Regulamin

Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

poprawiony i uzupełniony przez XIX Krajowy Zjazd PIIB
17-20 czerwca 2020 r.

 

 

§ 1

 1. Regulamin określa organizację, zasady i tryb działania Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
 2. Krajowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej jest organem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, określonym w art. 28 ust. 1 pkt 6 i art. 38 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 1946).
 3. Kadencja Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej trwa 4 lata.

 

§ 2

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) ustawie o samorządach zawodowych – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1946),

2) ustawie – Prawo budowlane – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.),

3) Rzeczniku – należy przez to rozumieć Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

§ 3

 1. Rzecznika w liczbie od 1 do 6 wybiera Krajowy Zjazd w liczbie każdorazowo ustalanej przez ten Zjazd.
 2. W odrębnym głosowaniu Krajowy Zjazd wybiera rzecznika, któremu powierza koordynację pracy pozostałych rzeczników. W wyborze tym rzecznik pełniący funkcję koordynatora przez ostatnie dwie kadencje nie może kandydować.
 3. Rzecznik swoje funkcje sprawuje zgodnie z art. 44 ustawy o samorządach zawodowych. Przysługuje mu zwrot kosztów poniesionych w związku z wykonywaną funkcją.
 4. W uzasadnionych wypadkach Rzecznik koordynujący pracę pozostałych rzeczników może wystąpić z wnioskiem do Zjazdu o odwołanie Rzecznika, który nie wywiązuje się ze swoich obowiązków.

 

§ 4

Rzecznik:

1) jako organ pierwszej instancji prowadzi postępowania wyjaśniające oraz sprawuje funkcję oskarżyciela w sprawach z zakresu odpowiedzialności zawodowej i dyscyplinarnej członków organów Krajowej Izby,

2) jest organem wyższego stopnia w stosunku do okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej,

3) składa odwołania od orzeczeń Krajowego Sądu Dyscyplinarnego w sprawach, o których mowa w pkt 1, do właściwego sądu apelacyjnego w zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej lub skargę do właściwego sądu administracyjnego w zakresie odpowiedzialności zawodowej członków izb inżynierów budownictwa,

4) sprawuje nadzór nad działalnością okręgowych rzeczników odpowiedzialności zawodowej,

5) składa Krajowemu Zjazdowi Izby sprawozdania ze swojej działalności.

 

§ 5

 1. Postępowanie wyjaśniające w sprawach o przewinienia dyscyplinarne członków izb inżynierów budownictwa Rzecznik prowadzi na podstawie ustawy o samorządach zawodowych wraz z właściwymi przepisami wykonawczymi.
 2. Postępowanie z zakresu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie Rzecznik prowadzi na podstawie przepisów ustawy – Prawo budowlane i aktów wykonawczych do tej ustawy.
 3. W sprawach dotyczących odpowiedzialności dyscyplinarnej w zakresie nieuregulowanym przepisami, o których mowa w ust. 1, stosuje się przepisy Kodeksu postępowania karnego.
 4. W sprawach dotyczących odpowiedzialności zawodowej w budownictwie w zakresie nieuregulowanym przepisami, o których mowa w ust. 2, stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

 

§ 6

Podział zadań pomiędzy Rzecznikami ustalają rzecznicy.

 

6a

1. Krajowi Rzecznicy swoje decyzje kolegialne podejmują w drodze uchwał: w formie pisemnej, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub w trybie obiegowym, w obecności co najmniej połowy Rzeczników, w tym Rzecznika koordynującego pracę pozostałych rzeczników. W razie równości głosów decyduje głos Rzecznika koordynującego pracę pozostałych rzeczników lub w razie jego nieobecności prowadzącego posiedzenie.

2. O terminie posiedzenia należy powiadomić Rzeczników, co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia, przesyłając zawiadomienie zawierające termin, miejsce i porządek obrad. W przypadku posiedzenia, o którym mowa w § 6b, zawiadomienie powinno zawierać również instrukcję dotyczącą przebiegu posiedzenia oraz informacje odnośnie danych teleinformatycznych,  w tym danych do logowania, niezbędnych do udziału w posiedzeniu.

 

§ 6b

1. Posiedzenia Rzeczników mogą odbywać się w sposób umożliwiający równoczesne komunikowanie się Rzeczników przy użyciu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w czasie rzeczywistym, w tym telekonferencji lub videokonferencji albo systemów teleinformatycznych, w tym portalu internetowego członków PIIB. Odbycie posiedzenia przy pomocy tych środków musi zapewniać wzajemne porozumiewanie się wszystkich uczestniczących w posiedzeniu Rzeczników oraz innych osób uczestniczących w posiedzeniu. Przyjmuje się, że miejscem odbycia posiedzenia i sporządzenia protokołu jest miejsce pobytu przewodniczącego posiedzenia. Przewodniczący posiedzenia powinien zapewnić prawidłowy przebieg tak odbytego posiedzenia oraz zaprotokołowanie podjętych uchwał. Dopuszcza się podpisanie protokołu oraz uchwał za pomocą podpisów elektronicznych lub w trybie obiegowym.

2. Głosowanie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość może być przeprowadzone wówczas, gdy posiedzenie odbywa się w formie określonej w ust. 1 lub gdy Rzecznicy nie są obecni w jednym miejscu, ale mogą się porozumiewać w szczególności, za pomocą portalu internetowego członków PIIB, telefonu, poczty elektronicznej, komunikatora internetowego lub każdego innego środka technicznego, zapewniającego bezpośrednie komunikowanie się.

3. W przypadku wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, gdy posiedzenie odbywa się w formie telekonferencji lub videokonferencji, rozpoczęcie formalnego głosowania może zostać poprzedzone poddaniem przez Przewodniczącego posiedzenia pod dyskusję przedstawionego projektu uchwały wraz z uzasadnieniem. W razie propozycji zmian do projektu uchwały, ostatecznej redakcji projektu dokonuje przewodniczący posiedzenia i zarządza głosowanie.

4. Odbiór głosu od Rzeczników podczas posiedzenia odbywanego przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, gdy posiedzenie odbywa się w formie określonej w ust. 1, odbywa się w sposób wskazany przez Przewodniczącego posiedzenia, przy czym nie ma przeszkód w ustaleniu różnych środków komunikacji w celu odbioru głosów w jednym głosowaniu. W razie wątpliwości uznaje się, że:

 1. przy komunikowaniu się przy pomocy telekonferencji lub videokonferencji, Rzecznicy oddają swoje głosy ustnie przewodniczącemu posiedzenia;
 2. przy komunikowaniu się drogą elektroniczną, faksową lub za pośrednictwem poczty elektronicznej Rzecznicy oddają swój głos za pomocą tych środków komunikacji na wskazany w zarządzeniu głosowania numer telefonu, numer faksu lub adres poczty elektronicznej wskazując jaki głos oddają poprzez ustną wypowiedź przez telefon lub wpis na nośniku elektronicznym „za”, „przeciw”, „wstrzymuję się” oraz wskazanie imienia i nazwiska oraz daty głosowania, a także podpisu (podpisu elektronicznego), jeżeli są do tego warunki techniczne.

5. Niezwłocznie po zakończeniu głosowania przewodniczący posiedzenia przy pomocy telekonferencji lub videokonferencji, za pośrednictwem portalu internetowego członków PIIB, poczty elektronicznej lub telefonicznie lub ustnie za pomocą narzędzia umożliwiającego porozumiewanie się na odległość informuje Rzeczników o wynikach głosowania.

6. Podejmowanie uchwał w sposób, o którym mowa w ust. 1 może dotyczyć spraw, które wymagają tajnego głosowania jeżeli zastosowane środki bezpośredniego porozumiewania się na odległość zapewniają zachowanie tajności.

7. Na wniosek Rzecznika koordynującego prace pozostałych rzeczników, Rzecznicy mogą podejmować uchwały poza posiedzeniem. Podejmowanie uchwał poza posiedzeniem następuje w trybie pisemnym (obiegowym) lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w szczególności portalu internetowego członków PIIB, poczty elektronicznej lub faksu. Nie dotyczy to rozpatrywania spraw indywidualnych w postępowaniu dyscyplinarnym i postępowaniu z zakresu odpowiedzialności zawodowej w budownictwie.

8. Wniosek o podjęcie uchwały w trybie obiegowym oraz projekty uchwał, które mają zostać podjęte w trybie obiegowym doręczane są, wraz z uzasadnieniem, wszystkim Rzecznikom w portalu internetowym członków PIIB, na wskazany przez Rzecznika adres korespondencyjny, albo faksem lub pocztą elektroniczną, jeżeli poszczególni Rzecznicy uprzednio wyrazili zgodę na elektroniczną formę zawiadomienia podając adres poczty elektronicznej lub numer faksu, na jaki takie zawiadomienie powinno zostać wysłane.

9. W przypadku uchwał podejmowanych przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, wniosek o podjęcie uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość oraz projekty uchwał wraz z uzasadnieniem dostarczane są wszystkim Rzecznikom w portalu internetowym członków PIIB, pocztą elektroniczną lub faksem.

10. W przypadku wniosku o podjęcie uchwały w trybie obiegowym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość powinien zostać oznaczony termin oddawania głosów oraz szczegółowy opis, w jaki sposób Rzecznicy mogą oddawać głosy. Termin ten nie może być krótszy niż trzy dni od daty doręczenia wniosku o podjęcie uchwały.

11. Rzecznicy podejmują uchwały w trybie obiegowym w ten sposób, iż każdy
z biorących udział w głosowaniu Rzecznik składa podpis na projekcie uchwały poddanej pod głosowanie. Składając podpis Rzecznik powinien jednoznacznie zaznaczyć, czy głosuje „za” lub „przeciw” uchwale bądź „wstrzymał się” od głosu. Brak takiego zaznaczenia spowoduje, że głos będzie uważany za nieoddany. W przypadku podejmowania uchwał w trybie obiegowym, głosowanie uważa się za zakończone i – w razie podjęcia uchwały – uchwałę za podjętą, z chwilą upływu oznaczonego terminu oddawania głosów lub odpowiednio datę otrzymania przez Rzecznika koordynującego pracę pozostałych rzeczników egzemplarzy uchwały podpisanych przez wszystkich Rzeczników, cokolwiek nastąpi wcześniej.

12. Rzecznicy podejmują uchwały poza posiedzeniem przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w ten sposób, iż każdy z biorących udział w głosowaniu Rzecznik oddaje głos w portalu internetowym członków PIIB, przesyłając wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany we wniosku o podjęcie uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub faksem na wskazany numer, załączając do wiadomości projekt uchwały poddanej pod głosowanie i zaznaczając w treści wiadomości jednoznacznie, czy głosuje „za” czy „przeciw” uchwale bądź „wstrzymał się” od głosu. W braku takiego zaznaczenia głos będzie uważany za nieoddany. Głosowanie uważa się za zakończone i – w razie podjęcia uchwały - uchwałę za podjętą z chwilą upływu terminu oznaczonego dla oddawania głosów lub z chwilą oddania głosów przez wszystkich Rzeczników biorących udział w głosowaniu, cokolwiek nastąpi wcześniej.

13. Rzecznicy mogą również podejmować uchwały poza posiedzeniem przy wykorzystaniu  środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w sposób umożliwiający równoczesne komunikowanie się w czasie rzeczywistym oraz wzajemną identyfikację pomiędzy wszystkimi Rzecznikami biorącymi udział w głosowaniu, w tym videokonferencję lub telekonferencję. Z tak przeprowadzonego głosowania Rzecznik koordynujący pracę pozostałych rzeczników sporządza protokół zawierający treść podjętych uchwał i wyniki głosowania.

14. Uchwała podjęta w trybie, o którym mowa w ust. 1-13 jest ważna, gdy wszyscy Rzecznicy zostali skutecznie powiadomieni o treści projektu uchwały w trybie określonym w ust. 1-13.

15. Obecność Rzeczników przy podejmowaniu uchwały z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających bezpośrednie porozumiewanie się na odległość ustala się na podstawie liczby Rzeczników biorących udział w głosowaniu.

 

§ 7

Rzecznik koordynujący pracę pozostałych rzeczników ma prawo uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach Krajowej Rady Izby i jej Prezydium.

 

§ 8

 1. Pełną obsługę Rzecznika zapewnia Biuro Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
 2. Wydatki związane z działalnością Rzecznika, w tym wydatki związane z postępowaniem prowadzonym przez Rzecznika, pokrywane są z budżetu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

§ 9

Tryb postępowania Rzecznika w rozpatrywaniu spraw związanych z obszarem jego kompetencji określają szczegółowe przepisy wykonawcze zatwierdzone przez Krajową Radę Izby, po uzyskaniu pozytywnej opinii Krajowego Sądu Dyscyplinarnego i Rzecznika.

 

§ 10

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają postanowienia zawarte w ustawie o samorządach zawodowych oraz w statucie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.