Witryna Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.    Zamknij
   Witamy serdecznie na portalu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa!
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3 Slideshow Image 4
Kod weryfikacyjny: --- 
Polska Izba Inżynierów Budownictwa > Krajowa Komisja Kwalifikacyjna

 

Krajowa Komisja Kwalifikacyjna

Komunikaty KKK
Terminarz posiedzeń KKK
Regulaminy KKK
Uchwały KKK
Szczegółowy program egzaminów na uprawnienia budowlane
Wykaz przepisów i obowiązujący zakres ich znajomosci na uprawnienia budowlane
Przykładowe pytania na egzamin testowy na uprawnienia budowlane
Przykładowe wyjaśnienia dotyczące zakresu uprawnień budowlanych
Regulamin Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PDF Drukuj Email
piątek, 29 września 2017

Regulamin

Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

poprawiony i uzupełniony przez II Nadzwyczajny Krajowy Zjazd PIIB

20 sierpnia 2015 r.

 

 

§ 1

 1. Regulamin określa organizację, zasady i tryb działania Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.
 2. Krajowa Komisja Kwalifikacyjna jest organem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, określonym w art. 28 ust. 1 pkt 4 i art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 1946), wybieranym przez Krajowy Zjazd Izby.
 3. Kadencja Komisji Kwalifikacyjnej trwa 4 lata.

 

§ 2

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

1) ustawie o samorządach zawodowych – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2014 r. poz. 1946),

2) ustawie – Prawo budowlane – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.),

3) Komisji Kwalifikacyjnej – należy przez to rozumieć Krajową Komisję Kwalifikacyjną,

4) przewodniczącym, zastępcy przewodniczącego, sekretarzu i członkach – należy przez to rozumieć osoby tworzące Krajową Komisję Kwalifikacyjną, pełniące w niej określone funkcje,

5) Prezydium – należy przez to rozumieć Prezydium Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej.

 

§ 3

 1. Komisję Kwalifikacyjną tworzą: przewodniczący i 8÷16 pozostałych członków wybranych przez Krajowy Zjazd Izby, w liczbie każdorazowo ustalonej przez ten Zjazd.
 2. Komisja Kwalifikacyjna powołuje odpowiednie zespoły specjalistyczne.
 3. Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej powołuje co najmniej 3-osobowe zespoły orzekające do rozpatrywania spraw indywidualnych.

 

§ 4

 1. Komisja Kwalifikacyjna:
 2. 1) prowadzi postępowania odwoławcze i wydaje decyzje w drugiej instancji w sprawach dotyczących wyjaśnienia decyzji co do treści uprawnień budowlanych i decyzji o nadaniu tych uprawnień przez okręgowe komisje kwalifikacyjne,

  2) powołuje zespół złożony z członków Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej i przedstawicieli okręgowych izb, z uwzględnieniem specjalności zawodowych, do opracowania zestawów pytań egzaminacyjnych i zatwierdza te zestawy,

  3) po przedłożeniu opinii okręgowej komisji kwalifikacyjnej wydaje decyzje w sprawie nadania tytułu rzeczoznawcy budowlanego, o którym mowa w art. 8b ustawy o samorządach zawodowych,

  4) dokonuje co najmniej raz w roku analizy przeprowadzanych postępowań kwalifikacyjnych w sprawach nadawania uprawnień budowlanych oraz tytułów rzeczoznawcy budowlanego i przedstawia ją Krajowej Radzie Izby,

  5) sporządza opinie dla Krajowego Sądu Dyscyplinarnego oraz Krajowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w sprawach z zakresu odpowiedzialności dyscyplinarnej i zawodowej członków Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,

  6) składa sprawozdania ze swojej działalności Krajowemu Zjazdowi Izby,

  7) sprawuje nadzór nad działalnością okręgowych komisji kwalifikacyjnych,

  8) przygotowuje projekty uchwał określonych w odrębnych przepisach i kieruje do rozpatrzenia i uchwalenia przez właściwe organy. Właściwe organy decydują o ostatecznym kształcie uchwał, których projekty przygotowała Komisja Kwalifikacyjna,

  9) orzeka w drodze decyzji o pozbawieniu tytułu rzeczoznawcy budowlanego w razie nienależytego wykonywania czynności rzeczoznawcy budowlanego.

 3. Komisja Kwalifikacyjna uchyla uchwały okręgowych komisji kwalifikacyjnych sprzeczne z prawem lub uchwałami i regulaminami wydanymi na podstawie ustawy.
 4. Decyzje Komisji Kwalifikacyjnej w sprawie uprawnień budowlanych wydane w drugiej instancji są decyzjami ostatecznymi w toku postępowania w organach samorządu zawodowego. Od decyzji tych przysługuje skarga do właściwego sądu administracyjnego w terminie 30 dni od daty ich otrzymania.
 5. Decyzje Komisji Kwalifikacyjnej w sprawach nadawania i pozbawiania tytułu rzeczoznawcy budowlanego, po ich ponownym rozpatrzeniu przez Komisję Kwalifikacyjną, są decyzjami ostatecznymi w toku postępowania w organach samorządu zawodowego. Przepis ust. 3 zdanie 2 stosuje się odpowiednio.

 

§ 5

 1. Pierwsze posiedzenie wybranej Komisji Kwalifikacyjnej zwołuje jej przewodniczący, najpóźniej w ciągu jednego miesiąca od dnia zakończenia Krajowego Zjazdu Izby. Przewodniczący ustala porządek obrad i przewodniczy im. Dla ważności obrad niezbędna jest obecność co najmniej 2/3 liczby członków Komisji Kwalifikacyjnej.
 2. Komisja Kwalifikacyjna wybiera spośród swoich członków 1-2 zastępców przewodniczącego oraz sekretarza i 2-3 członków, którzy wraz z przewodniczącym tworzą prezydium. Wybrani zostają kandydaci, którzy otrzymali największą liczbę głosów, więcej jednak niż połowę oddanych ważnych głosów. W razie nieuzyskania przez kandydatów wymaganej większości głosów wybory przeprowadza się ponownie.
 3. Członkowie Komisji Kwalifikacyjnej sprawują funkcje zgodnie z art. 44 ustawy o samorządach zawodowych oraz przepisami wykonawczymi do ustawy – Prawo budowlane. Przysługuje im zwrot kosztów poniesionych w związku z wykonywaną funkcją oraz z wykonywaniem czynności w Komisji na zasadach określonych przez Krajową Radę Izby.

 

§ 6

 1. Komisja Kwalifikacyjna posiedzenia odbywa w miarę potrzeby, lecz nie rzadziej niż raz w kwartale. W posiedzeniach plenarnych Komisji Kwalifikacyjnej, które powinny odbywać się co najmniej dwa razy w roku, z głosem doradczym uczestniczą przewodniczący lub upoważnieni przedstawiciele wszystkich okręgowych komisji kwalifikacyjnych.
 2. Posiedzenia Komisji Kwalifikacyjnej zwołuje jej przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek przynajmniej trzech członków Komisji Kwalifikacyjnej.
 3. O terminie i miejscu posiedzenia członków Komisji zawiadamia się pisemnie na 7 dni przed terminem posiedzenia.
 4. Posiedzeniom Komisji Kwalifikacyjnej przewodniczy jej przewodniczący lub upoważniony przez niego zastępca przewodniczącego.
 5. Uchwały Komisji Kwalifikacyjnej zapadają przy obecności co najmniej połowy jej członków, w tym przewodniczącego lub zastępcy przewodniczącego, zwykłą większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego obrad.
 6. Z posiedzenia Komisji Kwalifikacyjnej sporządza się protokół, który podpisują: protokolant i przewodniczący obrad.
 7. Do rozpatrzenia spraw odwoławczych w sprawach nadawania uprawnień budowlanych i wniosków o nadanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego Przewodniczący Komisji może wyznaczyć zespół orzekający w składzie co najmniej 3 osób.
 8. Rozstrzygnięcia spraw związanych z postępowaniem kwalifikacyjnym dotyczącym wniosków o nadanie tytułu rzeczoznawcy budowlanego oraz postępowań odwoławczych w sprawach uprawnień budowlanych podpisują wszyscy członkowie składu orzekającego.
 9. Jeżeli członek Komisji Kwalifikacyjnej nie wywiązuje się należycie ze swoich obowiązków, Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej może na najbliższym Krajowym Zjeździe zgłosić wniosek o jego odwołanie.
 10. Udział członków Komisji Kwalifikacyjnej w posiedzeniach Komisji jest obowiązkowy, a nieobecność wymaga usprawiedliwienia.

 

§ 7

 1. Przewodniczący Komisji Kwalifikacyjnej kieruje pracami Komisji, a w szczególności:
 2. 1) zwołuje posiedzenia Komisji Kwalifikacyjnej i proponuje porządek obrad,

  2) przydziela sprawy do załatwienia członkom Komisji,

  3) organizuje prace Komisji w zakresie ustalonym w § 4, 5, 6,

  4) zatwierdza i podpisuje korespondencję Komisji Kwalifikacyjnej.

 3. Składa sprawozdanie z działalności Komisji Kwalifikacyjnej Krajowemu Zjazdowi Izby.
 4. Ma prawo uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniach Krajowej Rady Izby i jej Prezydium.
 5. Reprezentuje Komisję Kwalifikacyjną na zewnątrz.

 

§ 8

 1. Zastępcy przewodniczącego są stałymi zastępcami przewodniczącego i w czasie jego zastępowania spełniają wszystkie jego czynności.
 2. Jeżeli jest dwóch zastępców przewodniczącego, dokładny zakres uprawnień i czynności każdego z nich ustala przewodniczący.
 3. Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej:

1) odpowiada za prawidłowe prowadzenie całokształtu obsługi dokumentacyjnej związanej z działalnością Komisji Kwalifikacyjnej i prawidłowy obieg dokumentów,

2) organizuje prace związane z przygotowaniem zestawów pytań egzaminacyjnych,

3) dokonuje rocznych analiz przeprowadzonych postępowań kwalifikacyjnych.

 

§ 9

 1. Tryb postępowania kwalifikacyjnego w sprawach nadawania uprawnień budowlanych i tytułu rzeczoznawcy budowlanego określają regulaminy uchwalone przez Krajową Radę Izby. Projekty regulaminów przygotowuje Komisja Kwalifikacyjna.
 2. (uchylony)
 3. Członkowie Komisji nie mogą prowadzić zajęć oraz brać udziału w organizacji kursów przygotowawczych do egzaminu na uprawnienia budowlane.
 4. O nadaniu tytułu rzeczoznawcy budowlanego Komisja Kwalifikacyjna orzeka w drodze decyzji.
 5. Prawomocna decyzja o nadaniu tytułu rzeczoznawcy budowlanego podlega wpisowi do rejestru rzeczoznawców budowlanych prowadzonego przez Krajową Radę Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, zgodnie z art. 8c ust. 1 ustawy o samorządach zawodowych.
 6. Tryb obiegu dokumentów określa regulamin ustalony przez Komisję Kwalifikacyjną.
 7. Komisja Kwalifikacyjna dba o jednolitość orzecznictwa okręgowych komisji kwalifikacyjnych w sprawach indywidualnych i może w tym zakresie wydawać odpowiednie uchwały.
 8. Komisja Kwalifikacyjna lub powoływane spośród jej członków zespoły wykonuje czynności kontrolne w stosunku do działalności okręgowych komisji kwalifikacyjnych.

 

§ 10

 1. W razie trwałej niemożności pełnienia funkcji przez przewodniczącego, czynności jego sprawuje jeden z zastępców przewodniczącego wskazanych przez Komisję Kwalifikacyjną do czasu wyboru nowego przewodniczącego przez Krajowy Zjazd.
 2. W razie przeszkody w pełnieniu funkcji przez zastępcę przewodniczącego, jego obowiązki przejmuje drugi zastępca przewodniczącego albo członek Komisji Kwalifikacyjnej wyznaczony przez przewodniczącego.

 

§ 11

 1. Koszty postępowania kwalifikacyjnego ponosi osoba ubiegająca się o nadanie uprawnień budowlanych lub tytułu rzeczoznawcy budowlanego.
 2. Wysokość wnoszonych opłat z tytułu postępowania kwalifikacyjnego i przeprowadzanych egzaminów oraz zasady ich wnoszenia określa Krajowa Rada Izby na wniosek Komisji Kwalifikacyjnej.

 

§ 12

 1. Pełną obsługę Komisji Kwalifikacyjnej zapewnia Biuro Krajowej Izby.
 2. Wydatki związane z działalnością Komisji Kwalifikacyjnej pokrywane są z budżetu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

 

§ 13

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają postanowienia zawarte w ustawie o samorządach zawodowych, w statucie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa oraz Kodeksie postępowania administracyjnego.

Poprawiony: piątek, 29 września 2017
 
 

Budowa aplikacji internetowych: Budowa aplikacji internetowych
Profil FB Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa