Pełną obsługę Komisji zapewnia Biuro Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
 2. Wydatki Komisji pokrywane są z budżetu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

§ 13

W razie wygaśnięcia mandatu lub trwałej niemożności pełnienia funkcji przez przewodniczącego Komisji, czynności jego sprawuje zastępca przewodniczącego wskazany przez Komisję do czasu wyboru nowego przewodniczącego przez Zjazd.

 

§ 14

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają postanowienia zawarte w ustawie lub statucie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.