Uchwała nr 38/R/06

 

Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

 

z dnia 13 grudnia 2006 roku

 

w sprawie trybu postępowania rzeczników odpowiedzialności zawodowej i sądów dyscyplinarnych w postępowaniu w sprawach dyscyplinarnych

i odpowiedzialności zawodowej w budownictwie

 

Na podstawie § 11 regulaminu Krajowego Sądu Dyscyplinarnego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, § 9 regulaminu Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, § 11 regulaminu Okręgowego Sądu Dyscyplinarnego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, § 9 regulaminu Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i po uzyskaniu pozytywnych opinii Krajowego Sądu Dyscyplinarnego oraz Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej, uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

1.            Ustala się tryb postępowania rzeczników odpowiedzialności zawodowej i sądów dyscyplinarnych w postępowaniu w sprawie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie, stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.

2.            Ustala się tryb postępowania rzeczników odpowiedzialności zawodowej i sądów dyscyplinarnych w postępowaniu w sprawach dyscyplinarnych, stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.

3.            Ustala się regulamin postępowania okręgowych sądów dyscyplinarnych jako sądów polubownych stanowiący załącznik nr 3 do uchwały.

 

 

§ 2.

Traci moc uchwała nr 17/R/05 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie trybu postępowania rzeczników odpowiedzialności zawodowej 
i sądów dyscyplinarnych w postępowaniu w sprawach dyscyplinarnych i odpowiedzialności zawodowej w budownictwie zmieniona uchwałą 34/06 Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z dnia 25 października 2006 roku zmieniająca uchwałę w sprawie trybu postępowania rzeczników odpowiedzialności zawodowej i sądów dyscyplinarnych  w postępowaniu w sprawach dyscyplinarnych i odpowiedzialności zawodowej w budownictwie

 

§ 3.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki:


Załącznik nr 3
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2